Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 3, Problemy regionalne i środowiskowe z uwzględnieniem małych miast : praca zbiorowa]]> Fri, 22 Sep 2017 13:47:19 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Znaczenie i wpływ aktualnych tendencji kształtowania otoczenia cieków wodnych w miastach różnej wielkości – wybrane przykłady]]> Fri, 22 Sep 2017 13:26:40 +0200 Łysień, Mariusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Terytorium, sieci, plemiona]]> Fri, 22 Sep 2017 12:09:07 +0200 Paprzyca, Krystyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Porządkowanie terenów miejskich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wybrane przykłady dla Krakowa]]> Fri, 22 Sep 2017 11:51:11 +0200 Gołąb-Korzeniowska, Monika
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Integracja przestrzenna w strefie podmiejskiej]]> Fri, 22 Sep 2017 11:22:55 +0200 Bajwoluk, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Odzyskane tereny nadwodne w tworzeniu nowego wizerunku miasta]]> Fri, 22 Sep 2017 10:58:58 +0200 Nowacka-Rejzner, Urszula
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Współczesna tkanka mieszkaniowa jako specyficzny element struktury miasta. Przeobrażenia w przestrzeni osiedli mieszkaniowych z lat 70. Na wybranych przykładach]]> Fri, 22 Sep 2017 10:40:47 +0200 Marx-Kozakiewicz, Magdalena
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Metropolitalne węzły miejskości a wielkoprzestrzenne projekty rewitalizacji – przykład Mediolanu]]> Fri, 22 Sep 2017 09:55:30 +0200 Ogrodnik, Daniel
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Projektować dla regionu – poszukiwanie metod (część III)]]> Fri, 22 Sep 2017 08:20:11 +0200 Petelenz, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Projektować dla regionu – poszukiwanie metod (część II)]]> Fri, 22 Sep 2017 08:19:07 +0200 Petelenz, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Projektować dla regionu]]> Fri, 22 Sep 2017 08:17:42 +0200 Petelenz, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Budynek o zwiększonym programie użytkowym]]> Fri, 22 Sep 2017 08:16:30 +0200 Petelenz, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Budynek mieszkalny dla obszarów o zagrożeniu powodziowym]]> Fri, 22 Sep 2017 08:15:51 +0200 Krawecki, Janusz; Petelenz, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Zabudowa drewniana Lubaczowa. W poszukiwaniu możliwości ochrony lokalnego archetypu]]> Thu, 21 Sep 2017 13:21:58 +0200 Wójcik, Agnieszka
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Na podstawie badań terenowych podjęto próbę opisania najważniejszych cech lokalnego archetypu zabudowy. Kluczowe wydaje się utrzymanie historycznego układu, długich działek siedliskowych, lekko skręconych w stosunku do drogi głównej. Układ ten zdeterminował schemat wykorzystania działek oraz położenie budynków. Na bardzo wąskich działkach powstał system zabudowy szczytowej, lekko skręconej w stosunku do drogi głównej. Archetyp zabudowy jest elementem dziedzictwa kulturowego, którego nie da się chronić poprzez wpis do rejestru zabytków. Jego ochrona jest trudna, gdyż wymaga wysiłku wielu interesariuszy: aktywności społeczności lokalnej, zainteresowania władz, rzetelności szeregu profesjonalistów. W ramach prawnych ujęcie zespołu cech zabudowy charakterystycznych dla danego mikroregionu jest możliwe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W zapisach prawa lokalnego miasteczek, gdzie archetyp zabudowy pozostaje ciągle żywy, powinno się chronić te szczególne cechy wyróżniające "nasz" krajobraz kulturowy. W Lubaczowie, mieście powiatowym na północno-wschodnim Podkarpaciu do dziś zachowało się wiele tradycyjnych obiektów, znacznie różniących się od zabudowy innych miasteczek regionu. Ich charakterystyczne cechy geometryczne oraz wyszukany detal architektoniczny, stanowią świadectwo odrębności kulturowej mieszkańców. Rzeźbiony w drewnie detal, tworzy filigranowe ozdoby ścian szczytowych. Lubaczowska "parada od facjatów" narodziła się pod wpływem alpenstilu pod koniec XIX wieku. ]]>
<![CDATA[Metallographic study and repeatability analysis of γ' phase precipitates in cored, thin-walled castings made from IN713C superalloy]]> Thu, 21 Sep 2017 13:20:45 +0200 Szczotok, A.; Pietraszek, J.; Radek, N.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The study describes the influence of a surface modification in cored, thin-walled castings of blades from IN-713C nickel superalloy on γ' phase precipitates. The blades were produced by using the investment casting process in the laboratory conditions as parts for a low-pressure turbine rotor. The microstructural observations of the γ' phase precipitates on the cross sections of the blades were performed. The observations were followed by quantitative metallography evaluation, and finally, a comparison of the precipitates between one blade with the conventionally applied ceramic core and one with the core covered layer contained a surface modifier (5% of CoAl2O4) was made.]]>
<![CDATA[Relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną a izolacyjnością termiczną ścian jedno- i wielowarstwowych]]> Thu, 21 Sep 2017 10:52:13 +0200 Zębala, Kinga; Zastawna-Rumin, Anna; Kłosak, Andrzej K.; Dulak, Leszek
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W niniejszym artykule podjęto kolejną próbę identyfikacji zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną ścian, zarówno jedno-, jak i wielowarstwowych a ich właściwościami cieplnymi. Analizom poddano 47 typowych jednowarstwowych konstrukcji ściennych oraz 16 układów ścian warstwowych (dwu- i trójwarstwowych) z ociepleniem ze styropianu, wełny mineralnej oraz izolacji transparentnych.]]>
<![CDATA[Ogrzewanie budynku pompą ciepła. Studium przypadku]]> Thu, 21 Sep 2017 10:45:32 +0200 Wojtas, Kazimierz; Maludziński, Bogusław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Zainteresowanie pompami ciepła jako alternatywnymi źródłami ciepła umożliwiającymi wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków stale rośnie. Ich szybszy rozwój hamowany jest zarówno przez zwiększone koszty inwestycyjne w stosunku do źródeł tradycyjnych, jak i przez niejednoznaczność opisów charakterystyk energetycznych tych urządzeń. Autorzy artykułu, wykorzystując praktyczny przypadek projektowy termomodernizacji budynku szkolnego, dokonali pogłębionej analizy energetyczno-ekonomicznej modernizacji instalacji grzejnej przez zastąpienie kotłowni olejowej przez kilka wariantów pomp ciepła w postaci: sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze–woda, typu ciecz–woda z płaskim i pionowym wymiennikiem gruntowym oraz gazową pompą ciepła typu powietrze–woda.]]>
<![CDATA[Możliwości poprawienia charakterystyki energetycznej budynku o niskim zapotrzebowaniu na energię]]> Thu, 21 Sep 2017 10:28:53 +0200 Hopkowicz, Marian; Maludziński, Bogusław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki oceny charakterystyki energetycznej budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, które wykorzystują energie odnawialne (słoneczną i wiatrową) oraz kogenerację (micro-CHP). Głównym celem analiz była ocena korzyści i ograniczeń co do możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynku w wyniku wprowadzenia wybranego rodzaju energii odnawialnej, zakresu jej wykorzystania oraz ilości wytworzonej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę zredukowane potrzeby grzewcze, wysokosprawne systemy ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody, analizowano układy źródeł złożone z: mikro-turbiny gazowej do kogeneracji, kolektorów słonecznych, małych turbin wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych. Obliczone wskaźniki zapotrzebowania na energię pierwotną porównano z uzyskanymi dla tradycyjnego zaopatrywania, paliwem (gaz) i prądem z sieci elektrycznej.]]>
