Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Model symulacyjny szacowania niezawodności regenerowanych obiektów z wieloparametrową oceną stanu technicznego]]> Mon, 25 Mar 2019 16:47:20 +0100 Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny przeznaczony do szacowania niezawodności obiektów, których stan techniczny opisywany jest zespołem cech geometrycznych. Wartości tych cech, na skutek zużycia rozpatrywanej części, ulegają zmianie w czasie jej eksploatacji. O zdatności (lub niezdatności) wymienionego obiektu technicznego decyduje ocena dokonywana z zastosowaniem zestawu kryteriów odnoszących się do jego analizowanych cech. ]]>
<![CDATA[Preparation method of spherical and monocrystalline aluminum powder]]> Mon, 25 Mar 2019 11:01:24 +0100 Skalon, Mateusz; Hebda, Marek; Buzolin, Ricardo; Pottlacher, Gernot ; Mitsche, Stefan ; Sommitsch, Christof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents a new production method for a spherical and monocrystalline aluminum powder. Aluminum powder of irregular particle shapes was mixed with silica nanoparticles and heated to a temperature above the melting point of aluminum. Due to its molten state, high surface tension, and poor wettability, the aluminum particles were transformed into liquid and spherical droplets separated by silica nanoparticles. The spherical shape was then retained when the aluminum particles solidified. The influence of the processing temperature on the particle shape, phase composition, and microstructure was investigated. Moreover, calorimetric, X-ray diffraction, grain size, and scanning electron microscopy with electron backscatter diffraction (SEM-EBSD) measurements of the particles’ microstructure are presented. It is proven that, by this means, a spherical and monocrystalline aluminum powder can be efficiently created directly from an air-atomized irregular powder. The observed phenomenon of particles becoming round is of great importance, especially when considering powder preparation for powder-based additive manufacturing processes.]]>
<![CDATA[Energy equivalence based constitutive model of austenitic stainless steel at cryogenic temperatures]]> Mon, 25 Mar 2019 09:01:38 +0100 Ryś, Maciej; Egner, Halina
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In the present work the constitutive model of 316L and 304 stainless steel subjected to mechanical loading at cryogenic temperatures is derived. Three main coupled dissipative phenomena taking place in the material: plastic flow, plastic strain-induced transformation from the primary phase (γ) to the secondary phase (α'), and evolution of micro-damage are considered using a thermodynamically consistent framework. The approach based on total energy equivalence, originally developed for damaged materials, is here extended to modelling not only damage but also phase transformation, in a consistent manner. The proposed model is implemented numerically and validated by means of parametric studies, and by comparison with the experimental results. Very good qualitative and quantitative results are obtained.]]>
<![CDATA[Kształtowanie przestrzeni gmin w Polsce : regulacje systemowe w ocenie gminnych władz samorządowych]]> Fri, 22 Mar 2019 14:40:02 +0100 Korbel, Wojciech
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Smart city? – realia współczesnego przekazu informacji w kształtowaniu polityki przestrzennej polskich gmin]]> Fri, 22 Mar 2019 13:23:03 +0100 Korbel, Wojciech; Szklarczyk, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Dynamiczny rozwój systemów informatycznych nie pozostaje bez wpływu na zachodzące przemiany społeczno – gospodar-cze, kształtując możliwości nowoczesnego zarządzania również w sferze rozwoju przestrzennego. Na tym tle prezentowane badanie podjęło próbę odpowiedzi na pytanie jak opisywany postęp cywilizacyjny wpływa na ramy funkcjonowania polityki przestrzennej polskich gmin. Badanie ograniczono do zagadnień związanych ze współczesnym prze-kazem informacji i jego wpływem na zaangażowanie społeczne w proces planowania przestrzennego oraz na świadomość prawną władz samorządowych w realizowanej samodzielnie polityce przestrzennej. W świetle zgromadzonych wyników zdiagnozowano znaczący rozdźwięk między współczesnym potencjałem informatycz-nym, a rzeczywistymi działaniami samorządów lokalnych, prowadzący do dezintegracji procesów planistycznych i konfliktów społecznych. W pracy przedstawiono również zarys proponowanych, niezbędnych działań naprawczych.]]>
<![CDATA[Symulacyjne badanie wpływu interfejsu graficznego typu head-up na percepcję kierowcy]]> Fri, 22 Mar 2019 11:40:50 +0100 Skórska, Halszka; Sładek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i eksperymentów symulacyjnych wybrano wyświetlacz przezierny typu head-upstosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodęśledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano efektywny interfejs graficzny systemu AR.]]>
<![CDATA[Generations of the development of IT outsourcing in Poland]]> Fri, 22 Mar 2019 10:07:00 +0100 Słoniec, Jolanta; Sabina, Motyka; Kaczorowska, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper presents a study on the development of IT outsourcing (ITO) in large organizations in Poland. Based on the generations of outsourcing development presented in the literature, an attempt was made to develop the generation of IT outsourcing. Three generations of ITO development have been identified. The main research assumption was formulated as follows: The development of the ITO industry is carried out in accordance with the generation order of ITO development. Three detailed assumptions were also formulated. Each of them was referred to activities and functions included in individual generations. In order to address the assumptions, questionnaire surveys of ITO companies were carried out. Our own studies and analyses made it possible to confirm the adopted main and detailed assumptions. Confirmation of the ITO development in line with the ITO generations testifies to the harmonious development of the industry. Possible directions for further research concern new forms of ITO services related to the third generation of the ITO field development.]]>
<![CDATA[Systemy i zastosowania rzeczywistości rozszerzonej]]> Fri, 22 Mar 2019 09:54:54 +0100 Skórska, Halszka Katarzyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule opisano systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz ich zastosowania. Przedstawiono zasadę działania systemów opartych na wykorzystaniu markerów oraz systemów śledzących, jak i sposób wizualizacji, który wpływa na ich klasyfikację. Omówiono wyświetlacze – mobilne typu HMD (okulary, hełmy), projektorowe, przezierne, ekrany. Artykuł obejmuje zagadnienie wybranych zastosowań systemów rzeczywistości rozszerzonej (m.in. dla wojska, motoryzacji, przemysłu, turystyki, architektury, rozrywki itd.).]]>
<![CDATA[Technologia wysokich lotów - wyświetlacze przezierne typu head-up stosowane w motoryzacji]]> Fri, 22 Mar 2019 09:47:35 +0100 Skórska, Halszka Katarzyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule opisano wyświetlacze przezierne typu head-up stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Omówiono ewolucję wyświetlaczy na przestrzeni lat – od będących ich prekursorami lotniczych celowników refleksyjnych aż do obecnie stosowanych samochodowych wyświetlaczy HUD. Przedstawiono wady i zalety rozwiązania oraz jego perspektywy rozwoju. Uwzględniono zarówno systemy przeznaczone dla kierowców, jak i motocyklistów.]]>
