Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Budynki niskoenergetyczne – zmiana techniki i mentalności]]> Tue, 25 Jul 2017 14:10:20 +0200 Kisilewicz, Tomasz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy zasygnalizowano zmiany, jakich wymaga proces projektowania budynków niskoenergetycznych. Pokazano możliwość istotnego udziału w bilansie budynku biernie pozyskiwanej energii słonecznej, ale także konieczność i możliwości pasywnej ochrony przed przegrzewaniem. Podkreślono wagę zintegrowanego projektowania budynków niskoenergetycznych oraz obecność mitów i stereotypów na temat budownictwa.]]>
<![CDATA[Budynki biurowe o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię]]> Tue, 25 Jul 2017 13:50:15 +0200 Heim, Dariusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono możliwość uzyskania standardu zero-energetycznego budynku biurowego, przedstawiono metodykę oceny tego typu obiektów oraz wskazano potencjalne rozwiązania techniczne. Osiągniecie założonego celu możliwe jest poprzez zastosowanie po stronie produkcji aktywnych fasad fotowoltaicznych, zaś po stronie popytowej wysokowydajnych systemów wentylacji z odzyskiem ciepła oraz oświetlenia wbudowanego. Jednocześnie przeprowadzono zabiegi prowadzące do ograniczenia wymiany ciepła na drodze przenikania i fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego przez co zminimalizowano okresowy wpływ zmian środowiska zewnętrznego na parametry wewnątrz budynku. Opisano realizację eksperymentalnego stanowiska badawczego wykonanego w jednym z budynków Politechniki Łódzkiej oraz założenia do prowadzenia dalszych badań.]]>
<![CDATA[Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii]]> Tue, 25 Jul 2017 13:38:08 +0200 Gałązka, Tomasz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy omówiono zawartość i postanowienia Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, który stanowi załącznik do przyjętej dnia 22 czerwca 2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W publikacji scharakteryzowano cel główny oraz cele pośrednie związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wraz z harmonogramem ich osiągnięcia. Przedstawiono charakterystykę działań, głównie administracji rządowej, podejmowanych w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, wymagania w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność. Ponadto omówiono zmiany przepisów wpływających na efektywność energetyczną budynków oraz wskazano dostępne mechanizmy finansowe. Przybliżono również kwestie promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, potrzeby poprawy stanu technicznego budynków użytkowanych oraz wskazano na aspekt kompleksowego podejścia do efektywności energetycznej budynków.]]>
<![CDATA[Porównanie technologii produkcji tripolifosforanu sodu klasyczną metodą rozpyłową oraz metodą suchą jednostopniową]]> Tue, 25 Jul 2017 13:36:54 +0200 Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Deformacje płaszcza stalowego, pionowego zbiornika walcowego wywołane podciśnieniem]]> Tue, 25 Jul 2017 13:29:22 +0200 Ziółko, Jerzy; Mikulski, Tomasz; Supernak, Ewa
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Omówiono przebieg powstawania deformacji płaszcza zbiornika, ich przemieszczanie się, zmianę formy lub powstawanie nowych w okresie od wytworzenia się pierwszej deformacji aż do momentu, gdy zostanie usunięta przyczyna powstania podciśnienia w zbiorniku lub do czasu, gdy pęknie jego płaszcz i nastąpi wyrównanie wartości ciśnienia wewnątrz zbiornika z ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg analizowanego stanu deformacji płaszcza zbiornika trudny jest do obserwowania w praktyce dlatego posłużono się symulacją komputerową.]]>
<![CDATA[Impact of a thermocline on water dynamics in reservoirs – Dobczyce reservoir case]]> Tue, 25 Jul 2017 13:24:54 +0200 Hachaj, Paweł S.; Szlapa, Monika
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Properties of the filtrate from treatment of pig manure by filtration method]]> Tue, 25 Jul 2017 13:19:24 +0200 Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Saeid, Agnieszka
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Ocena trwałości i skuteczności ogniochronnej nieznanych pasywnych izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu]]> Tue, 25 Jul 2017 13:07:37 +0200 Warsicka, Dagmara; Turkowski, Piotr; Sulik, Paweł
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono ocenę niezidentyfikowanych z nazwy pasywnych izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych po upływie czasu. Opisano metody oceny trwałości tych zabezpieczeń opierając się na badaniach in situ i badaniach laboratoryjnych pobranych próbek. Ponadto, przedstawiono obliczeniową metodę oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowych zabezpieczonych tymi materiałami, na podstawie wyników badań materiałowych oraz danych literaturowych, poprzez porównanie temperatury krytycznej zabezpieczonego elementu stalowego do jego temperatury stali w czasie trwania pożaru.]]>
<![CDATA[Untypical solution for a prestressed concrete structures inside the hotel building]]> Tue, 25 Jul 2017 13:01:12 +0200 Szydlowski, Rafał; Labuzek, Barbara
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In currently designed buildings, it is often necessary to locate large space, free of support, in the lower floors with a completely different structural system of higher floors. In a currently implemented design for the hotel building, the authors of the design have proposed a prestressed concrete structural system consisting of two slabs and reinforced concrete walls as webs. As a result, they have obtained the system similar to the one used in bridge buildings. The study presents design plans, discusses the problems ncountered, presents the design parameters adopted and the results of static and strength analysis of selected elements of the load-bearing system. Based on the results and experiences drawn from the design, appropriate conclusions have been drawn.]]>
<![CDATA[Altered precipitation characteristics in two Polish Carpathian basins, with implications for water resources]]> Tue, 25 Jul 2017 12:56:50 +0200 Kędra, Mariola
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Dystorsyjna utrata stateczności ścianki elementu cienkościennego przy wzdłużnej i poprzecznej zmienności naprężeń]]> Tue, 25 Jul 2017 12:49:10 +0200 Szychowski, Andrzej
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań dystorsyjnej utraty stateczności usztywnionych ścianek wspornikowych w elementach cienkościennych. Ścianki modelowano jako sprężyście zamocowane „na obrót” płyty wspornikowe z podatnym „na ugięcie” usztywnieniem krawędzi swobodnej. Uwzględniono wzdłużną i poprzeczną zmienność naprężeń. Przyjęto liniowy rozkład naprężeń w kierunku szerokości ścianki oraz liniowy lub nieliniowy (wg paraboli 2. stopnia) rozkład naprężeń na jej długości. Wyznaczono wykresy współczynników wyboczeniowych dla różnie obciążonych płyt wspornikowych przy wybranych wskaźnikach sprężystego utwierdzenia i różnych proporcjach geometrycznych usztywnienia.]]>
<![CDATA[Studium numeryczne interakcyjnych krzywych nośności dwuteowych elementów stalowych ściskanych i zginanych bez zwichrzenia]]> Tue, 25 Jul 2017 12:39:41 +0200 Szczerba, Radosław; Gajewski, Marcin; Giżejowski, Marian
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Przedstawiono wyniki numerycznej analizy wpływu imperfekcji łukowych, o amplitudzie zgodnej z eurokodową metodą ogólną na nośność ściskanych elementów stalowych o smukłości względnej równej odpowiednio: 0,5, 1,0, 1,5 oraz 2,0, wykonanych z walcowanych kształtowników szerokostopowych HEB. Zagadnienie rozszerzono o jednokierunkowe zginanie z wyboczeniem względem głównych osi bezwładności przekroju (y, z). Uzyskane wyniki, w postaci interakcyjnych krzywych nośności dwuteowych elementów stalowych porównano z rezultatami uzyskanymi z formuł normowych. Wykonano w pełni geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy GMNA (bez uwzględnienia imperfekcji) oraz GMNIA (z uwzględnieniem imperfekcji). Obliczenia numeryczne zrealizowano z wykorzystaniem programu komputerowego ABAQUS/Standard.]]>
<![CDATA[Nośność ścian i filarów murowych w budynkach istniejących – wykorzystanie badań nieniszczących i małoniszczących w analizie zagadnienia]]> Tue, 25 Jul 2017 12:07:08 +0200 Matysek, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy]]> Tue, 25 Jul 2017 11:51:05 +0200 Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Diagnostyka konstrukcji baraków więźniarskich w byłym obozie zagłady Auschwitz II-Birkenau]]> Tue, 25 Jul 2017 11:34:48 +0200 Kańka, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław; Matysek, Piotr; Stryszewska, Teresa
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Testing of the influence of the manufacture waste asphalt shingles on the properties of hot mix asphalt]]> Tue, 25 Jul 2017 11:18:25 +0200 Zieliński, Piotr; Mach, Aurelia; Kostecka, Karolina
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The purpose of the paper is evaluation of the influence of the additives of manufacture waste asphalt shingles (MWAS) on the properties of asphalt concrete mixture. Laboratory tests were performed on the asphalt concrete samples with additive of 1% and 2% WMAS. The scope of the study included following tests: stiffness modulus at three temperatures (5°C, 15°C and 30°C), indirect tensile strength in dry and wet conditions, fatigue properties, resistance to permanent deformation and resistance to low temperature cracking. The test results were compared with reference asphalt concrete samples. The conclusions from the statistical significance analysis of the differences indicate, that increasing the content of the asphalt shingles additives, an improvement in resistance to permanent deformation and fatigue as well as higher value of stiffness occur. At the same time, there was no significant change in the resistance of asphalt concrete to low temperature cracks and the indirect tensile strength in dry conditions. The results show, that addition of MWAS can improve the asphalt mixtures properties in the higher temperature, not changing the low temperature properties. ]]>
<![CDATA[Szybkie wzmocnienia konstrukcji materiałami kompozytowymi mocowanymi na złączu podatnym]]> Tue, 25 Jul 2017 11:06:29 +0200 Zając, Bogusław; De Santis, Stefano; Sena-Crus, Jose; Gams, Matija; Kwiecień, Arkadiusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Ocena wpływu uszkodzeń korozyjnych na stan bezpieczeństwa konstrukcji stalowych]]> Tue, 25 Jul 2017 10:48:57 +0200 Gwóźdź, Marian
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Eurokodowe procedury statecznościowego sprawdzania nośności stalowych ram płaskich]]> Tue, 25 Jul 2017 10:10:24 +0200 Stachura, Zbigniew; Giżejowski, Marian
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Przedstawiono eurokodowe procedury statecznościowego sprawdzania nośności stalowych ram płaskich o prętowym modelu obliczeniowym. Zamieszczono przykład liczbowy dotyczący sprawdzenia nośności pełnościennej ramy portalowej o dwuteowych elementach blachownicowych o przekrojach klasy 4 i o zmiennej wysokości środników na długości elementów.]]>
<![CDATA[Neuronowa predykcja współczynnika wyboczeniowego ścianki przęsłowej elementu cienkościennego]]> Tue, 25 Jul 2017 09:12:48 +0200 Potrzeszcz-Sut, Beata; Szychowski, Andrzej
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy zamieszczono wyniki neuronowego sformułowania wzoru na współczynnik wyboczeniowy k ścianki przęsłowej elementu cienkościennego. Ściankę ściskaną zamodelowano jako obustronnie sprężyście zamocowaną płytę przy uwzględnieniu wzdłużnej zmienności naprężeń. Przeanalizowano różne struktury sieci pod kątem „poręczności” uzyskanej formuły przy jednoczesnym sprawdzeniu dokładności uzyskiwanych rezultatów. Efektywność uzyskanego wzoru porównano z wynikami znanymi z literatury.]]>
<![CDATA[Wyznaczanie momentów krytycznych zwichrzenia belek metodą energetyczną z zastosowaniem wielomianów]]> Tue, 25 Jul 2017 09:03:30 +0200 Piotrowski, Rafał; Szychowski, Andrzej
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono program obliczeniowy i wzory aproksymacyjne do szacowania sprężystego momentu krytycznego zwichrzenia bisymetrycznych belek dwuteowych podpartych widełkowo. Uwzględniono często występujące w praktyce schematy obciążeń. Do rozwiązania zadania wykorzystano metodę energetyczną, wyrażając funkcję kąta skręcenia belki za pomocą wielomianów potęgowych o prostej interpretacji fizycznej. Wyprowadzone wzory mają prostą postać dzięki czemu mogą być z łatwością stosowane w praktyce inżynierskiej. Obliczone na podstawie programu i wzorów aproksymacyjnych momenty krytyczne porównano z wartościami uzyskanymi z literatury oraz MES. Otrzymano bardzo dobrą zgodność wyników.]]>
<![CDATA[Technical Transactions. Vol. 7]]> Tue, 25 Jul 2017 08:35:01 +0200 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Evaluation of particle size distribution of aggregates in asphalt concrete by means of image analysis software]]> Mon, 24 Jul 2017 14:58:05 +0200 Piątek, Paweł
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Analysis of (cylindrical) samples of asphalt concrete, in terms of weight and size distribution of different fractions of aggregates and by means of mechanical methods is a complicated and time consuming process. This article presents a proposal of a method for the same kind of analysis, but without the need for machining. The suggested method is based solely on a computer based analysis of photographs of the samples. The mechanism described in this paper is only a preliminary process, illustrating the potential use of an image analysis for this type of study.]]>
<![CDATA[Mobile remote monitoring system of water reservoirs]]> Mon, 24 Jul 2017 14:57:58 +0200 Opaliński, Andrzej; Głowacki, Mirosław
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article presents the concept, architecture and testing of mobile monitoring system of water reservoirs. Its main elements are a remotely controlled boat with a sonar, which additionally records GPS data. The developed system could be used in several configurations for the achievement of functions such as generating bathymetric maps or the current monitoring of the bottom of a water reservoir. The main functionalities of the system have been tested and presented with the results of the tests and their analysis, conclusions and plan of further development.]]>
<![CDATA[Flow simulation in hydrodynamic torque converter]]> Mon, 24 Jul 2017 14:57:31 +0200 Migus, Marcin; Kęsy, Andrzej; Kęsy, Zbigniew
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The paper compares the theoretical non–dimensional steady–state characteristics of a hydrodynamic torque converter with the experimental ones. The theoretical characteristics were calculated numerically based on two flow models: a one–dimensional model created by the authors and a three–dimensional model prepared by means of the ANSYS CFX software. The experimental characteristics were obtained on the basis of test rig investigations.]]>
<![CDATA[Application of numerical calculations in the design process of hydrodynamic torque converter]]> Mon, 24 Jul 2017 14:57:31 +0200 Osowski, Karol; Kęsy, Andrzej; Kęsy, Zbigniew; Olszak, Artur
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The use of numerical calculations to assess the impact of construction parameters on properties of a hydrodynamic torque converter has been presented in the article. The calculations have been based on a verified mathematical model of the transmission system including a hydrodynamic torque converter.]]>
<![CDATA[Numerical analysis of damage in silica filled epoxy products using XFEM and its verifications]]> Mon, 24 Jul 2017 14:57:00 +0200 Płatek, Robert; Malinowski, Łukasz; Zwoliński, Piotr
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The paper summarizes the study of cracking phenomena in silica filled epoxy material. Numerical analyses of cracking phenomena were performed using Extended Finite Element Method (XFEM) for a full scale element as well as in a microscale, for the Representative Volume Element (RVE). Experimental verification consists of both C2 tests for real products and in-situ tensile tests and microstructural observations with the Scanning Electron Microscope (SEM). At the end, a summary with conclusions related to the prepared numerical analyses and experiments is included.]]>
<![CDATA[Virtual prototyping of electro-hydraulic parallel manipulator control systems]]> Mon, 24 Jul 2017 14:56:29 +0200 Woś, Piotr; Dindorf, Ryszard
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The paper presents the process of virtual prototyping of a parallel manipulator which uses electro-hydraulic servo-mechanisms to drive active elements. A mechatronic solution of tasks of forward and inverse kinematics with the use of a virtual model of the manipulator, as well as a control system for the virtual machine were presented herein. The solution presented in the article makes it possible to study the functions of the control system before its merger with a real manipulator. At the same time, the design process is significantly accelerated.]]>
<![CDATA[Evaluation of pressure losses reduction possibility for WEH22 directional control valve by internal geometry correction]]> Mon, 24 Jul 2017 14:56:21 +0200 Lisowski, Edward; Rajda, Janusz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article presents the evaluation of possibility of pressure losses reduction at the flow through a WEH22 hydraulic directional control valve. For this purpose, 3D models of flow paths were built using the Creo Parametric software. Then the models were used in the ANSYS/Fluent software to calculate pressure losses. The results of the analysis have allowed for determination of possibilities of pressure losses reduction without changing overall dimensions of the valve body.]]>
<![CDATA[Modelling of production processes with the use of witness simulator]]> Mon, 24 Jul 2017 14:55:42 +0200 Zwolińska, Bożena
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Customization of final products forces the so-called “make-to-order” production. In the article, there is a presentation of influence of EPEI changes (Every Part Every Interval indicator) on the efficiency and effectiveness of complex production system. The use of Witness System Simulation Modeling helped to create the model of real object which has been validated in the real work parameters. All of the times of the realized processes have been simulated as random variables with certain density of probability distribution.]]>