<![CDATA[Ewaluacja kryterium ekologicznego i ekonomicznego ze względu na pojemność cieplną na przykładzie budynku biurowego]]> Thu, 21 Sep 2017 10:24:03 +0200 Gintowt, Jolanta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Określono ilość zanieczyszczeń wprowadzaną do środowiska zewnętrznego jako funkcję pojemności cieplnej budynku i rodzaju nośnika energii. Analizę przeprowadzono dla obiektu rzeczywistego poddanego termomodernizacji. Zmienną decyzyjną był rodzaj konstrukcji. Określono zależność energii końcowej od pojemności cieplnej, a na tej podstawie zmienność ilości zanieczyszczeń. Porównano ilość zanieczyszczeń w zależności od nośnika energii – ogrzewanie budynku użyteczności publicznej węglem lub gazem. Do obliczenia ilości zanieczyszczeń zastosowano metodę wskaźnikową.]]>
<![CDATA[Analiza ciepłochronnych rozwiązań konstrukcji balkonów]]> Thu, 21 Sep 2017 10:22:09 +0200 Gałek, Paweł
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Budownictwo energooszczędne to jedno z najważniejszych wyzwań gospodarczych początku XXI w. Ciepłochronne rozwiązania detali konstrukcyjnych są szczególnie ważne w projektowaniu takich budynków energooszczędnych, jak budynki niskoenergetyczne, pasywne oraz zeroenergetyczne. Im wyższa kategoria energooszczędności, tym większe wymagania w stosunku do materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych czy instalacyjnych. W artykule przedstawiono alternatywne rozwiązania konstrukcyjne balkonów oraz analizę tych rozwiązań ze względu na ich właściwości ciepłochronne oraz koszty zastosowania.]]>
<![CDATA[Komfort cieplny w pasywnym budynku hali sportowej w Słomnikach]]> Thu, 21 Sep 2017 10:15:56 +0200 Dudzińska, Anna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono informację na temat niskoenergetycznej hali sportowej oraz wyniki pomiarów prowadzonych w tym obiekcie z użyciem zintegrowanego miernika komfortu. Sformułowano wstępną ocenę warunków termicznych w hali.]]>
<![CDATA[Znaczenie kompetencji komunikacyjnych w sytuacjach granicznych. Symboliczny wymiar języka w praktyce wychowawczej]]> Thu, 21 Sep 2017 10:05:44 +0200 Węc, Klaudia
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Problem of boundary occurrences contemporary determines direction of pedagogical discourse revealing a defi cit in possibilities of openly – naming diffi culties and questions appearing on the edges of not only individual experiences of a subject, but also coming from a distinctively felt tension, also in a broad sense of understanding social experience. This hypothesis shows a need to reach out for psychoanalytical competences as an alternative method of interpretation and boundary questions making, showing mechanism depreciating ontological status of a subject. In this context psychoanalysis in its radical dimension determines the scope of organization of an educational process locating its participants in a common area of actions through mutual furtherance and reinforcement with the means of exchange of cognitive impulses constituted versus the lack of, from one side revealing scope and results of boundary actions, and from the other side noticing in boundary questions affirmation of otherness in a broad sense of understanding of functioning in trans-boundary discourses including the diversity of interpretations, languages, limitations, prejudices or fears. The aim of the undertaken problem is to depict pedagogical practice psychoanalytical competences basing on symbolic educational discourse and in reference to boundary occurrences determining difficulties in interpersonal relations. Therefore, a question: “how to educate a man in order not to educate” will lead to collision of hermeneutics with pedagogy requiring reflection leading from efficiency in technical deciphering of the theory of education to ability to look at those concepts from perspective of their symbolic meaning. Here we do touch upon the question of language, that determines a particular example of inadequateness of self-expression of a man ready for an awakening, but having insufficient means of self-expression in disposal (disparity between what it possible and what is necessary to expose and express). Understanding inadequateness of language also allows contesting persuasive strategies and tactics that are free from feeling of ethical mistake risk. In this context significance of psychoanalysis for pedagogy reveals itself where we have to deal with a subject who is struggling with its own limitations and tries to find a solution to crises accompanying its whole life.]]>
<![CDATA[Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach : wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa]]> Thu, 21 Sep 2017 09:34:54 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Przestrzeń Urbanistyka Architektura]]> Wed, 20 Sep 2017 07:50:50 +0200 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Konstrukcje urbanistyczne a planowanie metropolitalne]]> Tue, 19 Sep 2017 14:27:02 +0200 Zuziak, Zbigniew K.
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Echoes of paganism in the decoration of the Ural hut]]> Tue, 19 Sep 2017 13:48:33 +0200 Jelenski, Tomasz; Piatkov, N. A.; Liybimtsev, I. A.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Samples of a wooden carving of the XIX–XX centuries on Central Ural Mountains comprise basic symbolics of mythology of ancient Slavs. In the traditional dwelling elements of a mythological picture of the world are obviously traced. The myth represents model of a macrocosmos and the microcosm entered in it — the person. The traditional dwelling both in practical, and in symbolical aspect personifies the same relations. The mythological symbolics used as a decor had to fix, on the one hand, symbolical value of the house as center, Space as vital space of a sort, family, separately taken person. On the other hand, a number of symbols had to indicate specific preferences of some certain values of life of the owner of the house which, in turn, were caused by practical activity.]]>
<![CDATA[Workshop Methods of Sustainable Public Space Design]]> Tue, 19 Sep 2017 13:41:31 +0200 Jeleński, Tomasz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: This paper summarises two selected workshop methods of public space programming and design. Proper application of those methods allows to attain full social participation, to facilitate the decision-making process, as well as to resolve potential con icts with building of con dence in democratic procedures and institutions.]]>
<![CDATA[Pałac w Sancygniowie (powiat pińczowski) i jego dzieje na przestrzeni wieków]]> Tue, 19 Sep 2017 13:38:07 +0200 Koniusz, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Energochłonność pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie]]> Tue, 19 Sep 2017 13:16:03 +0200 Zając, Grzegorz; Jurga, Stanisław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule poruszono problematykę energochłonności pojazdów komunikacji miejskiej. W ujęciu holistycznym na energochłonność transportu miejskiego ma wpływ wiele czynników, głównie te o charakterze technicznym i organizacyjnym, jednak jak wynika z przeprowadzonych badań można uzyskać korzystne efekty poprzez niewielkie modyfikacje i właściwy dobór środka transportu do rodzaju linii o określonym potencjale potoków pasażerskich. Na podstawie badań Autorów oraz danych udostępnionych przez MPK S.A. w Krakowie dokonano analizy chwilowego i uśrednionego zużycia energii na cele trakcyjne. Uwzględniając potoki pasażerskie występujące na poszczególnych liniach komunikacyjnych obliczono średnią energochłonność przypadającą na jednego pasażera. ]]>
<![CDATA[Małopolskie laboratorium budownictwa pasywnego]]> Tue, 19 Sep 2017 12:54:54 +0200 Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono strategię województwa małopolskiego w obszarze działań związanych z oszczędnością energii, szczególnie w sektorze budownictwa. Jest to szczególnie istotne w świetle podpisanych przez Polskę dyrektywy, w tym głównie 31/2010 EPBD RECAST, obligującej nas do działań zmierzających do wprowadzenia budynków niemal zero energetycznych. Ważnym działaniem jest powstanie na Politechnice Krakowskiej dzięki finansowaniu ze środków unijnych Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Pasywnego. W artykule przedstawiono strukturę tego laboratorium.]]>
