Nowe zasoby w kolekcji Rozprawy doktorskie http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi : rozprawa doktorska]]> Fri, 15 Oct 2021 08:59:51 +0200 Banet, Krystian Adam
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Pojęcie zrównoważonej mobilności jest obecnie jednym z częściej poruszanych zagadnień w transporcie. Z pojęciem tym wiąże się m.in. rozwój ruchu pieszego i proekologicznych środków transportu, w które zaliczają się rowery, w tym rowery publiczne. Na wybór tego środka transportu wpływ ma szereg czynników indywidualnych i środowiskowych, pośród których do najważniejszych należą: płeć, wiek, warunki pogodowe czy topografia i zagospodarowanie terenu. Jedynym z aspektów jest także atrakcyjność otoczenia trasy, co czyni badania jego wpływu na parametry podróży rowerami miejskimi zagadnieniem interdyscyplinarnym z pogranicza urbanistyki i planowania systemów transportowych. W niniejszej pracy analizie poddane zostały dane z systemu rowerów publicznych Wavelo, który funkcjonował w latach 2017-2020 w Krakowie. Dane zawierały informacje o wybranych przez użytkowników trasach i czasie podróży, dzięki czemu możliwa była ocena rozkładu czasowo-przestrzennego podróży rowerami miejskimi. Po przeprowadzonej procedurze czyszczenia danych o podróżach rowerowych w ramach systemu Wavelo i filtrowania danych o postojach, opracowano metodykę oceny atrakcyjności otoczenia trasy. Metodyka ta opiera się na wskazaniu poziomu atrakcyjności otoczenia trasy na bazie występujących w przestrzeni walorów kulturowo-przyrodniczych. Przygotowane w ten sposób zestawy danych pozwoliły na określenie modeli regresji liniowej opisujących wpływ atrakcyjności otoczenia trasy na takie parametry podróży rowerowych jak: czas trwania podróży, długość podróży i współczynnik wydłużenia trasy. Ponadto opracowano model regresji logistycznej służący do przewidywania, w których miejscach nastąpi duża liczba lub duży sumaryczny czas postojów. Dzięki temu uzyskano narzędzie dla decydentów i urbanistów służące do identyfikacji miejsc atrakcyjnych dla rowerzystów, co będzie pomocne w kształtowaniu przestrzeni publicznej pod kątem wymagań tej grupy użytkowników.]]>
<![CDATA[Technologia surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym : praca doktorska]]> Fri, 08 Oct 2021 11:01:29 +0200 Barnaś, Krzysztof
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Celem naukowo-badawczym pracy jest określenie potencjału wykorzystania dwóch wybranych technologii budownictwa z surowej ziemi – cegły suszonej i ziemi ubijanej w szalunkach – w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym. Cel ten starano się osiągnąć poprzez analizę granicznych przykładów wykorzystania przedmiotowych technologii, pochodzących z różnych epok oraz miejsc na świecie, a także właściwości materiałów mające wpływ na kształtowanie formy architektonicznej, w tym: wytrzymałość i parametry wpływające na komfort użytkowania. Przedstawiono możliwości kształtowania konstrukcji oraz formy architektonicznej budynków w analizowanych technologiach oraz przeanalizowano jak kryterium jednorodności materiałowej może kształtować to, jak obiekty wykonane w analizowanych technologiach wpływają na środowisko. Wskazano również etapy cyklu życia budynku, na których wykorzystanie materiałów będących przedmiotem pracy jest w stanie zapewnić największe korzyści pod względem utrzymania niskich poziomów emisji dwutlenku węgla i jak najniższej energii wbudowanej. W końcowej części pracy omówiono jak powyższe cechy wpływają na potencjał zastosowania przedstawionych technologii w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.]]>
<![CDATA[Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r. : praca doktorska]]> Thu, 07 Oct 2021 09:15:09 +0200 Tor, Paweł
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Na przestrzeni lat zasady tworzenia środowiska zamieszkania człowieka zmieniały się aby osiągnąć obecną formę, która jest wynikiem ewolucji reguł wywodzących się zarówno z wieloletniej praktyki jak i teorii związanych z projektowaniem urbanistycznym. Na podstawie obserwacji i kwerendy autor postawił hipotezę, że istnieje uniwersalny zespół zasad będących wynikiem ewolucji myśli urbanistycznej, których występowanie we współczesnych obszarach zurbanizowanych tworzy wysokiej jakości środowisko mieszkaniowe. Za główne cele autor uznał określenie grupy czynników kształtujących wysokiej jakości struktury mieszkaniowe oraz przedstawienie rozwoju myśli urbanistycznej w kontekście kształtowania środowiska mieszkaniowego. Rozprawa przedstawia ewolucję zasad kształtowania środowiska mieszkaniowego opartą na źródłach literackich, współczesnych systemach certyfikacji i ewaluacji, a także dokumentach instytucjonalnych i Kartach. Na podstawie analizy treści zawartych w opracowaniach źródłowych autor stworzył syntezę zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego w nich zawartych. Na podstawie syntezy autor stworzył narzędzie („kartę ewaluacji”), za pomocą którego ocenie poddane zostały wybrane przykłady współczesnych obszarów mieszkaniowych. Ocena przykładów potwierdziła postawioną przez autora hipotezę, potwierdzając równocześnie skuteczność i przydatność narzędzia ewaluacji w badaniach nad jakością środowiska mieszkaniowego.]]>
