Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Mikroplastik w kompostach przydomowych, jako bariera rozwoju GOZ]]> Fri, 15 Oct 2021 08:16:28 +0200 Grąz, Katarzyna; Generowicz, Agnieszka; Kwaśny, Justyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Błędy w oprogramowaniu sterowania układami mechatronicznymi prowadzące do niebezpiecznych sytuacji]]> Thu, 14 Oct 2021 13:10:11 +0200 Kuranowski, Aleksander; Wolak, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Biokompozyty polimerowoceramiczne na bazie PVP, hydroksyapatytu oraz histydyny]]> Wed, 13 Oct 2021 15:56:05 +0200 Tomala, Agnieszka Maria; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Biokompozyty polimerowe wzmacniane fazą ceramiczną są biostabline oraz cieszą się dużą popularnością w medycynie regeneracyjnej kości i stawów. Fazy modyfikujące na bazie hydroksyapatytu (HAp) nadają cechy bioaktywne takim kompozytom. O ich bioaktywności może świadczyć fakt powstawania powłok fosforanowych podczas inkubacji w warunkach symulowanego środowiska ludzkiego organizmu. Dodatkowo, aminokwas histydyny (HIS) zintegrowany w matryce poliwinylopirolidonu (PVP) z hydroksyapatytem wzmacnia procesy regeneracyjne wszelkiego rodzaju tkanek. Celem naszych badań była analiza wpływu histydyny na właściwości mechaniczne i biologiczne biokompozytów na osnowach z poliwinylopirolidonu modyfikowanych bioaktywnymi cząstkami hydroksyapatytu. Właściwości mechaniczne określono poprzez badania wytrzymałości na zerwanie dla materiałów z różną zawartością histydyny (w pierwszej serii badań) oraz hydroksyapatytu (w drugiej serii). Na podstawie pierwszej serii badań wytrzymałościowych wybrano materiał zawierający 15 ml PVP oraz 15 ml HIS jako najbardziej wytrzymały na zerwanie (moduł Younga 0,73 ± 0,01 MPa). Dodatek cząstek hydroksyapatytu do matryc z PVP/HIS spowodował zmniejszenie wytrzymałości kompozytów w stosunku do materiałów wyjściowych. Kompozyty z zawartością 1,25 g HAp wykazały moduł Younga o dwa rzędy wielkości mniejszy w porównaniu do materiałów z mniejszą zawartością fazy ceramicznej, tj. w granicach 5,70 ± 0,07 kPa. Zachowanie biologiczne badanych materiałów oceniono na podstawie obserwacji SEM próbek inkubowanych w warunkach zbliżonych do panujących w ludzkim organizmie przez 8 dni. Jednocześnie prowadzono badania zmian pH i zmian masy próbek kompozytowych w czasie zanurzenia ich w wodzie destylowanej, płynie Ringera, sztucznej ślinie i hemoglobinie. Zdolność pęcznienia kompozytów PVP/HIS/HAp okazała się najwyższa dla tych zawierających 0,50 g oraz 0,75 g hydroksyapatytu i wynosiła 4,5 g/g po 24 godzinach. Badane kompozyty z histydyną wykazały bardzo korzystne zachowanie biologiczne podczas inkubacji w płynie Ringera. Przez minimum 8 dni wartości pH płynu, w którym prowadzono inkubację, spadły znacznie poniżej 7 wskazując na mineralizację hydroksyapatytu, co też potwierdziły liczne badania SEM i analiza chemiczna EDX. Wytworzona została apatytowa warstwa bioaktywna, która w warunkach in vivo będzie się przyczyniała do uzyskania mocnego połączenia materiału kompozytowego z kością po implantacji.]]>
<![CDATA[Polymer-ceramic biocomposites based on hydroxyapatite/PVP/histidine for tissue engineering with drug-delivery function]]> Wed, 13 Oct 2021 15:46:47 +0200 Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tomala, Agnieszka Maria; López, Cristina Domínguez; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Biocomposites of polyamide 10.12 and surface-modified cellulose nanocrystals]]> Wed, 13 Oct 2021 14:58:10 +0200 Radzik, Paulina; Szefer, Ewa; Kłósek, Tomasz; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Spectroscopic investigation into binding interactions of bovine and human serum albumin with fluorescent molecular probes]]> Wed, 13 Oct 2021 14:53:19 +0200 Szymaszek, P.; Chachaj-Brekiesz, A.; Galek, M.; Świergosz, T.; Ortyl, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Bovine serum albumin (BSA) and human serum albumin (HSA) are components of blood plasma and the most abundant plasma proteins found in mammals. BSA shows almost 80% sequence homology and 76% structural similarity with the HSA. Steady-state fluorescence at 298 K of the interaction of bovine serum albumin (BSA) and human serum albumin (HSA) with