<![CDATA[The role and responsibility of stakeholders in the planning process of the sustainable urban mobility in the city Krakow ]]> Fri, 22 Mar 2019 09:40:47 +0100 Michnej, Maciej; Zwoliński, Tomasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This article presents the process of identifying and selecting stakeholders, whose role and position is important to achieve the overall goals of planning sustainable urban mobility in the Municipality of Krakow. The authors identified possible conflicts and coalitions between stakeholders and illustrated how this could affect the development of the planning process in the context of the geographical area, integration between strategic planning documents, availability of resources and general validity.]]>
<![CDATA[Wybrane zagadnienia projektowe i eksploatacyjne w kontekście zachowania właściwej jakości powietrza wewnętrznego]]> Fri, 22 Mar 2019 08:38:53 +0100 Müller, Jarosław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Projekt instalacji wentylacji domu jednorodzinnego, choć pozornie wydaje się prosty, powinien uwzględniać klika aspektów dotychczas pomijanych w opracowaniach. Aby uzyskać spodziewany efekt – czyli doskonałą jakość powietrza wewnętrznego – należy poświęcić dużo więcej czasu na analizę potencjalnych strumieni zanieczyszczeń, np. radonu, i odpowiednio zaprojektować instalację.]]>
<![CDATA[Analiza aerodynamiczna mostu podwieszonego III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku]]> Fri, 22 Mar 2019 08:01:09 +0100 Flaga, Andrzej; Podgórski, Jerzy; Błazik-Borowa, Ewa; Bosak, Grzegorz; Bęc, Jarosław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Prezentowana praca zawiera opis analiz numerycznych związanych z działaniem wiatru na most podwieszony III Tysiąclecia im. Jana Pawła II, w ciągu trasy H. Sucharskiego w Gdańsku. Obliczenia wykonał zespół pracowników Katedry Mechaniki Budowli Politechniki Lubelskiej oraz Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, pod kierownictwem pierwszego z autorów. Obliczenia obejmowały cztery obszary tematyczne: analiza statyczna, dynamiczna i aerodynamiczna pylonu w fazie budowy; analiza statyczna, dynamiczna i aerodynamiczna mostu w fazie budowy; analiza statyczna, dynamiczna i aerodynamiczna mostu w fazie eksploatacji; analiza dynamiczna i aerodynamiczna kabli podwieszających w fazie eksploatacji.]]>
<![CDATA[Ecclesia de novo constructa Kościół kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Rekonstrukcja drugiej fazy przebudowy palatium możnowładczego Piotra Włostowica]]> Fri, 22 Mar 2019 07:55:35 +0100 Stala, Klaudia
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Od ponad wieku trwa naukowy spór dotyczący miejsca osadzenia sprowadzonych w XII wieku przez Piotra Włostowica kanoników regularnych reguły św. Augustyna w rejon góry Ślęży. Źródła historyczną przekazują informację o pierwotnej lokalizacji w sposób niejednoznaczny. Z tego powodu istnieje po dziś dzień kilka koncepcji związanych z wyznaczeniem miejsca pierwotnej siedziby zakonu. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych przez A. Kadłuczkę oraz autorkę na zamku w Górce zdają się rozwiązywać naukowe kontrowersje. Analiza przemian uchwyconych w obrębie najstarszego założenia tzw. budowli romańskiej pozwoliła wytyczyć dwie fazy wczesnośredniowieczne. Uchwycono wyraźne ślady przebudowy budowli romańskiej mającej w pierwotnym założeniu charakter świecki, przekształcając ją w obiekt sakralny i przystosowując go do realnych potrzeb zakonników, zarządzających budynkiem. W 1256 roku po zakończeniu przekształceń architektonicznych konsekrowano nowo powstałą świątynię, co zostało odnotowane w zachowanych źródłach historycznych.]]>
<![CDATA[Development and role of sacred structures in Gliwice before the end of the 20thcentury]]> Thu, 21 Mar 2019 17:18:44 +0100 Hodor, Katarzyna; Warys, Ewa
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In the paper, the complexes of sacred architecture in Gliwice are discussed in the context of the urban development of the city. The sacred architecture objects here are connected both with the Roman Catholic and Evangelical denominations. The city, since the medieval times, had been developing around its very centre. One of the most important elements in the study of the history of the urban development of the city was the analysis of the drawings of Friedrich Bernhard Werner and of the state of the city presented on a map from 1902. The research concerned also the landscape in the public space which emphasised the significance of the sacred architecture buildings. Currently, within the administrative perimeter of the city, there are many individual buildings or entire urban complexes which may serve as examples of a landscape sacrum. The origin of these buildings was closely connected with the historical past of the city or was the outcome of its industrialisation occurring from the 18th century onwards. Nowadays, many of these objects can be regarded as examples of buildings of high historical, artistic and cultural value. Historical temples, shrines, crosses and cemeteries illustrate the combination of the changes in the artistic styles and tendencies in sacred architecture and art with the local tradition. They are important elements of the urban composition of the city, being at the same time, places of worship and carriers of its intangible heritage.]]>
<![CDATA[Attractiveness of public spaces in small and medium-sized cities – a condition for their development]]> Thu, 21 Mar 2019 15:42:34 +0100 Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Paprzyca, Krystyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Art-klaster jako wynik działań rewitalizacyjnych w przestrzeni miejskiej]]> Thu, 21 Mar 2019 15:31:42 +0100 Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Paprzyca, Krystyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia]]> Thu, 21 Mar 2019 13:12:54 +0100 Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W pierwszej części pracy wyprowadzono kryteria podobieństwa dla badań modeli aeroelastycznych odwzorowujących przewody linii wysokiego napięcia. Kryteria te uwzględniają drgania przewodów przy występowaniu zjawisk aeroelastycznych: wzbudzenia wirowego, galopowania oraz interferencji i drgania w śladzie aerodynamicznym innych przewodów. Druga część pracy przedstawia przeprowadzone w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej badania modeli aeroelastycznych wiązki trzech przewodów linii wysokiego napięcia. Badania te miały na celu identyfi kację drgań aeroelastycznych spowodowanych wzajemną interferencją przewodów, a w szczególności wyznaczenie prędkości krytycznej dla galopowania przewodów dla wybranych przypadków ośnieżenia i oblodzenia przewodów.]]>
<![CDATA[Prezbiterium dawnego kościoła kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Uwagi w kontekście odkrytych pochówków]]> Thu, 21 Mar 2019 13:08:40 +0100 Stala, Klaudia