<![CDATA[Architektura pamięci. II wojna światowa : praca doktorska]]> Thu, 07 Oct 2021 09:03:58 +0200 Petelenz, Małgorzata
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Memory boom, czyli tzw. gorączkę pamięciową można obecnie zauważyć nie tylko w szeregu kulturoznawczych dziedzin naukowych, ale również w architekturze. II wojna światowa wywołała falę licznych realizacji komemoratywnych zarówno sztuki pomnikowej, jak i architektury muzealnej. Przedmiotem niniejszej pracy jest badanie polskich muzealnych przestrzeni pamięci, powstałych w XXI wieku – kompozycji przestrzennych skoncentrowanych wokół muzeum związanego z upamiętnianiem II wojny światowej. Zbadano następujące przykłady: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Stacja Radegast w Łodzi, Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Muzeum Katyńskie w Warszawie. Badane przykłady omówiono na tle charakterystyki innych przykładów polskich i europejskich oraz jako konsekwencję ewolucji architektury komemoratywnej wywodzącej się ze sztuki pomnikowej. Na podstawie wyników analiz Autorka wskazuje cechy i tendencje widoczne we współczesnej architekturze komemoratywnej – hybrydyzację formalną i funkcjonalną, relację ze sztuką pomnikową, rolę odbiorcy oraz strategie aktywizacji obszarów obciążonych trudną historią.]]>
<![CDATA[Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych : rozprawa doktorska]]> Thu, 07 Oct 2021 08:22:36 +0200 Majdak, Marek
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: W rozprawie doktorskiej zaprezentowano rozwiązanie numeryczne analizy cieplno-przepływowych warunków pracy występujących w gładkich rurach ekranowych połączonych żebrami zamontowanych w kotle pracującym przy parametrach nadkrytycznych podczas ich równomiernego i nierównomiernego ogrzewania. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu algorytmu numerycznego pozwalającego na wyznaczenie rozkładu temperatury czynnika przepływającego przez rury oraz w wybranych punktach kolejnych przekrojów poprzecznych analizowanego układu. Rozkład temperatury jest wyznaczany w każdym kroku czasowym, w oparciu o aktualne wartości parametrów termodynamicznych czynnika oraz metalu, z którego wykonane są rury oraz łączące je płetwy. Uzyskane wyniki zostały zweryfikowane z rozkładem temperatury wyznaczonym przy wykorzystaniu modelu CFD oraz poprzez przeprowadzenie pomiarów na stanowisku badawczym. Rozkład temperatury uzyskany z rozwiązania numerycznego może być wykorzystany do określenia rozkładu naprężeń cieplnych oraz wyznaczenia punktów, w których występują naprężenia cieplne o najwyższej wartości.]]>
<![CDATA[Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa : rozprawa doktorska]]> Wed, 06 Oct 2021 12:43:09 +0200 Łabuz, Rita
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Przedmiot niniejszej rozprawy stanowią fragmenty struktury miejskiej, w których są zlokalizowane centra handlowe. Zasadniczym celem pracy jest określenie sposobu rozwoju struktury urbanistycznej wokół centrów handlowych. Głównym obszarem badań szczegółowych był Kraków. Badania porównawcze przeprowadzono na przykładach dużych miast Polski, Czech i Austrii. Analiza porównawcza sposobów zagospodarowania terenów wokół centrów handlowych została wykonana na zbiorze 18 reprezentatywnych obiektów. W jej ramach scharakteryzowano cechy lokalizacji rozpatrywanych przypadków, występowanie i sposób urządzenia przestrzeni publicznej oraz dostępność transportową. Analizom szczegółowym podlegało 5 wybranych przykładów z Krakowa. Badano zmiany funkcjonalno-przestrzenne, jakie występowały w rejonie centrum handlowego, w okresach przed i po jego wybudowaniu. Rozwój rozpatrzono w ujęciu ilościowym jak i jakościowym, oceniając przyrost liczby nowych inwestycji, ich strukturę, położenie oraz sposób urządzenia. Zweryfikowano występowanie i powiązanie przestrzeni publicznych, a także kompozycję urbanistyczną terenu. Przeprowadzono również analizę sposobu zagospodarowania sąsiedztwa omawianych realizacji