<![CDATA[The adaptation of the cross validation aproach for RBF-based collocation methods]]> Mon, 24 Jul 2017 14:55:38 +0200 Krowiak, Artur; Podgórski, Jordan
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The paper shows the adaptation of the cross validation approach, known from interpolation problems, for estimating the value of a shape parameter for radial basis functions. The latter are involved in two collocation techniques used on an unstructured grid to find approximate solution of differential equations. To obtain accurate results, the shape parameter should be chosen as a result of a trade-off between accuracy and conditioning of the system. The cross validation approach called “leave one out” takes these aspects into consideration. The numerical examples that summarize the investigations show the usefulness of the approach.]]>
<![CDATA[Cutting forces during precise turning of NiTi shape memory alloy]]> Mon, 24 Jul 2017 14:55:02 +0200 Kowalczyk, Małgorzata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The selected indicators of machinability of NiTi based shape memory alloys has been examined. The paper presents research of possibilities of shape memory alloy like low-temperature (austenitic) Ni53Ti47 (Nitinol) with a coated cemented carbide tool, cutting force components (Ff – the feed force, Fp – the passive force, Fc – the main cutting force). In the work, a special attention was paid on the main cutting force components at variable cutting speed (vc).]]>
<![CDATA[Hybrid model of liquid metal flow and solidification]]> Mon, 24 Jul 2017 14:54:30 +0200 Hojny, Marcin
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article presents a hybrid model dedicated to simulations of liquid metal flow and its solidification. The developed solution is a key component of the developed integrated modelling concept, which combines the advantages of physical and computer simulations, while the concept itself is the foundation of a scientific workshop oriented at high-temperature processes (close to solidus lines). Examples of test simulation results are presented, indicating that the adopted model assumptions are correct.]]>
<![CDATA[The impact of processes of sediment transport on storage reservoir functions]]> Mon, 24 Jul 2017 14:54:00 +0200 Szlapa, Monika; Hachaj, Paweł S.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Maintaining the good condition of water reservoirs is always one of the main tasks of water management. This is especially vital when the reservoir serves as a water supply and/or a facility for recreational activities. No only what goes into the lake but also everything that is stored within the area needs to be considered. In a case of dam reservoirs, one of the important issues is the transport and storage of sediment. This paper focuses on the sediment which is characteristic of the Dobczyce Reservoir and considers situations which may potentially generate problems from the point of view of maintaining good condition of the water body.]]>
<![CDATA[Different optimisation tasks used in water quality management]]> Mon, 24 Jul 2017 14:53:26 +0200 Bielski, Andrzej
rodzaj: artykuł
Abstrakt: This study presents a methodology for the management of surface water quality which guarantees that the concentrations of pollutants remain within acceptable levels. The paper presents different optimisation tasks that can be used for managing the quality of surface waters. The paper presents calculations for a hydrographic network with both point and non-point pollution sources. The calculations include the total BOD and the dissolved oxygen concentrations. The author shows how different types of optimisation tasks affect the chemical profiles of the receiving water.]]>
<![CDATA[An analysis of electromagnetic processes in a turbogenerator with a real rotor and a stator tooth structure in the no-load mode]]> Mon, 24 Jul 2017 14:52:54 +0200 Kovivchak, Yaroslav
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The results of the research presented in this article are 2-D mathematical field models of a turbogenerator in the no-load mode with real tooth structures on the rotor and stator in the rotor coordinate system and in the physical systems of reference. The results of the computer simulation of the electromagnetic field in the cross-sectional zones of the device in the no-load mode transition process are presented.]]>
<![CDATA[Analysis of the impact of corrosion on loss of load capacity and time between failures of a bridge in the town of Wisla]]> Mon, 24 Jul 2017 14:52:12 +0200 Śpiewak, Anna; Ulewicz, Małgorzata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: This article presents guidelines developed by the Research Institute of Roads and Bridges for estimating the loss of the load capacity and determining the time between failures of steel road bridges resulting from corrosion. Mathematical relationships which enable the determination of load capacity and durability of bridge structures were discussed. Reduction coefficients required to calculate the percentage decrease of the load bearing capacity of the corroded structure and reduction coefficients that are significant in determining the degree to which lifespan of the structure is shortened were defined. Mathematical algorithms of presented method made it possible to obtain information, that are necessary for further maintenance and possible modernization of the bridge in Wisla.]]>
<![CDATA[The influence of the Kłodnica fault tectonic zone on the degree of damage to buildings resulting from high magnitude tremors]]> Mon, 24 Jul 2017 14:51:39 +0200 Pilecka, Elżbieta; Stec, Krystyna; Szermer-Zaucha, Renata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: On 18 April 2015, a regional tremor with an energy E=4·109 J occurred in the main saddle of fault VIa. This phenomenon emerged as result of summing up of stresses caused by underground exploitation conducted in the vicinity of natural faults with unrelaxed tectonic stresses, which resulted in the very strong influence of this tremor on the surface infrastructure and on the emotional well-being of local people. This analysis suggests that there is a statistical relationship between these values. Diversity of location both of the size of measured vibration parameters, damages in the buildings and of feelings of the vibrations prove an unequal radiation of the seismic waves caused by the amplifying influence of the fault zone.]]>
<![CDATA[The influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression tests]]> Mon, 24 Jul 2017 14:51:09 +0200 Ostrowski, Krzysztof
rodzaj: artykuł
Abstrakt: This article presents the results of an experimental investigation on the influence of carbon-fibre-reinforced polymer (CFRP) sheets on the strength of short concrete columns constructed from normal concrete (NC) and high-performance concrete (HPC). The results show that external confinement can significantly improve the ultimate strength and strain of the specimens. The stress-strain response of confined concrete depends largely on the type of concrete with regard to its compressive strength. The results demonstrate that composite columns constructed from normal concrete work in an elastic-plastic range with strengthening, whereas strengthening of columns constructed from high-performance concrete did not occur. The study indicates that the confinement.]]>
<![CDATA[Dangerous events related to the use of scaffolding]]> Mon, 24 Jul 2017 14:50:32 +0200 Hoła, Bożena; Nowobilski, Tomasz; Rudy, Jarosław; Borowa Błazik, Ewa
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The majority of construction works are carried out at height; these are works that carry a high risk of accident. This paper presents an analysis of dangerous events associated with scaffolding. Information about these events was obtained from online resources. The collected data not only allowed analysis of occupational accidents but also accidents involving third parties and near-miss events. The paper presents particular examples of these events.]]>
<![CDATA[International student workshops as an important element in architectural education]]> Mon, 24 Jul 2017 14:50:04 +0200 Szczerek, Eliza
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Workshops as one of the paths in the process of architectural education seem to constitute an important element in the development of competence and skills, mostly of students, but they can also considerably enrich the didactic and scientific competence of people who assume the role of teachers. This pertains especially to students of Ph.D. courses, who, as teaching assistants, are standing at the threshold of their teaching careers. Due to the fact that workshops have a different character than the formula of course projects, on the one hand, they are a diversion in the regular courses, and on the other, they enrich them to a considerable extent, especially if they are international.]]>
<![CDATA[Subject of urban tissue continuity in different urbanisation periods in Europe. Selected aspects]]> Mon, 24 Jul 2017 14:49:37 +0200 Dudzic-Gyurkovich, Karolina
rodzaj: artykuł
Abstrakt: 21st century cities, owing to their size, concentration of capital, advanced services and production, are the main centres of the global economy. It is not, however, the domain of exclusively postmodern times. For centuries, cities have played a key role in the development of civilisation, and the processes taking place within them have had an effect on the functioning of entire societies. The urban form we deal with today is a resultant of many determining factors and transformations. This paper presents selected aspects of the urbanisation processes that took place in the past, which even today have their effect on the physical form of towns and cities in Europe. Special attention shall be paid to phenomena, which may influence the coherence of form and the creation of barriers within the urban tissue in a different way.]]>
<![CDATA[Oczekiwane rezultaty znowelizowania norm PN-B-02170 i PN-B-02171]]> Mon, 24 Jul 2017 13:53:17 +0200 Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Podczas XXIII oraz XXVI Konferencji „Awarie Budowlane” autorzy opisali w [3, 5] najczęściej występujące błędy popełniane przez korzystających z norm [1, 2]. Ostatnio zakończono nowelizację tych norm. W tekście nowelizowanych dokumentów [7, 8] uwzględniono również wiedzę o błędach popełnianych przez stosujących normy [1, 2]. W niniejszej pracy zamieszczono informacje o sposobie uwzględnienia w treści norm [7, 8] uwag przedstawionych w [3, 4, 5] oraz o oczekiwanych rezultatach znowelizowania norm [1, 2].]]>
<![CDATA[Engineering graphics courses in the light of the National Qualifications Framework]]> Mon, 24 Jul 2017 13:39:22 +0200 Górska, Renata
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Analiza przyczyn powstania uszkodzeń na elewacji budynku Okrąglak w Poznaniu]]> Mon, 24 Jul 2017 13:14:12 +0200 Kwiecień, Arkadiusz; Tatara, Tadeusz; Chudyba, Krzysztof; Kozłowski, Marek; Byrdy, Aleksander; Pachla, Filip; Zając, Bogusław
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy zostały zaprezentowane wyniki analiz przeprowadzonych dla budynku „Okrąglak” w Poznaniu, których celem było określenie przyczyn ponownego powstania rys na elewacji budynku po jej renowacji. Analizom poddano skuteczność prac naprawczych, przeprowadzonych wcześniej dla tych elementów i zaproponowano możliwe kierunki dalszego postępowania, w celu ich w miarę skutecznego wyeliminowania. W analizach wykorzystano wyniki przeprowadzonej na obiekcie wizji lokalnej i szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń elementów elewacji budynku, przeglądu udostępnionej dokumentacji technicznej. Na obiekcie przeprowadzono pomiary geodezyjne osiadań i pomiary kontrolne stabilności rozwarcia rys na elewacji, a także pomiary dynamiczne budynku wraz z obliczeniami przyjętego modelu 3D, poddanego wymuszeniom dynamicznym oraz uwzględniono w analizach pracę termiczno-wilgotnościową obiektu. Odtworzenie się na elewacji częściowo występujących już wcześniej zarysowań było konsekwencją historii budynku od chwili jego wybudowania i ujawnionych już w przeszłości niekorzystnych efektów – głównie termiczno-skurczowych oraz obniżenia trwałości elementów, wskutek długotrwałego oddziaływania czynników środowiskowych i występujących w niektórych elementach rys, już w czasie ich wbudowania w konstrukcję. Bezpośrednią przyczyną uszkodzeń fragmentów powierzchni zewnętrznych elementów konstrukcji były znaczne różnice temperatur pomiędzy temperaturą scalenia, a temperaturą osiąganą pod wpływem promieniowania słonecznego oraz różnicami pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną ścian, którym towarzyszą czynniki wilgotnościowe na niezabezpieczonych powierzchniach betonowych. Wszystkie elementy budynku zostały zmonolityzowane i nie mają możliwości kompensowania naprężeń termicznych.]]>
<![CDATA[Badania belek stalowych wzmocnionych taśmami CFRP]]> Mon, 24 Jul 2017 12:29:16 +0200 Paśko, Paulina
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalne belek stalowych wzmocnionych biernie taśmami kompozytowymi CFRP. Głównym celem badań była ocena efektywności wzmocnienia belek stalowych taśmami CFRP. Badania przeprowadzono na trzech identycznych dwuteownikach typu HEB 280 o długości 5,2 m. Jedną z belek pozostawiono bez wzmocnienia jako belkę referencyjną, natomiast dwie pozostałe wzmocniono na zginanie taśmami CFRP o grubości 1,4 mm i szerokości 60 mm, przyklejonymi do pasa dolnego, przy czym w jednej z nich zastosowano na końcach taśm zakotwienia mechaniczne. W wyniku badań stwierdzono, że efektywność wzmocnienia wynosi odpowiednio 6% i 14% odpowiednio dla belek bez i z zakotwieniami. Stwierdzono korzystny wpływ kotwienia taśm. Jednakże ze względu na niewielki stopień wzmocnienia taśmami biernymi, na kolejnym etapie badań planuje się sprawdzenie efektywności wzmocnienia belek stalowych za pomocą wstępnie sprężonych taśm CFRP.]]>
<![CDATA[Zdolność do obrotu użebrowanego węzła belki ze słupem]]> Mon, 24 Jul 2017 11:47:02 +0200 Ostrowski, Krzysztof; Kozłowski, Aleksander
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Zaproponowano funkcję potęgową opisującą maksymalną zdolność do obrotu śrubowego, użebrowanego połączenia doczołowego rygla do słupa. Bazę informacji do wyznaczenia funkcji kąta obrotu zbudowano na podstawie analizy wykonanej metodą elementów skończonych, w oparciu o pięciowartościowy plan eksperymentu numerycznego Hartleya PS/DS-P:Ha3. Charakterystyki materiałowe elementów składowych węzła użyte w analizie wykonanej metodą elementów skończonych opracowano na podstawie walidacji hierarchicznej modeli MES. Funkcję kąta obrotu wyznaczono w odniesieniu do podstawowych zmiennych wpływających na obrót węzła, jakimi są: grubość blachy czołowej „tp”, poziomy rozstaw śrub „w” oraz odległość śruby od górnej półki „cg1”. Współczynniki funkcji maksymalnego kąta obrotu węzła wyznaczono metodą estymacji nieliniowej. Przedstawiono metodologię kształtowania modeli MES spełniających wymogi analiz w obszarach dużych odkształceń. Dokonano oceny wpływu oddziaływań poszczególnych elementów składowych węzła na graniczną wartość kąta obrotu węzła.]]>
<![CDATA[Efekt dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych kształtowników zamkniętych okrągłych]]> Mon, 24 Jul 2017 11:15:04 +0200 Leń, Dariusz; Ślęczka, Lucjan
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Śrubowe połączenia kołnierzowe są często stosowane w prętowych konstrukcjach stalowych. W przypadku styków rozciąganych, bardzo istotnie wpływa na ich obliczanie efekt dźwigni, powstający na skutek deformacji giętnych blachy kołnierza. W przypadku kołnierzy niepełnych (posiadających otwór w celu wprowadzenia pręta w środek kołnierza) modelem obliczeniowym jest dźwignia jednostronna, gdzie siła obciążająca (pochodząca ze ścianki kształtownika) działa na większym ramieniu niż siła przeciwdziałająca (siła w śrubie) względem potencjalnego punktu obrotu kołnierza. Przy takim założeniu relacja między siłą obciążającą a siłą w śrubie wynika tylko i wyłącznie z proporcji długości ramion, na jakich działają te siły. Jednak wobec okrągłego kształtu kołnierza, jego zginanie ma charakter dwukierunkowy i deformacje giętne wywołujące efekt dźwigni zależą również od grubości kołnierza i jego średnicy. W pracy zaproponowano model składnikowy umożliwiający dokładne wyznaczenie rozkładu sił w takich połączeniach. Zaproponowane podejście skonfrontowano z rezultatami analiz przeprowadzonych za pomocą metody elementów skończonych.]]>
<![CDATA[Wpływ podatności węzłów podporowych na statykę i stateczność ram stalowych]]> Mon, 24 Jul 2017 11:06:51 +0200 Krystosik, Przemysław
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono problem wpływu podatności na obrót węzłów podporowych na zachowanie się ram stalowych. Uwzględniono przy tym podatność na obrót podstaw słupów, jak również podatność samych stóp fundamentowych spoczywających na podłożu gruntowym. Sztywność zamocowania słupów w fundamentach określono zgodnie z wytycznymi EC3, natomiast sztywność układu fundament – podłoże gruntowe przeprowadzono za pomocą kilku różnych modeli podłoża: podłoża Winklera, półprzestrzeni sprężystej oraz metody elementów brzegowych (MEB) jako numerycznego ujęcia półprzestrzeni sprężystej. Na podstawie uzyskanych wyników dowiedziono, że w praktycznym projektowaniu sztywność fundamentu na obrót można określić, stosując także proste metody obliczeniowe. Ponadto na pewnym przykładzie liczbowym wykazano, że podatność układu stopa fundamentowa – podłoże, jak również podatność podstaw słupów może istotnie wpływać na statykę i stateczność ram stalowych.]]>
<![CDATA[Monitorowanie nośności i niezawodności wiązarowych przekryć hal]]> Mon, 24 Jul 2017 10:54:29 +0200 Kowal, Zbigniew; Piotrowski, Rafal; Siedlecka, Monika
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy szacowano nośność i niezawodność konstrukcji wiązarów stosowanych w przekryciach dachowych na podstawie zbudowanego algorytmu wykorzystanego w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Wzięto pod uwagę oszacowanie trendu zmniejszania się nośności statycznie wyznaczalnych wiązarów klasy RC1, RC2 i RC3 w funkcji liczby elementów sprawczych. Pokazano też celowe zwiększanie nośności systemu wiązarów za pomocą stężeń zmuszających wiązary do współpracy w przenoszeniu obciążeń zewnętrznych. Zamieszczono przykłady oszacowania.]]>
<![CDATA[Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania tarczy dachowej]]> Mon, 24 Jul 2017 10:37:55 +0200 Gryniewicz, Marcin; Szlendak, Jerzy K.