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na badaniach prowadzonych we wnętrzu prezbiterium tzw. dawnego kościoła w obrębie kompleksu zamkowego w Górce. W wyniku przeprowadzonych prac odsłonięto tam kamienny ołtarz romański oraz trzy jednoczasowe pochówki, umieszczone we wkopach grobowych rozmieszczonych równolegle względem siebie na całą szerokość badanego pomieszczenia. Przypuszcza się, że eksplorowane pochówki mają charakter wtórny. Obecnie prowadzi się badania genetyczne w celu ustalenia stopnia pokrewieństwa pomiędzy zmarłymi. Jednocześnie kompleksowe badania w obrębie zarówno prezbiterium, jak i tzw. nawy dawnego kościoła doprowadziły do wniosków o dwufazowości najstarszej budowli kamiennej oraz o zmianie jej funkcji ze świeckiej, która miała charakter pierwotny, na sakralną.]]>
<![CDATA[GenEx: a simple generator structure for exclusive processes in high energy collisions]]> Thu, 21 Mar 2019 13:03:15 +0100 Kycia, R. A.; Chwastowski, J.; Staszewski, R.; Turnau, J.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: A simple C++ class structure for construction of a Monte Carlo event gener-ator which can produce unweighted events within relativistic phase space is presented.The generator is self-adapting to the provided matrix element and acceptance cuts. Theprogram is designed specially for exclusive processes and includes, as an example ofsuch an application, implementation of the model for exclusive production of mesonpairspp→pM+M−pin high energy proton-proton collisions.]]>
<![CDATA[Metoda doboru parametrów badania odporności na zużycie ścierne twardych powłok przeciwzużyciowych]]> Thu, 21 Mar 2019 11:56:46 +0100 Osuch-Słomka, Edyta
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Praca dotyczy problematyki badania zużycia ściernego powłok wytwarzanych metodą PVD (ang. Physical Vapour Deposition). Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje analizę stanu wiedzy, na podstawie której sformułowano cel pracy. W drugiej części pracy opisano urządzenie badawcze T-20 i metodę badań nazywaną ball-cratering. Przedstawiono uzyskane wyniki badań oraz wnioski. Celem pracy był sposób doboru wartości parametrów pracy testowego węzła tarcia w metodzie wycierania kulą w obecności luźnego ścierniwa, w zastosowaniu do wyznaczania odporności na zużywanie ścierne powłok przeciwzużyciowych. Obiektem badań były powłoki PVD: proste, złożone oraz układy hybrydowe typu: warstwa azotowana/powłoka. Powłoki zostały osadzone w Zakładzie Inżynierii Powierzchni ITeE-PIB. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu urządzenia T-20 opracowanego i wyprodukowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Zużycie ścierne skojarzenia kula-tarcza mierzono w obecności zawiesiny ściernej (węgliku krzemu SiC i wody destylowanej). Zakres pracy obejmował opracowanie metody doboru parametrów badań odporności na zużywanie ścierne metodą ball - cratering cienkich powłok przeciwzużyciowych. Podstawowym zadaniem było zaplanowanie eksperymentów metodą Taguchiego. Podejście to umożliwiło ograniczenie liczby eksperymentów badawczych. Zastosowana metoda optymalizacji pozwoliła na wyznaczenie optymalnych parametrów testu, tj. obciążenia, prędkości obrotowej oraz drogi tarcia. ]]>
<![CDATA[Chałupa przejazdowa z Jaślisk jako przykład modelu drewnianego domu przyrynkowego w małym mieście na Podkarpaciu]]> Thu, 21 Mar 2019 11:48:19 +0100 Gransicki, Marek
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Praca doktorska pt. „Chałupa przejazdowa z Jaślisk jako przykład modelu drewnianego domu przyrynkowego w małym mieście na Podkarpaciu” podejmuje próbę opracowania charakterystyki małomiasteczkowego domu przyrynkowego na przykładzie zachowanych w Jaśliskach reliktów drewnianej architektury. Zapomniane miasto - dzisiejsza wieś stała się przedmiotem opracowania ze względu na niepowtarzalny klimat wzbudzający zainteresowanie szeregu badaczy architektury i urbanistyki. Zachowany układ urbanistyczny oraz historyczna zabudowa wpłynęły na chęć przeanalizowania dziejów tego ośrodka. Praca opisuje historię powstania i funkcjonowania miasta na przestrzeni wieków, na tle innych ośrodków miejskich dawnej Ziemi Bieckiej. Powiat Biecki został przyjęty ze względu na porównywalną charakterystykę kulturową, gospodarczą i geograficzną, jak również ze względu na położenie Jaśliska w obrębie jego granic administracyjnych w formie oddzielonej od głównego obszaru wyspy. Głównym wątkiem opracowania jest charakterystyka zabudowań przyrynkowych w obszarze funkcji i konstrukcji. Autor podjął próbę odszukania najstarszych przykładów analogicznych zabudowań, oraz określenia genezy powstania i zmieniających się zasad funkcjonowania tego typu zabudowań w perspektywie dawnych miast rynkowych Pierwszej Rzeczypospolitej. W pracy przedstawiono problem coraz szybszego zanikania tradycyjnych form zabudowy i poważne zagrożenie dla zachowania nie tylko ostatnich reliktów architektury miejskiej w Jaśliskach, ale również rodzące się problemy z utrzymaniem niezmienionej formy zabytkowego placu rynkowego w perspektywie przemian gospodarczych miejscowości. W opracowaniu zaprezentowano obszerny program badawczy obejmujący nie tylko kwerendy archiwów i zasobów muzealnych, ale także poszukiwanie porównań na terenie dawnej Ziemi Bieckiej i poza jej granicami, badania archeologiczne mogące rzucić światło na zasady posadowienia dawnej zabudowy na kamiennych sklepionych piwnicach, analizy konstrukcji zachowanych budynków oraz inwentaryzacje szczegółów i detali rozbieranych obiektów. Pomimo wykonania dokładnych kwerend i analiz oraz wypracowania szeregu wniosków naukowych w zakresie historycznych form budownictwa regionalnego problematyka kształtu i formy dawnej zabudowy przyrynkowej w miastach kupieckich wydaje się być wciąż tematem otwartym. W przeciwieństwie do dużych miast, które pełniły określone, ważne funkcje w historii Polski, prowincjonalne, drewniane miasteczka stanowią do dzisiaj w wielu przypadkach materię nierozpoznaną. ]]>
<![CDATA[Calibration of an articulated vehicle model and analysis of friction model in the connection between two vehicles units]]> Thu, 21 Mar 2019 11:28:20 +0100 Adamiec-Wójcik, Iwona; Drąg, Łukasz ; Grzegożek, Witold; Wojciech, Stanisław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper describes models of dynamics for articulated vehicles (tractor with a semitrailer and a tractor with a trailer). The models are obtained by using joint coordinates and homogenous transformations. Yawing velocities of the vehicle units have been measured during a sharp turn maneuver. The results of experimental measurements are then used to calibrate the mathematical models, which means the parameters of tires for the Dugoff–Uffelman model are chosen in such a way that the results of calculations and measurements are compatible. In order to solve this problem, an optimization method is used. Satisfactory results have been achieved and they are presented in this paper. Further, the model calibrated is used to analyze how the friction in the connections between the tractor and semitrailer, as well as between the dolly and the trailer, influences the motion of the vehicle.]]>
<![CDATA[Mariny i przystanie wodne jako czynnik aktywizacji urbanistycznej małych i średnich miast w Polsce]]> Thu, 21 Mar 2019 11:03:34 +0100 Bilski, Maciej