fluorescence molecular probes have been carried out to visualize the location of the binding position and perturbation of the binding location of the tryptophan (Trp)/tyrosine (Tyr) of the protein(s) by monitoring the emission maxima of Trp residue(s) in proteins. The binding constant for protein-fluorescent sensor complexes and the number of binding positions were estimated from the Trp fluorescence quenching assay. These studies reveal distinct binding of the compounds to both proteins, and the values of the binding constants are evaluated by various methods. The fluorescence study also provides insight into the changes occurring in the microenvironment of the protein after sensor association.]]>
<![CDATA[Spectrophotometric characteristics of organic functionalized luminescent sensors and their biological application for selective detection of bio-particles]]> Wed, 13 Oct 2021 14:12:55 +0200 Szymaszek, P.; Ortyl, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Albumin is the most abundant protein of the blood serum playing the role of a transport protein, transporting many important compounds such as hormones, fatty acids, metal ions, amino acids and drugs. The ability of albumin to bind toxins in order to expel them from the body shows its weight in the process of keeping organs and tissues in good condition. Therefore, the search for simple and convenient methods of determining the content of albumins, especially with the use of fluorescent probes, is important in medical diagnostics. The selection of an appropriate fluorescence technique for biosensor testing depends on the nature of the biosensor and its spectral properties. To characterize information signaled by a biosensor or an optical sensor based on the fluorescence phenomenon, several techniques are available: change of fluorescence intensity, FRET (Förster resonance energy transfer), FLIM (Fluorescence life time imaging), FCS (Fluorescence correlation spectroscopy). The present research focuses on the technique of changing the fluorescence intensity. As part of this work, research was carried out on the non-covalent interaction of new fluorescent sensors that are derivatives of the 2-amino-4,6-diphenylpyridine-3-carbonitrile with biomolecules, which is closely related to searches focused on the development of efficient spectroscopic probes dedicated to biochemical systems. These studies included, among other, determining the effect of bovine serum albumin (BSA) concentration on the fluorescence of the test compounds, as well as the association of the pyridine sensor with BSA, and the changes in fluorescence over time. Due to the significant changes in the spectroscopic properties of the pyridine derivatives tested under the influence of the combination with the substance analyzed - BSA and calculated binding parameters, it was shown that the analyzed compounds may find practical use as fluorescent markers for the determination of biomacromolecules.]]>
<![CDATA[Spectrophotometric characterisation and research of the usefulness of potential highly selective luminescent sensors for the determination of metal ions]]> Wed, 13 Oct 2021 14:08:40 +0200 Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The development of analytical tools for the identification and quantification of metal ions is of great interest to scientists dealing with environmental protection, medicine or cell biology. Metal ions are essential for the proper functioning of a single cell and the whole organism. For this reason, visualization of the location and degree of oxidation will allow to determine their biological role and to understand the disorders and diseases caused by the disturbance of specific ions. The development of new fluorescent sensors focuses mainly on obtaining probes that will be highly selective and specific for one particular type of ion. Several methods of iron ion detection such as absorption atomic spectroscopy, voltamperometry or colorimetry are known, but fluorimetry is the most popular of these methods. The use of fluorimetry in combination with a fluorescent chemosensor allows the determination of metal ions functions in living organisms. By combining it with microscopic imaging, fluorescent sensors can be a powerful