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Przedmiotem rozważań jest model obliczeniowy i metoda wykonania obliczeń statycznych konstrukcji stalowych pokrytych blachą trapezową na przykładzie analizy fragmentu dachu. Określono parametry charakteryzujące sztywność dominujących składników konstrukcji pokrycia, które wykorzystano do budowy dyskretnego modelu obliczeniowego. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami badań przeprowadzonych na Politechnice Białostockiej referowanych w odrębnej publikacji. Obliczenia MES wykonane są za pomocą oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis. Referat stanowi wstęp do dalszych analiz mających na celu zmniejszenie stopnia skomplikowania i pracochłonności obliczeń związanych ze współpracą tarczy dachu z konstrukcja stalową obiektu.]]>
<![CDATA[Stabilizacja płatwi zetowej płytami warstwowymi z uwzględnieniem owalizacji otworów na łączniki]]> Mon, 24 Jul 2017 10:29:02 +0200 Górski, Marcin
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Przedstawiono analizę nośności płatwi giętej na zimno o przekroju zetowym, stabilizowanej poszyciem z płyt warstwowych. Uwzględniono możliwość pojawienia się luzów w połączeniach między tymi elementami, wynikających z owalizacji otworów na łączniki pod wpływem wielokrotnie zmiennego obciążenia. Wartości luzów przyjęto z zakresu 0-5 mm. Podatność pojedynczego łącznika określono na podstawie badań doświadczalnych. Wykonano analizę numeryczną GMNIA modelu powłokowego płatwi, korzystając z metody elementów skończonych w programie Autodesk Simulation Mechanical. Wstępne imperfekcje przyjęto jako kombinację imperfekcji odpowiadających postaciom własnym wyboczenia sprężystego przy niestateczności globalnej, lokalnej oraz dystorsyjnej. Przedstawione wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że pojawienie się luzów w połączeniach wpływa istotnie na obniżenie nośności płatwi stabilizowanej poszyciem i powinno być uwzględniane przy obliczeniach.]]>
<![CDATA[Analiza numeryczna połączenia poprzecznika z trzonem słupa w konstrukcji napowietrznej linii energetycznej]]> Mon, 24 Jul 2017 10:16:02 +0200 Gajewski, Jaroslaw; Błaszczyński, Patryk; Dąbek, Andrzej
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Stalowe słupy energetyczne projektuje się coraz częściej jako powłokowe o cienkościennym przekroju poprzecznym w kształcie rury kołowej lub wielokątnej. Obliczanie nośności przekrojów pełnościennych jest dobrze rozpoznane teoretycznie, problematyczne natomiast pozostaje określenie nośności połączeń montażowych. Nietypowy kształt łączonych elementów uniemożliwia zastosowanie procedur zawartych w Eurokodach. W takiej sytuacji projektant zdany jest na badania konstrukcji w skali naturalnej lub wykonanie symulacji komputerowych. W pracy przedstawiono wyniki analiz numerycznych połączenia poprzecznika z trzonem słupa w konstrukcji napowietrznej linii energetycznej. Porównano ze sobą wyniki symulacji komputerowych dwóch najczęściej występujących typów połączeń, tj. węzła z żebrami ciągłymi (obejmującymi trzon) oraz węzła z żebrami nieciągłymi.]]>
<![CDATA[Aplikacja do wizualizacji oświetlenia scenicznego]]> Mon, 24 Jul 2017 10:03:39 +0200 Potępa, Mateusz; Karpiuk, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule opisano zintegrowaną z systemem 3D CAD SolidWorks aplikację do symulacji sterowania i wizualizacji scenicznych systemów oświetlenia. Opracowano model CAD inteligentnego urządzenia świetlnego, którego ruch oraz funkcje modyfikacji wiązki światła sterowane są za pomocą panelu operatorskiego Konsola oraz opracowano środowisko aplikacji w postaci modelu sceny w kilku konfiguracjach wymiarowych, w którym umożliwiono dodawanie i grupowanie reflektorów. Słowa kluczowe: CAD, SolidWorks, wizualizacja, oświetlenie sceniczne, dodatki.]]>
<![CDATA[Przestrzeń miasta przyszłości. Programy i utopie]]> Mon, 24 Jul 2017 09:52:49 +0200 Wantuch-Matla, Dorota
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł jest próbą krótkiej refleksji nad przyszłością przestrzeni miejskiej w ujęciu złożonych procesów cywilizacyjnych i nowych tendencji w ewolucji współczesnych metropolii. Specyfika czasów, w których żyjemy, wirtualizacja rzeczywistości, polaryzacja społeczna każą oglądać postępujące przeobrażenia struktur miejskich w szerszym świetle. W XX wieku ludzkość weszła w stadium nazwane przez Zygmunta Baumana stanem płynnej nowoczesności. W tych chwiejnych realiach próbujemy doszukać się prawidłowości, pozwalających zapanować nad dynamicznie rozwijającymi się miastami. Czy wobec zjawiska postępującej urbanizacji powinniśmy dojrzeć w tym procesie potencjał nowych układów urbanistycznych? Czy takie podejście oznacza kapitulację czy też otwartość wnoszącą nowe wartości wraz z nowymi metodami planowania przestrzennego? Jeśli przyszłością miast jest ich policentryczność, jakie przeobrażenia czekają ich przestrzeń publiczną? W jakim stopniu powstające współcześnie strategie rozwoju miast ocierają się o utopię?]]>
<![CDATA[Badanie odkształceń konstrukcji stalowych w zmiennych warunkach obciążenia z wykorzystaniem laserowej stacji pomiarowej]]> Mon, 24 Jul 2017 09:42:30 +0200 Bujarkiewicz, Adam; Sztubecki, Jacek; Lis, Zbigniew
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy omówiono technologię pomiaru odkształceń konstrukcji stalowych z wykorzystaniem współrzędnościowej stacji laserowej Leica TDRA 6000. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych dla konstrukcji stalowej o wymiarach 2,5 × 2,5 × 12,0 m, którą obciążono siłą odpowiadającą ładunkowi o masie 6,76 t, a następnie przemieszczano jej podpory. Podstawowym zadaniem badawczym było określenie możliwości zastosowania tego zestawu pomiarowego do wyznaczania odkształceń konstrukcji poddanej obciążeniu. Rezultaty pomiarów pozwoliły na weryfikację założenia, że metoda ta może być stosowana jako szybki i tani sposób na uzupełnienie tensometrycznych systemów pomiarowych, stosowanych w diagnostyce konstrukcji budowlanych.]]>
<![CDATA[Waterfront jako jedna z dróg rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie projektu dzielnicy Kleczków we Wrocławiu]]> Mon, 24 Jul 2017 09:36:23 +0200 Tota, Paulina; Zapart, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Rewitalizacja to obecnie modny i często poruszany wśród architektów i urbanistów temat. Osobnym problemem jest przywracanie świetności terenom poprzemysłowym, zdegradowanym i przekształconym w różnym stopniu i poprzez różne czynniki. Najbardziej charakterystyczne z nich są te położone w bezpośrednim sąsiedztwie wody i związane z przemysłem i transportem rzecznym czy też morskim. Uważane przez wiele lat za obszary zdegradowane, dziś stają się bramą do miasta od strony wody – waterfrontem.]]>
<![CDATA[Zginanie i skręcanie dwuteowników bisymetrycznych]]> Mon, 24 Jul 2017 09:30:49 +0200 Bijak, Roman; Chodor, Leszek
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono metodę wymiarowania zginanych i skręcanych dwuteowników bisymetrycznych, stanowiącą propozycję modyfikacji podejścia normowego PN-EN 1993-6 [2]. Polega ona na zastąpieniu bimomentu równoważną parą momentów zginających półki dwuteownika. Takie podejście jest dla projektanta pojęciowo łatwiejsze w interpretacji. W celu wyznaczenia kąta skręcenia przekroju korzystamy ze wzorów teorii Własowa. Uzyskano proste wyrażenia pozwalające oszacować ugięcie poziome na poziomie główki szyny podsuwnicowej, istotnie dokładniejsze od powszechnie stosowanej uproszczonej metody wymiarowania belek podsuwnicowych.]]>
<![CDATA[„Transit Village” – element w strukturze metropolii]]> Mon, 24 Jul 2017 09:08:52 +0200 Spyrka, Wojciech
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Wzrastająca świadomość społecznych i środowiskowych kosztów, jakie niosą za sobą procesy „rozlewania się” zabudowy miejskiej, powodują, że poszukiwane są rozwiązania alternatywne. Poszukuje się koncepcji urbanistycznych, które zapewniałyby zrównoważony rozwój, a jednocześnie pozwoliły odbudować aktywne społeczności lokalne, oparte na bliskich relacjach sąsiedzkich. „Transit Village” – to właśnie koncepcja urbanistyczna postrzegana jako alternatywa wobec decentralizacji obszarów podmiejskich i zjawiska niekontrolowanego rozlewania się miasta. Zakłada ona przebudowę i rewitalizację obszarów wokół stacji transportu zbiorowego szynowego z wykorzystaniem zasad projektowych określanych jako Transit Oriented Development. Byłyby to jednostki osiedlowe o dużej intensywności zabudowy, większej niż tradycyjne przedmieścia zorientowane na ruch samochodowy, mające łatwy dostęp pieszy z miejsca zamieszkania do stacji transportu zbiorowego i niezbędnych usług. W artykule przedstawiono cechy, jakimi mogą charakteryzować się obszary w najbliższym otoczeniu kolei w obszarach metropolitalnych. ]]>
<![CDATA[[Review]]]> Mon, 24 Jul 2017 08:59:28 +0200 Piękosz, Artur
rodzaj: recenzja
]]>
<![CDATA[Ryzyko jako warunek rozwoju : transformatywne aspekty edukacji]]> Mon, 24 Jul 2017 08:28:31 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Influence of urbanisation on heritage register sites. Rzeszów manor-garden ensembles changes over time]]> Fri, 21 Jul 2017 14:01:50 +0200 Wójcik, Agnieszka
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Landscape of Rzeszów dramatically changed within last century. At the beginning of XXth century the city was still small, living in the shadow of other regional centres. Particularly quick urban and territorial development took place after WWII. Within the area of gmina Rzeszów remain 7 manor-garden complexes set in XVIIIth and XIXth century. Four of them are recorded in heritage register. Apparently it were not the war acts that brought the greatest damages to the manors and its surroundings. Actually it were extensive investments in 1970's and 1980's. Historical ensembles in Staromieście, Załęże, Zalesie and Słocina after WWII were nationalized and there were allocated different public functions. This investments entailed most often far changes in land use of former manor-park ensembles. The article depicts changes in landscape of the city in XXth century, especially public investments in planned economy system. Spreading urbanisation, particularly location of public services buildings in second half of XXth century changed former spatial structure of manor ensembles.]]>
<![CDATA[Ryzyko jako warunek rozwoju wobec kryzysu tożsamości. Psychoanalityczna dialektyzacja podmiotu]]> Fri, 21 Jul 2017 13:18:11 +0200 Węc, Klaudia
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Aplikacja bezodniesieniowych metod oceny odchyłki kształtu w zastosowaniach medycznych]]> Fri, 21 Jul 2017 13:03:56 +0200 Ryniewicz, Andrzej; Kowalski, Marek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Ocena odchyłek kształtu powierzchni ślizgowych biołożysk ma szczególne znaczenie przy analizie tribologicznej stawów. W pracy przedstawiono pomiary odchyłek kształtu okrągłości i sferyczności głowy kości udowych drobiowych i wieprzowych z zastosowaniem bezodniesieniowych metod pomiarowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kształtografu Talycenta oraz ramienia pomiarowego wyposażonego w laserową głowicę pomiarową. Określono wartości odchyłek okrągłości w wybranych przekrojach oraz sferyczności w zależności od położenia osi funkcjonalnej stawu.]]>
<![CDATA[Ocena stateczności pasów dolnych z płaszczyzny kratownic dachów bezpłatwiowych]]> Fri, 21 Jul 2017 13:01:25 +0200 Biegus, Antoni
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Przedstawiono uogólnione modele i zasady oceny wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic dachów bezpłatwiowych. W przypadku gdy blachy trapezowe są odpowiednio połączone z pasem górnym kratownicy, to sztywność giętna i skrętna ustroju ogranicza przemieszczenia boczne jej pasa dolnego. Podano sposób oceny sztywności giętnych: blachy trapezowej, połączenia blachy trapezowej z pasem górnym kratownicy oraz wykratowania kratownicy o geometrii V, N i W. Ocena stateczności z płaszczyzny kratownicy dotyczy pasów dolnych jednogałęziowych oraz dwugałęziowych.]]>
<![CDATA[Nośność graniczna wsporników dźwigarów o falistym środniku]]> Fri, 21 Jul 2017 12:52:20 +0200 Basiński, Witold; Kowal, Zbigniew
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań nośności oraz sztywności postaciowej falistego środnika wspornikowych dźwigarów SIN. Badania doświadczalne przeprowadzono na sześciu dźwigarach WTA o wysokości środnika 500, 1000 i 1500 mm. Dźwigary zbudowano z elementów wysyłkowych łączonych poprzez połączenia doczołowe. Przeanalizowano ścieżki równowagi statycznej przemieszczeń globalnych, giętnych oraz postaciowych wsporników dźwigarów SIN. Uzyskane wyniki badań nośności granicznej porównano z wynikami teoretycznymi wyznaczonymi wg Eurokodu 3 [1] i podano wnioski.]]>
<![CDATA[Ocena ryzyka i odporności poawaryjnej płaskich stropów płytowych sprężonych cięgnami bez przyczepności]]> Fri, 21 Jul 2017 12:43:03 +0200 Woliński, Szczepan; Pytlowany, Tomasz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Lista potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem konstrukcji z betonu sprężanych za pomocą cięgien bez przyczepności, w tym płaskich stropów płytowych, jest długa i dość dobrze rozpoznana. Oprócz zdarzeń wyjątkowych należą do nich dodatkowo: reakcje wzbudzone sprężaniem w uszkodzonym ustroju statycznie niewyznaczalnym, efekty drugiego rzędu, wrażliwość na miejscowe, trudne do zlokalizowania i naprawy uszkodzenia cięgien spowodowane błędami wykonawstwa, miejscową korozją cięgien, niewielkimi pożarami, a także korozja i utrata przyczepności cięgien w zakotwieniach itd. Pomimo tych zagrożeń konstrukcje sprężane za pomocą cięgien bez przyczepności są intensywnie promowane i stosowane w praktyce ze względu na możliwość uzyskania znacznych rozpiętości stropów i innowacyjny charakter tej technologii sprężania. W pracy przedstawiono propozycję zastosowania analizy ryzyka do oceny odporności poawaryjnej płaskich złożonych konstrukcji budowlanych. Proponowane procedury oceny ryzyka i odporności poawaryjnej zilustrowano przykładem analizy odporności poawaryjnej tego rodzaju stropu.]]>
<![CDATA[Wzmacnianie krótkich wsporników przez wklejanie dodatkowego zbrojenia]]> Fri, 21 Jul 2017 12:22:55 +0200 Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał; Krawczyk, Łukasz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W artykule omówiono wyniki badań własnych dotyczących wzmacniania krótkich wsporników żelbetowych za pomocą zbrojenia wklejanego. Wykazano wysoką skuteczność zaproponowanej metody wzmacniania. Wklejenie stalowego pręta prowadziło do wzrostu nośności sięgającego 38% w stosunku do nośności wspornika modelu bez zbrojenia dodatkowego. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, iż obowiązujące przepisy normowe, dotyczące określania nośności krótkich wsporników metodą S-T, są bardzo zachowawcze. W pracy zaproponowano modyfikację metody, w której uwzględnia się także współpracę strzemion poziomych wraz ze zbrojeniem głównym.]]>
<![CDATA[Badanie przebiegu zmian szerokości rys w procesie obciążania belek żelbetowych]]> Fri, 21 Jul 2017 11:54:51 +0200 Tworzewska, Justyna; Goszczyńska, Barbara
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badania przyrostu szerokości rys w procesie obciążania do zniszczenia ośmiu belek żelbetowych. Szerokość rys mierzona była bezdotykowo i w sposób ciągły, z zastosowaniem skanera optycznego 3D typu Aramis, podczas obciążenia monotonicznie rosnącego i z odciążeniami. Na wykresach zależności między szerokością rys a obciążeniem zaobserwowano, dla rys niszczących, dwukrotne załamanie wykresu. Pierwszy odcinek wykresu jest prawie liniowy i załamanie występuje średnio na poziomie obciążenia odpowiadającego 0,9 siły niszczącej. Drugie załamanie występuje natomiast na poziomie obciążenia powodującego uplastycznienie stali zbrojeniowej, niezależnie od programu obciążania belek. Stwierdzona zależność umożliwi weryfikację kryteriów stopnia uszkodzenia konstrukcji przyjętych w metodzie emisji akustycznej [1] badania konstrukcji żelbetowych, a także będzie podstawą poszukiwania charakterystyki probabilistycznej empirycznej funkcji losowej szerokości rys.]]>
<![CDATA[Quick seismic protection of weak masonry infilling in filled framed structures using flexible joints]]> Fri, 21 Jul 2017 11:03:20 +0200 Viskovic, Alberto; Zuccarino, Luigia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Gams, Matija