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Problem badawczy związany jest z poszukiwaniem efektywnych sposobów aktywizacji małych i średnich miast w Polsce mających dostęp do śródlądowych i morskich szlaków żeglugowych. Celem badań jest identyfikacja tych ośrodków miejskich, których rozwój może być oparty na przystaniach wodnych jako wiodącym czynniku miastotwórczym oraz przedstawienie modelowych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych w tym zakresie. W pracy przedstawiono specyfikę polskich małych i średnich miast na tle europejskim. Przeanalizowano sieć dróg wodnych śródlądowych i morskich. Omówiono przykłady miast europejskich, które zawdzięczają swój rozwój lokalizacji marin i przystani wodnych. Przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-techniczne, architektoniczno-kompozycyjne oraz relacje marin z miastem wpływające na jakość przestrzeni zurbanizowanej. Na tej podstawie wyodrębniono czynniki mające największy wpływ na aktywizację małych i średnich miast oraz zbadano możliwości ich aplikacji w warunkach polskich. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analiza danych statystycznych i planistycznych, studia porównawcze, wizje lokalne i kwerendy terenowe, eksperyment okazjonalny w formie koncepcji projektowej modelowej mariny w wybranej lokalizacji. Badania doprowadziły do wyodrębnienia grupy 124 miast kwalifikujących się do aktywizacji za pomocą marin, wśród których za najbardziej predysponowane uznano pięć ośrodków Puck, Darłowo, Ustkę, Police i Sopot. Przedstawiono autorski projekt mariny w Pucku, który posłużył do sformułowania wymagań architektoniczno-urbanistycznych dla marin mających pełnić funkcje miastotwórcze. ]]>
<![CDATA[Identification of damages in composite multilayered cylindrical panels with delaminations]]> Thu, 21 Mar 2019 08:20:05 +0100 Muc, A.; Stawiarski, A.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In this study, effective theoretical and computational (the finite element method) procedures are introduced and used to characterize the dynamic behavior of beams and of cylindrical panels with circular cross-section; both structures have the single delamination between laminate layers. Based on the computed results it is possible to determine the effect of delamination on the overall structural dynamic behavior. Those results are used to quantify the difference between the results of the relevant parameters in the cases of perfect and defected structures. Usually, the wave propagation can be observed with the use of piezoelectric sensors. Therefore, in the next step of our analysis we modeled delaminated structures with a finite number of PZT sensors to consider also their influence on the structural dynamic response. The numerical analysis have been conducted with the use of 3D finite elements. It deals with the analysis of a cylindrical shell with an axisymmetric delamination and of a cylindrical panel having a square local delamination. A lot of numerical results allow us to understand better the influence of various parameters on the form of wave propagation in cylindrical multilayered shells. The numerical results are also validated by an experimental analysis for cylindrical panels.]]>
<![CDATA[Wpływ robót strzałowych na stan obiektów budowlanych będących w ich zasięgu]]> Wed, 20 Mar 2019 14:49:23 +0100 Tatara, Tadeusz; Kuboń, Piotr
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Rewaloryzacja obiektu mostowego na przykładzie wiaduktu drogowego na ulicy Karowej w Warszawie]]> Wed, 20 Mar 2019 14:37:20 +0100 Flaga, Kazimierz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Using stochastic decision networks to assess costs and completion times of refurbishment work in construction]]> Wed, 20 Mar 2019 14:12:46 +0100 Śladowski, Grzegorz; Szewczyk, Bartłomiej; Sroka, Bartłomiej; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: According to the concept of sustainable development, the process of extending the life-cycle of existing buildings (including historical ones) through their restoration not only generates benefits from their layer use but also—and primarily—constitutes a chance for their substance to survive for use by future generations. Building restoration projects are usually difficult to plan, primarily due to the limited amount of information on the technical condition of existing structures and their historical substance, which often makes the scope of renovation works difficult to determine. At the stage of planning such a project, it is, therefore, reasonable to consider various scenarios of its implementation, the occurrence of which can be both random and can be generated by the decision-maker. Unfortunately, in practice, the right tools for planning such projects are not used, which in effect generates problems associated with underestimating their completion time and costs. In subject literature, there are proposals of the use of stochastic and decision networks to assess the course of various projects that are characterised by having indeterminate structures. However, these networks are limited to modelling tasks that either occur purely randomly or are fully generated by decision-makers. There are no studies that enable the modelling and optimisation of the structure of a project while taking into consideration both the random and decision-based nature of carrying it out. In the article, the authors proposed a stochastic decision network that enables the correct modelling of projects with a multi-variant structure of being carried out. For the purpose of analysing the network model, elements of mathematical programming were used to determine optimal decisions (in terms of expected costs and completion times of carrying out a project) that control the structure of the project being modelled. The entirety of the authors’ proposal was backed by a calculation experiment on an example of a refurbishment construction project, which confirmed the application potential of the proposed approach.]]>
<![CDATA[Atmospheric droughts in the Polish and Ukrainian Carpathians in the years of 1984–2015]]> Wed, 20 Mar 2019 11:48:20 +0100 Cebulska, Marta; Kholiavchuk, Dariia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The study addresses the exploration of atmospheric precipitation deficiency that was evaluated on the basis of monthly and annual precipitation sums. The Polish and Ukrainian Carpathians served the study area where forests cover about 40% of the Polish Carpathians (Soja, 2002), and about 68% of the Ukrainian Carpathians (Kruhlov et al., 2013). Sequential series of monthly and annual precipitation sums in the years of 1984-2015 at 23 meteorological measurement stations were analysed. The monthly and annual precipitation data from 14 stations located in the Polish Carpathians were obtained from the Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute, while data from 9 stations located in the Ukrainiann Carpathians – from the Central Geophysical Observatory of the State Emergency Service of Ukraine. The periods with the precipitation deficiency were defined while indetifying atmospheric drought with the help of Standardized Precipitation Index (SPI) and the probability of the monthly precipitation non-exceedance. In the annual course, the lowest monthly precipitation sums were found throughout the whole year. Still, in the Ukrainian part, the highest frequency of the sums was detected in January (20%), while in the Polish Carpathians in October (20%). In the rest of winter months, the frequency did not exceed 16%. Instead, in the vegetation period, the frequency of the lowest monthly precipitation sums was not higher than 10%, though the most cases were observed in April both in the Polish and Ukrainian Carpathians with the frequency of 9% and 6% respectively. November of 2011 was specific for the low precipitation sums that did not exceed 5mm excluding the sums in Yaremcha. In the years of 1984-2015, the extremely dry months detected at least at 30% of the stations were February 1986, April 2007 and 2009, August 2003, November 2011, and December 2004.Dry episodes of different intensity covering the observation area of at least 20 stations are characteristic of each month in the annual course throughout the whole period. ]]>