tool for determining the presence and concentration of ions. Although there are many sensors available that interact specifically with ions, the photostability of sensors is an uncut problem. In addition, sensors specific to such paramagnetic ions as iron ions have low selectivity in the presence of other paramagnetic ions such as Cu2+, Ni2+. For this reason it is important to develop high selectivity sensors with one of them. Bearing in mind the need to develop new selective fluorescence sensors, new derivatives of 2-amino-4,6-diphenylpyridine-3-carbonitrile were tested as fluorescence probes. The influence of the formation of inclusion complexes of the tested sensors with cyclodextrins on their solubility was also tested. Sensor sensitivity was tested using Infinite 200 PRO NanoQuant multi-level microplate reader by Tecan. The measurement consisted in recording the fluorescence spectrum of samples located in individual wells of the plate at a given wavelength.]]>
<![CDATA[Towards the global vision of engagement of generation Z at the workplace: mathematical modeling]]> Wed, 13 Oct 2021 09:05:52 +0200 Kycia, Radoslaw A.; Niemczynowicz, Agnieszka; Niezurawska-Zajac, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Correlation and cluster analyses (k-Means, Gaussian Mixture Models) were performed on Generation Z engagement surveys at the workplace. The clustering indicates relations between various factors that describe the engagement of employees. The most noticeable factors are a clear statement about the responsibilities at work, and challenging work. These factors are essential in practice. The results of this paper can be used in preparing better motivational systems aimed at Generation Z employees.]]>
<![CDATA[Korzenie architektury najnowszej]]> Tue, 12 Oct 2021 10:58:33 +0200 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badania nad nowymi niekowalencyjnymi sensorami fluorescencyjnymi do wykrywania jonów metali ciężkich]]> Tue, 12 Oct 2021 10:02:07 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Wykrywanie pojedynczych jonów metali ma znaczenie w wielu dziedzinach chemii, w tym w monitorowaniu środowiska oraz ochronie zdrowia. Opracowanie narzędzi analitycznych do identyfikacji i ilościowego oznaczania jonów metali cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców zajmujących się ochroną środowiska, medycyną sądową czy biologią komórki. Metody oparte na fluorescencji oferują czułość pomiaru niezbędną do przeprowadzenia takich badań. Sondy fluorescencyjne umożliwiają pomiar stężenia jony in vivo za pomocą wielu różnych urządzeń takich jak np. mikroskopy konfokalne, czytniki mikropłytek czy nawet kamery nowoczesnych telefonów. Obecnie większość badań mających na celu opracowanie narzędzi fluorescencyjnych do badania jonów metali skupiała się na selektywnych sondach fluorescencyjnych [Desvergne, 1996]. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych pirydyny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również określeniu charakterystyki fluorescencji kompleksów inkluzyjnych w postaci pochodnych kumaryny z różnymi cyklodekstrynami.]]>
<![CDATA[Badania nad nowymi fluorescencyjnymi sensorami wiążącymi się niekowalencyjne z białkami do zastosowań w diagnostyce medycznej]]> Tue, 12 Oct 2021 09:01:16 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W ramach niniejszych prac zrealizowano badania dotyczące niekowalencyjnej interakcji nowych sensorów fluorescencyjnych stanowiących nowe pochodne kumaryny z biomolekułami, które to zagadnienie jest ściśle związane z poszukiwaniami skupiającymi się nad rozwojem wydajnych sond spektroskopowych dedykowanych do układów biochemicznych. Badania te obejmowały między innymi określenie wpływu stężenia modelowego białka albuminy bydlęcej (BSA) na fluorescencję badanych związków, jak również badano proces asocjacji sensora kumarynowego z BSA, a także zbadano zmiany fluorescencji w czasie. Z uwagi na wyraźne zmiany właściwości spektroskopowych badanych pochodnych kumaryny pod wpływem połączenia z substancją analizowaną jaką było BSA, wykazano ze analizowane nowe związki mogą zaleźć praktyczne zastosowanie jako markery fluorescencyjne do oznaczania biocząstek.]]>