<![CDATA[Modele oddziaływań w stanach granicznych konstrukcji budowlanych według PN-EN 1990]]> Tue, 19 Sep 2017 12:30:39 +0200 Tylek, Izabela
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule scharakteryzowano sytuacje obliczeniowe i związane z nimi stany graniczne, zdefiniowane w normie PN-EN 1990. Opisano normowe modele, wartości reprezentatywne oraz reguły kombinacji oddziaływań przyporządkowane odpowiednim stanom granicznym oraz sytuacjom obliczeniowym.]]>
<![CDATA[Przydatność użytkowa betonowych nawierzchni lotniskowych]]> Tue, 19 Sep 2017 12:04:12 +0200 Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i wykonawstwem betonowych nawierzchni lotniskowych. W szczególności przeanalizowano takie czynniki jak rodzaj cementu, uziarnienie kruszywa, skład mieszanki betonowej oraz takie właściwości mechaniczne jak wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie, które mają wpływ na trwałość betonu. W oparciu o wyniki otrzymane z badań doświadczalnych prowadzonych w Polsce i w USA stwierdzono, że zastosowanie cementu z udziałem żużla wielkopiecowego zwiększa wytrzymałość betonu na zginanie i obniża przepuszczalność betonu. Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z analizy, uznano, że do wykonywania betonowych nawierzchni lotniskowych w Polsce powinien być stosowany cement typu CEM II/B-S 42,5 N.]]>
<![CDATA[Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego]]> Tue, 19 Sep 2017 11:48:05 +0200 Tomecka, Joanna; Korzeniowska, Agata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Problematyka kształtowania przestrzeni publicznych jest przedmiotem wielu opracowań, jednak rzadko mówi się o potrzebie tworzenia takich miejsc na wsi. Niniejsza praca podejmuje tematykę przestrzeni publicznych na wsi, dokładniej, z Gminy Jarocin w województwie podkarpackim. Zaprezentowano sposoby prowadzące do kształtowania takich przestrzeni, jak również podano przykłady, gdzie zaprowadzone zmiany przyczyniły się do nowego zdefiniowania obszarów wspólnych. Analizowany obszar zidentyfikowano pod kątem typów przestrzeni publicznych w nim występujących, co pozwoliło na przypisanie ich do wybranych kategorii (drogi, ulice, place, krajobraz przyrodniczy itd.). Pozwala to zauważyć kierunki i trendy w rozwoju wiejskich przestrzeni publicznych.]]>
<![CDATA[Ochrona historycznej architektury obronnej w stanie ruiny]]> Tue, 19 Sep 2017 11:44:41 +0200 Krempa, Agnieszka; Wolnik, Monika; Zawilińska, Magdalena; Waszczyszyn, Elżbieta
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Zgodnie z międzynarodowymi doktrynami konserwatorskimi najlepszą metodą ochrony zamków jest pozostawienie ich w stanie trwałej ruiny. Ciekawym i również poprawnym rozwiązaniem tego problemu jest uzupełnienie historycznej tkanki współczesnymi elementami. Jednakże coraz częściej mamy do czynienia z działaniami takimi jak rekonstrukcja, które budzą wiele wątpliwości i są niezgodne z wszelkimi dokumentami doktrynalnymi. W niniejszym artykule opisujemy różnorodne podejście do ochrony zabytków na przykładzie dziewięciu polskich zamków.]]>
<![CDATA[Akwakultura Miejska – model integracji kapitału i wiedzy w przestrzeni komunalnej – Natura 4.0]]> Tue, 19 Sep 2017 11:40:56 +0200 Świątek, Leszek
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Współpraca przy realizacji Jurassic Salmon, pierwszej na świecie hodowli łososia opartej na źródłach termalnych, stała się inspiracją do rozważań nad przyszłością systemów produkcji żywności. Projekt zrealizowano na podstawie funduszy UE i programu badawczego prowadzonego przez ZUT w Szczecinie, przy proceduralnym wsparciu gmin Karnice i Rewal. Inwestycja funkcjonująca według zasad biobezpieczeństwa, ekologii przemysłowej i efektywności gospodarki zasobami jest przykładem biokultury XXI wieku, która przeniesiona na obszary zurbanizowane może wpisywać się w szeroko rozumianą akwakulturę miejską czy urbanistyczne rolnictwo. To potencjał do wykorzystania przez lokalny samorząd, środowiska naukowe i biznes mogący sprzyjać efektowi synergii w drodze do regeneratywnego planowania i pozytywnego rozwoju.]]>
<![CDATA[Algorytm wyznaczania części ściskanej przekroju pręta oraz obliczania jej charakterystyk geometrycznych]]> Tue, 19 Sep 2017 11:38:26 +0200 Matuszak, Aleksander
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W wielu przypadkach koncepcje, które są wykorzystywane do budowy algorytmu komputerowego różnią się istotnie od koncepcji wykorzystywanych w metodach analitycznych. W artykule zebrano i podsumowano te koncepcje, które służą˛ do budowy efektywnego algorytmu obliczania charakterystyk geometrycznych części ściskanej przekroju prętowego. Przeanalizowano zamianę całki powierzchniowej na liniową, twierdzenie Greena oraz opis brzegu obszaru. Sformułowano parę algorytmów: jeden służący do obliczania charakterystyk geometrycznych oraz drugi do wyznaczania strefy ściskanej. Pokazano prosty przykład pozwalający prześledzić opisywane algorytmy.]]>
<![CDATA[Innowacyjne nawierzchnie wodoprzepuszczalne – możliwości zastosowania w historycznych ogrodach i parkach publicznych]]> Tue, 19 Sep 2017 11:36:44 +0200 Kimic, Kinga
rodzaj: artykuł
Abstrakt: W artykule przedstawiono możliwości zastosowania innowacyjnych nawierzchni wodoprzepuszczalnych (zbudowanych z materiałów naturalnych lub naturalnych zespojonych żywicą epoksydową) w parkach publicznych powstałych w XIX wieku. Określono je w kontekście uwarunkowań konserwatorskich związanych z ochroną wartości historycznych parków, a także konieczności adaptacji tych obiektów do nowych funkcji, wynikających z narastających potrzeb społecznych. Ocenę innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania tych nawierzchni przedstawiono w odniesieniu do aspektów funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych, estetycznych oraz przyrodniczych.]]>
<![CDATA[Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce szansą ochrony terenów zielonych – prawda czy fikcja?]]> Tue, 19 Sep 2017 11:35:38 +0200 Klimczak, Laura
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Materiały i formy zastosowane w procesie rewaloryzacji słynnych polskich uzdrowisk]]> Tue, 19 Sep 2017 11:34:13 +0200 Baster, Przemysław
rodzaj: artykuł
Abstrakt: W ciągu ostatnich lat obserwować można podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewaloryzacyjnych w słynnych uzdrowiskach polskich. Przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne uwzględniają specyfikę charakteru miejsca i tożsamość każdego z nich, dostosowując się do otaczającego krajobrazu. Z drugiej strony uniwersalność niektórych idei jest typowa dla takich założeń, niezależnie od lokalizacji. W większości realizacji zastosowanie współczesnych wzorców podnosi ich wartość, dostosowuje do obecnych potrzeb i funkcji, zachowując równocześnie zabytkową rangę i znaczenie.]]>
<![CDATA[Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji]]> Tue, 19 Sep 2017 11:31:37 +0200 Złowodzki, Maciej
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Postęp w wytwórczości dóbr materialnych, a więc produktów przemysłowych i żywnościowych, przyniósł przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia. Kraje wysoko rozwinięte usuwają ze swego terenu przemysł ciężki, surowcowy, energochłonny i uciążliwy dla środowiska. Rozwijają gospodarkę opartą na wiedzy, którą charakteryzują produkty o niskim nakładzie materiałowym, a wysokim wkładzie myśli technicznej i innowacyjności. Aktywizuje się tzw. sektor usług. To obecność tych aktywności i udział w międzynarodowym oraz krajowym podziale pracy decyduje o ekonomii, rozwoju miast i regionów oraz o zamożności jego mieszkańców. Wywiera też wpływ na zmieniający się wyraz przestrzenny miast.]]>