<![CDATA[The protection of cultural heritage in the area of the Polish Carpatians against anthropopressure planning issues]]> Wed, 20 Mar 2019 11:47:12 +0100 Hrehorowicz-Gaber, Hanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Molecular electrochemistry of coordination compounds – a correlation between quantum chemical calculations and experiment]]> Wed, 20 Mar 2019 10:25:05 +0100 Romańczyk, Piotr P.; Kurek, Stefan S.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: This contribution shows how molecular electrochemistry may benefit from the application of DFT methods combined with implicit solvent models. Theprogress in quantum chemical calculations, including efficient solvation models, Has brought about the development of effective computational protocols that allow accurate (to 0.05 V) reproduction of experimental redox potentials of mono- and dinuclear complexes, including electrocatalytically relevant systems and mixed-valence compounds. These calculations may also help to understand how electronic and structural factors, modulated by the changes in both first and second coordination spheres, and the local environment (di electric medium and specific interactions), govern the ability of transition metal complexes to undergo electron transfer (ET) processes. Understanding the principles that lie behind it is of great importance in redox chemistry and catalysis, and biological systems. After a brief introduction to modelling approaches and discussion of challenges for calibration of computational protocols based on comparison with experimental data, a number of noteworthy case studies are given.Specifically, the determination of ferrocenium/ferrocene absolute potentials in solvents commonly used in electrochemistry is discussed, the redox behaviour of Cu and Fe systems affected by H-bonding, followed by the presentation of intriguing properties of mono- and bimetallic Mo/W scorpionates. Particularly, electrochemical communication between metal centres and a baffling (auto)catalytic dehalogenation triggered by ET through a C−H•••Oalkoxide hydrogen bond, the mechanism of chich was unravelled owing to the application of dispersion-corrected DFT calculations, are highlighted.]]>
<![CDATA[Computational modelling of structure and catalytic properties of silica-supported group VI transition metal oxide species]]> Wed, 20 Mar 2019 08:39:43 +0100 Handzlik, Jarosław
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Chromium, molybdenum and tungsten oxides supported on amorphous silica are catalysts for many reactions, including large-scale industrial processes. Although these systems have been extensively studied for many years, there are still a few unresolved issues, concerning mainly the nature of the active sites and mechanisms of their formation. Computational studies, using cluster or periodic models to represent the catalyst surface, are helpful in interpretation of spectroscopic data and can provide complementary information about the catalytic process. In this chapter, such computational works on CrOx/SiO2, MoOx/SiO2 and WOx/SiO2 systems are presented. It is seen that coordination environment of the transition metal, determined also by local surface properties, is a key factor influencing catalytic activity of the surface metal species. This results in complex structure–activity relationships. While a great progress has been achieved in modelling of these systems, from simple clusters to advanced periodic slabs, theoretical determination of complex reaction mechanisms using surface models with representative distribution of metal sites is still a challenge for computational catalysis.]]>
<![CDATA[Podmiejskie rezydencje szlacheckie w tradycji krajobrazowo-ogrodowej Europy Zachodniej]]> Tue, 19 Mar 2019 14:11:35 +0100 Hodor, Katarzyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Zjawisko podmiejskiej rezydencji kształtującej postać krajobrazów Europy Zachodniej, stanowi nieodłączne zjawisko wśród kompozycji harmonijnych. Wyrosłe z rzymskich, starożytnych korzeni, odcisnęło swe piętno nie tyko na krajobrazach Włoch, Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Rosji, ale i Polski. Zyskując nowożytną humanistyczną treść, wpływało na określony styl życia aż do początku XX wieku.]]>
<![CDATA[Kraków na nowo odkrywany]]> Tue, 19 Mar 2019 12:16:54 +0100 Górska, Agnieszka; Kraus, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Aktualne zagadnienia ochrony konserwatorskiej zabytkowego miasta górniczego Wieliczki]]> Tue, 19 Mar 2019 12:13:29 +0100 Gaczoł, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Prace konserwatorskie w zespole pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej]]> Tue, 19 Mar 2019 12:04:24 +0100 Gaczoł, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Wykorzystanie analizy harmonicznej do badania okresowości rzeczywistych ciągów opadowych w wybranych stacjach dorzecza Górnej Wisły]]> Tue, 19 Mar 2019 11:38:08 +0100 Cebulska, Marta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The aim of the present paper is investigation of regularity in the precipitation sequence ciclicity as a year sum in the chosen meteorological stations of the Upper Vistula Basin. Chronological uniform and completed series were analised on the base on harmonic analysis. On the base on the Fourier order the infinitesimal periodogramme were established. On the base on the variance values of consecutive harmonics the important cycles were obtained. Theirs values as performed on the graph 1, 2, 3.]]>
<![CDATA[Preparation and characterization of PVC/montmorillonite nanocomposites – A review]]> Tue, 19 Mar 2019 10:56:54 +0100 Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This article presents an overview of the preparation and characterization of poly(vinyl chloride)/montmorillonite (PVC/MMT) nanocomposites. Different methods of PVC/MMT nanocomposite preparation are discussed. The incorporation of MMT into the PVC matrix results in an increase of thermal stability and induces changes in the mechanical properties. However, the properties of PVC/MMT nanocomposites depend strongly on the MMT organic modification procedure that governs the extent of MMT penetration by PVC macrochains and plays an important role with regard to the morphology formation. Flammability as well as other properties-barrier, optical, etc.-of PVC/MMT nanomaterials are also described. Finally, a future outlook is given.]]>
