Nowe zasoby w kolekcji Rozdział/fragment książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie]]> Tue, 31 Jan 2023 13:37:34 +0100 Motak, Maciej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W artykule przedstawiono w zarysie dzieje ochrony dzieł urbanistyki na terenie Krakowa. Zagadnienia zostały przedstawione w ujęciu chronologicznym, z podziałem na cztery główne etapy: do końca XIX wieku, do II wojny światowej, do schyłku XX wieku, do czasów współczesnych. Scharakteryzowano przemiany w teorii i praktyce ochrony układów urbanistycznych w Krakowie. Przytoczono wybrane istotne cytaty z różnych źródeł: aktów prawnych, innych dokumentów, wypowiedzi uczonych oraz innych osób zaangażowanych w problematykę ochrony urbanistyki historycznej, w tym rozważań teoretycznych, komentarzy prasowych, utworów poetyckich. W podsumowaniu podkreślono korzyści płynące z dwutorowej ochrony układu urbanistycznego – całego układu oraz tworzących go dzieł architektury.]]>
<![CDATA[Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in risk assessment of rail vehicles]]> Mon, 30 Jan 2023 12:19:43 +0100 Grzywna, Maciej; Dopierała, Dariusz; Biel, Paweł; Szkoda, Maciej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The paper describes the methodology of approach to the procedure of performing risk assessment using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), according to the latest edition of the PN-EN IEC 60812:2018 standard. The paper notes the application of the analysis for assemblies and subassemblies of rail vehicles, where it is increasingly used, according to the requirements of railway companies. An example of the application of the FMEA method is presented for the draw-and buffing gear of a coal car of normal construction. After the decomposition of the system and the determination of the functions performed by the object and the possible risks, an analysis was carried out, which showed that the values of the Risk Priority Number (RPN) for individual causes of failure do not exceed the critical value of RPN=150 according to the above-mentioned standard. As a result, taking preventive measures to reduce the risk of hazards is not necessary. Therefore, the examined system should be considered safe.]]>
<![CDATA[Systemy autonomiczne w transporcie szynowym na przykładzie innowacyjnego sterowania tramwajem typu 126N "Nevelo"]]> Mon, 30 Jan 2023 10:18:08 +0100 Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Michnej, Maciej; Paluch, Maciej; Grzywna, Maciej; Biel, Paweł; Dopierała, Dariusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W ramach pracy przedstawiono wybrane wyniki projektu "Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzia wspierającego pracę motorniczych", w ramach którego został zaprojektowany i wykonany układ sterowania autonomicznego trójczłonowego niskopodłogowego wagonu tramwajowego typu 126N produkcji NEWAG S.A., który komunikuje się z głównym sterownikiem tramwaju umożliwiając jazdę bez motorniczego w kabinie. System zapewnia precyzyjne sterowanie prędkością, sterowanie drzwiami, dzwonkiem oraz zapewnia nadrzędność sygnałów z pokładu pojazdu (np. hamulca bezpieczeństwa czy hamowania nagłego). System na podstawie nawigacji satelitarnej oraz pomiaru przebiegu drogi, pozwala na automatyczne zatrzymywanie i ruszanie tramwaju z przystanków (otwarcie, zamknięcie drzwi i uruchomienie sygnału ostrzegawczego przed ruszeniem), reaguje na ograniczenia prędkości, izolatory sekcyjne itp.]]>
<![CDATA[Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) w ocenie ryzyka zagrożeń pojazdów szynowych]]> Mon, 30 Jan 2023 10:08:59 +0100 Grzywna, Maciej; Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Praca opisuje metodologię podejścia do procedury postępowania przy wykonywaniu oceny ryzyka z zastosowaniem analizy przyczyn i skutków uszkodzeń FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis), zgodnie z najnowszym wydaniem normy PN-EN IEC 60812:2018. Procedura ta stanowi systematyczne podejście do identyfikacji przyczyn i skutków potencjalnych niezdatności na poziomie lokalnym (podzespół), jak i globalnym (system). Metoda ta wymaga zaangażowania zespołu inżynierów różnych specjalności (konstruktorzy, inżynierowie ds. bezpieczeństwa, analitycy, inni), którzy wykorzystując wspólną wiedzę i doświadczenie opracowują dokumentację analizy. Można ją stosować na wielu poziomach obiektu (system, podsystem, element), w związku z czym wymagana jest znajomość struktury niezawodnościowej przedmiotu analizy. W pracy zwrócono uwagę na zastosowanie analizy dla zespołów i podzespołów pojazdów szynowych, w przypadku których jest ona coraz częściej wykorzystywana, zgodnie z wymaganiami przedsiębiorstw kolejowych. Przykład zastosowania metody FMEA przedstawiono dla układu cięgłowo-zderznego wagonu węglarki budowy normalnej. Po uprzedniej dekompozycji układu oraz wyznaczeniu funkcji realizowanych przez obiekt oraz mogących wystąpić zagrożeń, przeprowadzono analizę, która wykazała, że wartości wskaźnika RPN (ang. Risk Priority Number) dla poszczególnych przyczyn niezdatności nie przekraczają wartości krytycznej równej RPN=150 zgodnie ze wspomnianą normą. Wynika z tego, że podejmowanie działań zapobiegawczych, mających na celu obniżenie ryzyka występowania zagrożeń nie jest konieczne. Wobec tego badany system należy uznać za bezpieczny.]]>
<![CDATA[Wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) w kolejowych pojazdach szynowych]]> Mon, 30 Jan 2023 10:03:39 +0100 Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej; Grzywna, Maciej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy na podstawie studium literaturowego i wymagań obowiązujących norm kolejowych z serii PN-EN 50126, PN-EN 50128 oraz PN-EN ISO 50129 przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu integralności bezpieczeństwa funkcji związanych z bezpieczeństwem pojazdów szynowych. Szczególna uwaga została skupiona na procedurze obliczeniowej związanej z wyznaczaniem wskaźników tolerowanej intensywności zagrożenia (THR Tolerable Hazard Rate) oraz tolerowanej intensywności uszkodzeń odnoszącej się do danej funkcji (TFFR Tolerable Functional Failure Rate) w przypadku, gdy dla elementów pojazdów szynowych zadeklarowane zostały różne wskaźniki niezawodności. W takim przypadku ocena poziomu integralności bezpieczeństwa przy zastosowaniu wspomnianych norm kolejowych może być utrudniona i konieczne staje się wykorzystanie dodatkowych standardów m.in. normy PN-EN ISO 13849-1. ]]>
<![CDATA[Znaczenie symboliczne bram triumfalnych budowanych z okazji powrotu Górnego Śląska do Polski]]> Tue, 24 Jan 2023 13:39:50 +0100 Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wojtala, Malwina
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Cymelia Biblioteki Politechniki Krakowskiej]]> Thu, 19 Jan 2023 11:41:47 +0100 Pitala, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli WIL Politechnika Krakowska]]> Thu, 19 Jan 2023 10:05:23 +0100 Kisilewicz, Tomasz; Nowak, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Sukces zawodowy w orientacji studentów Politechniki Krakowskiej]]> Tue, 17 Jan 2023 08:22:17 +0100 Piekarski, Marian
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Celem artykułu jest pokazanie subiektywnych orientacji na sukces zawodowy studentów Politechniki Krakowskiej. Sukces jako skumulowany i pozytywny efekt podjętych działań jest nieodzownym warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Okres kształcenia akademickiego wiąże się z oczekiwaniami i nadziejami na osiągnięcie sukcesu zawodowego, który poprzedza realizacja własnych pomysłów, planów i działań.]]>