Nowe zasoby w Repozytorium PK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Wpływ dodatków żelaza na właściwości sorpcyjne haloizytu]]> Sat, 17 Nov 2018 08:24:36 +0100 Jaroń, A.; Kuc, A.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Haloizyt wykorzystywany jest w produkcji wielu rodzajów sorbentów w tym również służących do oczyszczania powietrza z toksycznych gazów. Ponieważ złoża tego minerału mogą zawierać zanieczyszczenia, trudno jest w procesie technologicznym otrzymać sorbent zawierający czysty haloizyt a zawartość domieszek zasadniczo wpływa na właściwość sorpcyjne tego minerału. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań procesów sorpcji H2S na złożu haloizytowym oraz na złożach haloizytowych modyfikowanych dodatkiem mikrometrycznych ziaren żelaza. Badane sorbenty analizowano z wykorzystaniem technik XRD, XRF, SEM.]]>
<![CDATA[Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich : praca doktorska]]> Fri, 16 Nov 2018 14:13:51 +0100 Dudzic-Gyurkovich, Karolina
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Rozprawa doktorska podejmuje problematykę przekształceń terenów przyległych do tras transportu kołowego o charakterze tranzytowym w obszarach zurbanizowanych. Celem pracy jest określenie roli, jaką odgrywają przekształcenia barier urbanistycznych, w szczególności tworzonych przez układy transportu kołowego o charakterze tranzytowym, w procesach poprawy jakości tkanki miejskiej. Przeprowadzono badania o charakterze teoretycznym i empirycznym. Przebadano wybrane przypadki przekształceń takich barier zrealizowane na obszarze Metropolii Barcelońskiej. W każdym z przypadków poddano ocenie m.in. konfigurację przestrzenną rozwiązania oraz możliwości i kierunki powiązań pieszych. Udowodniono, że bariery związane z ciągami komunikacji kołowej o charakterze tranzytowym mogą zostać pokonane, lub ich oddziaływanie zneutralizowane przy zastosowaniu skutecznych strategii. Podstawowym narzędziem takiej strategii jest utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w obrębie której zostają nawiązane połączenia piesze mogące zostać włączone w sieć przestrzeni publicznych miasta. Zaobserwowane efekty badanych przekształceń dowodzą, że rejony dróg szybkiego ruchu mogą stać się terenami znaczącymi w skali miasta z uwagi na walory kompozycyjne i funkcjonalne. Mogą też uzupełniać i konsolidować sieci przestrzeni publicznych wpływając na podniesienie jakości tkanki miasta. Wnioski oraz stworzona typologia skutecznych rozwiązań mogą okazać się pomocne przy wdrażaniu rozwiązań naprawczych, scalających systemy przestrzeni publicznych w miastach polskich.]]>
<![CDATA[Konstrukcyjne i technologiczne aspekty naprężeń termiczno-skurczowych w masywnych i średniomasywnych konstrukcjach betonowych]]> Fri, 16 Nov 2018 14:06:03 +0100 Flaga, Kazimierz; Klemczak, Barbara
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców : praca doktorska]]> Fri, 16 Nov 2018 13:52:33 +0100 Łysień, Mariusz
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Woda od wieków jest jednym z najważniejszych czynników mających udział w kształtowaniu przestrzeni miasta. Początkowo wykorzystywana była jako źródło wody pitnej oraz bariera zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańców. Wykorzystywano ją także do transportu towarów, a późniejszym okresie lokowano w pobliżu rzek obiekty produkcyjne. Szczególnie II rewolucja przemysłowa doprowadziła do intensywnego rozwoju przemysłu. Zakłady budowano poza miastem ze względu na duże zapotrzebowanie na rozległe połacie terenu oraz na bliskie sąsiedztwo wody, która była niezbędna w procesie wytwarzania. Celem pracy jest określenie powiązań pomiędzy miastem i wodą, a także nadrzecznymi terenami poddawanymi procesowi rewitalizacji w miastach różnej wielkości. Porównując liczne przykłady zagranicznych przebudów, rewitalizacji i sposobu zagospodarowania miejskich terenów przywodnych, autor ma zamiar sprawdzić, jak te często bardzo znane rozwiązania przekładają się na metody stosowane w miastach leżących w Polsce. To również próba sprecyzowania działań z perspektywy człowieka - potencjalnego mieszkańca, a także opracowanie typologii użytkowania terenów nadwodnych. Potrzeba wykonania niniejszego opracowania wynika jednocześnie z zależności rzeki od wielu dokumentów prawnych, które dotyczą zagospodarowania różnych elementów znajdujących się w obszarach nadwodnych. Przed przystąpieniem do badań przykładów polskich, wykonano dokładną analizę literatury oraz przeanalizowano materiał planistyczny dotyczący poszczególnych ośrodków. Literatura obejmuje najnowsze pozycje, dzięki czemu w pracy udało się zawrzeć aktualne trendy w sposobie kształtowania przestrzeni nadwodnych.]]>