oraz jego powiązanie z otoczeniem. Następnie zweryfikowano występujące warunki dostępności transportowej. Badania wykazały, że centra handlowe powstają najczęściej w procesie: rewitalizacji miejsc zdegradowanych, w tym poprzemysłowych oraz jako inwestycje typu greenfield. W ich sąsiedztwie mogą występować zróżnicowane przestrzenie publiczne takie jak: place miejskie, place wejściowe zlokalizowane przed wejściami do budynków użyteczności publicznej, piesze ulice miejskie, czy tereny zieleni urządzonej. Z analiz szczegółowych krakowskich przykładów wynika, że budowa centrów handlowych przyczynia się do rozwoju otaczającej struktury urbanistycznej. W ich rejonie powstają nowe inwestycje: w sąsiedztwie o charakterze usługowym i biurowym, a w otoczeniu ponadto mieszkaniowe, szczególnie wielorodzinne. Zachodzące przekształcenia terenów wiążą się przede wszystkim z ich rozwojem ilościowym, natomiast rozwój jakościowy jest mniej dostrzegalny ze względu na częsty brak powiązań pieszych między inwestycjami, sporadyczne urządzone przestrzenie publiczne i dominację obszarów komunikacyjnych. Obiekty te pełnią funkcję przekształcającą strukturę miasta.]]>
<![CDATA[Współczesne zmiany głównych przestrzeni publicznych w miastach małych województwa świętokrzyskiego w aspekcie rewitalizacji : praca doktorska]]> Wed, 06 Oct 2021 11:14:35 +0200 Ciepiela, Agnieszka
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Współcześnie, rola rynków, zwłaszcza w odniesieniu do małych miast jest szczególnie istotna. Te miejsca są elementami krystalizującymi ich układy przestrzenne. Najczęściej, zwłaszcza w ośrodkach najmniejszych, to właśnie one stanowią centrum usługowe, główne przestrzenie publiczne i jedyne place miejskie. W ostatnich dwudziestu latach, w wielu małych miastach podejmowano liczne interwencje inwestycyjne dotyczące podniesienia atrakcyjności rynków nazywane rewitalizacją, choć często były to przebudowy czy modernizacje. Niejednokrotnie miały one charakter punktowy, co nie sprzyjało porządkowaniu i uatrakcyjnianiu centralnych obszarów miast, czasami powodując dodatkowy chaos i nieład. Celem pracy jest określenie kanonu praktyk rewitalizacyjnych warunkujących podniesienie atrakcyjności funkcjonalnej i estetyki historycznych rynków w małych miastach. Przystąpienie do badań szczegółowych polskich przykładów poprzedziły studia literatury oraz analizy materiałów planistycznych dotyczących poszczególnych miast, a także zróżnicowany zakres analiz i badań terenowych. Analizy szczegółowe wykonano dla grupy pięciu miast liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców, położonych w południowej części kraju, w województwie świętokrzyskim. Zostały one wybrane na podstawie określonych w pracy kryteriów. Działania rewitalizacyjne, remontowe i związane z przebudową prowadzone w głównych przestrzeniach publicznych małych polskich miast, oddziałują w różnym stopniu na całe ośrodki. Niezależnie od ich formy, wyboru i sposobu opracowania projektu, jak i samej realizacji. W wielu przypadkach rezultaty są pozytywne, ale nie zawsze. Zależy to od położenia miasta w regionie, dostępności, wielkości, istniejącej aktywności gospodarczej oraz sposobu przygotowania projektu i zasad jego wykonania. Ponadto każde działanie zwiększające udział usług w przestrzeniach centralnych miasta pozytywnie wpływa na jego odbiór. ]]>
<![CDATA[Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta : rozprawa doktorska]]> Wed, 06 Oct 2021 10:26:02 +0200 Broniewicz, Piotr
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Koniec XX wieku oraz początek XXI wieku to okres, w którym w Europie wzniesiono wiele nowych gmachów filharmonii, oper oraz sal koncertowych. Autor w swojej rozprawie doktorskiej bada przebieg tego zjawiska na tle historycznym oraz analizuje jego wpływ na współczesne miejskie przestrzenie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem styku pomiędzy architekturą dla muzyki a miastem oraz jego roli miastotwórczej. Opisując aktualnie panujące w projektowaniu obiektów widowiskowych trendy, szuka przyczyn zachodzących zmian w kreowaniu przestrzeni pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem budynków dla muzyki. Autor stara się udowodnić słuszność postawionej w pracy tezy, w której wskazuje że: "Powszechność oraz łatwość dostępu do dóbr kultury, w tym do muzyki, przy użyciu mass mediów oraz ewolucja współczesnych środków przekazu informacji, powoduje zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury dla muzyki na styku z otoczeniem.". Praca składa się z pięciu głównych części. W pierwszej przedstawione zostało uzasadnienie wyboru tematu oraz