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper deals with research related to repair and strengthening of weak and brittle masonry infills in R.C. or steel frame structures. Masonry infills are commonly used in 20th century architectural heritage residential and office buildings. In case of earthquake damage to the weak and brittle masonry infills the commercial buildings go out of service and residents of residential buildings are prohibited from living in their homes although the main frame structure is not damaged. The new retrofitting method proposed in this paper may be either a preventive seismic improvement or a quick emergency intervention before seismic aftershocks: it is proposed to use a polymer PM to fill new horizontal and vertical joints between infilling masonry and frame or to fill cracks generated by the earthquake. The test results presented in the paper confirmed ability of polymer PM to fulfil requirements of quick repair material for seismic area.]]>
<![CDATA[Odporność ogniowa belek żelbetowych o wysokim stopniu wykorzystania nośności w warunkach pożarowych wzmocnionych na zginanie doklejanymi taśmami z włókien węglowych]]> Fri, 21 Jul 2017 10:38:06 +0200 Turkowski, Piotr
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono dotychczasowe wyniki pracy badawczej w zakresie odporności ogniowej belek żelbetowych wzmocnionych doklejanymi taśmami z włókien węglowych na zginanie, tj. algorytm projektowania i doboru zabezpieczenia ogniochronnego, wyniki badań skuteczności systemów ogniochronnych taśm z włókien węglowych i wyniki badań odporności ogniowej belek żelbetowych pod obciążeniem przekraczającym rzeczywistą nośność na zginanie elementu przed wzmocnieniem.]]>
<![CDATA[Non-reductive theories of consciousness and phenomenology]]> Fri, 21 Jul 2017 10:21:39 +0200 Pyka, Marek
rodzaj: publikacja w serwisie internetowym
]]>
<![CDATA[Metody oceny jakości betonu a niezawodność żelbetowych elementów ściskanych]]> Fri, 21 Jul 2017 10:12:30 +0200 Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy określono wpływ kontroli jakości betonu na niezawodność żelbetowych elementów ściskanych zakwalifikowanych do klasy niezawodności RC2. Dokonano weryfikacji normowych kryteriów zgodności krzywymi AOQ w celu określenia kwantyla wytrzymałości betonu po przeprowadzonej kontroli zgodności. Przeprowadzone analizy niezawodności odniesione zostały do jakości betonu weryfikowanego na podstawie kryteriów zgodności dla próby o liczebności n = 3 i niezawodności słupa ściskanego. W przeprowadzonych analizach rozpatrywano najprostszy przykład elementu ściskanego, bowiem celem była ocena wpływu normowych kryteriów zgodności na wartość wskaźnika niezawodności.]]>
<![CDATA[Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem emisji N2O]]> Fri, 21 Jul 2017 09:36:23 +0200 Mikosz, Jerzy
rodzaj: książka
Abstrakt: Proces wielofazowego osadu czynnego jest technologią powszechnie stosowaną w miejskich oczyszczalniach ścieków. W procesie tym utlenianie związków organicznych, biologiczna nitryfikacja, denitryfikacja i biologiczne nadmiarowe usuwanie fosforu zachodzi w jednoosadowym reaktorze biologicznym, w którym wydzielone są strefy o różnych warunkach tlenowych połączone układami recyrkulacji. Układ taki pracuje w warunkach silnie dynamicznych, a zjawiska w nim zachodzące są nie do końca poznane i trudne do ujęcia w postaci spójnego modelu matematycznego. Dodatkowym czynnikiem, który w ostatnich latach jest coraz częściej uwzględniany w tym procesie jest emisja N2O, gazu o wysokiej wartości współczynnika efektu cieplarnianego (GWP=298), wytwarzanego podczas przemian związków azotu zachodzących w osadzie czynnym. Niniejsza praca prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego. W części teoretycznej, w oparciu o liczne źródła literaturowe przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat najważniejszych procesów biochemicznych i fizycznych zachodzących w osadzie czynnym oraz sposobów ich matematycznego opisu. Znaczną uwagę poświecono tematyce matematycznego modelowania wytwarzania N2O w procesie wielofazowego osadu czynnego w oparciu o najnowsze wyniki badań nad tym zagadnieniem. W dalszej części pracy poddano analizie praktyczne aspekty prowadzenia badań symulacyjnych w miejskich oczyszczalniach ścieków. Analizę tą oparto z jednej strony na często formułowanych wymaganiach co do sposobu prowadzenia takich badań określonych w literaturze i tzw. „protokołach kalibracyjnych”, a z drugiej na wieloletnich doświadczeniach z prowadzenia takich badań w praktyce. Pozwoliło to na ocenę możliwości bardziej elastycznego i efektywnego planowania i prowadzenia badań symulacyjnych w kontekście celu, jakiemu mają one służyć. Na tej podstawie sformułowano szereg wniosków odnośnie możliwości uproszczenia badań symulacyjnych. Uproszczenia te mogą dotyczyć zarówno ich organizacji, jak i zakresu prac wykonywanych na kolejnych etapach badań. Celem tych działań ma być ograniczenie wysiłku organizacyjnego i kosztów związanych z prowadzeniem badań symulacyjnych, przy równoczesnym zapewnieniu osiągnięcia zaplanowanego celu. Ma to doprowadzić do bardziej powszechnego stosowania symulacji komputerowej w praktyce eksploatacyjnej miejskich oczyszczalni ścieków. Jako przykład takich działań przedstawiono opis badań symulacyjnych przeprowadzonych w dużej miejskiej oczyszczalni ścieków w roku 2011 wraz z zastosowanymi uproszczeniami i osiągniętymi wynikami. W końcowej części pracy określono kierunki, w których powinny być prowadzone dalsze badania w tym obszarze. ]]>
<![CDATA[Granice i transgresje współczesnego wychowania : psychoanaliza wobec kryzysu podmiotu : kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje]]> Fri, 21 Jul 2017 09:30:16 +0200 Węc, Klaudia
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Wymiarowanie symetrycznie zbrojonych mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych ze strefą rozciąganą przy dowolnych klasach betonu]]> Fri, 21 Jul 2017 09:29:01 +0200 Pędziwiatr, Janusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Często przy wymiarowaniu mimośrodowo ściskanych słupów celowe jest przyjęcie założenia, że zbrojenie jest symetryczne. Pozwala to zredukować liczbę niewiadomych do dwóch i otrzymać jednoznaczne rozwiązanie. W literaturze przedstawia się je najczęściej w postaci wykresów rodziny krzywych interakcji (granicznych) skonstruowanych dla różnych stopni zbrojenia i wartości stosunku a/d [1, 2]. Problemem jest brak takich wykresów dla betonów klas wyższych niż C50/60. W artykule przedstawiono alternatywę polegającą na opracowaniu analitycznego rozwiązania problemu. Korzystając z opracowanych algorytmów można dokładnie wyznaczyć stopień zbrojenia dla dowolnych klas betonów, gatunków stali oraz wartości stosunku a/d.]]>
<![CDATA[Wymiarowanie symetrycznie zbrojonych mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych całkowicie ściskanych o dowolnych klasach betonu]]> Fri, 21 Jul 2017 09:10:43 +0200 Pędziwiatr, Janusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W odniesieniu do przekrojów całkowicie ściskanych przyjęcie założenia o symetrii zbrojenia jest uzasadnione. Z faktu, że może ono być w różnym stopniu wykorzystane, a przebiegi odkształceń w betonie (i związane z tym siły) są zależne również od jego klasy, do analizy przyjęto model ogólnej zależności σc = σcc). Szczegółowa postać równań równowagi i sposób obliczeń zależy od przebiegu odkształceń w przekroju. W odniesieniu do przekrojów całkowicie ściskanych wyróżniono trzy przypadki. Zostały one omówione i zilustrowane algorytmem postępowania. Pozwala to dokładniej zwymiarować przekrój w porównaniu z rozwiązaniami bazującymi na wykresach krzywych granicznych [1-2]. W przypadku betonów klas wyższych niż C50/60 przedstawiona metoda jest jak na razie jedyną dostępną w literaturze.]]>
<![CDATA[Shear strength of ordinary and lightweight RC beams]]> Fri, 21 Jul 2017 08:59:48 +0200 Nowak, Andrzej S.; Rakoczy, Anna M.
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: The aim of this study is to develop reliability model for shear strength of reinforced concrete beams, and compare the differences between ordinary concrete and lightweight concrete. The analysis is based on recent material and com ponent test data. The research is focused on the development of statistical parameters of the shear strength for reinforced concrete beams. The strength is considered as a product of three random variables representing the uncertainty in material properties, dimensions and geometry (fabrication factor) and analytical model (professional factor). Material test data is presented in the form of cumulative distribution functions (CDF) plotted on the normal probability paper for easier interpretation of the results. The most important parameters are the mean value, bias factor and the coefficient of variation. It has been observed that the quality of material and workmanship has been improved over the last 30 years and this is reflected in reduced coefficients of variation. However, the lab tests of the beams show that current shear design procedure is less conservative for lightweight concrete compared to normal weight concrete. It means that the resistance factor for lightweight concrete has to be revised in accordance with statistical model of resistance.]]>
<![CDATA[Analiza trwałości żelbetowych komór fermentacyjnych]]> Thu, 20 Jul 2017 13:46:40 +0200 Krentowski, Janusz; Pawłowski, Krzysztof; Przybylski, Adam
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Opublikowano wyniki analizy wpływu spękań żelbetowych ścian na bezpieczną eksploatację obiektu o żelbetowej konstrukcji monolitycznej, z wykorzystaniem modelu grubej powłoki walcowej. Wykazano, że w dolnej partii ścian komory nie zostały spełnione warunki stanu granicznego nośności i użytkowalności pierścieniowego przekroju żelbetowego. Przyczyną występujących wad były błędy w ocenie funkcji naprężeń i zastosowanie niewłaściwego zbrojenia oraz zmiana schematu statycznego eksploatowanej konstrukcji w konsekwencji wybuchu biogazu. Sformułowano koncepcję wykonania wzmocnień.]]>
<![CDATA[Nośność na przebicie krępych płyt żelbetowych z różnie ukształtowanym zbrojeniem poprzecznym]]> Thu, 20 Jul 2017 13:38:25 +0200 Krawczyk, Łukasz; Urban, Tadeusz; Gołdyn, Michał
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy zaprezentowano wyniki badań stref podporowych krępych płyt żelbetowych. Badania obejmowały dziewięć modeli w skali 1:2 w dwóch seriach. Celem badań było wykazanie wpływu różnie ukształtowanego zbrojenia poprzecznego na nośność płyt na przebicie. W ramach każdej z serii wykonano jeden model bez zbrojenia poprzecznego, stanowiący model porównawczy. W pozostałych płytach zastosowano trzy rodzaje zbrojenia na przebicie: strzemiona obejmujące pręty zbrojenia głównego, strzemiona umieszczone pomiędzy siatkami zbrojenia głównego oraz zbrojenie w postaci drabinek, w drugiej serii dodatkowy model zazbrojono trzpieniami dwugłówkowymi. Modele drugiej serii charakteryzowały się wyższym stopniem zbrojenia poprzecznego i podłużnego. Wyniki badań wykazały różnice w nośnościach poszczególnych modeli ze zbrojeniem poprzecznym. Najskuteczniejsze okazały się trzpienie dwugłówkowe, a strzemiona umieszczone wewnątrz zbrojenia głównego okazały się najmniej efektywne. Na podstawie wyników badań zaproponowano pewne modyfikacje procedury obliczeniowej Model Code 2010.]]>
<![CDATA[Próba teoretycznej analizy krępych płyt żelbetowych na przebicie]]> Thu, 20 Jul 2017 13:09:46 +0200 Krakowski, Jakub; Świniarski, Jacek; Urban, Tadeusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Jednym z aspektów prowadzonych badań dotyczących płyt krępych z niskim stopniem zbrojenia była próba teoretycznego opisania zjawiska przebicia modelem kratownicowym typu Strut and Tie (S-T). Jako punkt wyjścia przyjęto koncepcję modelu zaproponowanego przez zespół Rizka, Marzouka i Tillera, który został wykalibrowany dla płyt o normalnej smukłości. W przypadku analizowanych elementów, teoretyczne nośności obliczane za pomocą tego modelu dawały wyniki znacząco różniące się od eksperymentalnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest błędnie określana wysokość strefy ściskanej w stanie granicznym zniszczenia. W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych oszacowania tego parametru. Otrzymane wartości zostały porównane z wynikami własnych badań eksperymentalnych. Zakres analizy obejmował wyłącznie elementy bez zbrojenia poprzecznego, obciążone osiowo symetrycznie.]]>
<![CDATA[Biological inspirations in production engineering]]> Thu, 20 Jul 2017 13:01:08 +0200 Ruszaj, Adam; Gawlik, Józef; Cygnar, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Any machine-tool or manufacturing process designed by engineers is not as excellent as plants, animals or processes occurring in natural surroundings, which have been “designed” by the NATURE in evolution process. The bridge between solutions occurring in natural surroundings and technique create the BIONIC. The bionic is an interdisciplinary science which investigated alive organisms, materials and processes occurring in the natural surroundings in order to apply results in technical solutions. The “bionic” achievements have been applied in many branches of engineering. Nowadays the intensive researches are carried out on bionic solutions applications in the area of production engineering. Some of these achievements are presented in the paper. ]]>
<![CDATA[Wpływ wstępnego wytężenia płyt żelbetowych na efektywność wzmocnień naprężonymi kompozytami CFRP]]> Thu, 20 Jul 2017 11:45:47 +0200 Kotynia, Renata; Przygocka, Marta; Lasek, Krzysztof
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Praca dotyczy zagadnienia wzmacniania żelbetowych płyt naprężonymi taśmami węglowymi CFRP (z j. ang. carbon fibre reinforced polymer). Badania obejmowały sześć żelbetowych płyt wzmocnionych na zginanie taśmami kompozytowymi wklejonymi w podłużne bruzdy wycięte w betonowej otulinie – metoda NSM (z j. ang. near surface mounted). Zasadniczy podział elementów na dwie serie badawcze był podyktowany sposobem wzmocnienia. Płyty serii A wzmocniono jedną taśmą naprężoną i dwiema taśmami wklejonymi biernie, podczas gdy płyty serii B wzmocniono dwiema naprężonymi taśmami CFRP. Podstawowe parametry zmienne stanowiły: stopień zbrojenia podłużnego stalowego i kompozytowego oraz poziom wstępnego obciążenia wzmacnianych płyt przed wzmocnieniem. W pracy analizowane są wpływ złożonego sposobu wzmocnienia taśmami naprężonymi i nienaprężonymi oraz stopnia sprężenia kompozytów na poprawę warunków użytkowalności płyt. Badania stanowią jedyny jak dotąd w Polsce i jeden z nielicznych na świecie przykład zastosowania naprężonych taśm kompozytowych wklejanych w betonową otulinę. Praktyczny aspekt badań dotyczy zagadnienia silnego wytężenia elementów przed wzmocnieniem, stanowiącego 60% momentu uplastycznienia zbrojenia zwykłego w elemencie niewzmocnionym.]]>
<![CDATA[Propozycje zastosowania układów prętowo-cięgnowych w konstrukcjach budowlanych]]> Thu, 20 Jul 2017 11:26:11 +0200 Rębielak, Janusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Układy prętowo-cięgnowe należą do najbardziej ekonomicznych rodzajów systemów konstrukcyjnych. Ich elementy składowe poddane są działaniu albo sił ściskających, albo sił rozciągających. Wstępne sprężenie jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania tych układów. Dzięki temu odznaczają się one stosunkowo dużą sztywnością oraz wymagają użycia względnie niewielkiej ilości materiału konstrukcyjnego niezbędnego do ich zbudowania. Najczęściej są stosowane w konstrukcjach mostów wiszących lub podwieszonych oraz jako struktury nośne lekkich przekryć dachowych, zwłaszcza o dużej rozpiętości. Współcześnie formuła konstrukcyjna układów prętowo-cięgnowych jest coraz szerzej stosowana m.in. w systemach dużych ścian osłonowych i budynkach wielopiętrowych, a także jest proponowana w konstrukcjach fundamentów. Artykuł przedstawia kilka wybranych postaci takich konstrukcji, opracowanych przez autora do różnych celów użytkowych. Złożoność takich struktur sprawia, że podczas ich projektowania i wznoszenia na placu budowy konieczne jest wykorzystanie odpowiednich metod numerycznych. SŁOWA KLUCZOWE: układ konstrukcyjny, struktura prętowo-cięgnowa, przekrycie dachowe, fundament, model numeryczny.]]>
<![CDATA[Kształtowanie formy budynków wysokich w świetle badań i analiz związanych z oddziaływaniem wiatru]]> Thu, 20 Jul 2017 11:23:45 +0200 Paruch, Roman
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Rozwój budownictwa wysokiego, związany z realizacją coraz wyższych budowli o nietypowych kształtach, pociąga za sobą konieczność poszukiwania alternatywnych, a zarazem stosunkowo niedrogich rozwiązań projektowych, pozwalających na ograniczenie niekorzystnych wpływów aerodynamicznych. W artykule przedstawiono reprezentatywne uwarunkowania formy budynków wysokich, umożliwiające redukcję skomplikowanych zjawisk aerodynamicznych w otoczeniu obiektu.]]>
