Nowe zasoby w kolekcji Rozprawy doktorskie http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Ocena możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych : praca doktorska]]> Tue, 16 May 2023 18:12:41 +0200 Morman-Wątor, Justyna
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Rozprawa doktorska zawiera 8 rozdziałów, w których przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania odpadów wydobywczych z kopalń GZW do budowy obwałowań przeciwpowodziowych pełniących funkcję nasypów drogowych. Przesłanką do podjęcia tematu pracy była ciągła potrzeba tanich materiałów budowlanych do modernizacji i budowy nowych wałów przeciwpowodziowych oraz coraz częstszego zagospodarowywania wałów jako drogi dojazdowe, lokalne a nawet obwodnice miast. Odpowiedzią na zapotrzebowanie tanich materiałów gruntowych do budowy wielokilometrowych konstrukcji ziemnych są właśnie odpady wydobywcze z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W rozdziale drugim przedstawiono problematykę zagrożeń wynikających ze składowania odpadów wydobywczych na hałdach. W tym rozdziale przeprowadzono również analizę dotychczas przeprowadzonych badań geotechnicznych dla odpadów wydobywczych z kopalń GZW na podstawie przeglądu literatury. Materiałom budowlanym do budowy nasypów drogowych i wałów przeciwpowodziowych stawione są osobne kryteria przydatności, które zostały opisane w rozdziale trzecim i czwartym. W rozdziale piątym autorka pracy podstawiła opis metodyki badań przeprowadzonych badań laboratoryjnych, sposobu wzmacniania odpadów wydobywczych spoiwami oraz wykorzystanych metod w analizie numerycznej. Autorka pracy w rozdziale szóstym przedstawiła wyniki badań laboratoryjnych określających parametry fizyczne i mechaniczne odpadów wydobywczych z kopalni ZG „Sobieski”. W celu określenia właściwości fizycznych badanego odpadu wydobywczego autorka pracy wykonała analizę makroskopową, mikroskopową, składu chemicznego oraz granulometryczną. Wykonała badania wilgotności naturalnej, gęstości właściwej szkieletu gruntowego, maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej, wilgotności optymalnej, maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy użyciu dwóch wartości energii zagęszczania, oraz współczynnika filtracji. Parametry mechaniczne odpadów wydobywczych zostały określone na podstawie wyznaczenia parametrów wskaźnika pęcznienia, ciśnienia pęcznienia, enometrycznego modułu ściśliwości, efektywnego kąta tarcia wewnętrznego, spójności oraz modułu w zakresie bardzo małych odkształceń E0, sieczny moduł sztywności E50 oraz moduł obciążenia – odciążenia wtórnego Eur. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono konieczność zastosowania spoiwa wzmacniającego odpady wydobywcze. W tym celu wytypowano cztery rodzaje spoiwa takie jak cement portlandzki, cement hutniczy, Silment CQ – 25 oraz wapno. Autorka wykonała i przedstawiła komplet badań określający właściwości fizyko-mechaniczne dla odpadów wydobywczych w dodatkiem każdego z czterech wytypowanych rodzajów spoiwa. W rozdziale siódmym przedstawiono wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych dla przyjętego modelu wału przeciwpowodziowego za pomocą metody elementów skończonych w programie MIDAS GTS NX. Analizę przepływu wody w korpusie wału, stateczność oraz wartości osiadań przeprowadzono dla wału przeciwpowodziowego z dodatkowym obciążeniem korony wału ciężarem od pojazdów. W celu obliczenia stateczności i osiadań w korpusie wału w warunkach wyjątkowego układu obciążeń obliczeniach przyjęto hydrogram fali powodziowej. Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla wałów przeciwpowodziowych, w których w korpusie zastosowano odpady wydobywcze oraz odpady wydobywcze ze spoiwami, wykonano łącznie 100 wariantów obliczeniowych. Rozwiązaniem wynikającym z rozprawy doktorskiej to określenie sposobu wykorzystania odpadów wydobywczych z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego poprzez ulepszenie ich parametrów fizyko-mechanicznych w celu ich zastosowania do budowy wałów przeciwpowodziowych pełniących jednocześnie funkcję nasypów drogowych.]]>
<![CDATA[Rytm jako element kreacji formy architektonicznej. Klasyczne i współczesne piękno w architekturze : praca doktorska]]> Mon, 15 May 2023 12:59:35 +0200 Twardowski, Grzegorz
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Przedmiotem dysertacji jest analiza zjawiska rytmu, jako elementu kreacji formy architektonicznej. Zakres pracy obejmuje dzieła współczesne, lecz dla pełnego przedstawienia zagadnienia, przedstawiono odniesienia do przeszłości, dla udokumentowania ciągłości rytmu oraz odwołano się do innych sztuk plastycznych i muzyki. Metoda badań została wyznaczona przez cel i tezę. Praca poprzedzona została wprowadzeniem historyczno-teoretycznym. Oparta została o, przyjęty przez autora, podział rytmów, wynikający z teorii muzyki i powszechnie znanych odmian rytmów, jako elementu kompozycji oraz innych opracowań dotyczących kompozycji architektonicznej, niebędących konkretnym odpowiednikiem wśród literatury, a dodałyby wiele w tym temacie. Przyjęty podział został wzbogacony o znaczący rozdział, dotyczący zasad kanonu rytmicznego w architekturze i sztuce na przestrzeni wieków. Pracę wieńczą wnioski końcowe dotyczące istoty zjawiska rytmu w budowaniu świata architektury we współczesnym świecie. W wielu kierunkach i stylach architektury, szczególną metodą kreowania kompozycji architektonicznej jest rytm miarowy. Przytoczone przykłady dzieł potwierdzają, że proste rytmy stanowią wielki wkład człowieka w naturalny porządek. Nie istnieje jeden rytm. Przyjęto grupowanie świata architektury w czterech zbiorach: 1. Rytmy proste, miarowe. 2. Rytmy akcentowane, toniczne. 3. Rytmy zróżnicowane. 4. Rytmy swobodne.]]>
<![CDATA[Multiscale finite element modeling of mechanical properties of selected advanced materials : doctoral thesis]]> Mon, 15 May 2023 11:37:48 +0200 Dryzek, Mateusz
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: In this dissertation the author explores the possibilities of using the Multiscale Finite Element Method (MsFEM) in modeling the mechanical behavior of advanced materials, such as composites, metamaterials, and 3D-printed objects. The growing demand for numerical modeling that includes the multiscale nature of the materials motivated this research. The author proposes original modifications to the MsFEM, including the use of higher-order B-splines for building basis functions, anisotropic higher-order coarse-scale approximation for modeling sandwich beams and plates, and a three-scale approach for modeling 3D-printed elements. The method was validated through numerical and experimental tests, demonstrating its applicability for linear problems of steady-state flow in heterogeneous media, elasticity, and free vibrations of objects made of heterogeneous, anisotropic material with mesostructure with voids. The MsFEM reduces the number of degrees of freedom even by four orders of magnitude compared to standard finite element models without introducing significant additional error. The proposed approach with higher-order functions gives a new possibility of reaching the desired accuracy faster with a large reduction of the necessary number of degrees of freedom. The multiscale numerical solutions correlate well with the experimental tests, yielding a 2-5% difference.]]>