<![CDATA[Wybrane problemy dotyczące projektowania Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu]]> Fri, 16 Nov 2018 13:18:58 +0100 Janiak, Tomasz; Lachowicz, Magdalena; Podhorecki, Adam
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiono wybrane problemy projektowania Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu. Wynikały one głównie z tego, że w realizowanym obiekcie wprowadzono wiele nowatorskich, wcześniej nigdy niestosowanych rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych, np. okładziny ścian i sufitów w postaci konglomeratów betonu z cegłą lub tufem wulkanicznym, wprowadzono ruchome sufity oraz możliwość połączenia dwóch sal koncertowych w jedną większą. Określono przyczyny powstania problemów. Na koniec sformułowano zalecenia umożliwiające uniknięcie ich w przyszłości przy realizacji podobnych przedsięwzięć inwestycyjnych.]]>
<![CDATA[Prefabrykacja w mostownictwie]]> Fri, 16 Nov 2018 12:44:44 +0100 Biliszczuk, Jan; Onysyk, Jerzy
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: We współczesnym mostownictwie prefabrykację stosuje się przy budowie konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Zakres wykorzystania prefabrykacji znacznie się rozszerzył ze względu na zwiększone możliwości transportowe i łatwość montażu.]]>
<![CDATA[Pressure effect on magnetic phase transitions in slowly cooled NiMn1-xCrxGe]]> Fri, 16 Nov 2018 10:08:51 +0100 Duraj, R.; Szytuła, A.; Jaworska-Gołąb, T.; Deptuch, A.; Tyvanchuk, Yu.; Sivachenko, A.; Val'kov, V.; Dyakonov, V.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: For a slowly cooled series of NiMn1-xCrxGe half-Heusler alloys (x = 0.04, 0.11, 0.18 and 0.25) the magnetostructural (P,T) phase diagrams, under hydrostatic pressure up to 13.5 kbar, were determined. At ambient pressure a magnetic (second order) transition and a structural (first order, martensitic) phase transition are observed. The temperature of the magnetic phase transition increases while the one of the structural phase transition decreases with increasing pressure. The lines of these dependences intersect at so-called triple point (PTRI, TTRI) and a magneto-structural (first order) phase transition develops with further pressure increase. The magneto-structural transition temperature decreases with increasing pressure. The value of the triple point pressure PTRI decreases with increasing Cr content, from about 8 kbar (for x = 0.04) to about 1 kbar (for x = 0.25) on heating.]]>
<![CDATA[Otwarty dostęp do publikacji i badań naukowych]]> Fri, 16 Nov 2018 09:45:47 +0100 Stąporek, Marta; Radzicka, Joanna
rodzaj: publikacja w serwisie internetowym
]]>
<![CDATA[Solutions of selected inverse heat transfer problems and their experimental verifications]]> Fri, 16 Nov 2018 09:43:28 +0100 Cebula, Artur
rodzaj: książka
Abstrakt: The aim of this monograph is to present a measuring instrument for determination of time-dependent heat flux values on the instrument outer surface. The material temperatures are measured in internal discrete points. A mathematical model is developed to enable reconstruction of conditions prevailing on the outer surface based on measurements performed inside a solid body. The issue is based on the solution of an inverse heat conduction problem. The computational domain is divided into the direct and the inverse region. The regions are divided further into control volumes and then the heat balance equations are written according to the finite volume method. First, the temperature distribution is found in the direct region. Next, it is determined by means of the space marching method in the region of the inverse problem, moving towards the outer surface. The conditions prevailing on the outer surface are reconstructed, i.e. the sought surface temperature and heat flux values are calculated. The developed method makes it possible to reconstruct the outer surface conditions varying in time. It is simple both in notation and implementation. A computational test is carried out to verify the method capacity for reconstruction of fast changes in the heat flux on the element surface. The test consists in a comparison between results obtained by means of the method and CFD calculations. The CFD computations concern the control rod in the Forsmark Nuclear Power Plant. The rod is washed with cool water, and in the cross-flow it is washed by hot water jets. This causes fluctuations in the rod surface temperature. Temperature histories are generated from the CFD model in several selected internal points. They are then set as input parameters for the developed own model. The comparison of the results proves the method capacity for reconstruction