<![CDATA[Przykład zastosowania metody dwuetapowej w rozwiązywaniu kratownic obciążonych niesymetrycznie]]> Thu, 20 Jul 2017 11:17:09 +0200 Rębielak, Janusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Przedmiotem pracy jest analiza wyników zastosowania dwuetapowej metody obliczeń układów statycznie niewyznaczalnych w odniesieniu do wybranego typu kratownicy płaskiej obciążonej w sposób niesymetryczny. Na każdym etapie tej metody obliczane są wartości sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych, których schematy statyczne otrzymano przez odpowiednie zredukowanie liczby prętów kratownicy podstawowej – ta liczba jest równa stopniowi statycznej niewyznaczalności kratownicy podstawowej. Obciążenia zewnętrzne na poszczególnych etapach mają połowę wartości obciążeń kratownicy podstawowej i są przyłożone do odpowiednich węzłów kratownic pośrednich. Parametry geometryczne dotyczące rozpiętości oraz wysokości konstrukcyjnej rozważanych kratownic są takie same jak dla kratownicy podstawowej. Finalne wartości sił obliczone w prętach kratownicy statycznie niewyznaczalnej są wypadkową wielkości sił obliczonych na każdym etapie w odpowiednich prętach kratownic statycznie wyznaczalnych.]]>
<![CDATA[Study of the mechanical properties of a hexagonal geogrid using the digital image correlation method]]> Thu, 20 Jul 2017 11:07:50 +0200 Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: One of the common applications of geosynthetics is their use as reinforcement for aggregate and soil layers. Geosynthetics improve the mechanical properties of the reinforced layers, which are originally, due to various reasons, insufficiently protected. Therefore, the use of geosynthetics allows for bearing heavier loads thanks to the soil-reinforcement system and an extended material durability. This article describes the laboratory tests of mechanical properties of a hexagonal geogrid made of polypropylene used for the reinforcement of soil and aggregate layers. The tests made use of a modern non-contact method for measuring the deformation of the specimen in the direct tensile test. The digital image correlation (DIC) method was implemented. Based on the conducted tests and numerical evaluation of the results, mechanical parameters for the hexagonal grid were determined with particular emphasis on the stiffness of the nodes. One of the conclusions emerging from the tests and analyses is the finding that the DIC method allows for the determination of displacements and strains of geosynthetic samples at any point and in any direction with the solution of the issue of principal values and principal directions. It is unattainable by means of traditional measurement methods using a strain gauge technique.]]>
<![CDATA[Road safety risk assessment at pedestrian crossings: a case study from Sułkowice]]> Thu, 20 Jul 2017 10:59:16 +0200 Pashkevich, Anton; Nowak, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Pedestrians belong to vulnerable road users; therefore, they require special attention. In the pedestrian infrastructure, the most risk is involved at pedestrian crossings, because they are the conflict points with vehicular traffic. A method to assess pedestrian crossings infrastructure in terms of road safety is presented. The method involves observation of the associated infrastructure and environment as well as measurements of the vehicular and pedestrian behaviour. Seventeen pedestrian crossings through a main road in town of Sułkowice, Poland were assessed to demonstrate the universality of the procedure. Only two of the crossings were found to have the lowest risk level, five were considered as high risk, but none was assigned the highest risk score.]]>
<![CDATA[Wpływ imperfekcji geometrycznych postaci wyboczenia na zachowanie pozakrytyczne prętów zbrojeniowych]]> Thu, 20 Jul 2017 10:49:36 +0200 Korentz, Jacek
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych dotyczących wpływu postaci wyboczenia i wstępnych imperfekcji geometrycznych prętów zbrojeniowych na ich zachowanie w zakresie deformacji pozakrytycznych. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch możliwych form wyboczenia pręta obustronnie zamocowanego, dla różnych wielkości początkowych imperfekcji oraz różnych smukłości prętów. Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych pokazują, że wszystkie analizowane czynniki mają bardzo duży wpływ na zachowanie się prętów zbrojeniowych w stanie deformacji pozakrytycznych. Postać wyboczenia prętów, początkowa krzywizna prętów i smukłość prętów mają istotny wpływ na nośność tych prętów oraz ich deformacje podłużne i poprzeczne.]]>
<![CDATA[Active sites formation and their transformations during ethylene polymerization by the Phillips CrOx/SiO2 catalyst]]> Thu, 20 Jul 2017 10:48:11 +0200 Gierada, Maciej; Handzlik, Jarosław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The nature of the active sites and the mechanism of ethylene polymerization over the Phillips CrOx/SiO2 catalyst are still under debate. In this work, a number of potential initiation, propagation and termination mechanisms for ethylene polymerization are investigated using density functional theory and cluster models. Cr(II), Cr(III), Cr(III)OH and Cr(V) oxide species are considered as the active site precursors. It is predicted that the oxachromacycle ring expansion mechanism is more probable than the routes involving Si(OH)Cr(II)-vinyl or Si(OH)Cr(III)-vinyl sites. We also show that the hydroxylated Cr(III)OH species, further transforming into the active Cr(III) vinyl sites, can be effective for ethylene polymerization. Additionally, we propose that defect sites in the amorphous silica framework can play a role in low-temperature transformation of the Cr(II) species into the active Cr(III) sites. A potential polymerization mechanism involving minor Cr(V) oxide species is also calculated.]]>
<![CDATA[Badania nośności słupów żelbetowych w strefie połączeń narożnych z płytą żelbetową]]> Thu, 20 Jul 2017 10:11:51 +0200 Gołdyn, Michał; Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W referacie przedstawiono wyniki własnych badań eksperymentalnych, w których rozważano nośność słupów narożnych, wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości, w strefie połączenia z płytą stropową z betonu zwykłego. Parametr zmienny stanowiła geometria połączenia, determinowana położeniem słupa względem obu krawędzi płyty. Stwierdzono znaczący wpływ wielkości przewieszenia płyty poza krawędź słupa na jego nośność w obrębie połączenia. Ograniczenie odkształceń poprzecznych betonu węzła przez otaczającą go płytę skutkowało na tyle znacznym wzrostem jego efektywnej wytrzymałości, iż do zniszczenia modeli doszło na skutek wyczerpania nośności słupów dolnych modeli.]]>
<![CDATA[Analiza modeli ST skręcanych belek żelbetowych]]> Thu, 20 Jul 2017 10:03:21 +0200 Buda-Ożóg, Lidia; Pokarowska, Malgorzata
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Zgodnie z zaleceniami PN-EN-1992-1-1 stosowanie modeli ST jest szczególnie uzasadnione w obszarach dwuosiowego rozkładu naprężeń, to jest krótkich wspornikach, narożach ram czy też strefach przypodporowych belek. Nie są to jednak metody rozpowszechnione, szczególnie w odniesieniu do elementów skręcanych. W pracy podjęto próbę zastosowania przestrzennych modeli ST do zaprojektowania zbrojenia w żelbetowych podciągach skręcanych i zginanych. Otrzymane za pomocą analizy ST zbrojenie porównano ze zbrojeniem otrzymanym na podstawie zależności zaproponowanych w punktach 6.2 i 6.3 EC2.]]>
<![CDATA[German fiscal austerity and its spillovers on the Central and East European Countries]]> Thu, 20 Jul 2017 09:59:06 +0200 Shevchuk, Victor; Kopych, Roman
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The global financial crisis has lead to a discussion on feasibility of a fiscal stimulus. As Germany's policy of fiscal austerity used to be criticized by advocates of expansionary fiscal policies, it is of particular interest to study its effects upon the European Union periphery. Using quarterly data of seven Central and East European (CEE) countries over the 2002-2014 period, we find that widening of the budget deficit in Germany leads to a significant worsening of output, while the effects on the real exchange rate are rather marginal. Our results contrast with several other studies, which imply that a higher budget deficit in Germany is beneficial for other European countries. Among different spillover channels, demand and competitiveness effects seem to be outweighed by international flows effect. For the CEE countries, Germany's policy of fiscal austerity is evidently pro-cyclical. The strongest stimulating effect is obtained for Bulgaria and the Slovak Republic, which maintain fixed exchange rates, while expansionary effects are weaker for countries with a floating exchange rate regime, such as Poland or the Czech Republic. ]]>
<![CDATA[Industrial output and foreign trade dynamics in large devaluations: the case of Ukraine]]> Thu, 20 Jul 2017 09:42:36 +0200 Shevchuk, Victor
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Using monthly data for the 2000-2014 period, this paper discusses the macroeconomic effects of two large devaluations of the Ukrainian currency, which had occurred in November -December 2008 and recently in February -November 2014. Employing a time-varying parameter framework (the Kalman filter), it is shown that a positive effect of nominal depreciation (as measured by the changes in the nominal effective exchange rate) on exports tend to disappear since 2009, while a restrictive impact on imports had been strengthened since then. The expansionary output effect of nominal devaluation has disappeared since 2009, with a weak evidence of the restrictionary effect in the wake of the latest devaluation of 2014. However, the impact of a large devaluation (or currency collapse) as measured by the appropriate dummy is likely to be restrictionary in respect to exports, imports and industrial output. Among other results, it is found that export dynamics is stimulated by the world prices of metals and agricultural goods as well as by industrial output in the eurozone and Russia. There is a strong correlation of imports with the domestic industrial output. Since the 2008-2009 financial crisis, the Ukraine's industrial output has become stronger linked to the performance of foreign trade partners.]]>
<![CDATA[Twarze architektury]]> Thu, 20 Jul 2017 09:39:44 +0200 Twardowski, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[The content of fulvic acids in the primary effluent at the Płaszów WWTP in Kraków]]> Thu, 20 Jul 2017 09:35:27 +0200 Łomińska, Dominika; Anielak, Anna M.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Municipal wastewater contains significant amounts of organic substances of both natural and anthropogenic origin. Wastewater treatment removes most of contaminants, however new substances are formed as a result of biochemical changes taking part during the treatment process; some of them remain in the final effluent and may pose a threat to life and health of living organisms. Humic substances (HS), which include soluble fulvic acids (FA) are contaminants commonly found in wastewater. This is why the research attempted to examine the content of fulvic acids in mechanically treated wastewater at the Płaszów Wastewater Treatment Plant (WWTP) in Kraków. The study was conducted to assess the quantities of the pollution load coming to the plant. FA were separated (isolated) at a hydrophobic ion exchanger, and then subjected to qualitative analysis to determine their elemental composition and degree of contamination with metals and other substances. Studies were also conducted in the infrared spectrum to determine the effects of internal structure of fulvic acids. Humic acids (HA) are precursors of chloroorganic compounds and other carcinogenic, mutagenic and teratogenic substances in oxidation and disinfection processes. Therefore the problem of FA in the final effluent is important, because of their amount and location of a wastewater discharge point.]]>
<![CDATA[Terminal-alkyne-induced decomposition of a phosphine-free ruthenium alkylidene catalyst]]> Thu, 20 Jul 2017 09:32:33 +0200 Gierada, Maciej; Czeluśniak, Izabela; Handzlik, Jarosław
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The transformations of the third-generation Grubbs catalyst [RuCl2(=CHPh)(3-Br-py)2(H2IMes)] (py=pyridine, H2IMes=1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene) in the presence of a terminal alkyne (phenylacetylene) were studied theoretically. The ruthenium η3-vinylcarbene complex is the most probable product of the reaction between the 14-electron ruthenium alkylidene species and phenylacetylene. Its subsequent transformation into the ruthenium vinylidene complex and stilbene, both being experimentally observed earlier, is possible. The former is believed to be the active species catalyzing the dimerization of terminal alkynes. The calculated pathway also predicts the formation of [RuCl2(H2IMes)] species, which might initiate the cyclotrimerization of terminal alkynes or transform into the experimentally detected [RuCl2(3-Br-py)3(H2IMes)] complex. An alternative mechanism of the Grubbs catalyst decomposition through an intermediate Ru species having alkylidene and vinylidene ligands in the coordination sphere of ruthenium is also proposed.]]>
<![CDATA[O bywaniu sztuką architektury]]> Thu, 20 Jul 2017 09:31:31 +0200 Stalony-Dobrzański, Piotr
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Laboratory tests of the selected mechanical properties of the soil stabilized with a road binder]]> Thu, 20 Jul 2017 09:30:20 +0200 Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The use of local soil as well as the recycling of existing structures such as road pavements using hydraulic binders is a beneficial technical solution, both in terms of economics and protection of the Earth’s natural resources. Parameters of the soil stabilized with binders significantly affect the load bearing capacity and durability of the built structures. One of the important mechanical parameters applied in the analysis and design of soil structures is the modulus. Determination of the exact value of this parameter is related to the need to precisely determine the strains present in the specimen of material under load. In the presented study of the elasticity modulus of the soil stabilized with a road binder, a modern non-contact method for measuring the deformations of the specimen surface under test was used. The digital image correlation (DIC) method was implemented. The measurement results allowed for the determination of the soil mechanical parameters: the elasticity modulus, Poisson's ratio and compressive and tensile strength. These parameters are applied in geotechnics in the design of the strengthening of the soil for constructions. One of the conclusions flowing from the tests is the finding that the DIC method allows for the determination of displacements and strains of soil specimens in any direction and at any point, which significantly facilitates streamlining and speeding up the testing procedures in comparison with traditional methods using strain gauge techniques. ]]>
<![CDATA[Eksperyment powściągliwości w brytyjskiej i polskiej architekturze najnowszej]]> Thu, 20 Jul 2017 09:24:21 +0200 Urbańska, Marta A.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Odkształcenia betonu sprężonego w młodym wieku]]> Thu, 20 Jul 2017 09:20:53 +0200 Szydłowski, Rafał
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Na skutek termicznej i skurczowej zmiany objętości beton skrępowany więzami zewnętrznymi i wewnętrznymi ulega zarysowaniu we wczesnej fazie dojrzewania. W pracy przedstawiono fragment podjętch w ramach pracy doktorskiej badań nad zastosowaniem sprężenia cięgnami bez przyczepności jako metody zapobiegawczej. Przedstawiono wyniki odkształceń betonu, zmiany siły sprężającej w czasie w sprężonej jednokierunkowo płycie o wymiarach l,0 x 3,6 x 0,16 m. Płyta sprężona została dwoma splotami 7fi5 mm w dwóch etapach po 20 i 43,5 godz. od zabetonowania do średnich naprężeń odpowiednio l,25 i 2,5 MPa. Omówiono wyniki oraz wnioski i zalecenia do dalszych badań.]]>
<![CDATA[The performance of the rushton turbine eccentrically positioned in a mixing vessel. Part I: the qualitative CFD analysis]]> Thu, 20 Jul 2017 09:20:44 +0200 Wójtowicz, Ryszard ; Lipin, Andrey A. ; Lipin, Aleksandr G.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: A qualitative analysis of a liquid flow generated by a Rushton turbine eccentrically located in an unbaffled mixing vessel is presented in this paper. On the basis of CFD simulations the influence of the impeller position in the vessel on the flow pattern, velocity distributions and turbulence parameters are examined. Data are presented in visualisations and distribution maps created with various flow visualisation criterions. The results of this work can be used for the design and optimisation of mixing equipment applied in the industry.]]>