<![CDATA[Badania przydatności sensorów fluorescencyjnych do selektywnej detekcji jonów metali ciężkich]]> Mon, 11 Oct 2021 13:30:07 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Sondy fluorescencyjne są cząsteczkami, które pochłaniają światło o określonej długości fali i emitują światło o innej, zwykle dłuższej długości fali w procesie znanym jako fluorescencja i są używane m.in. do badania próbek biologicznych. Fluorofory, mogą być przyłączone do cząsteczki docelowej i działać jako marker do analizy za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej. Selektywne wykrywanie różnych jonów metali ciężkich staje się coraz ważniejsze w obszarach bioanalityki i monitoringu środowiska. Opracowanie narzędzi analitycznych do identyfikacji jonów metali są przedmiotem zainteresowania w wielu dziedzinach od medycyny po ochronę środowiska. Do biologicznie niezbędnych jonów pełniących kluczowe role w organizmie zalicza się sód, potas wapń jak również chrom, żelazo czy nikiel oraz wiele innych. Zmiany ich zawartości w organizmie prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń chorobowych. Z tego względu monitorowanie ich zawartości w organizmie jest kluczowe. Spektroskopia fluorescencyjna zapewnia czułość wymaganą dla takich badań. Większość dotychczasowych badań mających na celu opracowanie narzędzi fluorescencyjnych do badania jonów metali koncentrowało się na selektywnych sondach fluorescencyjnych, jednak różnorodność dostępnych sensorów wciąż jest nie wystarczająca, przez co poszukiwanie nowych selektywnych sensorów fluorescencyjnych jest konieczne. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych kumaryny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również określeniu charakterystyki fluorescencji kompleksów inkluzyjnych w postaci pochodnych kumaryny z różnymi cyklodekstrynami.]]>
<![CDATA[Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych]]> Mon, 11 Oct 2021 13:25:57 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Spektroskopia FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) jest podstawowym narzędziem analitycznym we wszystkich fazach cyklu rozwoju tworzyw sztucznych i polimerów, w tym kontroli jakości oraz monitorowaniu postępu polimeryzacji. Możliwości te FT-IR zawdzięcza szybkiej identyfikacji złożonych tworzyw sztucznych, monomerów, mieszanek, wypełniaczy, farb, gum, powłok, żywic, klejów oraz zanieczyszczeń. W spektroskopii w podczerwieni widmo analizowanego materiału powstaje na skutek absorbcji promieniowania przez obecne w próbce wiązania chemiczne drgające z tą samą częstotliwością, co kwanty padającego promieniowania IR. Widmo pochłoniętego światła reprezentuje "odcisk palca" struktury molekularnej próbki, opisując występujące w niej wiązania chemiczne. Przydatność spektroskopii w podczerwieni wynika z faktu, że różne struktury chemiczne wytwarzają różne spektralne odciski palców. Zbierając widma FT-IR próbki po kolejnych okresach czasu, możemy obserwować zachodzące w niej reakcje chemiczne, takie jak np. fotopolimeryzacja. Proces fotopolimeryzacji wykorzystywany jest w przemyśle między innymi do wytwarzania fotoutwardzalnych powłok polimerowych. Większość powszechnie stosowanych fotoinicjatorów do zapoczątkowania reakcji wymaga światła o długości fali poniżej 350 nm. Aby rozszerzyć zakres spektrum światła, w którym przeprowadzić można fotopolimeryzację, stosowane są dwie metody. Pierwsza z nich polega na syntezie nowych fotoinicjatorów o poszerzonym spektrum działania, jednak ich użycie bywa ekonomicznie nieuzasadnione. Druga metoda polega na konstrukcji wieloskładnikowych systemów inicjujących wykorzystujących tradycyjne fotoinicjatory oraz związki chemiczne zdolne do absorbcji światła w interesującym zakresie, oraz do transferu pochłoniętej energii do cząsteczki inicjatora. W każdym z przypadków konieczna jest analiza procesu fotopolimeryzacji przy zastosowaniu pożądanych źródeł światła. Metodą umożliwiającą wykonanie takich analiz jest real-time FT-IR. Dzięki zestawie dostarczanych informacji FT-IR umożliwia wyznaczenie z dużą dokładnością konwersji monomeru w trakcie procesu fotopolimeryzacji. Jest to niezwykle istotny parametr określający wydajność systemu inicjującego. Szczególne znaczenie ma wyznaczanie konwersji w przypadku polimeryzacji szkodliwych i lotnych monomerów, gdzie wysoka konwersja zapewnia bezpieczeństwo końcowego produktu. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg związków chemicznych do roli koinicjatorów w dwuskładnikowych systemach inicjujących.]]>
