Nowe zasoby w kolekcji Książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Oriental paradise : Turkish influence in the Polish gardens]]> Tue, 05 Dec 2023 12:21:46 +0100 Kuśmierski, Jacek
rodzaj: książka
Abstrakt: Political, diplomatic and commercial contacts with the Ottoman Empire influenced Poles’ particular interest in the nature, art and architecture of the Orient. This phenomenon was reflected in Polish gardens, which featured exotic flowers and trees, Turkish tents, and oriental pavilions in the form of mosques, minarets, kiosks, tents and baths. Despite a long tradition of research into cultural exchanges between our countries, the issue has not received much attention from scholars. The present publication presents an outline of the state of knowledge about the gardens of the Ottoman Empire in the Polish-Lithuanian Commonwealth, a list of plant species from Turkey, identified examples of tents displayed in Polish gardens, and designed or completed oriental pavilions. Detailed historical and structural descriptions were produced for the latter, together with a catalogue of 47 iconographic and cartographic objects. This publication is promotional material for the temporary exhibition ‘Oriental Paradise. Turkish Influence in the Polish Gardens’ presented at the Wilanów Palace from 18 September to 31 December 2023. The event was prepared on the occasion of the 17th International Congress of Turkish Art (ICTA) in Warsaw, which was co-organised by the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów and the University of Warsaw on 18–21 September 2023.]]>
<![CDATA[Orientalny raj : wpływy tureckie w ogrodach polskich]]> Tue, 05 Dec 2023 12:16:41 +0100 Kuśmierski, Jacek
rodzaj: książka
Abstrakt: Kontakty polityczne, dyplomatyczne i handlowe z Imperium Osmańskim wpłynęły na szczególne zainteresowanie Polaków tamtejszą naturą, sztuką i architekturą. Zjawisko to znalazło swoje odzwierciedlenie w polskich ogrodach, w których pojawiły się egzotyczne kwiaty i drzewa, tureckie namioty oraz orientalne pawilony w formie meczetów, minaretów, kiosków, namiotów i łaźni. Mimo długich tradycji badań nad wymianą kulturową pomiędzy naszymi krajami, zagadnienie to nie doczekało się większego naukowego opracowania. Publikacja przedstawia zarys stanu wiedzy o ogrodach Imperium Osmańskiego w Rzeczpospolitej, wykaz gatunków roślin pochodzących z Turcji, zidentyfikowane przykłady namiotów eksponowanych w polskich ogrodach oraz projektowanych lub zrealizowanych pawilonów orientalnych. Dla tych ostatnich opracowano szczegółowe opisy historyczne i konstrukcyjne, wraz z katalogiem 47 obiektów ikonograficznych i kartograficznych. Niniejsza publikacja jest materiałem promocyjnym wystawy czasowej "Orientalny raj. Wpływy tureckie w ogrodach polskich" prezentowanej w pałacu wilanowskim od 18 września do 31 grudnia 2023 r. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji 17. Międzynarodowego Kongresu Sztuki Tureckiej (ICTA) w Warszawie, który został zorganizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Uniwersytet Warszawski w dniach 18–21 września 2023 r.]]>
<![CDATA[Rozwój a ochrona : modele przekształceń wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego]]> Tue, 05 Dec 2023 11:19:59 +0100 Korzeniowska, Agata
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie głównych problemów wsi na granicy między zrównoważonym rozwojem a ochroną lokalnego środowiska kulturowego i naturalnego. Dla ich jednoznacznego zdefiniowania autorka posłużyła się badaniem relacji dwóch pojęć – rozwój i ochrona – zestawionych w trzy modele: pozornie rozwojowy, ochronny i stagnacyjny, które egzemplifikują wybrane wsie Zamagurza Spiskiego. Uzyskane w ten sposób wnioski pozwoliły na stworzenie modelu optymalnego, zdaniem autorki, najlepszego rozwoju wsi w symbiozie z chronionymi zasobami. Istotną dla niniejszego wywodu jest analiza formalnych zapisów prawa dotyczących ochrony zabytków i zagospodarowania przestrzennego. Pozwala to na odniesienie teorii do konkretnych, ugruntowanych formalnie faktów i powszechnie obowiązujących regulacji. Zamagurze Spiskie jest polsko -słowacką krainą etnograficzną wchodzącą w większy obszar Spisza. W granicach Polski teren o powierzchni ok. 18,5 tys. ha obejmuje 15 wsi z Gminy Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska oraz Łapsze Niżne. Ze względu na bogatą przeszłość obszar cechuje historyczna wielokulturowość oraz mnogość zabytków wzbogacających atrakcyjny krajobraz. Jednocześnie pod wieloma względami nie różni się od innych obszarów Małopolski czy całej Polski powiązanych dokumentami strategicznymi rangi wojewódzkiej czy krajowej. Celem artykułu jest zdefiniowanie najważniejszych lokalnych obszarów problemowych powstałych na styku relacji rozwój–ochrona, które mogą być wartościowe w dyskusji nad optymalnymi modelami przekształceń w szerszym znaczeniu.]]>
<![CDATA[Circular water management in smart cities]]> Mon, 04 Dec 2023 14:08:56 +0100 Bąk, Joanna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The ongoing climate change forces the need for more and more attentive water management in the city. On the other hand, citizens expect solutions that make their lives easier, or increase their comfort. The answer to these needs seems to be the introduction of circular water management with the use of solutions characteristic for smart cities. Therefore, the aim of the article is to present the framework and perspectives for implementing circular water management in smart cities. At the beginning, the definitions of the circular economy and smart city were discussed. The differences in the linear and circular approaches to water management in cities were also presented. The study presented the stages of the product (water) life cycle as part of a circular model together with a discussion of various circular water management practices used in a smart city, with particular emphasis on innovative solutions in this area. A SWOT analysis was conducted to assess the prospects for the implementation of circular water management in smart cities. The conclusions summed up the framework of circular water management in smart cities and perspectives for its implementation. On the basis of the analysis, suggested directions of activities for the cities of the future were indicated.]]>