<![CDATA[Microstructure and properties of sintered metal matrix composites reinforced with SiC particles]]> Thu, 20 Jul 2017 09:19:51 +0200 Szewczyk-Nykiel, Aneta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Based on the prealloyed and diffusion bonded powders (Distaloy SA and Distaloy SE) different metal matrix composites reinforced with SiC particles were produced by the conventional powder metallurgy technology and the effect of varied amounts of SiC particles on microstructure evaluation and selected properties were investigated. It was stated that the mass fraction of SiC has a great effect on the density, porosity, shrinkage, hardness and wear resistance of studied composites. In the case of both Distaloy SA and Distaloy SE matrix materials, the optimum SiC content is 4 wt. % due to the highest wear resistance and hardness of sintered composite.]]>
<![CDATA[Potential reasons for works delays resulting from the provisions of the agreement]]> Thu, 20 Jul 2017 09:18:17 +0200 Leśniak, Agnieszka ; Piskorz, Grzegorz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The course of the construction process in time is shaped by a variety of factors, which, in effect, may become the reason for delays in project completion. The paper presents the outcome of research performed with Polish building works contractors. One of the aims was to try to identify the potential reasons for delays in construction works, which result from the provisions of the agreement. Early recognition and an assessment of possible risks may assist the contractor’s attempts to eliminate them or to lessen the scale of delays in the project implementation.]]>
<![CDATA[Design of the forward straw tube tracker for the PANDA experiment]]> Thu, 20 Jul 2017 09:13:41 +0200 Smyrski, J.; Czyżycki, Wojciech; Filo, Grzegorz; Lisowski, Edward; Lisowski, Filip; Płażek, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The design of the Forward Tracker for the Forward Spectrometer of the PANDA experiment is described. The tracker consists of 6 tracking stations, each comprising 4 planar double layers of straw tube detectors, and has a total material budget of only 2% X0. The straws are made self-supporting by a 1 bar over-pressure of the working gas mixture (Ar/CO2). This allows to use lightweight and compact rectangular support frames for the double layers and to split the frames into pairs of C-shaped half-frames for an easier installation on the beam line.]]>
<![CDATA[Wpływ wysokości strefy ściskanej przekroju na nośność i odkształcenia strefy przypodporowej belek żelbetowych]]> Thu, 20 Jul 2017 09:10:26 +0200 Bodzak, Przemysław
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przeanalizowano wpływ wysokości strefy ściskanej na wielkość obciążenia rysującego oraz wytężenie zbrojenia poprzecznego w strefie przypodporowej belek żelbetowych. W tym celu wykonano badania własne oraz porównano z wynikami dostępnymi w literaturze. Stwierdzono, iż istnieje wzajemna korelacja pomiędzy wysokością strefy ściskanej a wytężeniem strefy przypodporowej w elementach belkowych. Zmniejszenie wysokości strefy ściskanej prowadzi do szybszego powstania rys ukośnych oraz większego wytężenia zbrojenia poprzecznego.]]>
<![CDATA[Wpływ długości zakotwienia zbrojenia głównego na nośność strefy przypodporowej belek żelbetowych]]> Thu, 20 Jul 2017 08:53:46 +0200 Bacharz, Kamil; Goszczyńska, Barbara
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wpływ długości zakotwienia na nośność strefy przypodporowej belek żelbetowych. Analizę oparto na wynikach przeprowadzonych badań sześciu jednoprzęsłowych belek żelbetowych różniących się konstrukcją zbrojenia i szerokością podparcia. W celu uzyskania zniszczenia na ścinanie belki obciążane były dwoma siłami skupionymi położonymi symetrycznie, blisko od osi podpór, rosnącymi monotonicznie do zniszczenia. Na podstawie analizy porównawczej zarejestrowanych sił niszczących stwierdzono, że średnia nośność belek żelbetowych z wymaganą, zgodnie z EC2, długością zakotwienia zbrojenia głównego była o ok. 34% wyższa niż belek, w których nie zachowano wymaganej długości zakotwienia. Ponadto w przypadku belek o tej samej konstrukcji zbrojenia sama zmiana szerokości podparcia, przy zachowaniu wymaganego zakotwienia, spowodowała zmniejszenie siły niszczącej o 12%. We wszystkich przypadkach nośność doświadczalna była ponad dwukrotnie wyższa od teoretycznej.]]>
<![CDATA[ZnS nanowires as a new acceptor material for the photovoltaic cells]]> Thu, 20 Jul 2017 08:15:25 +0200 Nowak, Elżbieta M.; Żaba, Adam; Sovinska, Svitlana; Sanetra, Jerzy; Matras-Postołek, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Innowacyjne technologie mostowe w Firmie GOTOWSKI]]> Wed, 19 Jul 2017 13:47:35 +0200 Gotowski, Marek; Sochacki, Janusz; Sokołowski, Włodzimierz; Sosnowska, Magdalena
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy zaprezentowano nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne z zakresu budownictwa mostowego, stosowane przez firmę GOTOWSKI. Przedstawione zostały konkretne problemy techniczne i innowacyjne sposoby ich rozwiązania. Nowatorskie i efektywne rozwiązania zostały zastosowane zarówno przy realizacji nowych konstrukcji mostowych, jak i przy modernizacji obiektów istniejących, w tym zabytkowych. Dzięki temu połączono tradycyjne, sprawdzone rozwiązania z najnowszymi trendami z dziedziny mostownictwa.]]>
<![CDATA[Badania laboratoryjne fundamentów z blach stalowych stosowanych w mostach gruntowo-powłokowych]]> Wed, 19 Jul 2017 12:59:41 +0200 Wysokowski, Adam; Mońka, Michał
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Opisywane w pracy zagadnienie techniczne dotyczy aspektów wykonywania fundamentów dla konstrukcji gruntowo-powłokowych. Nowoczesność konstruowania powłok w tych obiektach wyprzedziła rozwiązania ich fundamentowania. Fundamenty te najczęściej wykonywane są jako tradycyjne konstrukcje „sztywne” (co wiąże się z ich masywnością – obecnie najczęściej żelbetowe). Porównanie właśnie tych dwóch zagadnień: „podatności” konstrukcji nośnej i „sztywności” fundamentów leży u podstaw inspiracji do podjęcia stosownych badań i analiz w tym zakresie. W tym celu przeprowadzono odpowiednie rozpoznanie wspomnianego wyżej zagadnienia, a następnie dokonano odpowiednich badań laboratoryjnych w skali naturalnej, których wyniki zaprezentowano w publikacji. Obecnie trwają dalsze prace rozwojowe, które będą miały w przyszłości aspekt wdrożeniowy i praktyczny w postaci wykonania odpowiednich wytycznych. Zasadnicza część pracy została poprzedzona krótkim zestawieniem wcześniej wykonanych prac laboratoryjnych w skali naturalnej dla konstrukcji gruntowo-powłokowych.]]>
<![CDATA[Innowacyjny moduł ultradźwiękowy systemu monitoringu technicznego mostu podwieszonego w Rzeszowie]]> Wed, 19 Jul 2017 12:11:18 +0200 Wilde, Krzysztof; Miśkiewicz, Mikołaj; Mariak, Aleksandra; Meronk, Błażej; Rucka, Magdalena
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono system monitoringu technicznego konstrukcji mostu podwieszonego nad rzeką Wisłok. System będzie wyposażony w dodatkowy moduł ultradźwiękowy umożliwiający śledzenie degradacji mechanicznej betonu w pylonie mostu. Wczesne wykrywanie stref mikropęknięć, przed pojawieniem się widocznych rys, umożliwia monitorowanie amplitud propagującej fali ultradźwiękowej oraz analizę sygnałów w dziedzinie częstotliwości.]]>
<![CDATA[Ku najlepszym praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek – konferencja międzynarodowa, Kraków, 20-25 września 2016 r.]]> Wed, 19 Jul 2017 11:35:25 +0200 Wyżga, Bartłomiej; Jeleński, Józef; Lenar-Matyas, Anna; Nachlik, Elżbieta; Radecki-Pawlik, Artur; Zawiejska, Joanna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Merytoryczne omówienie efektów międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Towards the best practice of river restoration and Maintenance" z września 2016 roku, na tle współczesnych zasad i nowoczesnego rozwoju utrzymania i rewitalizacji rzek z zastosowaniem współczesnych - zaawansowanych technologii planistycznych, projektowych i wykonawczych w krajach europejskich i poza europejskich.]]>
<![CDATA[German fiscal austerity effects on investments and exports in the Central and Eastern European countries]]> Wed, 19 Jul 2017 11:22:24 +0200 Shevchuk, Victor; Kopych, Roman
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Fiscal austerity in Germany used to be blamed for a stagnant growth in the European countries. However, it seems not to be the case for the Central and Eastern European (CEE) countries. As it is established on the basis of vector error-correction model (VECM) estimates for quarterly series over the 2002-2015 period, a positive non-Keynesian spillover from the fiscal austerity in Germany to output in the CEE countries is realized mainly through an increase in investments, with the export channel being rather ambiguous across countries. Following an improvement in the German budget balance, there is a decrease in exports measured as percent of GDP in 6 out of 10 CEE countries. Depreciation of the real exchange rate (RER) is found for countries with exchange rate flexibility, while the opposite effect of RER appreciation is observed in countries with a fixed exchange rate arrangement. It is possible to argue that spillover effects of German austerity on the CEE countries are dominated by capital flows or confidence measures while foreign demand or relative price channels are rather weak.]]>
<![CDATA[Nowoczesne technologie mostowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego]]> Wed, 19 Jul 2017 11:08:46 +0200 Wąchalski, Krzysztof
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono nowoczesne podejście do nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach mostowych. Jak zaprojektować receptę, jakie wykonać badania i wreszcie jak poprawnie wykonać mieszankę z asfaltu lanego? Przetestowane nowoczesne podejście na ponad 70 tys. m2 dla największego w Polsce mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu pokazuje nową jakość i pionierskie podejście, bazujące na szwajcarskich normach.]]>
<![CDATA[Walidacja danych w procesie ich wymiany pomiędzy systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym]]> Wed, 19 Jul 2017 10:38:24 +0200 Pękala, Jacek; Dziedzic, Damian; Kołacz, Mateusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję walidacji danych po procesie ich transformacji opracowaną na potrzeby wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi przetwarzającymi informacje w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Scharakteryzowano pokrótce mechanizm konwersji informacji wykorzystywany podczas ich przepływu pomiędzy systemami informatycznymi przedsiębiorstwa. Opisano problematykę kontroli poprawności danych po ich przekształcaniu. Zaprezentowano opracowane rozwiązanie, a także wyniki działania programu go implementującego.]]>
<![CDATA[Pokonywanie przeszkód terenowych za pomocą wojskowych konstrukcji składanych]]> Wed, 19 Jul 2017 10:33:05 +0200 Szelka, Janusz; Kamyk, Zbigniew
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Dla przemieszczających się wojsk niezmiernie ważne jest szybkie pokonywanie przeszkód wodnych, które może zapewnić właściwy sprzęt przeprawowo-mostowy, znajdujący się na ich wyposażeniu. W pracy zaprezentowano koncepcje przekraczania przeszkód terenowych oraz najnowszy sprzęt mostowy będący na wyposażeniu państw NATO, który w wielu przypadkach musi być przystosowany do budowy mostów objazdowych w ramach rozbudowy krajowej sieci dróg. Rozpatrywano trzy grupy sprzętu: zmechanizowane mosty towarzyszące, samobieżne i przewoźne parki pontonowe oraz mosty składane.]]>
<![CDATA[Model chodu robota dwunożnego w środowisku MATLAB]]> Wed, 19 Jul 2017 10:25:32 +0200 Hudziak, Wojciech; Góra, Marta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Opracowano model robota dwunożnego w oparciu o wzorzec biologiczny - kończyny dolnej człowieka. Na przykładzie robota dwunożnego omówiono sposób doboru struktury pojedynczego odnóża w zależności od funkcji jakie ma wykonywać. Dokonano analizy wpływu zmiany współrzędnych przegubowych na położenie stopy robota. Zbudowano model graficznych robota kroczącego w środowisku V-Realm Builder – Matlab. Przedstawiono przykłady modelowania chodu robota dwunożnego w warunkach zachowania stabilności statycznej i dynamicznej.]]>
<![CDATA[The real and nominal effects of large devaluations in Ukraine ]]> Wed, 19 Jul 2017 10:14:13 +0200 Shevchuk, Viktor
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Using monthly data for the 2000–14 period, this paper discusses the macroeconomic effects of large devaluations in Ukraine. Employing a time-varying parameter framework, the author shows that a nominal devaluation in “normal” times is associated with an increase in exports and a decrease in imports, an acceleration in consumption price inflation, and a contraction in industrial output (since 2014). However, a currency collapse is likely to be inflationary and contractionary in respect of exports, imports, industrial output, and retail trade turnover. The author shows that export dynamics is stimulated by higher world commodity prices and industrial growth abroad. Since the 2008–09 financial crisis, industrial output has become more strongly linked to the performance of the largest foreign trade partners.]]>
<![CDATA[Kompozytowy most pieszo-rowerowy w kampusie Politechniki Gdańskiej – badania doświadczalne]]> Wed, 19 Jul 2017 10:14:02 +0200 Miśkiewicz, Mikołaj; Pyrzowski, Łukasz; Rucka, Magdalena; Wilde, Krzysztof; Klasztorny, Marian; Chróścielewski, Jacek
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych kompozytowej kładki dla pieszych. Badaniu poddano zarówno segment walidacyjny będący wycinkiem pełnowymiarowej konstrukcji, jak również dźwigar o docelowej długości. Wykonano badania w zakresie obciążeń statycznych oraz identyfikację parametrów dynamicznych z zastosowaniem testu wzbudzenia impulsowego.]]>
<![CDATA[Optimal design of structural elements as a control theory problem]]> Wed, 19 Jul 2017 10:09:49 +0200 Laskowski, Henryk
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In the paper an application of the maximum principle to designing a cross section of a still frame under several loading schemes is presented. The optimal height of the web under minimum volume of still as a cost function is determined. In particular the implicit and explicit conditions of state variables at characteristic points of axis of symmetry under different loading schemes are presented.]]>
<![CDATA[Dynamic response of a steel pipeline with bolted connections to a mining shock obtained with the submodeling technique]]> Wed, 19 Jul 2017 10:08:15 +0200 Boroń, Paweł ; Dulińska, Joanna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: In this paper, the dynamic response of an overground steel pipeline to a real mining shock is presented. The submodeling method was used in the calculation. Firstly, time history analysis of a simplified beam model of the pipeline (a global model) was conducted. Secondly, the 3D model of a part of the structure over the support was created (a submodel). The submodeling analysis allowed obtaining stress distribution in the bolted connection of the pipeline segments.]]>
<![CDATA[Homogeniczny zestaw norm w grupie EN 16798]]> Wed, 19 Jul 2017 09:56:05 +0200 Wojtas, Kazimierz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W połowie bieżącego roku została zatwierdzona przez CEN nowa norma EN16890 [7], która zmienia całkowicie sposób klasyfikacji i doboru filtrów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej budynków. Zamiast dotychczasowych 5-u klas filtrów dokładnych (M5 do F9) na rynku pojawi się ich 30, podzielonych na dodatek na 3 kategorie w zależności od frakcji PMX. W niniejszym artykule autor podejmuje próbę wskazania potencjalnych konsekwencji wprowadzenia w życie nowej normy i jednoczesnego wychowania „starej”. Oprócz wskazania dokumentów i norm, które muszą zostać zaktualizowane, głównym celem prac autora była próba wskazania nowego spojrzenia na zagadnienie filtracji powietrza w procesie projektowania systemów wentylacyjno klimatyzacyjnych oraz zaproponowanie kompleksowego wskaźnika oceny filtrów nie tylko z punktu widzenia jakości filtracji ale również z uwagi na zużycie energii oraz koszty eksploatacji.]]>
<![CDATA[Konsekwencje wprowadzenia nowej klasyfikacji filtrów dla wentylacji wg normy EN-ISO 16890]]> Wed, 19 Jul 2017 09:49:51 +0200 Wojtas, Kazimierz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Nowa norma EN-ISO 16890 zmienia sposób klasyfikacji i doboru filtrów stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej budynków. Zamiast 5 klas filtrów dokładnych (M5 do F9) będzie ich 30, podzielonych na 3 kategorie w zależności od frakcji PMX . Artykuł wskazuje na potencjalne konsekwencje wprowadzanych zmian. Oprócz wskazania dokumentów i norm, które muszą zostać zaktualizowane, głównym celem autora była próba nowego spojrzenia na zagadnienie filtracji powietrza w procesie projektowania systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz zaproponowanie kompleksowego wskaźnika oceny filtrów nie tylko z punktu widzenia jakości filtracji, ale również z uwagi na zużycie energii oraz koszty eksploatacji.]]>