<![CDATA[Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa]]> Tue, 19 Sep 2017 11:27:45 +0200 Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Trzecie Warsztaty Studenckie z cyklu „Synergia w Architekturze” odbyły się w Zaklikowie w lipcu 2016 roku. Cykl ten jest organizowany od 2015 roku przez Politechnikę Lubelską we współpracy z władzami samorządowymi ośrodków-gospodarzy. Warsztaty zaowocowały pracami studialnymi i projektami oraz rozpoczęciem dialogu na temat przyszłości tego miasta – pomiędzy mieszkańcami, władzami i przedstawicielami uczelni. To pierwszy etap synergicznej współpracy, której celem jest spójny i nowoczesny Zaklików.]]>
<![CDATA[Zmienność postrzegania bryły dachu w zależności od odziaływania różnych czynników zewnętrznych]]> Tue, 19 Sep 2017 11:24:41 +0200 Cechini, Klaudia
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Postrzeganie bryły dachu, jak i każdego innego dzieła architektonicznego oraz całej otaczającej nas przestrzeni ma charakter bardzo złożony i jest uzależnione od wielu czynników. Należą do nich zarówno właściwości percepcyjne, motoryczne, fizyczne i psychiczne człowieka jako jednostki, jak i zewnętrzne cechy, leżące po stronie przedmiotu obserwowanego. W artykule postarano się przybliżyć tę problematykę.]]>
<![CDATA[Solarcity i Gasometer Simmering: integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie]]> Tue, 19 Sep 2017 11:21:29 +0200 Bednarz, Martyna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Współczesne trendy w rozwoju miast europejskich nierozerwalnie związane są z kształtowaniem polityki mieszkaniowej. Istotnym czynnikiem w tym działaniu jest świadomość władz lokalnych i obywateli dotycząca jakości miejsc zamieszkania i ich zrównoważonego rozwoju. Współpraca między władzami miasta, inwestorami oraz mieszkańcami może pozytywnie wpłynąć na podniesienie jakości przestrzeni, życia i funkcjonowania. Omawiane w artykule austriackie przykłady nowych obszarów mieszkaniowych pokazują, jak wielokierunkowo te działania są podejmowane, jak wiedeńska polityka mieszkaniowa funkcjonuje w odniesieniu do kształtowania przestrzeni publicznej miasta oraz jak realizacja Linz SolarCity wychodzi naprzeciw współczesnym rozważaniom na temat zrównoważonego rozwoju miast.]]>
<![CDATA[Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta]]> Tue, 19 Sep 2017 11:18:44 +0200 Szewczenko, Anna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł prezentuje aspekt starzejącego się społeczeństwa oraz rozwój srebrnej gospodarki jako impuls i wyzwanie do poszukiwania nowych wartości w przestrzeni miejskiej. Proces ten odzwierciedlają przykłady pozytywnych rozwiązań w zakresie wspomaganych form zabudowy mieszkaniowej dla osób starszych, np. domy i osiedla wielopokoleniowe. Jako przykład współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a sektorem biznesu oraz samorządami prezentowana jest działalność Fundacji Laboratorium Architektury 60+.]]>
<![CDATA[Akupunktura urbanistyczna na przykładzie projektów dla Nowego Sącza]]> Tue, 19 Sep 2017 11:15:32 +0200 Schneider-Skalska, Grażyna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Kataliza urbanistyczna i akupunktura urbanistyczna to znane formy działania sprzyjające aktywizacji wybranych fragmentów miast. Wśród przykładów mamy tak spektakularne jak Muzeum Guggenheima w Bilbao czy system komunikacji w Kurytybie. Jest też grupa przykładów w mniejszej skali, które mogą zaktywizować fragmenty małych i średniej wielkości miast polskich. Zaprezentowano projekty studenckie sprzyjające aktywizacji wybranych stref Nowego Sącza, wykonane w porozumieniu z władzami miejskimi.]]>
<![CDATA[Wzornictwo UTP – dydaktyka utylitarna. Doświadczenia i szanse dla miasta i biznesu]]> Tue, 19 Sep 2017 11:12:29 +0200 Raczyńska-Mąkowska, Ewa
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Kreatywność studentów Wzornictwa znajduje ujście w realizacjach dedykowanych przestrzeni publicznej, których zakres i zasięg monitoruje Rada do Spraw Estetyki przy Prezydencie Miasta. Współpraca określona w umowie zawartej między miastem a uczelnią dała początek nowej formule studiów, zainicjowała nowe kontakty i zamówienia. Praktyki, staże, praca w firmach to wartość dodana dla absolwentów. Utylitarna dydaktyka wychodzi naprzeciw inteligentnej trójstronnej współpracy.]]>
<![CDATA[Od fizycznej bariery do integratora miasta]]> Tue, 19 Sep 2017 11:09:13 +0200 Maciejewski, Wojciech F.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Celem pracy jest redefinicja podstawowych pojęć teorii kompozycji urbanistycznej i opracowanie propozycji projektowej dla bariery funkcjonalno-kompozycyjnej, jaką stanowi rzeka. Wisła, będąca osią terenów zielonych, jest jedną z najbardziej charakterystycznych przestrzeni publicznych i nieodłącznym elementem miasta. Niestety, tereny te nadal pozostają obszarem zaniedbanym i nieatrakcyjnym dla mieszkańców miasta i turystów.]]>
<![CDATA[Modele rewitalizacji XIX-wiecznych obszarów miejskich na przykładzie Szczecina]]> Tue, 19 Sep 2017 11:06:21 +0200 Kozłowska, Izabela; Rek-Lipczyńska, Agnieszka
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Śródmiejskie dzielnice Szczecina: Centrum, Śródmieście-Zachód oraz Turzyn są obszarami miejskimi, które powstały w wyniku rozbudowy miasta na przełomie XIX i XX w. Ten obszar Śródmieścia, posiadający obecnie budynki o niskim standardzie bytowo-mieszkaniowym i technicznym, od 1992 r. stał się polem długoletnich działań rewitalizacyjnych i proekologicznych, które przedstawione zostaną w niniejszym artykule.]]>
<![CDATA[Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek]]> Tue, 19 Sep 2017 11:02:41 +0200 Kantarek, Anna Agata; Niemiec, Iwona
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł przedstawia projekt dyplomowy strefy rekreacyjnej Nowego Sącza obejmującej tereny położone u zbiegu rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej wraz z propozycją przekształcenia terenów fabryki lodów Koral w krajobrazowo ukształtowany pawilon widokowy Centrum Promocji Regionu. Projekt wykonany został przez Iwonę Niemiec jako dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, na kierunku Architektura, pod kierunkiem Anny Agaty Kantarek i obroniony w roku 2015.]]>
<![CDATA[Spekulacje głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości]]> Tue, 19 Sep 2017 10:59:20 +0200 Huebner, Jarosław
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Najbardziej interesujący dla osoby badającej rynek nieruchomości jest wpływ pieniądza na przemianę dzielnic położonych w miejscach mniej eksponowanych – niż centrum miasta. Jaki jest powód metamorfozy takich zaniedbanych dzielnic? Obserwacje prowadzone w części Nowego Jorku, dzielnicy Red Hook, pomogą zrozumieć mechanizmy rządzące wyborem lokalizacji do zamieszkania. W Red Hook w ciągu ostatnich 8 lat apartamenty zdrożały kilkakrotnie. Do rozwoju miasta potrzebna jest: nadwyżka pieniędzy, które można zainwestować w przedsięwzięcie przynoszące zysk – to zjawisko kumulacji charakteru miejsca i zadziałania „zapalnika” cenowego. Dlatego teza mówiąca, że spekulacje są głównym powodem wzrostu wartości nieruchomości, wydaje się zasadna i możliwa do udowodnienia.]]>
<![CDATA[Miasto jako kreator postępu – na przykładzie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu (Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury 2016)]]> Tue, 19 Sep 2017 10:56:21 +0200 Hawrylak, Maciej
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Miasta prowadzą politykę kreowania warunków zmierzających do zwiększania szans na dalszy rozwój. Niniejsze opracowanie jest analizą podejmowanych inicjatyw i roli miast w różnych formach organizacyjnych, a szczególnie w klastrach grupujących także uczelnie oraz firmy i instytucje zaangażowane w zwiększanie dynamiki wzrostu, przy jednoczesnym zrównoważeniu działań i zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Działania te biorą także pod uwagę uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, tak ważne w dłuższej perspektywie rozwoju.]]>
