Nowe zasoby w kolekcji Rozdział/fragment książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Protein-based nanocomposite hydrogels for biomedical applications]]> Fri, 22 Sep 2023 10:29:47 +0200 Kędzierska, M.; Drabczyk, A.; Kudłacik-Kramarczyk, S.; Bańkosz, M.; Tyliszczak, B.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Hydrogels belong to the group of nontoxic, biodegradable, and biocompatible polymers, which recently play an increasingly important role in the biomaterials market. Among their unique properties such may be mentioned as an ability to reversibly absorb liquids, and possibility of their easy modification with various substances of synthetic or natural origin. Growing interest in the use of proteins in the preparation of hydrogel composites or nanocomposites is recently observed. Proteins belong to the group of organic compounds occurring in every living cell. They are composed of amino acids and show bioactivity, biocompatibility, and biodegradability. Thus protein-based hydrogel nanocomposites seem to be promising materials with a great application potential in medicine and related fields. Such proteins are considered, for example, collagen, gelatin, keratin, or fibroin. In this chapter, examples of such nanocomposites have been presented while a main attention was paid primarily to their synthesis methodology, properties, and potential application.]]>
<![CDATA[Sieciowanie poli(sebacynianu glicerolu) czynnikami chemicznymi i fizycznymi]]> Fri, 22 Sep 2023 08:34:28 +0200 Zielińska, Sonia; Korbut, Aleksandra; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Kryszak, Bartłomiej; Szustakiewicz, Konrad; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Biernat, Monika
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wpływ barwy polimerowych wypraw tynkarskich na ich zdolność do odbicia światła słonecznego]]> Thu, 21 Sep 2023 14:33:26 +0200 Rudalska, Weronika; Machczyński, Mariusz; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Elewacyjne cienkowarstwowe tynki dyspersyjne nieustannie poddawane są negatywnemu wpływowi czynników zewnętrznych, znacznie zmniejszających ich trwałości. Oprócz zanieczyszczeń powietrza, wilgotności i temperatury, jednym z ważniejszych czynników destrukcyjnych dla tynków polimerowych jest promieniowanie słoneczne. W ramach niniejszej pracy przebadano zależność absorpcji energii słonecznej od barwy polimerowych wypraw tynkarskich. W celu dokładnego określenia zdolności absorbowania energii słonecznej, stosując spektrofotometry UV/VIS/NIR przeprowadzono pomiary absorpcji światła przez powłokę tynkarską (materiał referencyjny) oraz jej mieszaniny z wybranymi pastami pigmentowymi w stężeniach umożliwiających uzyskanie pełnego spectrum danych analitycznych.]]>
<![CDATA[Sposób wytwarzania wieloskładnikowych kompozycji skrobiowych jako nośnika liofilizatów bakteryjnych]]> Thu, 21 Sep 2023 14:13:04 +0200 Puszczykowska, Natalia; Fiedurek, Kacper; Lisewska, Daria; Mazuryk, Alicja; Kurańska, Maria; Janczak, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W ramach projektu, w którym podjęto temat opracowania bioproduktu do przyspieszania kompostowania tworzyw biodegradowalnych wytypowano czynniki aktywne tj. bakterie i enzymy o potencjale do przyspieszania rozkładu polilaktydu (PLA). W celu zapewnienia im przetrwania w warunkach kompostowania niezbędne jest opracowanie odpowiedniego nośnika z całkowicie biodegradowalnych składników. W ramach prac wytworzono granulat skrobiowy stanowiący początkowe źródło węgla dla inokulum, które stanowią liofilizaty wprowadzane do środowiska kompostu.]]>
<![CDATA[Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości spienionych materiałów poliuretanowych]]> Thu, 21 Sep 2023 13:49:56 +0200 Prociak, Tomasz; Bogdał, Dariusz; Kubik, Mark; Długosz, Olga
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W niniejszej pracy badawczej przeprowadzono modyfikację poliuretanowych pianek lepkosprężystych, poprzez wprowadzenie do ich struktury dodatków napełniających. W celu uzyskania materiału o poprawionych właściwościach fizykomechanicznych, w porównaniu z materiałem referencyjnym, zastosowano trzy rodzaje napełniaczy: mikrocelulozę, biel tytanową (TiO2) oraz stearynian wapnia (StCa). Materiały modyfikowano napełniaczami w ilości od 0,5%mas. do 2%mas. Jednoczesne zachowanie pozostałych parametrów użytkowych pianek na dobrym poziomie było niezwykle istotne. Wpływ testowanych napełniaczy na wybrane właściwości otrzymanych poliuretanów porowatych, określono na podstawie wyników analizy procesu spieniania, gęstości pozornej, cech wytrzymałościowych i akustycznych, oraz poprzez ocenę procentowej zawartości komórek zamkniętych.]]>