zakres pracy, wykorzystane metody badawcze i aktualny stan badań wraz z literaturą przedmiotu. W drugiej części przybliżony został rys historyczny architektury dla muzyki oraz współczesna problematyka związana z tematem, w tym zmiana w sposobie dostępu do dóbr kultury spowodowana m.in. przez rozwój technologii. Trzecia część poświęcona jest wielokryteriowej analizie wybranych przykładowych budynków i przestrzeni w ich otoczeniu, które w opinii autora stanowią najbardziej reprezentatywne dla omawianego okresu realizacje. Wśród nich znalazły się między innymi Opéra Nouvel w Lyonie, Casa Da Musica w Porto czy też Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Czwarta część pracy stanowi syntezę analiz wraz z oceną występowania omawianego zjawiska zmian w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym na styku między architekturą dla muzyki a miastem. Część piąta zawiera podsumowanie przeprowadzonych badań oraz wnioski końcowe, które z nich się wyłaniają. Na podstawie otrzymanych wyników badań, autor wskazuje zmiany, które zaszły we współczesnej architekturze dla muzyki takie jak: wzrost znaczenia wewnętrznych przestrzeni publicznych, wytworzenie się płaszczyzn styku pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, otwarcie na różnorodnych użytkowników. Dzięki przeanalizowaniu wybranych budynków, możliwe jest prześledzenie, które czynniki doprowadziły do przekształceń w kreowaniu styku przestrzeni wewnętrznych architektury dla muzyki z miastem.]]>
<![CDATA[Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast powolnych) : praca doktorska]]> Mon, 04 Oct 2021 18:06:27 +0200 Kania, Olga
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Małe miasta stanowią największą grupę miast w Polsce. Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze przełomu wieków zmieniły uwarunkowania ich rozwoju. Szczególną grupą ośrodków są małe miasta leżące na obszarze Subregionu Małopolski Zachodniej, rozwijającego się pod wpływem dwóch silnych biegunów rozwoju – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Krakowa. Administracyjnie miasteczka lokalizowane są na terenie województwa Małopolskiego, historycznie leżą jednak na styku dwóch różnych regionów. Jest to przyczyną zróżnicowanego poziomu świadomości regionalnej, co przekłada się na trudności z wytworzeniem integracji społeczno-gospodarczych wewnątrz subregionu. Pomysłem na zintegrowanie tego obszaru jest propozycja stworzenia sieci miast powolnych - Cittàslow, której założeniem jest budowanie sieci współpracy miast opartej o tożsamość lokalną i ich unikatowe walory. Aby dołączyć do sieci, miasto musi dokonać samooceny w oparciu o kryteria przynależności, skupione wokół takich zagadnień jak polityka środowiskowa, dbałość o środowisko czy ochrona lokalnego charakteru budynków i zespołów urbanistycznych. Głównym celem badawczym było wytyczenie możliwych kierunków rozwoju dla wybranych małych miast Subregionu w oparciu o postulaty sieci Cittàslow. Jest ona oparta o ich własne zasoby (endogenne)—w ramach badań jakościowych i ilościowych określone zostały charakterystyczne cechy ich krajobrazu i charakteru miasta, tworzące ich unikatową tożsamość. Ze względu na wewnętrzną niespójność regionu, stworzenie wspomnianej sieci współpracy może stanowić wstęp do integracji na płaszczyźnie kulturowej. Rozwój miast w myśl sentencji festina lente, czyli śpiesz się powoli, stanowi próbę zachowania odrębności kulturowej i przestrzennej w dobie globalizacji i unifikacji. Charakter danego miasta tworzony jest przez jego historię, tożsamość, zwyczaje i tradycje, produkty lokalne, a także relacje społeczno-gospodarcze. Kreowanie rozwoju miast w stylu slow koncentruje się na ich oryginalności oraz unikalności oraz przyjazności dla mieszkańców. Eksploracja lokalnej tożsamości służy jako narzędzie budowania konkurencyjności w skali lokalnej i regionalnej. Kryteria przynależności do sieci Cittàslow złożone są z uniwersalnych elementów pozwalających ocenić jakość życia w danym mieście i są uznawane za wspierające zrównoważony rozwój. Wyniki przeprowadzonych badań mogą zostać zastosowane do stworzenia wspólnej strategii rozwoju dla małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej, pozwalającej na wzmocnienie ich atrakcyjności i wytworzenie wzajemnych relacji opartych o współdziałanie. Mogą także znacząco przyczynić się do wytworzenia alternatywnego wizerunku Subregionu, najczęściej kojarzonego obecnie z przemysłem. Wyniki badań mają wartość uniwersalną, zarówno dla innych małych miast polskich, ale także europejskich, które upatrują możliwość rozwoju w oparciu o tworzenie sieci współpracy.]]>