<![CDATA[Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych]]> Mon, 11 Oct 2021 13:13:32 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Fiedor, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg pochodnych pirydyny. Przeprowadzono badania spektroskopowe wpływu stężenia tych związków na fluorescencję BSA, jak również wpływu stężenia BSA na fluorescencję sensorów. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było wyznaczenie parametrów wiązania sensora z białkiem BSA takich jak liczba miejsc wiążących, stała oddziaływania białka z sondą, stała Sterna-Volmera oraz stała wygaszania fluorescencji]]>
<![CDATA[Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza]]> Mon, 11 Oct 2021 13:12:59 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg nowych pochodnych kumaryny. Badania polegały na określeniu charakterystyki fluorescencji tych związków w obecności różnych jonów, jak również określeniu charakterystyki fluorescencji kompleksów inkluzyjnych w postaci pochodnych kumaryny z różnymi cyklodekstrynami.]]>
<![CDATA[Niekowalencyjne fluorescencyjne sondy proteinowe do zastosowań w biochemii]]> Mon, 11 Oct 2021 13:07:19 +0200 Szymaszek, Patryk
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Fluorescencyjne sensory molekularne pełnią istotną rolę w wielu dziedzinach życia, w tym w szczególności w biochemii, biotechnologii, medycynie czy chemii polimerów. Jednak aby takie sensory mogły być z powodzeniem wykorzystane powinny w odpowiedni sposób reagować na zmiany polarności, lepkości czy też pH w otaczającym je środowisku. Sensory fluorescencyjne mogą być wykorzystane do wykrywania białek, zmiany ich stężenia we krwi, a przez to znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej. Albumina jest głównym białkiem surowicy krwi pełniącym rolę głównego białka transportowego wielu istotnych związków takich jak hormony, lipidy, jony metali, aminokwasy czy leki. Z tego powodu istotne jest poszukiwanie sond fluorescencyjnych, które umożliwiłyby określenie stężenia protein we krwi. Modelowym białkiem w badaniach nad nowymi sensorami jest albumina bydlęca (BSA), która jest strukturalnym homologiem albuminy ludzkiej. BSA posiada 2 miejsca wiążące, w których znajdują się reszty tryptofanu. Miejsce wiążące zawierające tryptofan znajdujący się w hydrofobowej kieszeni wewnątrz białka nazywane jest miejscem I, natomiast miejsce wiążące zawierające tryptofan znajdujący się na powierzchni białka nazywany jest miejscem II. W wyniku oddziaływań między miejscami wiążącymi w białku, a sensorem zmianie ulega charakterystyka fluorescencji sensora i białka [Lakowicz 2006]. Najczęściej stosowaną metodą w badaniach tego typu jest spektroskopia fluorescencyjna. Jest to potężne narzędzie umożliwiające śledzenie reaktywności układów zarówno chemicznych jak i biologicznych w sposób nieinwazyjny. Swoją dużą popularność zawdzięcza uniwersalności, dużej czułości i prostocie wykonywania pomiarów. W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg pochodnych kumaryny. Przeprowadzono badania spektroskopowe wpływu stężenia tych związków na fluorescencję BSA, jak również wpływu stężenia BSA na fluorescencję sensorów. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było wyznaczenie parametrów wiązania takich jak liczba miejsc wiążących, stała oddziaływania białka z sondą, stała Sterna-Volmera oraz stała wygaszania fluorescencji.]]>
<![CDATA[Application of an energy recovery system in the form of a turbogenerator on a selected example of a diesel locomotive]]> Mon, 11 Oct 2021 11:38:27 +0200 Paluch, Maciej; Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper introduces the idea of implementing a system that allows partial recovery of the energy contained in the exhaust gases generated by a diesel internal combustion engine. In order to recover the energy, it was suggested to use an additional DC generator in the form of a turbine whose rotor is driven by a gas turbine powered by the exhaust fumes by placing it on a common drive shaft. The applied solution allows