Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 22
12
następne

Babiarz, Bożena
Zastosowanie metody dwuparametrycznej w ocenie ryzyka braku dostaw ciepła do odbiorców
typ: artykuł
Błażejewski, Ryszard
Prognozowanie stanu technicznego i optymalizacja modernizacji sieci kanalizacyjnych
typ: artykuł
Boryczko, Krzysztof; Rak, Janusz R.
Rozważania metodyczne na temat oceny wiarygodności statystycznej wpływu długookresowego działania zanieczyszczenia wody na zdrowie konsumentów
typ: artykuł
Budziło, Barbara
Ocena niezawodności systemów zaopatrzenia w wodę wybranych miast
typ: artykuł
Dąbrowski, Wojciech; Niedziołek, Małgorzata; McGarity, Micajah
Propozycja sposobu określania wskaźnika gotowości prostych podsystemów zaopatrzenia w wodę
typ: artykuł
Grenda, Władysław; Bochnia, Tadeusz
Ciągłość dostaw wody do sieci miejskiej z zakładu uzdatniania wody „Rudawa” na podstawie zbiorników wody surowej „Podkamyk”
typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Metoda szacowania ryzyka związanego z czasem usuwania awarii sieci wodociągowej w zastosowaniu
typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Podstawy teoretyczne metody szacowania ryzyka związanego z czasem usuwania awarii sieci wodociągowej
typ: artykuł
Kotowski, Andrzej; Kaźmierczak, Bartosz; Dancewicz, Andrzej
Bezpieczne wymiarowanie kanalizacji na podstawie lokalnych modeli opadów
typ: artykuł
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Niezawodność bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej
typ: artykuł
Kwietniewski, Marian; Miszta-Kruk, Katarzyna; Piotrowska, Aleksandra
Wpływ temperatury wody w sieci wodociągowej na jej awaryjność w świetle eksploatacyjnych badań niezawodności
typ: artykuł
Malmur, Robert; Mrowiec, Maciej
Zastosowanie energooszczędnego zbiornika retencyjno-przerzutowego do ochrony zlewni przed podtopieniami
typ: artykuł
Mrowiec, Maciej; Malmur, Robert
Wpływ przestrzennej zmienności opadów na niezawodność systemów kanalizacyjnych
typ: artykuł
Niedziołek, Małgorzata; Dąbrowski, Wojciech; Żaba, Tadeusz; McGarity, Micajah; Głód, Krzysztof
Charakterystyka awarii rurociągów tranzytowych na przykładzie przewodów biegnących z ujęcia w Dobczycach do Krakowa
typ: artykuł
Niedziołek, Małgorzata; Zimoch, Izabela; Dąbrowski, Wojciech; Żaba, Tadeusz; McGarity, Micajah
Wpływ wysadzinowości gruntów na awaryjność przewodów wodociągowych
typ: artykuł
Pietrucha, Katarzyna
Gwarancja dostawy wody do spożycia na przykładzie miasta Rzeszowa
typ: artykuł
Rak, Janusz R.; Boryczko, Krzysztof
Wybrane zagadnienia zawodności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej
typ: artykuł
Studziński, Andrzej
Ryzyko awarii przewodów rozdzielczych wodociągu Krosna
typ: artykuł
Tchórzewska-Cieślak, Barbara
Aplikacja matematycznej teorii ewidencji do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej
typ: artykuł
Zimoch, Izabela
Niezawodnościowa interpretacja awaryjności podsystemu dystrybucji wody
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/