Nowe zasoby w kolekcji Rozdział/fragment książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Nowe pochodne pirydyny jako niekowalencyjne sensory fluorescencyjne w diagnostyce medycznej]]> Fri, 24 Mar 2023 11:47:17 +0100 Szymaszek, P.; Ortyl, J.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylopirydyno-3-karbonitrylu zostały przebadane do roli wydajnych fluorescencyjnych sensorów do oznaczania albuminy surowicy bydlęcej (BSA) za pomocą metod spektroskopowych. W tym celu wykonano badania absorbancji i fluorescencji nowych pochodnych oraz spektrofluorymetryczne badania interakcji sensorów z BSA. Wykazano, że badane pochodne posiadają właściwości spektroskopowe umożliwiające ich potencjalne zastosowanie w roli sensorów fluorescencyjnych oraz wykazują pożądane parametry wiązania z BSA takie jak siła oddziaływania, mechanizm wygaszania fluorescencji oraz liczba miejsc wiążących.]]>
<![CDATA[Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6- heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu – określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D]]> Fri, 24 Mar 2023 11:31:46 +0100 Krok, D.; Tomala, W.; Ortyl, J.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Polimeryzacja inicjowana światłem, czyli fotopolimeryzacja cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem wśród naukowców z racji tego, że procesy indukowane światłem mają bardzo wiele praktycznych zastosowań nie tylko w przemyśle, ale również w medycynie czy inżynierii tkankowej. Nie należy zapominać o niezwykle prężnie rozwijającej się dziedzinie związanej z tworzeniem modeli trójwymiarowych, gdzie również procesy fotopolimeryzacji odgrywają ważną rolę. Dzięki wielu zaletom takim jak krótki czas obróbki, prowadzenie pomiarów w temperaturze otoczenia czy też brak konieczności użycia rozpuszczalników fotopolimeryzacja wciąż zyskuje przewagę nad innymi dotychczas stosowanymi rodzajami polimeryzacji. Praca zawiera przegląd właściwości spektroskopowych badanych pochodnych jak również wyniki badań uzyskanych podczas sprawdzenia przydatności związków pod kątem pełnienia przez nie roli fotosensybilizatorów soli jodoniowej w bimolekularnych układach inicjujących w trakcie prowadzenia procesów fotopolimeryzacji kationowej oraz rodnikowej. Po analizie wyników, wybrane układy inicjujące testowano do otrzymania wydruków 3D metodą stereolitografii (SLA).]]>
<![CDATA[Monitorowanie kinetyki procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera]]> Fri, 24 Mar 2023 09:21:28 +0100 Jankowska, M.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości spektroskopowych pochodnych 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-[(E)-styrylo]benzenu oraz ich przydatności do roli fotosensybilizatorów, a tym samym do roli dwuskładnikowych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej przy zastosowaniu źródeł światła z zakresu UV/Vis. Przeprowadzone badania miały na celu określenie przydatności opracowanych systemów dwuskładnikowych do inicjowania fotopolimeryzacji kationowej. Do monitorowania kinetyki reakcji fotopolimeryzacji zastosowano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (real-time FT-IR), metoda ta pozwoliła na wyznaczenie stopnia konwersji grup funkcyjnych monomeru w funkcji czasu.]]>
<![CDATA[Spektroskopowe metody monitorowania i kontroli procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic polimerowych pochodzenia naturalnego]]> Fri, 24 Mar 2023 08:35:00 +0100 Środa, P.
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań monitorowania i kontroli procesów fotopolimeryzacji kationowej fotoutwardzalnych żywic polimerowych przy zastosowaniu dwóch metod spektroskopowych - real-time FTIR (Fourier Transformed Infrared Spectroscopy) oraz FPT (Fluorescence Probe Technology). W badaniach jako monomerów pochodzenia naturalnego zastosowano tlenek limonenu oraz tlenek α-pinenu. Pochodna kumaryny pełniła funkcję sondy fluorescencyjnej w metodzie FPT oraz rolę fotosensybilizatora w dwuskładnikowym układzie inicjującym proces fotopolimeryzacji. Przy wykorzystaniu metody realtime FT-IR monitorowano konwersję grup funkcyjnych badanych monomerów.]]>
<![CDATA[Case studies]]> Thu, 23 Mar 2023 08:15:03 +0100 Azinović, Boris; Fanti, Riccardo; Kwiecień, Arkadiusz; Nebiolo, Flavio; Sciomenta, Martina
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[High-performance connections]]> Thu, 23 Mar 2023 08:14:14 +0100 Fanti, Riccardo; D’Arenzo, Giuseppe; Gavrić, Igor; Kwiecień, Arkadiusz; Tannert, Thomas
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Flexible joints for timber structures under wind loading]]> Thu, 23 Mar 2023 08:13:22 +0100 Śliwa Wieczorek, Klaudia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Rizzo, Fabio
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Opinie i komentarze]]> Fri, 17 Mar 2023 10:39:37 +0100 Racoń-Leja, Kinga
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>