for a partial recovery of energy in the exhaust gasses. Therefore it improves the ecological aspects of the locomotive’s internal combustion engine by reducing the temperature of the exhaust fumes emitted to the environment. The analysis carried out for selected engines of two freight locomotives, on the basis of the obtained results, provides the basis for the development of the idea for research as well as design and research work. By using more detailed analyzes, it is possible to obtain better parameters related to the amount of the recovered energy and thus extend the operating time of the locomotive with constant consumption of diesel fuel used for the internal combustion engine.]]>
<![CDATA[Analysis of statistics on significant accidents in rail transport in poland compared to selected european countries]]> Mon, 11 Oct 2021 11:34:50 +0200 Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Paluch, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Safety significantly affects the assessment of the service quality, also in transport. It is commonly known that rail transport is one of the safest means of transportation. Due to the lack of individual users, the number of accidents is structured. Nevertheless, rail transport accidents still occur both in Poland and in other European countries. The article first covers an introduction to rail transport, then it briefly discusses systems and devices responsible for its active and passive safety. The next part focuses on some rail accidents in Poland and other European countries in 2019. Finally, it analyses statistical data regarding unwanted rail transport accidents in Poland and in other countries. In the summary, there are proposals of solutions which could contribute to the decrease in the number of rail accidents.]]>
<![CDATA[Osobowość twórcza : materiały z VI Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej, Mogilany 14-15 listopada 1985 r.]]> Wed, 06 Oct 2021 15:00:54 +0200 rodzaj: materiały konferencyjne - redakcja książki
]]>
<![CDATA[Osobowość Konwersatorium]]> Wed, 06 Oct 2021 14:59:36 +0200 Pęckowska, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Spotkanie z arch. Stanisławem Deńko]]> Wed, 06 Oct 2021 14:58:43 +0200 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Twórcza osobowość i osobowości – gwiazda i konstelacja]]> Wed, 06 Oct 2021 14:57:36 +0200 Kosiński, Wojciech; Pęczek, Tomasz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Tradycja w nowym projektowaniu]]> Wed, 06 Oct 2021 14:52:51 +0200 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa; Gyurkovich, Jacek
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Konkursy studenckie jakoatrakcyjny system dydaktyczny]]> Wed, 06 Oct 2021 10:42:22 +0200 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Research on new fluorescent sensors for detecting bio-particles in medical diagnostics]]> Wed, 06 Oct 2021 10:03:58 +0200 Szymaszek, Patryk
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Analiza RAMS kolejowych środków transportu w świetle wymagań normy PN-EN 50126:2018]]> Wed, 06 Oct 2021 07:50:30 +0200 Wyraz, Elżbieta; Szkoda, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Automotyzacja ruchu pojazdów szynowych na przykładzie pierwszego w Polsce autonomicznego sterowania tramwajem]]> Wed, 06 Oct 2021 07:49:57 +0200 Szkoda, Maciej; Michnej, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Paluch, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Ocena efektywności inwestycji taborowych na przykładzie wybranych wariantów budowy metra w Krakowie]]> Wed, 06 Oct 2021 07:49:23 +0200 Szkoda, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Ocena poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) podzespołów pojazdów szynowych w odniesieniu do funkcji związanych z bezpieczeństwem]]> Wed, 06 Oct 2021 07:48:43 +0200 Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Proposals of application of space structures in shaping of constructional systems for large span roofs and tall buildings]]> Tue, 05 Oct 2021 19:23:39 +0200 Rębielak, Janusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Problems with a space projection in architecture]]> Tue, 05 Oct 2021 19:22:31 +0200 Vogt, Otmar