of fast changes in the heat flux and the surface temperature values. Then the real measuring instrument is designed and made. The element takes account of the specificity and limitations of the inverse method, which is very sensitive to random measuring errors and to any changes in the temperature sensors location, which should coincide with the location of the numerical mesh nodes. So that fast changes occurring on the outer surface can be reconstructed, thermocouples have to be installed possibly close to the surface. The developed measuring instrument was commissioned and made in co-operation with an industrial partner. Its target application was to analyse transient heat conduction phenomena after the rod failure. The monograph presents two design solutions differing in the way in which the thermocouples are installed. The developed 149 measuring instrument is mounted on a testing stand. The stand is designed to enable impingement of hot air jets to cool and heat up the measuring instrument with a different frequency. The tests are carried out to verify the correctness of the measuring instrument operation. Designing the measuring insert, special care was taken to obtain an accurate configuration of the thermocouples. The location of the thermocouples is verified by means of computer imaging. The verification confirms they are located accurately, as planned. The impact of random measuring errors is minimized as early as at the computational model stage because the temperature transients and derivatives thereof are smoothed using a 9-point averaging filter. An attempt is presented to replace the finite volume method with the finite volume-finite element method (FVFEM). The FVFEM is more complex compared to the classical FVM. However, it has the advantage of being able to modify the location of the mesh nodes. If differences arise in the location of the thermocouples compared to the designed configuration, the method makes it possible to correct the node location. This cannot be done within the FVM. The proposed method is tested through a comparison with other numerical methods, including the FVM and the FEM. Additional calculations are performed to investigate the impact of random measuring errors on the method accuracy. An analysis is also conducted of the effect of the time step on the result. Moreover, calculations are carried out using measuring data obtained from the laboratory stand. The calculation results confirm that the method is appropriate and useful in the case of elements with complex geometries and enables determination of the local heat flux or heat transfer coefficient values. It can be used successfully to develop the measuring instrument just like the previous procedure based on the FVM. Together with relevant methodology, the developed element makes it possible to determine transient heat flux values. This enables determination of the mean and the local value as well. The instrument is free from limitations typical of calorimetric meters, where the measured heat impulse must be short. The monograph also presents experimental testing of a flowmeter where considerations aiming to find the sought quantity through a solution of the inverse problem are continued. In the problem, the heat flux on the outer surface is known and the outer surface temperatures are measured. Based on these values, the fluid flow through the duct is reconstructed. A comparison was also made within the problem between the analytical model on the one hand and the CFD model and the experimental results on the other. The presented issues are especially useful if there is no access to the surface on which thermal or flow conditions are to be determined. This is the case if extreme physical conditions occur (high pressure or temperature) in the flow of aggressive liquids or if design reasons make it impossible to gain access to the analysed surface.]]>
<![CDATA[Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich]]> Thu, 15 Nov 2018 14:51:24 +0100 Dudzic-Gyurkovich, Karolina