<![CDATA[Śladem wybitnych uczonych : o autorach wybranych książek z bibliotecznej kolekcji "Lwowiana"]]> Tue, 19 Mar 2019 10:54:18 +0100 Strojna-Krzystanek, Anna; Kraus, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej w Sobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych]]> Tue, 19 Mar 2019 10:52:01 +0100 Stala, Klaudia
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W wyniku badań archeologiczno-architektonicznych kontynuowanych w roku 2008 w obrębie najstarszej części kompleksu zamkowego w Sobótce-Górce, będącego wedle utrwalonych w literaturze przedmiotu opinii reliktem kościoła prepozytury kanoników regularnych, uchwycono istotne sekwencje nawarstwień oraz relikty architektury, które w sposób diametralny zmienić powinny podejście do historii badanego obiektu, jak też jego pierwotnej funkcji. Badania, o których tu mowa, mają charakter ratowniczy i poprzedzający inwestycję obejmującą kompleksową modernizację zarówno zabytkowego obiektu zamkowego, jak również otaczającego go zespołu parkowego wraz z zabudową gospodarczą. Prowadzone są z przerwami od 2002 roku, a od 2007 roku w zespole dwuosobowym: A. Kadłuczka (kierownik badań) oraz autorka. Interpretacja przedstawionych w niniejszym artykule wyników daje podstawy do postawionej tezy o pierwotnym świeckim charakterze budowli romańskiej w Górce. Rozpoznane w trakcie badań rozmieszczenie pomieszczeń w obiekcie przypomina rozplanowaniem palatia wczesnopiastowskie, a zarejestrowane najstarsze poziomy użytkowe świadczące o dużym zagłębieniu pierwotnej podłogi (drewnianej) względem poziomu zewnętrznego są zastanawiające w przypadku budowli sakralnej, natomiast zrozumiałe w zastosowaniu do budowli świeckiej. Zasugerowana zmiana dotychczasowego datowania budowli romańskiej na wiek XII wynika z analiz detalu architektonicznego oraz wątku muratorskiego, a przypisanie własności Piotrowi Włostowicowi wydaje się być uzasadnione w świetle istniejących źródeł historycznych.]]>
<![CDATA[Uwagi w kontekście ostatnich odkryć w rotundzie i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu]]> Tue, 19 Mar 2019 10:50:30 +0100 Stala, Klaudia
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Zasadniczym tematem artykułu jest analiza wyników najnowszych badań archeologiczno architektonicznych oraz ich interpretacja w kwestii wzajemnych relacji pomiędzy budynkiem palatium, a rotundą prostą wzniesionymi w okresie wczesnego średniowiecza w obrębie grodu przemyskiego. Autorka zwraca uwagę na pewne przesłanki architektoniczne, które zmuszają do postawienia pytania o prawidłową interpretację jednorodności całego założenia. Za uznaniem rotundy prostej jako wolnostojącego kościoła misyjnego w pierwotnym założeniu przemawia jej usytuowanie względem bramy grodowej, potwierdzona dylatacja pomiędzy ścianami magistralnymi części nadziemnej palatium i rotundy, usytuowanie wejścia z zewnątrz do kościoła w miejscu przysłonięcia go ścianą budynku podłużnego, co utrudniało komunikację, oraz wtórne umieszczenie empory we wnętrzu rotundy. Dopiero w drugiej fazie, po dobudowaniu części pałacowej, rotunda zyskałaby funkcję kaplicy z emporą komunikującą się bezpośrednio z reprezentacyjną częścią pałacu, co tłumaczyłoby drugorzędną rolę wejścia z zewnątrz.]]>
<![CDATA[Książkowe wędrówki]]> Tue, 19 Mar 2019 10:49:14 +0100 Bogusz, Agnieszka
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Biblioteczny jubileusz]]> Tue, 19 Mar 2019 10:46:03 +0100 Bogusz, Agnieszka; Skotnicka, Katarzyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Tetrakonchos NMP (św. św. Feliksa i Adaukta) na Wawelu jako przykład dziedzictwa antycznego w architekturze wczesnośredniowiecznej. Problemy interpretacyjne]]> Tue, 19 Mar 2019 10:43:14 +0100 Stala, Klaudia
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Modelling of damage evolution in multiphase engineering materials]]> Tue, 19 Mar 2019 09:30:15 +0100 Ryś, Maciej
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Austenitic stainless steels show excellent mechanical properties which are maintained at extremely low temperatures and thus these materials are used in many cryogenic applications. Under certain conditions and in some thermodynamic states austenitic stainless steels become unstable, and the phase transformation from austenite to martensite may occur. In the resulting two-phase microstructure each phase exhibits different thermo-mechanical properties. The development of damage, which is responsible for the materiał degradation, is governed by different mechanisms in each phase: in brittle martensitic inclusions the stress state has a crucial influence on damage, while in soft austenitic matrix the damage state is mainly determined by plastic flow. The present dissertation is aimed at developing a complex constitutive and numerical model of a dissipative engineering materiał, consisting of two phases exhibiting different properties. Damage evolution of different type in each phase is accounted for. The constitutive model is developed within the framework of continuum mechanics and thermodynamics of irreversible processes with internal state variables, on the basis of the local state method. As examples of engineering materials possible to describe using the developed model, austenitic stainless steels of types: 304 and 316L, subjected to mechanical loadinq are considered.]]>
<![CDATA[The influence of proton beams on the vibrations of frame support power supply elements under operating conditions]]> Tue, 19 Mar 2019 08:48:31 +0100 Ziemiański, Daniel
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Structure and magnetic properties of bulk synthesized Mn2−xFexP1−ySiy compounds from magnetization, 57Fe Mössbauer spectroscopy, and electronic structure calculations]]> Mon, 18 Mar 2019 18:03:36 +0100 Fruchart, Daniel; Haj-Khlifa, Sonia; de Rango, Patricia; Balli, Mohamed; Zach, Ryszard; Chajec, Wieslaw; Fornal, Piotr; Stanek, Janek; Kaprzyk, Stanislaw; Tobola, Janusz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The series of Mn2−xFexP1−ySiy types of compounds form one of the most promising families of magnetocaloric materials in term of performances and availability of the elemental components. Potential for large scale application needs to optimize the synthesis process, and an easy and rather fast process here described is based on the use of two main type of precursors, providing the Fe-P and Mn-Si proportions. The series of Mn2−xFexP1−ySiy compounds were synthesized and carefully investigated for their crystal structure versus temperature and compared interestingly with earlier results. A strong magnetoelastic effect accompanying the 1st order magnetic transition—as well as the parent phosphide–arsenides—was related to the relative stability of both the Fe magnetic polarization and the Fe–Fe exchange couplings. In order to better understand this effect, we propose a local distortion index of the non-metal tetrahedron hosting Fe atoms. Besides, from Mn-rich (Si-rich) to Fe-rich (P-rich) compositions, it is shown that the magnetocaloric phenomenon can be established on demand below and above room temperature. Excellent performance compounds were realized in terms of magnetic entropy ΔSm and adiabatic temperature ΔTad variations. Since from literature it was seen that the magnetic performances are very sensitive to the synthesis process, correspondingly here a new effective process is proposed. Mössbauer spectroscopy analysis was performed on Mn-rich, equi-atomic Mn-Fe, and Fe-rich compounds, allowing determination of the distribution of hyperfine fields setting on Fe in the tetrahedral and pyramidal sites, respectively. Electronic structure calculations confirmed the scheme of metal and non-metal preferential ordering, respectively. Moreover, the local magnetic moments were derived, in fair agreement with both the experimental magnetization and the Fe contributions, as determined by Mössbauer spectroscopy.]]>