<![CDATA[Przywrócenie środowiska miejskiego w Szczecinie. Podzamcze – odbudowa nadwodnej „dzielnicy” staromiejskiej]]> Tue, 19 Sep 2017 10:51:14 +0200 Fiuk, Piotr
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Prowadzone w kilku etapach (odzwierciedlających okresy powojennej historii Polski) prace nad odbudową szczecińskiej starówki współtworzyli pracownicy naukowi Politechniki Szczecińskiej (od 2009 r., po połączeniu z Akademią Rolniczą, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego): w latach 50. XX w., nawiązującą do historycznego planu, modernistyczną zabudowę osiedla mieszkaniowego z usługami; od 1989 r. rekonstrukcję historycznej struktury staromiejskiej na obszarze dawnego słowiańskiego podgrodzia, położonego pomiędzy wzgórzem zamkowym i nabrzeżem Odry, nazwanego Podzamczem.]]>
<![CDATA[Koncepcja redefinicji alei 29 Listopada i kształtowania przestrzeni publicznej w jej rejonie]]> Tue, 19 Sep 2017 10:43:58 +0200 Dulińska, Barbara; Łukasik, Marta
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł prezentuje wyniki pracy projektowej podjętej nad tematyką redefinicji obecnej drogi wylotowej z Krakowa w kierunku północnym, w stronę Warszawy i Kielc, na ulicę miejską przyjazną mieszkańcom, a także wytworzenie żywych, aktywnych przestrzeni publicznych, tworzących wizerunek miasta, oferujących szerokie spektrum aktywności oraz sposobów spędzania wolnego czasu dla mieszkańców pobliskich dzielnic. Głównym założeniem działań projektowych jest scalenie istniejących przestrzeni publicznych miasta: alei 29 Listopada wraz z jej najbliższą okolicą, w ramach jednego, ciągłego i spójnego obszaru, zapewniającego mieszkańcom swobodę i komfort użytkowania przestrzeni publicznych o różnym charakterze.]]>
<![CDATA[Aleja 29 Listopada w Krakowie]]> Tue, 19 Sep 2017 10:37:26 +0200 Czarny-Piotrowska, Joanna; Zapała, Magdalena; Tyc, Grzegorz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Autorzy projektu podjęli próbę zmiany charakteru alei 29 Listopada, tak by z bariery stała się zwornikiem integrującym przestrzeń wokół niej. Wymaga to przeprojektowania nie tylko samej alei, ale również terenów do niej przyległych, tak by aleja 29 Listopada stała się centralnym miejscem aktywności mieszkańców. Postanowiono również podkreślić rangę wynikającą z ważnego miejsca, jakie historycznie i funkcjonalnie aleja zajmuje w przestrzeni Krakowa. Potencjał miejsca wymaga nadania alei funkcji reprezentacyjnej.]]>
<![CDATA[Jak przetworzyć miejsce: Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych]]> Tue, 19 Sep 2017 09:57:06 +0200 Jeleński, Tomasz; Kosiński, Wojciech
rodzaj: książka
Abstrakt: Książka o tym, jak przestrzeń wpływa na relacje społeczne, jak ją oceniać i naprawiać. Dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na funkcjonalność przestrzeni publicznej i jej wartość społeczną. Jak współtworzyć ważne, użyteczne, piękne i charakterystyczne Miejsca. Można w niej znaleźć zarówno opisy konkretnych przykładów projektowania przestrzeni publicznych, jak i praktyczne informacje o samym procesie. Podręcznik przygotowany oryginalnie przez Project for Public Spaces jako „How to Turn a Place Around”, spolszczony dzięki współpracy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej; przetłumaczony, zaadaptowany i uzupełniony przez Tomasza Jeleńskiego i Wojciecha Kosińskiego. Książkę wydała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach projektu „Aktywna Młodzież naszą przyszłością, czyli Szkoły dla Ekorozwoju, według metodologii zarządzania przestrzenią publiczną”, współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.]]>
<![CDATA[Surface texturing by dimple formation in TiAlSiZr alloy using μ-EDM]]> Tue, 19 Sep 2017 09:43:27 +0200 Kumaran, S. Thirumalai; Jo Ko, Tae; Uthayakumar, M.; Khan, M. Adam; Niemczewska-Wójcik, Magdalena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Surface texturing by micro dimple formation is adopted in many applications to improve the tribological properties of materials. This work investigates dimple formation in titanium (TiAlSiZr) alloy using micro-electrical discharge machining (μ-EDM). Circular dimples were formed by varying the EDM parameters, that is, the capacitance (1000 and 10,000 pF), pulse-on time (100, 150, and 200 μs), and voltage (180, 200, and 220 V). The output responses such as burr height, burr width, and aspect ratio of the dimples were analyzed. The experimental results show that an ideal output response is obtained by simultaneously using a lower capacitance and a higher pulse-on time and voltage. The reason is the influence of these parameters on the spark energy and material removal rate, which determine the micro dimple geometry. Regression analysis was performed to predict the values, and the developed model showed goodness of fit. Further, desirability analysis was used to predict the optimal conditions (a capacitance of 1000 pF, pulse-on time of 178 μs, and voltage of 220 V), and the results were validated using confirmation experiments. The results were found to be in good agreement at the 95% confidence and prediction levels. Micrographs of the dimples and the three-dimensional micro dimple geometry were also analyzed.]]>
<![CDATA[Progress in the construction of passenger cars as a result of CO2 emission limitation]]> Tue, 19 Sep 2017 09:28:58 +0200 Juda, Zdzisław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Global warming is a scientifically proven fact. Much of the temperature rise on the surface of the globe has been caused by human activity. That i s why several years' efforts are aimed at reducing of CO 2 emissions , related to the human acti vities. Major sources of CO 2 emissions include electricity production from fossil fuels, transport sector and intensive agriculture. Cutting down forests also contributes climate change s. In the field of transport, decisions are made at the level of the Eu ropean Commission, and also by the wider audiences of introducing limits for CO 2 emissions entire fleet of new passenger cars for year 2015, 2021 and later . The actions taken by car manufacturers are diverse. Cheaper and simpler solutions are focused on the concept of micro -hybrid based on a system of 48 V. More advanced solutions are a wide range of hybrid vehicles, including PHEV, and pure electric vehicles. The use of lighter materials, improved aerodynamics and rolling resistance, more efficient internal combustion engines and gearboxes also have an impact on energy demand and, consequently, CO 2 emissions. An important problem to solve in many countries is the dissemination of renewable energy sources rather than fossil fuels. This article presents an outline of the issues related to eco -friendly solutions, including requirements for batteries intended for this type of vehicles. It also presents an overview of European standards in this area and progress in advanced energy sources.]]>
<![CDATA[O Spitsbergenie tu mowa. Część 2]]> Mon, 18 Sep 2017 14:07:09 +0200 Twardowski, Mariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Los dzieła architektonicznego : siedziba firmy Hydrotrest w Krakowie projektu Wojciecha Obtułowicza]]> Mon, 18 Sep 2017 14:04:57 +0200 Twardowski, Mariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Strupczewski method for parametric design hydrographs in ungauged cross-sections]]> Mon, 18 Sep 2017 13:45:58 +0200 Gądek, Wiesław; Baziak, Beata; Tokarczyk, Tamara
