Nowe zasoby w kolekcji Rozprawy doktorskie http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Model planowania zatrudnienia i tworzenia harmonogramów postępu robót w wykonawstwie budowlanym : rozprawa doktorska]]> Wed, 13 Sep 2023 13:12:09 +0200 Karcińska, Patrycja
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy stanowi wstęp, w którym zawarto genezę podjęcia tematu, tezę i cele pracy, zastosowane metody badawcze i obliczeniowe oraz zakres pracy. W rozdziale drugim przedstawiono przegląd literatury z zakresu poruszanych zagadnień. Kolejny rozdział pracy dotyczy planowania zatrudnienia na budowie. Omówiono w nim wyniki badań własnych przeprowadzonych w tym zakresie wśród polskich przedsiębiorstw budowlanych. W rozdziale czwartym omówiono szczegółowo model planowania zatrudnienia w wykonawstwie budowlanym. Najpierw zaprezentowano zastosowane metody modelowania, strukturę modelu oraz schemat jego działania. Następnie scharakteryzowano dane wejściowe modelu, zastosowane funkcje przynależności wejść i wyjść, opracowaną bazę reguł, przyjętą metodę wyostrzania funkcji wynikowej oraz uzyskiwany wynik modelu. Piąty rozdział pracy został poświęcony analizie wrażliwości i weryfikacji działania modelu. Szósty rozdział rozprawy dotyczy aplikacji komputerowej, utworzonej w celu usprawnienia procesu korzystania z modelu w praktyce. W ramach tego rozdziału zaprezentowano możliwości wykorzystania modelu do wspomagania procesu harmonogramowania postępu robót budowlanych na przykładzie czterech przedsięwzięć budowlanych. W siódmym rozdziale zawarto podsumowanie pracy z wnioskami, wkładem własnym oraz perspektywami dalszego rozwoju tematu.]]>