Nowe zasoby w kolekcji Rozdział/fragment książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Kaizen jako narzędzie doskonalenia organizacji]]> Fri, 22 Oct 2021 09:06:51 +0200 Motyka, Sabina; Laskowicz, Hubert
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The main purpose of the following article is to present the essence, general characteristics and benefits of Kaizen implementation in modern organizations against other popular improvement techniques. The main scope of Kaizen philosophy includes the implementation of improvements, standardisation and maintenance of current standards. This system activates employees at all levels of an enterprise. Based on scientific knowledge about modern organization improvement tools, especially Lean Management, and data obtained from the particular packaging company, the examples of practical solutions resulting from Kaizen implementation in this organization were analysed and presented. The results indicate gradual impact of employees from multiple departments on improvement and development in many areas, such as employee efficiency, occupational health and safety, 5S and cost reduction.]]>
<![CDATA[Przyjazna dla środowiska turbina Archimedesa – analizy]]> Thu, 21 Oct 2021 17:18:23 +0200 Twaróg, Bernard
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W ostatniej dekadzie nastąpił znaczy wzrost zastosowań turbin Archimedesa (AHS). Głównie zalety tej turbiny skupiają się wokół znacznie niższych kosztów wdrożenia przy porównywalnej sprawności do tur-biny Kaplana. Równocześnie możliwość zastosowań AHS przy niskich spadach < 10 m, w potokach i kanałach derywacyjnych czyni tę turbinę bardzo polecaną. Jej wzrost popularności może spowodować wzmocnienie i rozwój polityki -2 rozproszonych źródeł energii. W pracy wykonano analizę pracy turbiny AHS. Całość analizy została wykonana z zastosowaniem CFD w oprogramowaniu Flow3D z wykorzystaniem równań Reynoldsa. Dla turbiny o najlepszej geometrii wykonano analizy biomechaniczne modelu ryby przy zastosowaniu teorii FSI przy różnych jej położeniach w obszarze pracy turbiny. Pokazano wartości naprężeń w ciele ryby oraz opisano związek regresyjny pomiędzy naprężeniami oraz ciśnieniem. W ostatniej części artykułu przed-stawiono pulsacje ciśnienia oraz prędkości jakie występują w obszarach przepływu ryby przez AHS.]]>
<![CDATA[Przyjazna dla środowiska turbina Aldena – analizy]]> Thu, 21 Oct 2021 16:53:14 +0200 Twaróg, Bernard
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Niniejszy artykuł prezentuje wieloaspektową charakterystykę pracy instalacji Aldena wskazując obszary negatywnie wpływające na populację ryb. Uwagę skupiono na przypadku pracy turbiny Aldena, spirali dolotowej oraz rury ssącej w postaci krzywaka. Dla celów symulacji CFD (Computer Fluid Dynamics) został opracowany model 3D instalacji. Modelowanie zostało wykonane w oprogramowaniu Flow3D firmy Flow Science z wykorzystaniem równań Naviera Stokes’a z modyfikacją Reynoldsa. W pracy przeanalizowano najbardziej dotkliwe problemy pracy instalacji hydroenergetycznych: kawitację, wirowość, obciążenia hydrodynamiczne i pulsację ciśnień. Wykonano analizę spektralną pozwalającą wskazać dominujące częstotliwości pulsacji ciśnień. Ze względu na największą szkodliwość instalacji hydroenergetycznych dla populacji ryb, dla zdefiniowanych wymogów środowiskowych zaprezentowano identyfikację obszarów niekorzystnych, w których wartości graniczne kryteriów są przekroczone. Dla opracowanego modelu ryby wykonano analizy biomechaniczne przy zastosowaniu teorii FSI. Pokazano wartości naprężeń w ciele ryby oraz opisano związek regresyjny pomiędzy naprężeniami oraz ciśnieniem. W ostatniej części artykułu przedstawiono pulsacje ciśnienia oraz prędkości jakie występują w obszarach przepływu ryby od spirali wlotowej przez turbinę, kończąc na rurze ssącej.]]>