<![CDATA[3D printing using photo-curable resins in the environment of aqueous electrolyte solutions]]> Wed, 20 Sep 2023 13:32:45 +0200 Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Photocurable resins for 3D printing are characterized by the fact that the polymerization process is initiated by light in the ultraviolet range. The most common are resins polymerizing under the influence of light with a wavelength of 405nm. These resins are used for 3D printing in DLP (Di-gital Light Processing), LCD (Liquid-crystal Display) or SLA (Stereolithography) technology. The research described in this paper consisted in examining the possibility of curing photocurable re-sins in an aqueous solution of copper(II) sulfate(VI) using a laser beam at various levels of im-mersion of the sample under the liquid surface in order to obtain a fully cured layer of a previously designed inscription with a satisfactory resolution. The selected model photocurable resins consisted of the commercial monomer EBECRYL 600, Bis-GMA (bisphenol A-glycidyl methacrylate) and the photoinitiator TPO (diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide). The photopolymerization process was carried out using a LaserPecker 1 laser engraving machine (405nm, max. 500mW). Exemplary inscriptions made of solution-hardened resin were scanned using an OLYMPUS DSX1000 microscope. As the analysis of the obtained scans showed, the re-sin based on the EBECRYL 600 monomer is better suited for 3D printing in the environment of aqueous electrolyte solutions in relation to the resin based on Bis-GMA.]]>
<![CDATA[Synteza i badanie kwantowych kropek węglowych jako efektywnych fotoinicjatorów fotopolimeryzacji rodnikowej do zastosowań w druku 3D]]> Wed, 20 Sep 2023 12:58:18 +0200 Ortyl, Joanna; Krok, Dominika
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Obecnie procesy fotopolimeryzacji są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu a także w medycynie ze względu na szereg zalet, które posiadają. Produkcja materiałów polimerowych za pomocą tej metody bardzo się rozwija i jest szeroko rozpowszechniona. Zalety jakie posiadają procesy inicjowane fotochemicznie to małe zużycie energii, duża szybkość a także proekologiczność. Ponadto procesy te mogą być przeprowadzane w temperaturze pokojowej. Zastosowanie procesów fotopolimeryzacji to przede wszystkim produkcja fotoutwardzalnych lakierów i powłok polimerowych. Jednak obecnie szeroko rozwinięte jest także zastosowanie fotopolimeryzacji w medycynie i stomatologii a także inżynierii tkankowej. Odmiennym kierunkiem zastosowań procesów inicjowanych światłem jest wykorzystanie ich do druku 3D. Ważną rolę odgrywają tutaj metody takie jak SLA czy też DLP. Prezentowane badania obejmowały syntezę oraz oczyszczanie kropek węglowych a następnie opracowanie wydajnych systemów inicjujących procesy fotopolimeryzacji. Aspektem aplikacyjnym było otrzymanie hydrożeli polimerowych metodą druku 3D.]]>
<![CDATA[Biopoliol jako czynnik upłynniający odpady sztywnych pianek poliuretanowych]]> Wed, 20 Sep 2023 12:11:43 +0200 Malewska, Elżbieta; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Prezentowane badania dotyczyły prowadzenia recyklingu chemicznego sztywnych pianek poliuretanowych poprzez reakcję chemolizy, w której czynnikiem upłynniającym był specjalnie w tym celu przygotowany biopoliol. Recyklingowi poddano 4 rodzaje sztywnych pianek poliuretanowych otrzymanych z zastosowaniem poliolu petrochemicznego oraz biopolioli otrzymanych różnymi metodami. Otrzymane rebiopoliole scharakteryzowano, a w następnym etapie otrzymano z ich udziałem otwartokomórkowe poliuretanowe materiały piankowe.]]>
<![CDATA[Elektroprzędzone maty polimerowe do zastosowań w inżynierii tkankowej]]> Wed, 20 Sep 2023 11:49:58 +0200 Korbut, Aleksandra; Zielińka, Sonia; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tymowicz-Grzyb, Paulina; Biernat, Monika; Szustakiewicz, Konrad