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Rozprawa doktorska podejmuje problematykę przekształceń terenów przyległych do tras transportu kołowego o charakterze tranzytowym w obszarach zurbanizowanych. Celem pracy jest określenie roli, jaką odgrywają przekształcenia barier urbanistycznych, w szczególności tworzonych przez układy transportu kołowego o charakterze tranzytowym, w procesach poprawy jakości tkanki miejskiej. Przeprowadzono badania o charakterze teoretycznym i empirycznym. Przebadano wybrane przypadki przekształceń takich barier zrealizowane na obszarze Metropolii Barcelońskiej. W każdym z przypadków poddano ocenie m.in. konfigurację przestrzenną rozwiązania oraz możliwości i kierunki powiązań pieszych. Udowodniono, że bariery związane z ciągami komunikacji kołowej o charakterze tranzytowym mogą zostać pokonane, lub ich oddziaływanie zneutralizowane przy zastosowaniu skutecznych strategii. Podstawowym narzędziem takiej strategii jest utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w obrębie której zostają nawiązane połączenia piesze mogące zostać włączone w sieć przestrzeni publicznych miasta. Zaobserwowane efekty badanych przekształceń dowodzą, że rejony dróg szybkiego ruchu mogą stać się terenami znaczącymi w skali miasta z uwagi na walory kompozycyjne i funkcjonalne. Mogą też uzupełniać i konsolidować sieci przestrzeni publicznych wpływając na podniesienie jakości tkanki miasta. Wnioski oraz stworzona typologia skutecznych rozwiązań mogą okazać się pomocne przy wdrażaniu rozwiązań naprawczych, scalających systemy przestrzeni publicznych w miastach polskich.]]>
<![CDATA[Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców]]> Thu, 15 Nov 2018 14:47:15 +0100 Łysień, Mariusz
rodzaj: rozprawa doktorska
Abstrakt: Woda od wieków jest jednym z najważniejszych czynników mających udział w kształtowaniu przestrzeni miasta. Początkowo wykorzystywana była jako źródło wody pitnej oraz bariera zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańców. Wykorzystywano ją także do transportu towarów, a późniejszym okresie lokowano w pobliżu rzek obiekty produkcyjne. Szczególnie II rewolucja przemysłowa doprowadziła do intensywnego rozwoju przemysłu. Zakłady budowano poza miastem ze względu na duże zapotrzebowanie na rozległe połacie terenu oraz na bliskie sąsiedztwo wody, która była niezbędna w procesie wytwarzania. Celem pracy jest określenie powiązań pomiędzy miastem i wodą, a także nadrzecznymi terenami poddawanymi procesowi rewitalizacji w miastach różnej wielkości. Porównując liczne przykłady zagranicznych przebudów, rewitalizacji i sposobu zagospodarowania miejskich terenów przywodnych, autor ma zamiar sprawdzić, jak te często bardzo znane rozwiązania przekładają się na metody stosowane w miastach leżących w Polsce. To również próba sprecyzowania działań z perspektywy człowieka - potencjalnego mieszkańca, a także opracowanie typologii użytkowania terenów nadwodnych. Potrzeba wykonania niniejszego opracowania wynika jednocześnie z zależności rzeki od wielu dokumentów prawnych, które dotyczą zagospodarowania różnych elementów znajdujących się w obszarach nadwodnych. Przed przystąpieniem do badań przykładów polskich, wykonano dokładną analizę literatury oraz przeanalizowano materiał planistyczny dotyczący poszczególnych ośrodków. Literatura obejmuje najnowsze pozycje, dzięki czemu w pracy udało się zawrzeć aktualne trendy w sposobie kształtowania przestrzeni nadwodnych.]]>
<![CDATA[Dlaczego działa GPS?]]> Thu, 15 Nov 2018 14:31:14 +0100 Kurzyk, Jan
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Dissipation influence on cooling of 2-dimensional hard needle systems]]> Thu, 15 Nov 2018 13:32:13 +0100 Chrzanowska, Agnieszka; Ehrentraut, Harald
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[The estimation of friction coefficient of brake pad- disc during braking process in different operating conditions]]> Thu, 15 Nov 2018 12:10:37 +0100 Szczypiński-Sala, W.; Dobaj, K.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In the paper, the results of the research were discussed, the aim of which was the estimation of the friction coefficient of brake pad- brake disc during braking a vehicle with regard to the influence of external conditions. B Segment vehicle with independent suspension was used for measurement and tests. Test brakes were made on the drum test stand the moment of inertia of which was chosen so that kinetic energy lost during the test would be the same as during road tests. The step of wetting of the brake disc and pads was taken into consideration during the research. The research was conducted comparatively for the vehicle with acting anti-lock braking system and subsequently for the vehicle without the system. The friction materials used in disc brake systems are required to provide a stable friction coefficient. From the point of view of efficiency of operation the brake system, the characteristics of the variation of friction coefficient of the brake disc and pads have a special meaning. Neural network was applied to estimate the value of friction coefficient during braking. The results obtained during the measurements were compared to the estimated values.]]>
