Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 19


Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch
typ: numer czasopisma
Dworakowska, Sylwia; Górczyk, Jarosław; Bogdał, Dariusz
Topologiczna metoda określania właściwości polimerów
typ: artykuł
Goliasz, Gabriela; Jasiński, Radomir
Termodynamika cykloaddycji (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-enu do (Z)-C-antrylo-N-fenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31g(d)
typ: artykuł
Górczyk, Jarosław; Bogdał, Dariusz; Dworakowska, Sylwia
Stałe żywice epoksydowe z bisfenolu A i binaftolu – synteza i charakterystyka
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz
Wpływ natężenia przepływu gazu na maksymalną temperaturę ziaren adsorbentu
typ: artykuł
Hudziak, Grzegorz; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Główne kierunki w zastosowaniu popiołów po termicznej obróbce osadów ściekowych
typ: artykuł
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Własności i metody otrzymywania tłuszczy spożywczych w przemyśle mięsnym
typ: artykuł
Krupa-Żuczek, Kinga; Podraza, Zuzanna; Wzorek, Zbigniew
Ekstrakcyjna metoda otrzymywania kwasu fosforowego(V) z odpadów kostnych z przemysłu mięsnego
typ: artykuł
Kwaśny, Justyna; Vogt, Otmar; Lasoń, Elwira
Analiza instrumentalna kompozycji olejków eterycznych z roślin baldaszkowatych (apiaceae) na przykładzie olejku anyżowego
typ: artykuł
Machowska, Halina
Niekonwencjonalny gaz ziemny – gaz z łupków
typ: artykuł
Marzec, Anna; Pulit, Jolanta; Kwaśny, Justyna; Banach, Marcin
Nanometale – wybrane technologie wytwarzania
typ: artykuł
Niemczyk-Wrzeszcz, Marta; Michorczyk, Piotr
Właściwości katalityczne Cr/SBA-1 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 – wpływ tekstury i powierzchni właściwej nośnika
typ: artykuł
Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Jednoreaktorowe metody syntezy soli diarylojodoniowych
typ: artykuł
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Kompozyty poli(oksyetyleno) glikol/nanorurki węglowe otrzymywane metodą rozpuszczalnikową – badania struktury i właściwości termicznych
typ: artykuł
Podbiera-Matysik, Kinga; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Kierunki zastosowania i pozyskiwania metali ziem rzadkich
typ: artykuł
Sikora, Teodora; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Moszumański, Ryszard; Piekoszewski, Witold
Aspekty tribologiczne nowych kompozytów polimerowych z nanomikronapełniaczami metaliczno-ceramicznymi wytworzonymi mechanochemicznie
typ: artykuł
Staroń, Anita; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Właściwości fizyczne oraz sorpcyjne popiołów otrzymywanych w wyniku spalenia MMK
typ: artykuł
Woynarowska, Amelia; Żukowski, Witold
Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych
typ: artykuł
Zeńczak, Kamila; Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
Badanie stabilności pracy katalizatora VOx/SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/