<![CDATA[Właściwości dynamiczne modelu płyty pomostowej zbrojonej prętami kompozytowymi]]> Wed, 19 Jul 2017 09:48:28 +0200 Markiewicz, Barbara; Pereta, Karol; Piątkowski, Grzegorz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W ciągu ostatnich dziesięcioleci można zauważyć wzrost zakresu stosowania kompozytów w różnych obszarach techniki. Kompozyty stosowane niegdyś głównie w lotnictwie obecnie zaczynają być wykorzystywane również w mostownictwie. W pracy przedstawiono badania dynamiczne modelu płyty pomostowej wykonanej z betonu lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi. Odpowiedź dynamiczną płyty mierzono piezoelektrycznymi czujnikami przyspieszeń. Do pomiarów wykorzystano wielokanałowy rejestrator sygnałów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Otrzymane wyniki badań porównano z częstotliwościami otrzymanymi dla szeregu modeli numerycznych.]]>
<![CDATA[Szklane mosty – aspekty konstrukcyjne i estetyczne]]> Wed, 19 Jul 2017 09:38:03 +0200 Łagoda, Grażyna; Łagoda, Marek
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono właściwości szkła i jego przydatność dla konstrukcji budowlanych. Krótko opisano jego specyficzne cechy. Zwrócono uwagę na jego wady i zalety. Przedstawiono również różne rodzaje wyrobów szklanych. Pokazano przykłady zastosowania szkła i zrealizowanych na świecie konstrukcji mostowych. Dokonano oceny tych konstrukcji w aspekcie estetycznym.]]>
<![CDATA[Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku]]> Wed, 19 Jul 2017 09:12:56 +0200 Lachowicz, Jacek; Rucka, Magdalena
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych metodą georadarową betonowych obiektów mostowych wzdłuż nowopowstałej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku. Przedmiotem badań był wiadukt drogowy, a także ramowo-łukowa oraz ramowa kładka dla pieszych. Pomiary wykonano za pomocą zestawu georadarowego z anteną o częstotliwości emitowanej fali równej 2 GHz. W pracy opisano także podstawy teoretyczne metody georadarowej i przedstawiono wpływ względnej przenikalności elektrycznej na jakość uzyskanych wyników.]]>
<![CDATA[Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia]]> Wed, 19 Jul 2017 08:37:05 +0200 Grabowski, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono koncepcje elektrochemicznie wspomaganego procesu mikrotoczenia. Przeprowadzono badania doświadczalne, w których wyznaczono grubości i właściwości warstw pasywnych. W podsumowaniu przedstawiono uzyskane wyniki oraz ograniczenia procesu.]]>
<![CDATA[Stalowe konstrukcje mostowe – naprawa z zastosowaniem technologii formowania cieplnego]]> Tue, 18 Jul 2017 11:05:29 +0200 Kurp, Piotr
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Rozszerzalność cieplna to naturalne zjawisko zachodzące dla większości znanych materiałów. Jest ono mechanizmem napędowym procesu zwanego formowaniem cieplnym. Technologia ta zalicza się do bezdotykowej metody zmiany kształtu elementu, poddanego oddziaływaniu źródła ciepła. Dzięki temu mamy możliwość naprawy uszkodzonych elementów obiektów mostowych bez konieczności ich demontażu. Wpływa to znacząco na skrócenie czasu remontu oraz pozwala na szybsze ponowne włączenie takich obiektów do infrastruktury drogowej lub kolejowej. Autor pracy prezentuje przykłady możliwych uszkodzeń elementów stalowych konstrukcji mostowych. Są to m.in. uszkodzenia wynikłe podczas eksploatacji tych obiektów, na skutek kolizji z poruszającymi się pojazdami, jak i na skutek działania ekstremalnych warunków pogodowych. Przedstawia znane mechanizmy formowania cieplnego oraz dobór technologii naprawczej ze względu na sposób uszkodzenia elementu. Zaprezentował analizę MES przykładowej belki, co pomaga w przewidywaniu kierunku deformacji cieplnej. Wyniki analizy zostały skonfrontowane z wynikami badań eksperymentalnych.]]>
<![CDATA[Zastosowanie metody emisji akustycznej w analizie wpływu lokalizacji i wielkości zarysowania na trwałość betonowych obiektów mostowych]]> Tue, 18 Jul 2017 10:57:03 +0200 Krampikowska, Aleksandra; Świt, Grzegorz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Trwałość konstrukcji, bezpieczeństwo oraz użytkowalność stanowią trzy podstawy niezawodności konstrukcji. W konstrukcjach mostowych ze względu na wielkość oraz znaczenie ekonomiczne i społeczne pojęcie to jest tak istotne. Zagadnieniem ważnym dla oceny trwałości konstrukcji mostowych jest problem zlokalizowania i śledzenia potencjalnych rys i ich wpływ na stan obiektu. Z tego powodu, tak ważne jest opracowanie metod, które wykrywałyby początek procesu niszczenia jak również monitorowały jego rozwój i przebieg w całej objętości konstrukcji a nie tylko w wybranych subiektywnie miejscach. Taką metodą może być metoda emisji akustycznej bazująca na analizie aktywnych procesów destrukcyjnych. W pracy przedstawiono wyniki badań zastosowania metody rozpoznawania procesów destrukcyjnych i identyfikacji aktywnych procesów destrukcyjnych do lokalizacji, identyfikacji procesów destrukcyjnych, śledzenia rozwoju oraz określania przybliżonej szerokości rys.]]>
<![CDATA[Analizy ruchowe w aspekcie planowanej budowy przeprawy promowej lub mostowej na wysokości Solca Kujawskiego]]> Tue, 18 Jul 2017 10:17:41 +0200 Kempa, Jan; Bebyn, Grzegorz; Chmielewski, Jacek
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki analiz ruchu dotyczące planowanej budowy przeprawy promowej lub mostowej na wysokości Solca Kujawskiego łączącej drogi krajowe nr 10 oraz 80. Na podstawie symulacyjnego modelu transportowego dla województwa kujawsko-pomorskiego wyznaczono przestrzenne rozkłady natężeń ruchu samochodowego, wartości czasu spędzonego przez kierowców i pasażerów pojazdów oraz pracy przewozowej pojazdów poruszających się po sieci drogowej województwa w ciągu doby przeciętnego dnia roboczego. Charakterystyki te umożliwiły określenie efektów ruchowych i oszczędności w kosztach ruchu wynikające albo z budowy przeprawy promowej lub mostowej, w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. W pracy wykazano, że obie inwestycje zarówno ze względów przestrzennego rozkładu ruchu samochodowego, jak i oszczędności w kosztach ruchu są uzasadnione.]]>
<![CDATA[Optymalizacja konstrukcji stalowych mostów autostradowych za pomocą wybranych metod analizy wielokryterialnej AHP i EA FAHP]]> Tue, 18 Jul 2017 10:05:54 +0200 Jakiel, Przemysław; Fabianowski, Dariusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Projektowanie obiektów mostowych jest zagadnieniem wieloatrybutowym, prowadzącym w konsekwencji do konieczności rozwiązywania wielu złożonych problemów architektonicznych, konstrukcyjnych i technologicznych. Ich rozwiązywanie wymaga od projektanta dużej wiedzy, doświadczenia oraz intuicji. Jest to proces wielokryterialny, często trudny do ścisłego zdefiniowania. Stąd też, w pracy zaprezentowano nowe podejście przy optymalizacji wyboru dominujących w warunkach krajowych, rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych autostradowych obiektów mostowych o konstrukcji stalowej. W tym celu zastosowano metody wielokryterialnej analizy porównawczej AHP (Analytic Hierarchy Process) i EA FAHP (Extent Analysis Fuzzy Analytic Hierarchy Process), dokonując porównania procesu optymalizacji przy użyciu ocen ostrych i rozmytych. Spośród wielu rozwiązań konstrukcyjnych, przyjęto najbardziej rozpowszechnione, tj. obiekty z dźwigarami blachownicowymi, skrzynkowymi i łukowymi. Zalety przyjętej metodologii oceny oraz porównania obu metod podano we wnioskach końcowych.]]>
<![CDATA[Wiadukty zintegrowane jednoprzęsłowe z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych]]> Tue, 18 Jul 2017 09:36:15 +0200 Helowicz, Andrzej
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono przykłady realizacji zintegrowanych wiaduktów drogowych jednoprzęsłowych, których przęsła wykonano z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych. Na wstępie opisane są zasady kształtowania i modelowania wiaduktu zintegrowanego. Następnie autor przedstawia konstrukcje wiaduktów zintegrowanych, przy których projektowaniu brał udział. Wszystkie prezentowane obiekty zbudowano w Irlandii. Omówione są zalety i wady tych obiektów. W szczególności autor koncentruje się na projektowaniu, procesie budowy, kosztach wykonania oraz zachowaniu się wiaduktu zintegrowanego w trakcie jego użytkowania. Wiadukty te wykonano w drodze ekspresowej nad drogą lokalną lub linią kolejową. W podsumowaniu autor dzieli się wiedzą i doświadczeniem jakie nabył przy projektowaniu wiaduktów zintegrowanych oraz formułuje zalecenia, co do projektowania takich wiaduktów w Polsce.]]>
<![CDATA[Ocena konstrukcji zespolonego mostu kolejowego]]> Tue, 18 Jul 2017 09:27:31 +0200 Cieśla, Juliusz; Łagoda, Marek; Wierzbicki, Tomasz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy dokonano oceny rozwiązania konstrukcyjnego ustroju nośnego kolejowego mostu zespolonego, zlokalizowanego na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. Konstrukcja zespolona o stalowych dźwigarach i ruszcie stalowo-betonowym zastąpiła stary, jednoprzęsłowy most kratowy, który nie spełniał już wymogów współczesnych linii kolejowych w zakresie nośności oraz dopuszczalnych prędkości. Zdecydowano się na konstrukcję zespoloną z płytą żelbetową, niefortunnie umieszczoną w strefie rozciąganej przekroju poprzecznego. Omówione zostaną konsekwencje takiego rozwiązania dla nośności i trwałości mostu. Ocena została przeprowadzona na podstawie przeglądu i ekspertyzy obejmującej wnikliwą analizę obliczeniową istniejącego obiektu.]]>
<![CDATA[Feasibility study for the measurement of πN transition distribution amplitudes at PANDA in pp → J/ψπ0]]> Tue, 18 Jul 2017 09:23:34 +0200 Singh, B.; Czyzycki, W.; Domagala, M.; Filo, G.; Jaworowski, J.; Krawczyk, M.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Poznański, P.; Płażek, J.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Odpowiedź kolejowego mostu gruntowo-stalowego na obciążenie dynamiczne]]> Tue, 18 Jul 2017 09:13:37 +0200 Bęben, Damian
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki i wnioski z badań kolejowego mostu gruntowo-stalowego pod obciążeniem eksploatacyjnym. Maksymalne przemieszczenia mostu wynosiły –0.61 mm, a odkształceń –54×10-6. Największe przemieszczenia wystąpiły w kluczu mostu, a odkształcenia w punktach ćwiartkowych. Maksymalne przyspieszenia mostu wynosiły 0,67 m/s2, a balastu 1,23 m/s2 i nie przekraczały wartości dopuszczalnej zgodnie z Eurokodem, tj. 3,5 m/s2. Na podstawie wartości pomierzonych, wykorzystując dyskretną transformatę Fouriera, określono częstotliwości mostu. Częstości własne mostu zostały także zidentyfikowane i odpowiadały one w przybliżeniu dwóm pierwszym częstościom mostu uzyskanym z badań pod obciążeniem. Współczynniki tłumienia wynosiły około 9% (dla badań bez obciążenia) i 50% (dla badań pod obciążeniem).]]>
<![CDATA[Odkrywanie wiedzy z baz danych w obszarze przedsięwzięć budowlanych]]> Tue, 18 Jul 2017 09:04:46 +0200 Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Problemy decyzyjne w obszarze przedsięwzięć budowlanych często zaliczane są do słabo ustrukturyzowanych. Komputerowe wspomaganie wnioskowania w takich przypadkach wymusza stosowanie określonych metod i narzędzi (niealgorytmicznych), z których najlepiej rozpoznane i z powodzeniem wykorzystywane w praktyce są systemy ekspertowe. Wiedza niezbędna do realizacji wnioskowania przez te systemy najczęściej jest pozyskiwana bezpośrednio od ekspertów dziedzinowych. Słabo natomiast są rozpoznane inne możliwości pozyskiwania wiedzy w obszarze przedsięwzięć budowlanych. Należy przy tym zaznaczyć, że w wielu obszarach zarządzania coraz więcej uwagi poświęca się problematyce pozyskiwania wiedzy z dostępnych baz danych, z wykorzystaniem różnych metod, np. indukcji reguł decyzyjnych czy sztucznych sieci neuronowych. Jednak stosowanym rozwiązaniom można przypisać różnorodne własności, a w związku z tym różny stopień przydatności do pozyskiwania wiedzy w określonym obszarze przedsięwzięć. W opracowaniu przybliżono możliwości wykorzystania wybranych metod odkrywania wiedzy z danych, a także wskazano pożądane sposoby reprezentacji pozyskiwanej wiedzy w kontekście specyfiki przedsięwzięć budowlanych.]]>
<![CDATA[Analiza procesu realizacji przedsięwzięć budowlanych wielokrotnie aneksowanych]]> Tue, 18 Jul 2017 08:52:46 +0200 Starczyk, Anna
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Przedsięwzięcie budowlane jest to proces inwestycyjny związany z przygotowaniem oraz wykonaniem robót budowlanych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb inwestora, rozliczenie robót oraz przekazanie obiektu do eksploatacji. W związku z tym bardzo ważne jest dobre zaplanowanie czasu i prognoza kosztów inwestycji oraz stała kontrola realizacji budowy. Mimo wstępnego oszacowania harmonogramu oraz kosztów budowy często pojawia się potrzeba aneksowania robót. W pracy przedstawiono analizę realizacji przedsięwzięcia, proces aneksowania umowy, przyczyny aneksowania, a także zachodzące zmiany czasu i kosztów inwestycji. Przeprowadzono ocenę skutków wielokrotnego aneksowania przedsięwzięć budowlanych oraz koncepcję usprawnienia kontroli realizacji robót za pomocą metody EVM w celu zmniejszenia lub wyeliminowania konieczności aneksowania.]]>
<![CDATA[Zastosowanie metody BIPOLAR do rozwiązania problemu wyboru przedsiębiorstwa budowlanego ze względu na współpracę partnerską]]> Mon, 17 Jul 2017 13:50:07 +0200 Radziszewska-Zielina, Elżbieta
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Partnerstwo w budownictwie to długoterminowe zobowiązanie między dwoma lub więcej organizacjami mające na celu osiągnięcie konkretnych celów biznesowych poprzez maksymalizację efektywności zasobów każdego z uczestników. Partnerzy współpracują, dążąc do realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz do osiągnięcia obopólnych korzyści. W artykule zaprezentowano zastosowanie metody wielokryterialnej BIPOLAR do rozwiązania problemu wyboru przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Opracowano przykład obliczeniowy. Przyjęto zbiór analizowanych przedsiębiorstw budowlanych taki sam jak w przypadku zastosowanej, we wcześniejszych publikacjach, metody ELECTRE III. Uzyskano porównywalne wyniki.]]>
<![CDATA[Próba wyznaczenia wielkości buforów czasu przy deterministycznej ocenie czasu zadań]]> Mon, 17 Jul 2017 13:12:41 +0200 Połoński, Mieczysław
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Uwzględnianie buforów czasu w strukturze harmonogramów sieciowych jest coraz częściej proponowaną metodą zabezpieczania harmonogramów budowlanych przed wpływem wielu czynników ryzyka występujących podczas realizacji tych obiektów. Dotychczas spotykane w literaturze rozwiązania najczęściej odwołują się do zakładanego rozkładu czasu zadania i parametrów wyznaczających ich ocenę (wartość średnia, odchylenie standardowe). W pracy zaproponowano metodą obliczania długości buforów czasu, gdy planista dysponuje wyłącznie oceną deterministyczną czasu zadań. W obliczeniach wykorzystano obserwację, że odchylenie standardowe czasu zadania w rozkładzie PERT jest funkcją liniową zależną tylko od tego czasu. Zaproponowano sposób wyznaczania odchylenia standardowego zadań zależny od zakładanego współczynnika rozrzutu. Zdefiniowano założenia proponowanej metody, podano ich dyskusję oraz opisano sposób prowadzenia obliczeń. Zaproponowany sposób wyznaczania buforów czasu został zilustrowany i zweryfikowany na przykładzie dużego harmonogramu przebudowy zbiornika wodnego.]]>
<![CDATA[Recent developments in abrasive hybrid manufacturing processes]]> Mon, 17 Jul 2017 12:58:17 +0200 Ruszaj, Adam; Skoczypiec, Sebastian; Wyszyński, Dominik
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Recent dynamic development of ab rasive hybrid manufacturing processes results from application of a new difficult for machining materials and improvem ent of technological indicators of manufacturing processes already applied in practice. Th is tendency also occurs in abrasive machining processes which are often supported by ultra sonic vibrations, electrochemical dissolution or by electrical discharges. In the paper we pre sent the review of new results of investigations and new practical applications of Abrasive Electrodischarge (AEDM) and Electrochemical (AECM) Machining.]]>
<![CDATA[Płyta wagi samochodowej 30-tonowej z betonu sprężonego cięgnami bez przyczepności]]> Mon, 17 Jul 2017 12:57:47 +0200 Szydłowski, Rafał; Ślaga, Łukasz; Łabuzek, Barbara