<![CDATA[Dyfuzyjny ruch masy : dyfuzja w gazach doskonałych i płynach rzeczywistych]]> Mon, 18 Mar 2019 14:42:08 +0100 Tabiś, Bolesław; Bizon, Katarzyna
rodzaj: książka
Abstrakt: W książce zawarto materiał dotyczący wieloskładnikowej dyfuzji ustalonej i nieustalonej w gazach doskonałych i w płynach rzeczywistych, tj. w gazach gęstych i w cieczach. Materiał został podzielony na siedem rozdziałów. Jest tak przygotowany, iż można rozpocząć studia nad dyfuzją, nie mając w tym zakresie wcześniejszego przygotowania. W pierwszym rozdziale wspomina się o źródłach powstania modeli dyfuzyjnych opublikowanych jeszcze w dziewiętnastym wieku. Zawarto tam również informacje o rozkładzie treści w pozostałych rozdziałach monografii. W drugim rozdziale omówiono sposób wyprowadzenia równań dyfuzji w gazach doskonałych. Pokazano drogę prowadzącą do utworzenia równań Maxwella-Stefana dla ustalonego i nieustalonego dyfuzyjnego ruchu masy w roztworach wieloskładnikowych. Szczegółowo omówiono analizę numeryczną tych równań, podając sposób ich rozwiązywania. Dokonano weryfikacji równań Maxwella-Stefana zarówno dla ustalonej, jak i nieustalonej dyfuzji wieloskładnikowej na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych w różnych ośrodkach na świecie. Pokazano zjawisko dyfuzji osmotycznej, dyfuzji odwrotnej i bariery dyfuzyjnej. Omówiono graniczne przypadki równań Maxwella-Stefana. Są dwa rodzaje takich sytuacji granicznych. Jedna z nich jest związana z minimalną liczbą składników roztworu, a więc odnosi się do roztworów dwuskładnikowych. Drugi przypadek graniczny dotyczy roztworów, w których składniki dyfundujące są silnie rozcieńczone. Wprowadzono pojęcie „zagadnienia dyfuzyjnego”, wskazując analogię między tym terminem, a pojęciem „zagadnienia różniczkowego”. W rozdziale trzecim zawarto materiał dotyczący dyfuzji w płynach rzeczywistych. Płynami takimi są gazy rzeczywiste i ciecze. W ośrodkach tych istnieją znaczne siły oddziaływania międzycząsteczkowego, a wzajemne jednoczesne zderzenia molekuł są więcej, niż dwucząsteczkowe. Od strony termodynamiki fenomenologicznej przejawia się to różnymi od jedności wartościami współczynników aktywności składników roztworu. Z tego powodu, rozdział trzeci rozpoczyna się od wprowadzenia, pokazującego związek takiego ujęcia z klasycznymi równaniami Maxwella-Stefana dla roztworów doskonałych. Materiał zawarty w rozdziale trzecim jest ilustracją złożoności zagadnień dyfuzyjnych opisujących ruch masy w ośrodkach rzeczywistych. Wówczas na rozwiązywanie równań dyfuzji, nakłada się potrzeba określania współczynników aktywności. Rozdział czwarty poświęcono sposobom doświadczalnego i rachunkowego wyznaczania wartości parametrów występujących w równaniach dyfuzji. Parametrami tymi są: współczynniki dyfuzji w fazie gazowej lub w fazie ciekłej oraz współczynniki aktywności ciśnieniowej lub ułamkowej, użyte przy opisie dyfuzji w płynach rzeczywistych. Rozdziały: drugi, trzeci i czwarty kończą przykłady rachunkowe. Zarówno samo tworzenie modeli dyfuzyjnych, jak i rozwiązywanie powstałych zagadnień dyfuzyjnych wymaga stosowania pewnych narzędzi matematycznych. Dotyczą one głównie operacji na macierzach, rozwiązywania algebraicznych równań nieliniowych oraz zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. Wybrane wiadomości z tego zakresu, a użyte w książce zawarto w rozdziale piątym. W rozdziale szóstym zamieszczono kilka przetestowanych programów w języku Fortran wraz ze zbiorami przykładowych danych. Wyniki ilościowe, przedstawione we wcześniejszych rozdziałach książki otrzymano z użyciem tych programów. W rozdziale siódmym zamieszczono tablice wybranych wielkości fizykochemicznych. Są to głównie wartości współczynników dyfuzji, wartości parametrów wymaganych do rachunkowego wyznaczenia tych współczynników oraz wielkości termodynamiczne, z których korzystano przy obliczeniach współczynników aktywności i w przykładach rachunkowych. ]]>
<![CDATA[Cosmetic emulsions : monograph]]> Mon, 18 Mar 2019 14:41:40 +0100 Sikora, Elżbieta
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Gravel bed river scouring analysis downstream of block ramps]]> Mon, 18 Mar 2019 13:16:40 +0100 Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper describes the scouring process of a river bed downstream of block ramp hydraulic structures. The scour depth of the river bed downstream of the block ramps was calculated by using several different empirical formulae from the literature. The calculated results were verified with the measured results collected during the field measurements. The current paper presents the most appropriate formulae for the comparison of the scouring results with the obtained field measurements. It was found that the calculated values of scouring are usually much higher than those observed in the field. The most important aim of this paper is to verify the obtained empirical formulae for scouring downstream of block ramps based on the results of the field measurements.]]>
<![CDATA[About the project and study of post-tensioned transfer beams under the five-storey building in the centre of Warsaw]]> Mon, 18 Mar 2019 12:14:53 +0100 Szydlowski, Rafał; Szreniawa, Magdalena
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Construction of buildings is often associated with creation of the large, free from supports spaces in the lower floors with dense structural system on the upper floors. To transmit the load from the upper floors to the foundation, transfer slabs and beams are constructed. They are heavily loaded, bended and sheared components, which require a significant height of cross-section. The use of prestressing reduces cross-section height of reinforced concrete transfer elements. The Warsaw office and service building completed last year in the part situated above the W-Z route tunnel, contains 6 post-tensioned transfer beams with 1.80×1.60m cross-section and variable span in the supports axes from 23.80 to 28.20m. Beams represent foundation for five storey building. The paper presents basic principles of design, results of deformation of the structure during erection obtained from theoretical FEM model and measured as well as applied technology.]]>
<![CDATA[Przemiany urbanistyki, architektury i krajobrazu kulturowego Krakowa w latach 1989-2007. Zarys problematyki]]> Mon, 18 Mar 2019 09:50:01 +0100 Motak, Maciej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Finite element analysis of reinforced concrete elements subjected to torsion]]> Mon, 18 Mar 2019 09:04:11 +0100 Anielska, Dorota