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Nonparametric hydrographs, constructed by the method suggested by Archer, are usually used for developing parametric design hydrographs. Flow changes in time are described by the UPO ERR Gamma complex function, which denotes a Gamma curve reformulated to have a Unit Peak at the Origin (abbreviated to UPO), supplemented by the Exponential Replacement Recession (ERR) curve. It may be observed, that this solution does not work in some areas of the upper Vistula and middle Odra catchments when the times of the rising limb of a hydrograph are higher than the times of the falling limb, i.e. when the skewness coefficient approximates 0.5 or higher values. Better results can be achieved with the function suggested by Strupczewski in 1964. It is a solution which uses two parameters of the flood hydrograph. The objective of the present paper is to assess the Strupczewski method by comparing it with a complex UPO ERR Gamma function for gauged cross-sections in the upper Vistula and middle Odra catchments. The assessment was carried out for 30 gauged cross-sections (15 in each river catchment). The parameters were optimized for width-hydrograph descriptors W75 and W50, designed by the Archer method, and for the skewness coefficient s. Optimization using only two width-hydrograph descriptors aims to test how the Strupczewski method works for cross-sections for which the values of width-hydrograph descriptors W75 and W50 are known. The assessment of both methods was carried out with reference to a nonparametric hydrograph constructed by the Archer method. The results of these assessments suggest that the Strupczewski method may be used not only for gauged cross-sections, but also for ungauged ones. ]]>
<![CDATA[Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku]]> Mon, 18 Sep 2017 13:34:38 +0200 Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Olek, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Obiektem analizy ekonomicznego efektu zastosowania stelaża w instalacji solarnej był budynek jednorodzinny zlokalizowany pod Tarnowem. W budynku zamieszkałym przez 4-5 osób instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej wyposażono w system solarny. Na podstawie danych pomiarowych: nasłonecznienia oraz uzysków ciepła opracowano model matematyczny do oceny efektywności ekonomicznej zastosowania stelaża w celu uzyskania najkorzystniejszego azymutu i kąta nachylenia kolektora w danej lokalizacji. Obliczenia z użyciem modelu promieniowania HDKR wykonano w środowisku Matlab. W analizowanej lokalizacji, jeżeli połać dachowa jest nachylona pod kątem zbliżonym do 40° i dla azymutu od -20° do 20° montaż stelaża jest nieopłacalny. Przy założeniu ceny ciepła 0,50 zł za kWh zysk, jaki można osiągnąć, jeżeli stelaż zastosuje się w instalacji solarnej analizowanego budynku (kąt nachylenia 30°, azymut 45°), wynosi 1100 zł w okresie 20 lat.]]>
<![CDATA[Kwas hialuronowy – zastosowanie w kosmetyce i medycynie estetycznej]]> Mon, 18 Sep 2017 13:18:45 +0200 Sikora, Elżbieta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[A discrete dynamic system approach to studying project management processes using the general theory of linear max plus systems]]> Mon, 18 Sep 2017 11:56:16 +0200 Raszka, Jerzy; Jamroż, Lech
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Ciągłość działania metodą na ograniczenie ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym]]> Mon, 18 Sep 2017 10:32:34 +0200 Jarzęcka, Anna; Ivashchuk, Oleksandr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Stateczność osuwiska drogowego przed i po zabezpieczeniu w świetle obliczeń numerycznych]]> Mon, 18 Sep 2017 09:10:28 +0200 Pilecka, Elżbieta; Moskal, Magdalena
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiony został problem niestateczności nasypu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Bochnia przy ul. Wiśnickiej. Dla osuwiska, na którym przedmiotowa droga się znajduje została wykonana analiza stateczności. Zaproponowano autorskie rozwiązanie zabezpieczania, dla którego wykonano obliczenia numeryczne.]]>
<![CDATA[Komfort wibracyjny ludzi przebywających w budynkach]]> Fri, 15 Sep 2017 14:24:37 +0200 Szeląg, Agata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono problem szkodliwości drgań i ich wpływ na ludzki organizm. Wymieniono wymagania prawne w zakresie ochrony człowieka przed drganiami a także metody zabezpieczenia budynków przed drganiami.]]>
<![CDATA[Zarządzanie ryzykiem walutowym warunkiem bezpieczeństwa zagranicznych transakcji przedsiębiorstw]]> Fri, 15 Sep 2017 14:18:38 +0200 Iwaszczuk, Natalia; Orłowska-Puzio, Jadwiga; Ivashchuk, Oleksandr
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This article is devoted to the problem of protection against currency risk of en tities engaged in foreign trade. At the beginning we studied the methods of managing this type of risk, to then focus on one of them. Namely, we considered hedging strategy built on the basis of a standard currency options to hedge positions importer. The verification of effectiveness of such a strategy has been carried out on the basis of known currency option pricing model of standard Garman-Kohlhagen.]]>
<![CDATA[Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 5, Zagadnienia społeczne, funkcjonalne i gospodarcze w planowaniu przestrzennym : praca zbiorowa]]> Fri, 15 Sep 2017 13:55:16 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Profil rozbioru ciepłej wody użytkowej jako pomoc przy optymalizacji logistyki przygotowania i transportu CWU]]> Fri, 15 Sep 2017 13:33:37 +0200 Zabagło, Jadwiga; Olek, Małgorzata; Olczak, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Wzrastające ceny surowców oraz stosunkowo niewielkie zasoby wodne w Polsce, wymuszają optymalizowanie projektowanych i istniejących instalacji CWU. Odpowiednia logistyka przygotowania i transportu ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, uwzględniająca faktyczny profil jej rozbioru, powinna przyczynić się do minimalizacji zużycia zarówno wody, jak i energii. W pracy przedstawiono wynik dziesięciotygodniowych badań użytkowania CWU w domu jednorodzinnym w woj. małopolskim, pod względem częstości jej pobierania oraz długości przerw pomiędzy pobraniami. Do badań wykorzystano stanowisko pomiarowe zlokalizowane przy zasobniku CWU. Wyznaczono charakterystyczne pobory dla dni tygodnia: poniedziałek-piątek, soboty i niedziele. Stwierdzono występowanie wyraźnego szczytu poborów od poniedziałku do piątku w godzinach od 5 do 7, a także wzrost częstości pobrań wody w soboty o ponad 23% w stosunku do dni roboczych. Ponadto sporządzono rozkład częstości wystąpienia różnej długości postojów w przepływie. Najczęstsze przerwy wynosiły od 6 do 17 min pomiędzy pobraniami.]]>
<![CDATA[Analiza kosztów dodatkowego ogrzewania przez cały rok z miejskiej sieci ciepłowniczej – analiza przypadków]]> Fri, 15 Sep 2017 13:32:44 +0200 Maludziński, Bogusław
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule wykazano wzrost zapotrzebowania na energię użytkową w wyniku stosowania ogrzewania przez cały rok. Analizie poddano dwa budynki zlokalizowane hipotetycznie w 6 różnych miejscowościach w Polsce. Uzyskane wyniki analizy pozwalają rekomendować to rozwiązanie w celu podwyższenia komfortu cieplnego w budynkach zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.]]>
<![CDATA[Determination of the mortar strength using double punch testing]]> Fri, 15 Sep 2017 13:28:07 +0200 Matysek, Piotr; Seręga, Szymon; Kańka, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The paper presents results of the Authors’ own studies on mortar strength using the DPT method. The results of experimental tests and numerical analyses are compared. Numerical analyses were performed for the 3D model, which consist of mortar, capping gypsum and steel punch. In the numerical simulation mortar was modelled using the Drucker-Prager plasticity model with strain hardening in the compression regime. For tension, a multidirectional smeared crack model was applied. The interface elements were used between mortar and gypsum and between the gypsum and steel punch in order to model the behavior of these joints. A good agreement between the results of numerical calculations and experimental research was obtained. On the basis of calibrated numerical model the effect of lining gypsum and the influence of sample thickness was analyzed.]]>