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Pierwsze w Polsce pomosty wag samochodowych 60 tonowych z betonu sprężonego cięgnami bez przyczepności opracowano i przebadano w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej w 2014 r. Obecnie opracowano nową, sprężoną płytę wagi samochodowej o wymiarach 0,24×3,00×8,00 m i nominalnej nośności 30 ton. Analogicznie do poprzedniego rozwiązania płytę zaprojektowano jako element częściowo sprężony cięgnami bez przyczepności, pracujący w stanie zarysowanym. Wykonany prototyp poddano obciążeniu cyklicznie zmiennemu w zakresie 3-24 ton o liczbie cykli wynoszącej 1 008 000. W pracy przedstawiono założenia projektowe, wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej, szczegóły konstrukcyjne oraz program i wyniki badań wraz z wyciągniętymi wnioskami. ]]>
<![CDATA[Modelowanie potrzeb i wykorzystania konstrukcji pomocniczych w planowaniu budowy]]> Mon, 17 Jul 2017 12:54:31 +0200 Marcinkowski, Roman; Banach, Maciej
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono propozycje ustalania potrzeb konstrukcji pomocniczych na budowach. Zaproponowano techniki bilansowania użycia konstrukcji pomocniczych w harmonogramach robót budowlanych z uwzględnieniem czasu ich montażu i demontażu oraz okresów przestoju i pracy związanych z technologią wykonywania robót budowlanych, czy warunkami atmosferycznymi. Zaproponowano koncepcję optymalizacji liczby użycia konstrukcji pomocniczych dla budowy. Proponowane rozwiązania zmierzają do opracowania koncepcji optymalizowania kosztów użycia konstrukcji pomocniczych oraz usprawniania procesów roboczych.]]>
<![CDATA[The macroeconomic effects of German fiscal austerity under different exchange rate regimes: the experience of Central and Eastern European countries]]> Mon, 17 Jul 2017 12:50:02 +0200 Shevchuk, Viktor; Kopych, Roman
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: According to a familiar two-country Mundell-Fleming framework, the policy of fiscal austerity in Germany should be restrictionary for other European countries with a floating exchange rate, while there is a possibility of an expansionary effect for countries with a peg. Using quarterly data of eight Central and Eastern European countries over the 2002–2014 period, it is found with a four-variable VAR model that fiscal austerity in Germany leads to an increase in the money supply and output, while the effects on the real exchange rate are marginal. Our results contrast with several other studies, that imply that the policy of fiscal stimulus in Germany is beneficial for other European countries. Our results could be interpreted in such a way that demand and competitiveness effects are outweighed by the effect of international flows. A strongest expansionary effect is obtained for Bulgaria, Slovakia and Latvia, which maintain fixed exchange rates, whileexpansionary effects are weaker for countries with greater exchange rate flexibility, such as Poland, Hungary and the Czech Republic.]]>
<![CDATA[Property valuation using hedonic price method – procedure and its application]]> Mon, 17 Jul 2017 12:48:03 +0200 Belniak, Stanisław ; Wieczorek, Damian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper discusses one of the property valuation methods, i.e. property valuation using the hedonic price method, which makes use of a classical linear regression model. The study characterises the calculation procedure of the selected method and indicates the fields of application of the hedonic approach in the construction sector. The operation of the hedonic price method is presented based on a valuation of flats in Lublin.]]>
<![CDATA[Wybrane statystyki wytrzymałości krajowych stali konstrukcyjnych]]> Mon, 17 Jul 2017 12:32:56 +0200 Marian Gwóźdź
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej]]> Mon, 17 Jul 2017 12:11:15 +0200 Dziadosz, Agnieszka; Kapliński, Oleg; Rejment, Mariusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Do niedawna rozpatrując łączne koszty budynku uwzględniano tylko koszty związane z jego wykonaniem (określając ilość robót wynikającą z przedmiaru i ceny czynników produkcji). Jednakże postęp technologiczny, dążenie do optymalizacji kosztów dla poszczególnych rozwiązań technologiczno-materiałowych, spowodował inny sposób oceny inwestycji, mianowicie przez pryzmat wszystkich kosztów, ponoszonych zarówno na etapie planowania i realizacji obiektu, jak również w fazie eksploatacji. Stąd zauważalny trend w kierunku uwrażliwienia projektantów na wpływ przyjętych rozwiązań na etapie projektowania na wielkość kosztów w fazie eksploatacji. Zaś ocena wpływu wyrażona najczęściej jest poprzez wartość bieżącą netto (NPV). W tym przypadku klamrą spinającą analizy kosztów w całym cyklu życia budynku jest rozpowszechniona w ostatnich latach idea zrównoważonego rozwoju, której przyświeca koncepcja doboru materiałów ekologicznych, a przede wszystkim biodegradowalnych. Celem pracy jest uwypuklenie kierunków działań przedstawianych w opracowaniach normowych w zakresie zarządzania środowiskowego oraz ukazanie wrażliwości metody LCCA, służącej do analizy kosztów w cyklu życia na zmienne parametry tj., stopę dyskonta, odchylenie kosztów eksploatacyjnych od zakładanego poziomu.]]>
<![CDATA[Person recognition based on touch screen gestures using computational intelligence methods]]> Mon, 17 Jul 2017 11:58:09 +0200 Rzecki, Krzysztof; Pławiak, Paweł; Niedźwiecki, Michał; Sośnicki, Tomasz; Leśkow, Jacek; Ciesielski, Maciej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Biometrics is based on the analysis of biometric features and is usually used for person recognition. In this article we analyze biometric features related to touch screen gestures. The proposed approach to person identification has a great application potential due to the popularity of mobile devices, so research in this area will be an important direction of technological development. The aims of this research are to design and build a data acquisition system to collect surveys resulting from the execution of single finger gestures on a mobile device screen and to propose data preprocessing procedure and to indicate the best classification method for person recognition based on these surveys. The experiment with fifty persons, nine gestures and ten repetitions was performed, so 4 500 surveys acquired and analyzed within the developed system. Depending on the classification method the accuracy of the task of gesture-based person recognition was in the range from 96.60% to 99.29%. All the patterns, which achieved the highest performance in terms of the typical performance measures consist of a single connected movement of a finger over the touch screen. The patterns which include multiple disconnected segments and/or taps are less successful in the task of recognizing people.]]>
<![CDATA[Termomonitoring procesów filtracyjno-erozyjnych w zaporach i wałach przeciwpowodziowych – dotychczasowy rozwój oraz kluczowe zagadnienia aplikacyjne]]> Mon, 17 Jul 2017 11:53:18 +0200 Radzicki, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Procesy filtracyjno-erozyjne są obecnie podstawowymi zjawiskami zagrażającymibezpieczeństwu zapór ziemnych i wałów oraz jedną z głównych przyczyn ich remontów. Wczesna detekcja oraz precyzyjneokreślenie ich przebiegu i dynamiki rozwoju są więc kluczowe w monitoringu ziemnych obiektów piętrzącychcelem zapewnienia im bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów i optymalnego planowania remontów. Termomonitoring jest obecnie rekomendowaną w tym zakresie metodą między innymi przez Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór. Metodata została w ciągu ostatniej dekady znacząco rozwinięta zarówno w obszarze rozwoju technologii pomiarowych temperatury jak i metod analizy danych oraz zweryfikowana w istotnych badaniach i testach oraz w licznych aplikacjach na nowych i istniejących obiektach. W artykule przedstawiono najistotniejsze i najbardziej aktualne informacje dotyczące metody termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych,jak również opis kluczowych badań i testów oraz implementacji tej metody, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w jej rozwój. ]]>
<![CDATA[Round Robin Test on tensile and bond behaviour of Steel Reinforced Grout systems]]> Mon, 17 Jul 2017 11:49:12 +0200 De Santis, Stefano; Kwiecień, Arkadiusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Mortar-based reinforcements are an innovative solution for retrofitting existing structures that combine effectiveness, compatibility, and sustainability. Despite the recent spreading of field applications, there is still insufficient knowledge on their fundamental mechanical properties, and a regulatory gap for experimental procedures and design criteria. A Round Robin Test initiative was organized by the Rilem TC 250-CSM (Composites for the Sustainable strengthening of Masonry) to investigate the tensile and bond behaviour of mortar-based composites with basalt, carbon, glass, polyparaphenylene benzobisoxazole (PBO), aramid and steel textiles. This paper presents the tests carried out on Steel Reinforced Grout (SRG) systems, comprising three textile and four mortar types, supplied by three producers. Ten laboratories from Italy, Poland and Portugal were involved for a total of 150 tests, including direct tensile tests on textiles and composites, and single-lap bond tests on masonry substrate. The influence of the layout of the textile, the mechanical properties of the mortar matrix, the manufacturing and curing conditions, as well as the testing setup and instrumentation, is discussed to contribute to the optimization of the reinforcement systems and to the development of recommendations for laboratory testing. Finally, results are combined to derive engineering parameters for qualification and design purposes.]]>
<![CDATA[Metoda optymalizacji wyboru środków transportowych]]> Mon, 17 Jul 2017 11:38:39 +0200 Duchaczek, Artur; Skorupka, Dariusz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Na prawidłową realizację procesu transportowego wpływ mają między innymi pojazdy przewożące materiały budowlane składowane w magazynach i na placach budowy. W trakcie realizacji przedsięwzięć transportowych związanych z zabezpieczeniem logistycznym różnego rodzaju inwestycji budowlanych często mamy do czynienia z zadaniami związanymi z potrzebą wielokryterialnego podejmowania decyzji. W pracy zaprezentowano propozycję prostej metody optymalizacyjnej, dokonując jednocześnie oceny jej wad i zalet. Niewątpliwą zaletą zaproponowanej metody jest fakt, że ma prosty i przejrzysty algorytm obliczeniowy. Jest zatem godna polecenia do zastosowania w praktyce inżynierskiej. W procesie optymalizacji współczynniki ważności poszczególnych kryteriów umożliwiają uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Są zatem jednym z kluczowych elementów tego procesu. W niniejszej pracy do obliczania tych współczynników wykorzystano metodę DEMATEL. W Polsce jest obecnie kilka znanych i uznanych firm specjalizujących się w sprzedaży pojazdów ciężarowych, mimo to w niniejszej pracy w analizach uwzględniono jedynie pojazdy firmy Volvo.]]>
<![CDATA[Analiza koncepcji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków wykorzystującej metody naturalne: studium przypadku]]> Mon, 17 Jul 2017 11:28:04 +0200 Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Mucha, Marzena
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Supporting BPMN Process Models with UML sequence diagrams for representing time issues and testing models]]> Mon, 17 Jul 2017 11:14:34 +0200 Suchenia, Anna; Kluza, Krzysztof; Jobczyk, Krystian ; Wiśniewski, Piotr ; Wypych, Michał; Ligęza, Antoni
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Business Process Model and Notation is a standard for process modeling. However, such models do not specify the time issues such as time of performing tasks or time of utilizing the resources. We propose the complementary UML sequence model generated from the BPMN model. Such a model can support time specification and provide direct time visualization. It is also suitable for validation in terms of time matters by domain experts as well as can be used to estimate and test methods in the systems based on random examination of the critical paths.]]>
<![CDATA[Zmienność jednostkowego zużycia wody w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym]]> Mon, 17 Jul 2017 11:02:02 +0200 Pasela, Rafał; Milik, Julita; Okoński, Ryszard; Stosik-Fleszar, Halina
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy zaprezentowano wyniki badań zużycia wody przez mieszkańców miejscowości i gminy Osielsko, położonej w powiecie bydgoskim w województwie kujawsko-pomorskim. Analizą objęto 50 gospodarstw domowych, które zostały zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [15] do czwartej klasy wyposażenia w instalacje sanitarne. Okres badawczy obejmował 9 lat (od 2004 do 2012 roku). W badanych obiektach stwierdzono wzrost zużycia wody do roku 2010, po którym nastąpił jego spadek. Z danych statystycznych GUS wynika, że na terenie gminy Osielsko tendencja wzrostowa wskaźnika jednostkowego zużycia wody utrzymywała się przez cały okres badawczy. Jednostkowe średnie dobowe zużycie wody w budynkach jednorodzinnych w badanym wieloleciu wyniosło 97,97 dm3·d-1·M-1. Największe zużycie wody odnotowano w gospodarstwach domowych, których liczebność wynosiła od trzech do pięciu osób. Średni współczynnik nierównomierności dobowej w analizowanych budynkach jednorodzinnych kształtował się w granicach od 1,6 do 2,0. Wzrost ceny wody może być czynnikiem, który skłania do jej oszczędzania, dotyczy to w szczególności rodzin niezamożnych.]]>
<![CDATA[Komin słoneczny jako energooszczędny system wentylacji]]> Mon, 17 Jul 2017 10:52:41 +0200 Nakielska, Magdalena
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Celem polityki państw na świecie jest zmniejszenie energochłonności oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wielu gałęziach przemysłu. Dotyczy to także budownictwa. Poszukuje się zatem nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych m.in. z zakresu ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji. W pracy przedstawiono problematykę systemów wentylacji, w których zastosowano komin słoneczny. W pierwszej części pracy, na podstawie dostępnej literatury, zaprezentowano kilka przykładów analiz funkcjonowania systemów wentylacyjnych z kominami słonecznymi. W dalszej części publikacji przedstawiono opis stanowiska badawczego i wykonane badania potwierdzające zasadność stosowania komina słonecznego w celu intensyfikacji wymiany powietrza w pomieszczeniu.]]>
<![CDATA[Konstruowanie efektywnych ekologicznie ścian zewnętrznych]]> Mon, 17 Jul 2017 10:38:33 +0200 Mazurak, Andriy; Mazurak, Oksana; Kovalyk, Ivan; Sobczak-Piąstka, Justyna
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono konstrukcyjne i technologiczne cechy ścian wykonanych ze słomy z zastosowaniem zbrojonego torkretu. Zamieszczone przykłady dowodzą praktyczności takich rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługują proekologiczne cechy zastosowania tego typu ścian w budownictwie. W pracy zwrócono także uwagę na przyczyny pewnych negatywnych zjawisk pojawiających się przy budowaniu i eksploatacji takich typów przegród i sposoby zapobiegania im.]]>
<![CDATA[Inwentaryzacja niedostępnych elementów konstrukcji budynku z zastosowaniem georadaru na przykładzie budynku zabytkowego]]> Mon, 17 Jul 2017 10:29:05 +0200 Kosno, Łukasz; Sławski, Łukasz; Świt, Grzegorz
rodzaj: referat opublikowany w książce
Abstrakt: Obiekty historyczne i zabytkowe w ciągu całej swojej historii bywają wielokrotnie poddawane przebudowom i modernizacjom. Przez lata zmieniają swoje przeznaczenie. Przebudowy w czasie eksploatacji budynku często przeprowadzane były bez inwentaryzacji. Dlatego z reguły brak jest aktualnej dokumentacji obiektu. Zagadnienie to ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku prac konserwatorskich lub uregulowania statusu prawnego zabytku. Zastosowanie metod nieniszczących, umożliwia zlokalizowanie niewidocznych starych elementów nośnych, pomieszczeń do których dostęp jest ograniczony, a tym samym sporządzenie aktualnej inwentaryzacji budynku a na jej podstawie projektu. Jedną z takich technik są metody radarowe wykorzystujące fale o wysokiej częstotliwości, pozwalają na uzyskanie dokładnych informacji na temat lokalizacji oraz wymiarów niedostępnych elementów i części budynku. W niniejszej pracy przedstawiono wykorzystanie techniki radarowej do inwentaryzacji budynku zabytkowego w którym mieści się obecnie „Muzeum Zabawy i Zabawek” w Kielcach. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu oraz lokalizacji i kształtu pomieszczeń, do których dostęp był niemożliwy lub ograniczony (podejrzewano występowanie zasypanych piwnic). W przyszłości pomieszczenia te mają stanowić ciąg edukacyjny dla dzieci odwiedzających Muzeum.]]>