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania włóknistych materiałów polimerowych i kompozytowych metodą elektroprzędzenia. Włókniny otrzymano z mieszaniny dwóch polimerów: poli(L-laktydu) oraz poli(sebacynianu glicerolu), dodatkowo w przypadku włókien kompozytowych, jako napełniacz zastosowano cząstki apatytowe. W pracy przyjęto dwie koncepcje sieciowania wytworzonych mat: termiczne oraz chemiczne z użyciem dwóch środków sieciujących z grupy diizocyjanianów. ]]>
<![CDATA[Badanie adhezji fotoutwardzalnych żywic polimerowych do warstw metalu elektroosadzanych z fazy wodnej]]> Wed, 20 Sep 2023 10:56:30 +0200 Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: owa technologia druku 3D do wytwarzania materiałów hybrydowych metal-tworzywo polimerowe wykorzystuje dwie techniki druku. Jedna z nich polega na przyroście struktur wielowarstwowych z metalu z wykorzystaniem techniki elektroosadzania. Druga polega na ekstruzji żywicy fotoutwardzalnej oraz utwardzaniu jej za pomocą światła ultrafioletowego. Powstałe wydruki powinny się cechować silnymi właściwościami adhezyjnymi na granicy metal-tworzywo polimerowe. W przedstawionych badaniach porównano właściwości adhezyjne żywic akrylanowych do miedzianych blaszek o różnych strukturach powierzchni oraz wpływu szybkości polimeryzacji żywic fotoutwardzalnych na właściwości adhezyjne. ]]>
<![CDATA[Badania kinetyczne procesu fotosieciowania żywic polimerowych dedykowanych do pracy w środowisku wodnym techniką FPT (ang. Fluorescent Probe Technology)]]> Wed, 20 Sep 2023 10:09:08 +0200 Jamróz, Paweł; Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie kinetyki fotopolimeryzacji żywic polimerowych, których głównymi składnikami były trimetakrylan trimetylolopropanu TMPTMA, diakrylan epoksydowy bisfenolu A EBECRYL® 600 oraz metakrylan bisfenolu A-glicydylu Bis-GMA, użytym fotoinicjatorem był tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny TPO. Kompozycję domieszkowano dodatkowo sensorem fluorescencyjnym z grupy kompleksów europu(III) o akronimie MP14. Kinetykę badano w roztworze elektrolitu jakim był siarczan(VI) miedzi(II), przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury wykorzystującej technologię sond fluorescencyjnych (ang. Fluorescence Probe Technology FPT).]]>
<![CDATA[Modyfikacja żywicy epoksydowej produktem poliaddycji epoksydowanego oleju sojowego z izosorbidem]]> Wed, 20 Sep 2023 09:08:19 +0200 Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia izosorbidu w reakcji poliaddycji z epoksydowanym olejem sojowym, a następnie nad zastosowaniem produktu reakcji jako modyfikatora do żywic epoksydowych na bazie bisfenolu A, zwiększającego ich elastyczność i udarność. Epoksydowany olej sojowy poddano reakcji z izosorbidem, prowadzonej w masie, metodą stapiania, wobec chlorku litu jako katalizatora. Otrzymany produkt poliaddycji został zastosowany (w ilości 5, 10, 15 i 20% wag.) do modyfikacji małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej Epidian 6. Kompozycje utwardzono izoforonodiaminą, a następnie zbadano wybrane właściwości mechaniczne (wytrzymałość na statyczne rozciąganie, zginanie i ściskanie, a także udarność i twardość) otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja produktem reakcji oleju sojowego z izosorbidem powoduje zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie oraz udarności żywicy bez znacznego pogorszenia pozostałych parametrów wytrzymałościowych.]]>
<![CDATA[Badania nad nowymi utwardzaczami do żywic epoksydowych na bazie pochodnych kwasu cytrynowego]]> Tue, 19 Sep 2023 14:01:54 +0200 Czub, Piotr; Ptasznik, Aleksandra; Sienkiewicz, Anna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania pochodnych kwasu cytrynowego jako utwardzaczy do żywic epoksydowych. Pochodne otrzymano w reakcji nadmiaru kwasu z wybranymi diolami: 1,3-propanodiolem i 1,4-butanodiolem, prowadzonej wobec chlorku cyny(II) jako katalizatora. Otrzymane produkty zastosowano do usieciowania małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej Epidian 6. Utwardzanie prowadzono w podwyższonej temperaturze, najpierw przez 1 godzinę w temp. 80oC, a później przez 7 godzin w temp. 120oC, a po procesie dotwardzania w temp. 80oC (przez 24 godziny), zbadano wybrane właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie, twardość Shore’a i Rockwell’a, udarność oraz odbojność) usieciowanych kompozycji. Stwierdzono, że zsyntezowane pochodne estrowe kwasu cytrynowego mogą z powodzeniem zostać zastosowane jako utwardzacze do żywic epoksydowych, zapewniające im dużą wytrzymałość mechaniczną i udarność.]]>
