Punktacja w BPP PK

 

Biblioteka PK nie nalicza punktów za publikacje autorom ani jednostkom naukowym. Dlatego punktacja nie pojawia się przy monografiach, rozdziałach w monografiach ani żadnych innych publikacjach oprócz artykułów w czasopismach występujących w poszczególnych latach na listach czasopism punktowanych wskazanych przez MNiSW.

 

Jeśli publikacja pochodzi z czasopisma ujętego na liście czasopism ogłaszanej corocznie przez MNiSW, zamieszczono przy niej symbol listy A, B lub C i liczbę punktów przypisaną tytułowi za dany rok. Taki opis informuje jedynie, że tytuł źródła ma przypisaną określoną liczbę punktów na jednej z list czasopism punktowanych, co nie jest równoznaczne z liczbą punktów, jaką autor może sobie naliczyć za tę publikację w różnego rodzaju wykazach. W szczególności, fakt opublikowania niektórych materiałów np. w suplemencie nie jest równoznaczny z możliwością naliczenia punktów przypisanych tytułowi czasopisma, o ile suplement nie spełnia warunków określonych rozporządzeniem lub zarządzeniem dotyczącym ankiet sporządzanych do różnych celów.

 

Dodatkowo BPK zaznacza wartość wskaźnika IF tytułu czasopisma za dany rok na podstawie danych z Journal Citation Report (JCR).

 

Ponieważ listy czasopism MNiSW są zwykle ogłaszane pod koniec roku i aktualizowane w późniejszych terminach, a wartości wskaźnika IF za dany rok są ogłaszane w czerwcu następnego roku, co do zasady punktacja i wskaźniki za rok bieżący są takie same jak w poprzednim roku. Z chwilą ogłoszenia nowych list lub ich aktualizacji, BPK dokonuje korekty punktacji i wartości wskaźnika IF.

 

Punktacja czasopism i wartości wskaźnika IF są dodawane w BPP do publikacji  wydanych od 2013 r. W najbliższym czasie nie przewiduje się uzupełnienia punktacji wstecz.

 

Z BPP można natomiast pobierać wykazy publikacji spełniających zadane kryteria np. wykazy monografii, rozdziałów w monografiach, indeksowanych w WoS materiałów konferencyjnych w książkach i czasopismach z wybranych lat. Może tego dokonać każdy użytkownik BPP po wybraniu ikony lupy w rekordzie publikacji autora lub jednostki PK. Zależnie od celów, jakim mają służyć pobierane z BPP wykazy (ocena dorobku naukowego za wybrane lata, ocena pracownika, ocena jednostki, zestawienia publikacji potrzebne przy ubieganiu się o grant lub o przyjęcie referatu na konferencję itd.), autorzy mogą na pobranych z BPP wykazach zamieszczać punkty zgodnie z wymaganiami programu, do którego aplikują i aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Należy zauważyć, że zależnie od typu publikacji, w której ukazał się dany artykuł, można mu naliczyć różną punktację (dot. np. artykułów w materiałach konferencyjnych indeksowanych w WoS opublikowanych w czasopiśmie z listy B wykazu MNiSW). O wyborze decyduje osoba zainteresowana (pobierająca wykaz publikacji).

 

Punktacja czasopism

 

Punkty za publikacje w czasopismach naukowych są wprowadzane do BPP od 2013 r. Tytułom czasopism przyporządkowano punkty zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach komunikatami MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (listy A, B i C) oraz uzupełniającymi lub zmieniającymi je obwieszczeniami. MNiSW opracowało ujednolicony Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016.

 

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 

W związku z zamieszczonym na stronie MNiSW komunikatem z 11.09.2017 r. o nieprzeprowadzaniu oceny czasopism naukowych w 2017 r., zgodnie z decyzją władz PK, w bazie BPP PK, do czasopism wydanych w latach 2017 i 2018 r. jest stosowana punktacja z roku 2016. (Najwyższa punktacja ustalona na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 była przeznaczona tylko na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016).

 

Jeśli MNiSW opublikuje nową punktację czasopism odnosząca się do lat 2017-2018, punktacja czasopism w BPP PK za te lata zostanie odpowiednio zmieniona.
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/