<![CDATA[Integrated DC electrical machine for all-electric and hybrid-electric vehicles]]> Thu, 15 Nov 2018 10:25:14 +0100 Tutaj, J.; Fijałkowski, B.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In the paper a concept and physical and mathematical models of the integrated DC electrical machine for automotive vehicles with the electromechanical or hybridelectromechanical drive is presented. The DC electrical machine under consideration is a double DC-AC/AC-DC commutator synchronous motor/ generator with electronic commutators and an electromagnetic exciter on a common shaft. The paper contains a short description of the mechatronic control system of this DC electrical machine, operating both as an electromechanical motor and/or a mechanoelectrical generator. Besides, the oscillograms from the laboratory tests of this electrical machine are also presented. The analysis of the operation of this DC electrical machine is facilitated by the physical and mathematical models presented in the paper. Thanks to the use of an innovative electronic AC-DC commutator, operating as a transistor AC-DC rectifier, the energy efficiency and reliability of this electrical machine was improved during operation as a mechanoelectrical generator.]]>
<![CDATA[Configuration and algorithm of the liquid circulation control system in the cooling system with a heat accumulator]]> Thu, 15 Nov 2018 10:07:42 +0100 Kosztyła, T.; Tutaj, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In this article authors presented the configuration and algorithm of the liquid circulation control system a modified cooling system. The vehicle selected for modification and simulation is the Toyota Yaris Hybrid. Modification of the cooling system in a hybrid vehicle consisted of the use of a Heat Storage (HS) and Heat Exchanger exhaust gases-cooling liquid (HE). Waste heat from exhaust gases has been stored in HS and used to obtain and maintain the desired operating temperature Internal Combustion Engine (ICE), while his intermittent operation. The purpose of the proposed amendment is increase energy efficiency of the hybrid vehicle`s propulsion system by reducing the operating time of the ICE at a temperature lower than the assumed working temperature. The control system is based on the C-RIO real time computer and the LAbVIEW software. The software controls the circulation of the cooling liquid and exhaust gases and also allows the recording of the relevant parameters of the hybrid drive system, such as e.g. the temperature of the HS, the load of ICE, ambient temperature or temperature of exhaust gases before HE. The paper presents the results of simulation of signal changes to control the cooling system. Simulations of control system were carried out for winter conditions of the surroundings and urban traffic, including heat received from the cooling system to warm the passenger space. In the further stage of the research, the authors plan to carry out road experimental research.]]>
<![CDATA[A novel heuristic generator of structural topologies based on sorted compliances]]> Thu, 15 Nov 2018 09:44:14 +0100 Mazur, Monika; Tajs-Zielińska, Katarzyna; Bochenek, Bogdan
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Topology optimization, although well recognized and widely developed, remains still up-to-date challenge. It has gained recently more attention since large computational ability become available for designers. This process is stimulated simultaneously by variety of emerging, innovative optimization methods. It is observed that traditional gradient-based mathematical programming algorithms, in many cases, are replaced by novel and efficient heuristic methods inspired by biological, chemical or physical phenomena. These methods become useful tools for structural optimization because of their versatility and easy numerical implementation. In this paper a novel heuristic algorithm for minimum compliance topology optimization is proposed. Its effectiveness is illustrated by the results of numerical generation of optimal topologies for selected plane and spatial structures.]]>
<![CDATA[An intelligent system to predict risk and costs of cargo thefts in road transport ]]> Wed, 14 Nov 2018 14:40:06 +0100 Lorenc, Augustyn; Kuźnar, Małgorzata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The article looks at the simulations of the possibility of theft risk occurrences with taking into account different types of cargo, its price and a carriage phase. The risk analysis was conducted by using original algorithms developed on the basis of artificial neural networks that take into account, among others, the probability of the cargo theft risk in a particular stage of the order for different types of cargo. The authors specify the forecasted loss values that refer to the type of stolen cargo, including penalties depending on the stage of the carriage. The research and the method described in this article enable the engineers to create a tool/program that facilitates the process of making decisions about additional cargo insurance or the use of monitoring systems for the location and parameters of the cargo. The method can also be used by the insurance companies to determine rates for cargo insurance.]]>