<![CDATA[Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów wertykalnego natężenia oświetlenia na nieruchomościach mieszkalnych]]> Tue, 19 Sep 2023 12:18:43 +0200 Tabaka, Przemysław; Ściężor, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów wertykalnego natężenia oświetlenia z wykorzystaniem 21 różnych luksomierzy oraz spektroradiometru z funkcją pomiaru natężenia oświetlania. Wybrane do badań mierniki charakteryzują się różną jakością oraz ceną i są pewną próbką fotometrów dostępnych na rynku. Pomiary przeprowadzono w terenie, na przełomie maja i czerwca 2023 roku, po zapadnięciu zmroku. Głowicę fotometryczną luksomierza umieszczono na pionowej powierzchni okna budynków mieszkalnych w Zgierzu i Krakowie. Pomiary uzupełniono rejestracją charakterystyki spektralnej promieniowania emitowanego w kierunku analizowanego okna. Analizując uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów można dostrzec rozbieżności w zarejestrowanych przez poszczególne fotometry wartościach wertykalnego natężenia oświetlenia. Różnica pomiędzy maksymalną a minimalną wartością zmierzonego natężenia oświetlenia na powierzchni tego samego okna jest znaczna. Oznacza to, że rodzaj użytego luksomierza ma istotny wpływ na uzyskaną wartość wertykalnego natężenia oświetlenia. W praktyce może to być źródłem błędnych wniosków zamieszczanych w opracowaniach dotyczących oceny światła przeszkadzającego.]]>
<![CDATA[Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego]]> Tue, 19 Sep 2023 12:10:25 +0200 Ściężor, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań poziomu zanieczyszczenia świetlnego w formie sztucznej poświaty niebieskiej na obszarze Beskidu Małego w Karpatach Zachodnich. Obszar ten, jak dotąd nie objęty tego typu analizą, jest interesujący dla badanego zagadnienia, gdyż znajduje się pomiędzy tak silnymi centrami zanieczyszczenia światłem, jakimi są Aglomeracja Krakowska i Aglomeracja Śląska z jednej strony, a częściowo chronionym świetlnie obszarem Beskidu Żywieckiego. Niezależnie od pomiarów mobilnych, ustawiono stacjonarne punkty pomiarowe na północnych stokach wymienionego pasma, opodal głównych ośrodków miejskich w tym rejonie: Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej. W celu oceny wielkości zanieczyszczenia świetlnego wykorzystano zarówno dane satelitarne z ostatnich dziesięciu lat, jak też dane pomiarowe jasności łuny świetlnej nocnego nieba otrzymane przy pomocy mierników SQM, w różnych warunkach atmosferycznych. Stwierdzono, że sztuczne światło emitowane z obszarów wymienionych miast, jak również ich satelitarnych miejscowości, wkracza głęboko w obszary górskie Beskidu Małego, jednak w mniejszym stopniu, niż sugerowałyby to wartości modelowe. Ponadto stwierdzono, że stopień penetracji światła w tego rodzaju obszary silnie zależy od warunków atmosferycznych. W warunkach bezchmurnego nieba zasięg ten jest bardzo duży, jednak jasność łuny świetlnej jest wtedy niewielka. Przy pełnym zachmurzeniu jasność łuny świetlnej jest wysoka, niewątpliwie mogąc wpływać na lokalne ekosystemy, jednak penetracja światła ogranicza się wtedy do bezpośredniego sąsiedztwa miejscowości. Planowane jest ustanowienie dalszych punktów pomiarowych na badanym terenie, co powinno pomóc rozwiązać problem wpływu ukształtowania terenu na modelowe przewidywania jasności łuny świetlnej.]]>
<![CDATA[Modyfikacja rebiopoliolami kompozycji do otrzymywania sztywnej pianki poliuretanowej]]> Tue, 19 Sep 2023 11:03:55 +0200 Zemła, Marcin; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Rebiopoliole otrzymano w wyniku glikolizy odpadów sztywnych pianek poliuretanowych, wytworzonych z różnym udziałem biopoliolu z oleju rzepakowego. Następnie uzyskanie rebiopoliole zastosowano w syntezie nowych sztywnych pianek poliuretanowych. Określono wpływ rebiopolioli na proces spieniania i inne wybrane właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych.]]>
