Nowe zasoby w kolekcji Rozprawy doktorskie http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Warunki tworzenia i zmian morfo-dynamiki cofkowej strefy zbiornika wodnego, na przykładzie zbiornika Dobczyce na rzece Rabie : rozprawa doktorska]]> Mon, 25 May 2020 22:11:00 +0200 Szlapa, Monika
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Praca porusza tematykę morfodynamiki zbiorników zaporowych ze szczególnym uwzględnieniem ich stref cofkowych. Dysertacja ma charakter tzw. „case study”. Jako obiekt pilotażowy wybrano Zbiornik Dobczycki, będący obiektem strategicznym dla celu zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej. W pracy przytoczono wyniki własnych badań granulometrycznych próbek pobranych w cofce zbiornika, oraz wyniki prac innych autorów dotyczących głębszych basenów zbiornika, a także przedstawiono rozkład frakcji sedymentu w czaszy akwenu. Do numerycznego odwzorowania warunków istotnych dla procesów transportu i depozycji rumowiska posłużono się narzędziem symulacyjnym w postaci hydrodynamicznego modelu 2D. Za jego pomocą zasymulowano pole prędkości wody w zbiorniku dla określonych (ustalonych bądź zmiennych) warunków zasilania i piętrzenia. Następnie na tej podstawie, przy użyciu nakładkowego modelu transportu cząstek rumowiska opartego na podejściu Lagrange’a, zamodelowano transport i segregację cząstek o zadanych średnicach w obszarze zbiornika. Zbadano istotność wpływu warunków pracy rezerwuaru oraz wpływu wiatru na procesy transportu i depozycji rumowiska w basenach zbiornika Dobczyce. Finalnie porównano wyniki własnych analiz granulometrycznych oraz badań innych autorów z wynikami modelowania.]]>