<![CDATA[Gare d'Austerlitz - Paris Rive Gauche - Smart complex na skalę metropolii]]> Wed, 14 Nov 2018 13:27:40 +0100 Franta, Julian
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest procesowi przekształceń, jakich doświadcza jeden z większych dworców Paryża wraz ze swoim otoczeniem. To największy od czasów urbanistycznej rewolucji Haussmanna projekt przebudowy i rewitalizacji urbanistycznej w stolicy Francji, będący przykładem tworzenia inteligentnego miasta na miarę XXI wieku.]]>
<![CDATA[Laser treatment of heterogeneous surfaces formed by electro-spark deposition]]> Wed, 14 Nov 2018 12:26:11 +0100 Radek, Norbert; Pietraszek, Jacek; Szczotok, Agnieszka
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Sztuczna wyspa Philip Bay]]> Wed, 14 Nov 2018 11:51:17 +0100 Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena; Żuk, Kinga
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Publikacja przedstawia współczesne metody rozwoju miast leżących nad wodą w oparciu o budowę sztucznych wysp. Realizacje takie są coraz powszechniejsze na świecie. Uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju i stanowią propozycje dotyczące korzystania z alternatywnych źródeł energii. Problemy miasta Melbourne wynikające ze zbyt małej przepustowości istniejącego portu mogłyby zostać zażegnane dzięki budowie w zatoce Philip Bay sztucznej wyspy. Rozwiązanie takie było proponowane przez władze miasta, nie doczekało się jednak do tej pory realizacji. W publikacji przedstawiono projekt dyplomowy wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w którym uzasadniono potrzebę utworzenia sztucznej wyspy w Philip Bay oraz zaprezentowano jej autorską wizję.]]>
<![CDATA[Airport catchment area - example Warsaw Modlin Airport]]> Wed, 14 Nov 2018 11:45:54 +0100 Blachut, Jakub
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[“International style” and its interpretation at the beginning of the XXI century]]> Wed, 14 Nov 2018 11:45:52 +0100 Proskuryakov, Viktor; Bohdanova, Yuliya; Yuriychuk, Ruslan
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article is dedicated to similarities, differences, borrowings and authenticity of the “international style” in the researches of modern architects-scientists.]]>
<![CDATA[State of polish theatre architecture research in Ukraine]]> Wed, 14 Nov 2018 11:42:55 +0100 Proskuryakov, Viktor; Goy, Bohdan; Savchak, Roman
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article highlights studying the architecture of Polish theatre in Ukraine and in the world. Peculiarities and differences in researching this issue in foreign and domestic works have been demonstrated. Problems of the research, not taking into consideration versatility and complexity for a thorough presentation, are partially shown in modern works on a quality new level.]]>
<![CDATA[Searching for city centre of Stalowa Wola]]> Wed, 14 Nov 2018 11:41:32 +0100 Ciepiela, Agnieszka
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[The element of water in the architecture of archaic societies]]> Wed, 14 Nov 2018 11:40:15 +0100 Mikhailova, Rada
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article studies the historical, cultural and artistic interpretation of the element of water, embodied and visualized in the architectural-artistic images of archaic societies. The analysis of evolutionary and transformational processes have been based on a combination of historical and archaeological reconstructions, cultural, and art-study methods.]]>
<![CDATA[The latest methodological approaches in the spatial development of Ukrainian cities]]> Wed, 14 Nov 2018 11:37:01 +0100 Vadimov, V. M.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: The article deals with topical issues of the development of the theory and practice of modern urban development in Ukraine. The necessity of the newest approaches in the sphere of urban designing is convincedly presented here. The application of dynamic methodology of permanent spatial (urban planning) on the basis of geoinformation technologies is proposed.]]>
<![CDATA[Cayan Tower przykład współczesnej architektury w myśl idei smart building]]> Wed, 14 Nov 2018 11:35:03 +0100 Biskup, Kamil
rodzaj: artykuł