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badania nad przydatnością nowych niekowalencyjnych sond fluorescencyjnych do oznaczania biocząstek]]> Tue, 05 Oct 2021 11:55:02 +0200 Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Biosensory to urządzenia analityczne o wysokiej selektywności, które są coraz częściej stosowane w medycynie, ochronie środowiska i przemyśle spożywczym. W medycynie czujniki te są wykorzystywane do celów diagnostycznych, w ochronie środowiska iw przemyśle spożywczym są wykorzystywane do wykrywania szkodliwych, toksycznych substancji, które mogą powodować działanie genotoksyczne. Istnieje wiele rodzajów biosensorów. W przypadku biosensorów białkowych stosuje się pomiary spektrofluorymetryczne oparte na pomiarze światła wynikającego z oddziaływania analitu z czujnikiem. Wybór odpowiedniej techniki fluorescencyjnej do testowania biosensorów zależy od natury biosensora i jego właściwości spektroskopowych. Dostępnych jest kilka technik umożliwiających wdrożenie sensorów fluorescencyjnych: zmiana intensywności fluorescencji, , FRET (rezonansowy transfer energii Förstera), FLIM (obrazowanie czasu życia fluorescencji), FCS ( Fluorescencyjna spektroskopia korelacyjna) [Lakowicz, 2006]. W ramach niniejszych prac przeprowadzono badania nad niekowalencyjną interakcją nowych sond fluorescencyjnych, będącymi pochodnymi pirydyny z biomolekułami, co jest ściśle związane z poszukiwaniami ukierunkowanymi na opracowanie wydajnych sond spektroskopowych dedykowanych systemom biochemicznym. Badania te obejmowały między innymi określenie wpływu stężenia albuminy surowicy bydlęcej (BSA) na fluorescencję badanych związków, a także interakcję badanych sensorów z BSA i zmiany fluorescencji w czasie. Wykazano, że zaprezentowane pochodne mogą znaleźć praktyczne zastosowanie jako markery fluorescencyjne do oznaczania biomacromolekuł.]]>
<![CDATA[Pochodne 1H-pirazolo[3,4-b]chinoksalin – potencjalne materiały do organicznej fotowoltaiki]]> Mon, 04 Oct 2021 15:06:56 +0200 Wojtasik, Katarzyna; Gondek, Ewa; Pokladko-Kowar, Monika; Danel, Andrzej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W pracy przedstawiono niskocząsteczkowe barwniki organiczne z grupy pochodnych układów azaheterocyklicznych – 1H-pirazolo[3,4b]chinoksalin, badane pod kątem zastosowania w organicznych komórkach fotowoltaicznych. Zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań dla komórek fotowoltaicznych wytworzonych w naszym zespole z udziałem przykładowych struktur. Zaproponowano nowe pochodne z przeznaczeniem do fotowoltaiki.]]>
<![CDATA[Hybrid composites based on polypropylene with basalt/glass fibers]]> Mon, 04 Oct 2021 12:24:54 +0200 Kufel, Anna; Para, Sławomir; Kuciel, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Hybrid composites based on polypropylene with basalt/glass fibers]]> Mon, 04 Oct 2021 12:24:33 +0200 Kufel, Anna; Para, Sławomir; Kuciel, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Hybridization is a combination of two or more types of fibers in one matrix and it is becoming more and more common. Hybridization overcomes the limitations of one type of reinforcement by combining with another type with a better performance. This allows for a more versatile use of composites with improved properties. Our research aimed to develop and characterize the polypropylene hybrid composites reinforced with basalt and glass fibers. The fillers were added in weight content of 10%, 15% and 20%. The composites were produced by using an injection-molding machine. To measure the mechanical properties of the hybrid composite a tensile test, three point flexural test and Charpy impact test were conducted. Furthermore, the tests were performed at various temperatures (−24 °C, 23 °C, and 80 °C). To evaluate the state of dispersion and adhesion between the fibers and the matrix, the fractured sur-faces of the various samples after tensile test were observed using a scanning electron microscope. The results show that the production of composite with both basalt and glass fibers in polypropylene matrix with maleic anhydride-grafted polypropylene can be successfully achieved. The addition of two types of the fibers increased the tensile strength by 306% and tensile modulus by 333% for a composition with 20% by weight fibers]]>