<![CDATA[Wpływ struktury chemicznej bio-polioli na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych]]> Tue, 19 Sep 2023 10:30:02 +0200 Michałowski, Sławomir; Kurańska, Maria; Śmietana, Klaudia; Zemła, Marcin; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Bio-poliole z oleju rzepakowego otrzymano metodą epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych, transestryfikacji trietanoloaminą oraz transestryfikacji glikolem dietylenowym. Analizowano wpływ rodzaju biopoliolu na proces spieniania kompozycji poliuretanowej, w której od 25 do 100% mas. poliolu petrochemicznego zastąpiono wybranym bio-poliolem. Badano także wpływ bio-polioli na wybrane właściwości użytkowe porowatych materiałów poliuretanowych. Stwierdzono, że wraz ze zwiększeniem zawartości biopoliolu w kompozycji poliuretanowej, gęstość pozorna oraz wytrzymałość na ściskanie zmodyfikowanych pianek zmniejszyła się. Częściowe zastąpienie poliolu petrochemicznego bio-poliolem pozwoliło na zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła materiału piankowego.]]>
<![CDATA[Rebiopoliole – nowe komponenty w syntezie poliuretanów]]> Tue, 19 Sep 2023 10:02:51 +0200 Kurańska, Maria; Kucała, Michał; Malewska, Elżbieta; Zemła, Marcin; Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Nowe komponenty poliolowe do syntezy poliuretanoów – rebiopoliole otrzymano w wyniku reakcji chemolizy biopianek poliuretanowych otrzymanych z biopolioli o różnej strukturze chemicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że struktura chemiczna biopolioli użytych do syntezy, biopianek poliuretanowych ma wpływ na przebieg procesu ich chemolizy oraz wybrane właściwości otrzymanego rebiopoliolu. Ponadto, zawartość biopolioli w recyklowanym biopoliuretanie również wpływa na wybrane właściwości rebiopolioli.]]>
<![CDATA[Synteza nowych rebiopolioli]]> Tue, 19 Sep 2023 09:22:52 +0200 Kucała, Michał; Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Sztywne pianki poliuretanowe otrzymane z surowców petrochemicznych oraz z różnymi udziałami masowymi biopoliolu poddano procesowi recyklingu chemicznego. Recykling chemiczny sztywnych pianek poliuretanowych prowadzono metodą glikolizy. Zastosowano różne udziały masowe pianki recyklingowanej względem czynnika glikolizującego. Zbadano także wpływ udziału masowego katalizatora oraz czasu prowadzenia glikolizy na właściwości otrzymanych recyklatów. Oznaczono m. in. liczbę hydroksylową, liczbę aminową, procentową zawartość wody oraz przeprowadzono analizę chromatograficzną otrzymanych rebiopolioli. Stwierdzono, że wybrane właściwości recyklatów sztywnych pianek poliuretanowych modyfikowanych biopoliolemi są zbliżone do właściwości recyklatów pianki referencyjnej.]]>
<![CDATA[Gnostyczny wymiar pielgrzymowania między słowem, obrazem a myślą wzdłuż światów Ojca Józefa Bremera SJ]]> Thu, 14 Sep 2023 14:46:54 +0200 Węc, Klaudia
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: This essay is devoted to the work of Father Józef Bremer. I have adopted a cognitive perspective that aims to search for what is significant in discourse, and to capture it in the perspective of the topological triangulation of the reality of the subject, showing the narrowing between the three orders of the reality of the subject in what Jacques Lacan calls RSI through the Borromean knot. I assume that the “language game” represents the action of the subject and his/her way of life in this narrowing. The reference of speaking to activity is linked to the e-social context of the production of meaning, while the reference to Lacan is linked to a new understanding of language as a tool for structuring the subject. It is this aspect that makes it possible to refer to psychoanalysis, which shows the subject as a being emerging from language, which cannot constitute unity, because it is divided between the effect of speech and desire, subjected to the power of phantasm defining the matrix of behavior, created so that the subject can “look at the world”. Psychoanalytic competences, understood as a tool of interpretation with heterogeneous value, for which no obviousness can build subjective certainty, are an inspiration for research. The reflections are also immersed in the perspective of ontological planes, which in the discourses of Wittgenstein and Lacan lead the reader through the ontology of being and the ontology of events to the ontology of concepts and the ontology of language, allowing to derive the hypothesis of combination ontology. The latter allows the ontological framework to be included so that the subject can persist in his/her being without excluding biological phenomena determining his/her (in)certainty and (in)opisescibility.]]>