<![CDATA[Kinetic modelling of the glycerol oxidation in the liquid phase: comparison of Pt, Au and Ag as active phases]]> Fri, 15 Sep 2017 13:27:40 +0200 Díaz, José Antonio; Skrzyńska, Elżbieta; Zaid, Soraya; Girardon, Jean-Sébastien; Capron, Mickaël; Dumeignil, Franck; Fongarland, Pascal
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: BACKGROUND Unlike Pt and Au, Ag has recently been reported to be an active catalyst for the synthesis of glycolic acid from the liquid phase oxidation of glycerol (GLY). In order to provide comparative information about the kinetics of this reaction using Pt, Au or Ag, a kinetic model was derived for each catalyst (Ag/, Pt/ and Au/Al2O3), using the experimental results obtained at different temperatures. RESULTS A power-law kinetic model was proposed for each catalyst, which included the Khang–Levenspiel model to evaluate potential catalyst deactivation. All three kinetic models predicted well the experimental concentrations. Pt/ and Au/Al2O3 showed higher kinetic rate constants, the highest being that of the production of glyceric acid. The lower the metal particle size, the higher the kinetic rate constant of the production of glyceric acid was. Deactivation parameters played an important role in the model of Pt/Al2O3, so that Au/ and Ag/Al2O3 seemed to be more resistant to deactivation. CONCLUSIONS This work reports the first kinetic model for the oxidation of GLY using an Ag-based catalyst. It showed a noticeable kinetic rate constant for the production of glycolic acid. The activation energies obtained were in the range 48–97 kJ mol−1]]>
<![CDATA[Forming the strategies of sustainable development of freight forwarders at transportation market]]> Fri, 15 Sep 2017 13:25:43 +0200 Naumov, V. S.; Kholeva, O. G.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Purpose. Development of theoretical bases for forming the strategies of freight forwarders' sustainable development for their operation under conditions of transport service market. Methodology. Using the principles of a systematic approach and based on the apparatus of the sets theory, a model of the market of freight forwarding services was proposed. On the basis of the results of sustainable development paradigm analysis the indicators of sustainable development for freight forwarding companies were suggested. The task of forming strategies for sustainable development of transport and forwarding companies was formulated within the developed transport market model, basing on the conceptual apparatus of game theory. Findings. A model of the freight forwarding service market was developed, which allows formalizing demand for transport services, as the characteristics of the material, financial and information flows circulating in the logistics system. Numerical operational and economic parameters were picked out to describe the indicators of sustainable development of freight forwarding companies. In the game model for the formation of forwarding companies strategies, the payoff function was formalized which, on the one hand, is determined on the basis of the numerical parameters of demand, and, on the other hand, it includes numerical characteristics of sustainable development indicators for the company. A methodology was proposed to ensure the practical implementation of the developed principles for the formation of sustainable development strategies of forwarding companies. Originality. In the paper for the first time an approach is proposed to the formation of behavioral strategies of forwarding companies in the transport service market environment which, as opposed to existing ones, allows determination of strategies ensuring sustainable development of enterprises. Practical value. The developed model is theoretical basis for experimental studies, which aim at the determination of the freight forwarding companies behavior strategies ensuring their sustainable development.]]>
<![CDATA[Non-linear analysis of welded turnouts behaviour under thermal loading]]> Fri, 15 Sep 2017 13:17:56 +0200 Czyczuła, Włodzmierz; Kudła, Dariusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Two-dimensional model of the railway turnout and a group of turnouts have been considered (stress plane, without the vertical direction). The rails and sleepers of the turnout and adjacent zones are assumed as elastic bodies. The fasteners and ballast are considered as elastic - plastic bodies. Cyclic uniform rail temperature increase should be applied as the load of the system. Four typical track situations are considered: simple track diversion, connection of two parallel tracks by one ordinary turnout, single crossover and double crossover. Analyses of effect of turnout and track parameters on the state of the force and displacements have been presented. In the summary certain practical conclusions connected with the use of welded turnouts have been pointed out.]]>
<![CDATA[Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 6, Wybrane instrumenty planowania przestrzennego, regionalnego i projektowania urbanistycznego : zagadnienia szczegółowe : praca zbiorowa]]> Fri, 15 Sep 2017 12:49:40 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Design modifications of pressure boilers with flat endplates with stress relief groove]]> Fri, 15 Sep 2017 12:40:51 +0200 Szybiński, Bogdan; Wygoda, Mateusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Stress concentration is still present in the vicinities of structural notches in engineering structures. Zones with higher level of stress are particularly dangerous for structures subjected to fatigue or dynamic loads. The vessels with flat endplates with stress relief grooves are the common examples of such structures. Unfortunately no clear evidence is given in existing codes how to optimally choose the circular groove radius and the optimal value of that radius depends on the dimensions of the boiler, operating conditions and the material used in manufacturing. Additionally, commonly used grooves with circular shapes are not optimal. Series of experimental tests, numerical or analytical studies presented in numerous papers confirmed these facts. In the presented paper the Authors proposed two stage modification of the investigated vessel. The first step relies on change of the shape of the groove in the endplate, which provides certain reduction of stress concentration but still plastic deformations in the groove vicinity are not eliminated. The second step of the design modification is proposed for the boiler with the optimal elliptic groove configuration. In this step some material is added around the top of the outer edge of the endplate. Two simple shapes are proposed for these parts - the short cylindrical ring or alternatively the circular ring welded on the top the endplate are used. For both concepts, the search of optimal dimension/parameters is performed. The numerical results of that study clearly show that the full elimination of plastic deformations in the vicinity of the groove is possible. The numerical analysis and optimizations were made with the well- established finite element software ANSYS, which is accepted by commonly used codes for designing of pressure vessels.]]>
<![CDATA[Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 4, Dziedzictwo kulturowe i wartości przyrodnicze w planowaniu przestrzennym : wybrane przykłady : praca zbiorowa]]> Fri, 15 Sep 2017 12:32:26 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. T. 2, Problemy obszarów metropolitalnych i wielkich miast : praca zbiorowa]]> Fri, 15 Sep 2017 12:22:39 +0200 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Wieże mieszkalne]]> Fri, 15 Sep 2017 11:04:43 +0200 Twardowski, Mariusz
rodzaj: książka
