Nowe zasoby w kolekcji Rozprawy doktorskie http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym : praca doktorska]]> Tue, 21 Jun 2022 13:31:40 +0200 Rodak, Łukasz
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Praca dotyczy rozwiązania naukowego celu badawczego, jakim jest opracowanie i weryfikacja koncepcji nowatorskiego systemu zasilania i spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w tłokowym silniku spalinowym z zapłonem iskrowym, który umożliwi kontrolę przebiegu spalania tej mieszanki. Opracowana koncepcja, polegająca na dostarczaniu wodoru w trakcie procesu sprężania ładunku i spalania, stwarza możliwość wydzielenia większej ilości ciepła ze spalania stechiometrycznej mieszanki wodorowo-powietrznej w cylindrze tłokowego silnika spalinowego. W stosunku do istniejących rozwiązań, w których do zasilania silników stosowano wyłącznie ubogą mieszankę wodorowo-powietrzną, pozwoli to na osiągnięcie większej mocy jednostkowej silnika. Pracę zrealizowano w kolejnych etapach, obejmujących zarówno badania modelowe, jak i badania doświadczalne. Pierwszym etapem badań, były analizy teoretyczne dotyczące procesu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej. Obejmowały one analizę literaturową, która wykazała potencjał rozwojowy silników zasilanych wodorem i pozwoliła na opracowanie koncepcji własnego, innowacyjnego systemu spalania wodoru w silniku tłokowym. Drugim etapem było przeprowadzenie symulacyjnych badań modelowych systemu spalania w komorze izochorycznej oraz ich weryfikacja podczas badań doświadczalnych. Kolejnym etapem prowadzonych badań naukowych było przeprowadzenie badań symulacyjnych systemu spalania tłokowego silnika spalinowego, zasilanego mieszanką wodorowo-powietrzną, według opracowanej koncepcji, przy zastosowaniu programu KIVA 3V, uznanego narzędzia inżynierskiego stosowanego do modelownia złożonych procesów zachodzących w maszynach cieplnych. Finalnym etapem realizacji pracy była weryfikacja opracowanej koncepcji innowacyjnego systemu spalania mieszanki wodorowo-powietrznej, przeprowadzona na rzeczywistym obiekcie badawczym, jakim był doświadczalny silnik spalinowy. Tak przyjęta metodyka, umożliwiała bieżące korzystanie z wniosków płynących z poszczególnych etapów prac, do weryfikacji kolejnych etapów badań naukowych. Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych oraz badań doświadczalnych potwierdziły osiągnięcie postawionego w pracy naukowego celu badawczego, a przedstawione w pracy wnioski mogą być przyczynkiem do prowadzenia dalszych prac badawczo rozwojowych w obszarze zastosowania wodoru, jako nowego nośnika energii.]]>