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents FEM techniques used for modelling concrete elements subjected to torsion. It compares the results from a 3D numerical analysis and a numerical homogenization method analysis. Finally, the results are compared to the reported experimental data.]]>
<![CDATA[Identification of kinematic errors, position and rotation of industrial robot used as the redundant measurement system]]> Mon, 18 Mar 2019 08:55:32 +0100 Ostrowska, K.; Skórska, H.; Gąska, A.; Sładek, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The issue of determining industrial robot’s kinematic errorsdoes seem to be already fully addressed.However, due to the recent influx of new technological possibilities, it was decided to verify and apply new methodsof determining both robot’s and its mounted equipment’serrors. It is possible for industrial robot with integrated scanning headto becomea reliable, automatic system; one that could allow direct coordinate measuring on assembly line even in places that are both difficult to access and dangerous for a worker. However, determination of kinetic errors as well as measuring errors is going to be a start to improving accuracy of the device and modelling errors’ matrix. Due to better software correction, the matrix is going to allow installation of cheaper components in devices.]]>
<![CDATA[Selection of construction technology and a scheme of the organisation of the construction of a complex of multilevel rotating parking facilities]]> Mon, 18 Mar 2019 08:51:09 +0100 Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Nowak, Ariel; Sroka, Bartłomiej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The following chapter has been devoted to the technological, financial, time-related and organisational aspects of the construction of the envelope of the underground section of a multilevel rotating parking facility designed by Janusz Borek, patent number: P352175. The chapter features a comparison of three of the most popular alternative methods of the construction of excavation envelope walls, namely: the construction of sheet piling walls, slurry walls and palisade walls composed of micropiles. Each of the three methods under analysis was referred to the case of construction of the parking facility in question, with the most optimal solution under the accepted evaluation criteria having been selected on the basis of the performance of a multi-criteria analysis. A scheme of the organisation of the construction of the rotating parking facility was proposed for the selected - and best - variant, including technological and organisational constraints, with the use of a pipeline work system. The scheme is based on a mathematical model of priority programming developed by the authors, while calculations were performed using an original program.]]>
<![CDATA[Multi-criteria analysis of formwork systems case study: Columns]]> Mon, 18 Mar 2019 08:50:36 +0100 Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Wawrzuta, Paulina
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Peculiarities of the regeneration of old towns]]> Mon, 18 Mar 2019 08:50:02 +0100 Kutut, Vladislavas; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The inclusion of cultural heritage objects in universal regeneration schemes has become an important catalyst in sustainable development. A successful regeneration of heritage sites produces a broad-scope effect which goes beyond a specific structure and positively affects the public and the city. Heritage sites often help regenerate the surrounding environment by incorporating the historical and economic value of the site into the totality that surrounds it. Research and the results of research are targeted towards economic and social problems of reconstruction of old towns, to look for ways to stabilize monumental buildings, to maximally maintain and preserve the specificity not only of constructions but of commencement of individual old towns and their neighbourhood, caused by different historical development stages of cities [13].]]>
<![CDATA[The method of centralised distribution of electronic educational resources in academic e-learning]]> Mon, 18 Mar 2019 08:48:17 +0100 Smatkov, Sergei; Kuchuk, Nina; Sieja, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In this article, a method of centralised distribution of university e-learning electronic educational resources is proposed. E-learning is seen as a complex organisational hierarchy. The method applied in this article is based on n structured analysis of the problems and objectives of the system. The method considers electronic educational resources for e-learning. The advantages of the proposed method include the timely completion of multi-session e-learning and the availability of a reserve of electronic educational resources.]]>
<![CDATA[Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji nowym zadaniem dla doradztwa zawodowego]]> Mon, 18 Mar 2019 08:31:14 +0100 Piekarski, Marian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł ma na celu pokazanie głównych założeń procesu walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i nakreślenie nowych zadań dla doradztwa zawodowego. Walidacja czyli sprawdzanie czy osoba ubiegająca się o nadanie odpowiedniej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się osiągnęła część czy całość efektów uczenia się dla tej kwalifikacji, zakłada ona udział doradcy walidacyjnego i asesora walidacyjnego. Na poszczególnych etapach będą oni wpierać osoby przystępujące do walidacji oraz weryfikować ich efekty uczenia się.]]>
<![CDATA[Modelling of pressure pulse generator with the use of a flow control valve and a fuzzy logic controller]]> Sat, 16 Mar 2019 11:29:28 +0100 Filo, Grzegorz; Lisowski, Edward; Domagała, Mariusz; Fabiś, Joanna; Momeni, Hassan
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The main aim of this work was to create a model and carry out simulation tests of a hydraulic system for generating a pressure pulse with strictly defined time parameters. Obtaining a proper pressure course is a key condition for correctness of a long-term testing of hydraulic components durability, including e.g. new types of hoses. The requirements regarding the shape of the impulse were formulated on the basis of the ISO 6803:2008 standard which concerns hydraulic pressure testing of rubber hoses and hose assemblies without flexing. In the first step, a mathematical model of the system was built using equations describing the system geometry, flow equations and flow balances formulated for the separated volumes. Next, a simulation model of the hydraulic system was created in Matlab-Simulink. After obtaining flow characteristics, a model of a required pressure signal generator was built, followed by a fuzzy logic controller created in the Anfis editor of the Fuzzy Logic Toolbox. During the iterative tuning process, parameters of the fuzzy controller were adjusted. Then, the curves of the obtained and the required pressure for different values of the flow rate of the working medium were compared. As arises from the comparison results, the fuzzy logic controller fulfills the requirements and thus may be an advantageous option for generating the pressure signal.]]>