<![CDATA[Nanoparticles as flame retardants in polymer materials: mode of action, synergy effects, and health/environmental risks]]> Wed, 20 Oct 2021 10:14:00 +0200 Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The flammability hazard of polymeric materials is an important issue in context of health and environmental risks, especially if nanomaterials are applied to modify polymer matrices. The use of nanoparticles can provide an increased fire resistance of polymer composites through char layer formation giving an effective barrier protection, labyrinth effect, and molecular mobility suppression; however, free nanoparticles (dry, dispersible single particles or agglomerates) may enter the gaseous phase during combustion processes, creating a risk as they may penetrate into the human body. Extensive research programs initiated to develop novel nanostructured flame retardants for polymeric materials have already shown some beneficial effects such as reduced heat release rate, reduced drip and improved self-extinguishing properties, and the formation of char residue on the surface of polymeric materials. However, the health and environmental hazards associated with the use of nanoparticles that may show cytotoxicity as fillers or flame retardants in combination with other flame retardants to obtain novel hybrid systems in polymeric materials should be taken into account, as possible accumulation of nanoparticles in the human body can lead to complex interactions with human cells and affect primarily both cardiovascular and respiratory systems.]]>
<![CDATA[Mechanical test and computer models for the evaluation of soft tissue parameters used in implants design]]> Sat, 16 Oct 2021 09:30:45 +0200 Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: In aim to good fitting biomaterials to implants, some major requirements should be met. These are the biocompatibility, bioinertity, bioreactivity, nonpirogenity and noncancerogenity. Some of these features have biological character but most of them have physicochemical basis. In this chapter, the mechanical properties of tissues and biomaterials will be described in terms of using them in computer modeling, which is often applied to predict their behavior in simulated conditions. This is the main task for biomedical engineers. The mechanical tests of biomaterials should be conducted with consideration of mechanical behavior of the biological tissues (hard and soft). These rules are important for proper design of the safe and strong implants. The conditions of tests conducted in laboratory should be similar to the body environment. There are some procedures as physical experiment, mathematical simulations and computer modeling, which can provide sufficient data for implant design process.]]>
<![CDATA[Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania fotopolimeryzacji za pomocą techniki FPT]]> Mon, 11 Oct 2021 11:11:02 +0200 Szymaszek, P.; Ortyl, J.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Technologia Sond Fluorescencyjnych (FPT) to niedawno opracowana metoda, która oferuje możliwość monitorowania procesów on-line polimeryzacji za pomocą odpowiednich fluorescencyjnych sond molekularnych, które zmieniają swoje właściwości fluorescencyjne w odpowiedzi na zmiany zachodzące w środowisku. W zależności od rodzaju monitorowanego procesu i monitorowanych parametrów wymagana jest odpowiednia struktura sondy. Dlatego też opracowanie nowych sond odpowiednich dla poszczególnych systemów wśród dostępnych fluoroforów jest ważna dla ich praktycznych zastosowań. W niniejszych badaniach opisano przydatność pochodnych 2-amino-4,6-difenylo-pirydyno-3-karbonitrylowych jako sond molekularnych do monitorowania fotoinicjowanej polimeryzacji wolnorodnikowej wielofunkcyjnych monomerów.]]>
<![CDATA[Badania nad przydatnością nowych niekowalencyjnych sensorów fluorescencyjnych do wykrywania biomakromolekuł w diagnostyce medycznej]]> Mon, 11 Oct 2021 11:00:40 +0200 Szymaszek, P.; Ortyl, J.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Przebadano niekowalencyjne oddziaływanie nowych pochodnych 2-amino-4,6-difenylopirydyno-3-karbonitrylu z albuminą surowicy bydlęcej (BSA) za pomocą metod spektroskopowych. W tym celu wykonano badania absorbancji i fluorescencji nowych pochodnych oraz ich interakcji z BSA. Wykazano, że nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylopirydyno-3-karbonitrylu posiadają właściwości spektroskopowe umożliwiające ich potencjalne zastosowanie w roli sensorów fluorescencyjnych oraz wykazują pożądane parametry wiązania z BSA.]]>