Abstrakt: Przez dziesiątki tysiącleci, miasta ze swoją architekturą ulegają przeobrażeniom. W XXI wieku tempo i skala zmian nie mają precedensu. Miasta niejednokrotnie powstają w miejscach niekorzystnych klimatycznie, miasta historyczne chcą pozostać w niezmienionej formie. Obok dzielnic luksusu powstają dzielnice biedy. Wpływ na taki rozwój mają przede wszystkim czynniki ekonomiczne lub krótkowzroczne strategie władz, czasem również poprawa jakości życia mieszkańców. Współczesna nauka próbuje się zmierzyć z gwałtownym rozwojem miast. Poszukuje się rozwiązań śmiałych, czasem utopijnych, które odpowiadać będą na braki wysokiej jakości przestrzeni publicznych, deficyt energii i zasobów naturalnych, degradację środowiska, skażenie hałasem, niewydolną infrastrukturę, napięcia społeczne i konflikty na tle religijnym, rasowym i kulturowym. Tym problemom poświęca się wielkie wydarzenia w dziedzinie projektowania (Biennale w Wenecji, Wystawa EXPO). Zdarza się, że niezwykłe pomysły prześcigają możliwości konstruktorów i instalatorów oraz możliwości finansowe inwestorów a idee wyprzedzają współczesność. Dlatego często pozostają na papierze, wizualizacjach, filmach. Czasem również brakuje determinacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym może być „lepsze życie” i „lepsze miasto”. Można jednak dostrzec kilka wzorców pozwalających na zrozumienie, czym jest i czym powinna być nowa architektura mieszkalnych budynków wysokich. Wieża mieszkalna jest szczególnym elementem typologii zabudowy mieszkaniowej. Zwykle lokalizowana jest w centrach miasta. To sprawia, że znajduje się blisko atrakcyjnych przestrzeni publicznych, rekreacji, parków, teatrów. Wieże są symbolem wyrafinowanej nowoczesności i zaprzeczeniem realizowanych osiedli deweloperskich. Wieże XXI wieku są wyjątkowym wyzwaniem estetycznym i technologicznym. Z jednej strony inwestorzy chcą stworzyć najpiękniejsze dzieła, z drugiej wieże stają się coraz wyższe, inteligentniejsze i wygodne. Zaczynają zastępować „domy z ogródkiem”. Rozwiązania przestrzeni półprywatnych i zielonych wypierają własne ogrody, usytuowanie wież w bliskości najważniejszych instytucji miejskich rozwiązuje problem z transportem. Historia wież mieszkalnych sięga czasów starożytnych. Jednak formę jaką znamy osiągnęły w czasach średniowiecza. Stołpy, donżony powstawały w całej Europie. We Włoszech były fenomenem (Bolonia, Siena, San Gimignano). W czasach rewolucji technologicznej wieże zaczęły piąć się w górę. Do czasów obecnych wieże ulegały przeobrażeniom wpisując się w przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. Do szczegółowej analizy krytyczno-porównawczej współczesnych wież mieszkalnych wybrano najbardziej reprezentacyjne przykłady projektów i realizacji powstałych w ostatnich piętnastu latach w największych i najbardziej emblematycznych współczesnych metropoliach, jak i w miastach o średniej i niskiej intensywności czy historycznych compact cities, w których wieże mieszkalne stanowią pojedyncze dominanty urbanistyczne powstałe z woli, a nie konieczności podyktowanej wymaganiami rynku kapitałowego. Atlas współczesnych wież mieszkalnych to studium przypadków ukazujących pluralizm form i strategii projektowych, tendencji, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wreszcie – kontekstu, w jakim dany obiekt powstał. Przedstawiono w nim zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe, a każdy przykład przedstawiono w ujęciu systemowym nawiązując do sąsiedztwa, historii miasta, kontekstu miejsca. Wyłania się z niego obraz wieży mieszkalnej, w którym jest ona nie tylko materializacją ogólnej idei współczesnego miasta, lecz także zindywidualizowaną formą, w której skupiają się aspekty danego czasu i miejsca. W pracy przeanalizowano wieże mieszkalne nie rozważając budynków o innych funkcjach wiodących. Oczywiście tendencje widoczne również w przedstawionych przykładach wykazują, że nowoczesne wieże mieszkalne niemal nigdy nie mają jednej, dominującej funkcji. Różnorodność użytkowa budynków podnosi atrakcyjność całej nieruchomości i oferowanych w nich apartamentów. Życie w wieży stało się luksusem i przyjemnością. Nie jest to jedynie zamieszkiwanie w rozumieniu Heideggera, gdzie dom jest miejscem ochrony i bezpieczeństwa. To raczej hedonistyczna sekwencja wolnego czasu, synergia użytkownika i mocno zdefiniowanej przestrzeni, emocjonalny związek definiujący tożsamość nowej klasy średniej największych metropolii świata. Jeżeli istnieje jakiś pryzmat, przez który można patrzeć na wieloraką i wielokształtną współczesną architekturę mieszkaniową, to jest to pryzmat miasta. Miasta, które nie tylko przestało być planem, siatką ulic i placów znaną z historii urbanistyki, nie tylko przestało być traktowane jak struktura, w której siatka ulic zamienia się w siatkę relacji, ale miasta jako złożonego bytu posiadającego własną odrębność, wielkiego organizmu: samoregulującego się, chorującego, umierającego, nienasyconego. Nowoczesne, hybrydowe wieże w pewnym sensie odpowiadają na potrzeby tak złożonego bytu jakim jest miasto. ]]>
<![CDATA[Estimating flood quantiles on the basis of multi-event rainfall simulation]]> Fri, 15 Sep 2017 10:34:14 +0200 Jarosińska, Elżbieta; Pierzga, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: This chapter provides an insight into a new approach to estimating the flood quantiles based on rainfall-runoff modelling using multiple rainfall events. The approach is based on the prior knowledge about the probability distribution of annual maximum daily totals of rainfall in catchments, random disaggregation of the totals into hourly values and rainfall-runoff modelling. The new presented method called MESEF (Multi-Event Simulation of Extreme Flood) combines design event method based on single-rainfall event modelling and continuous simulation method used for estimating the maximum discharges of a given exceedance probability using rainfall-runoff models. The MESEF method considers varied moisture conditions in model catchment before the occurrence of rainfalls. To verify the efficiency of the proposed method, a comparison was carried out between the values of flood quantiles estimated by the MESEF method and the flood quantiles estimated by direct method. The proposed approach was tested in two catchments in the Upper Vistula River basin. The results of the MESEF method in both catchments were satisfactory; however, in order to verify its effectiveness, more research is needed within catchments of diverse features and landscape. Special attention should be paid to the proportion of moisture conditions that is a crucial factor in future use of the MESEF method in uncontrolled catchments.]]>
<![CDATA[Ochrona piękna w Krakowie – projekt: Nowa Huta – Park Kulturowy : debata XI, 24.10.2016]]> Fri, 15 Sep 2017 09:14:32 +0200 Myczkowski, Zbigniew
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[System zabudowy dla terenów podgórskich]]> Fri, 15 Sep 2017 09:09:36 +0200 Petelenz, Marcin
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Energy-efficient buildings with exploitation of accumulation properties of the ground]]> Fri, 15 Sep 2017 09:05:24 +0200 Kogut, Janusz; Ochab, Piotr; Kokoszka, Wanda; Skrzypczak, Izabela
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The major factor that may affect the ability of ground as a heat storage medium as such is the diversity of substrate materials or groundwater. The residential houses in Okotoks, in the province of Alberta, Canada are good examples of using soil as the heat storage medium. It is worth mentioning that this is not high-efficient solution and it is justified in the case of supply thermal energy needed for heating energy efficient buildings. In particular, it might be useful for passive constructions characterized by demands for heating purposes lower than 15 kWh/m2/year. Therefore, in this paper, the concept of settlement designed as number passive residential houses, and its architectural visualization is presented. The solution for heating to provide properties of the accumulation of ground as a heat storage medium is proposed.]]>