Abstrakt: „Pojęcie budynku inteligentnego kształtowało się przez ostatnie 20-30 lat ubiegłego wieku. Początkowo pojęcie to odnosiło się jedynie do poziomu technicznego zaawansowania technologii zainstalowanych w budynku. Wraz z rozwojem społeczeństwa informatycznego, nowych form pracy, pojawiły się nowe wymagania w stosunku do budynku obejmujące, oprócz jakości technicznej, także jakość przestrzeni życia i pracy człowieka” Wysokie wymagania dla budynku w zakresie, jakości technicznej, przy jednoczesnym wysokim standardzie, jakości przestrzeni życia spełnia znajdujący się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w luksusowej dzielnicy Dubaj Marina budynek o nazwie Cayan Tower. Przyjęte w budynku rozwiązania konstrukcyjno-techniczne korelują wzajemnie czerpiąc z zasad towarzyszących innowacyjnemu połączeniu tego co we współczesnym projektowaniu jest ekonomiczne, ekologiczne, elastyczne oraz estetyczne oraz zgodne z myślą idei smart building. Dynamiczna forma budynku sprawia iż Cayan Tower prezentuje się inaczej pod każdym kątem i wyróżnia się w panoramie Dubaju.]]>
<![CDATA[Changes in the level of satisfaction and passenger preferences in sustainable public transport]]> Wed, 14 Nov 2018 11:33:13 +0100 Bryniarska, Zofia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Passenger satisfaction and preference surveys allow for assessing the quality of public transport operation from the point of view of passengers. One of the basic principles that should be followed by organizers of public transport is to achieve sustainable transport in urban areas by offering high-quality services and encouraging as many residents as possible to use this form of mobility. Technical, technological, innovative and quantitative changes in-troduced by organizers and transport operators are reflected in passengers’ perception of public transport services in urban areas. The aim of the article is to show that passengers begin to appreciate transport attributes such as the frequency and the duration of travels more than punctuality and the ability to travel without transferring at interchanges. In addition, the importance of direct interpretation of the quality gap of selected quality attributes by or-ganizers and mass transport operators has been demonstrated.]]>
<![CDATA[Architektoniczne metody walki z zanieczyszczeniem powietrza]]> Wed, 14 Nov 2018 11:32:08 +0100 Broniewicz, Piotr
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Jednym z największych zagrożeń dla dynamicznie rozwijających się na całym świecie miast jest skażenie powietrza. Powoduję ono wiele problemów, na czele z najpoważniejszymi, dotyczącymi zdrowia mieszkańców. Szacuje się, że w samej Europie dochodzi do ok. 600 tysięcy przedwczesnych zgonów spowodowanych smogiem. Przekłada się to na ok 1,6 biliona dolarów straty dla europejskich gospodarek. Liczby te pokazują, jak istotna jest walka z tym zagrożeniem. Poniższy artykuł w sposób przeglądowy pokazuje rozwiązania, które zostały wprowadzone przez architektów w ciągu ostatnich lat, aby wspomóc mieszkańców miast w zmaganiach z zanieczyszczonym powietrzem. Prezentuje też projekty będące w fazie eksperymentalnej, posiadające potencjał wdrożeniowy.]]>
<![CDATA[Turyn: oblicza miasta. W kierunkusmart]]> Wed, 14 Nov 2018 11:29:52 +0100 Malinowska-Petelenz, Beata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Turyn to miasto o silnych korzeniach antycznych i średniowiecznych – miasto kościołów i pałaców. Miasto kultury, biznesu i sportu – monumentalne, eleganckie i chłodne, a jednocześnie fascynująco skromne. Stolica Piemontu, położona nad rzeką Po, miasto wielkich architektów: Juvarry, Guariniego i Alfieriego, stanowi do dziś jedną z najlepszych lekcji post-barokowej urbanistyki. Miasto o wielu obliczach, w którym przeszłość miesza się z inteligentną przyszłością.]]>
<![CDATA[The selected real tramway substation overload analysis using the optimal structure of an artificial neural network]]> Wed, 14 Nov 2018 11:27:33 +0100 Dudzik, Marek; Jagiełło, Adam; Drapik, Sławomir; Prusak, Janusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper constitutes a continuation of research on load variability of rectifier units. The research are made for the selected tram substation. The performed analysis uses the actual measurements. This time the analysis focuses on relation between the maximum loads and 60 minutes overloads currents. The second part of the paper shows the effectiveness of use of the feedforward type artificial neural network. The effectiveness of the analyze was calculated for 250 times, for 50 cases. The results shown in the paper were obtained for optimal structure of the artificial neural network. The results presented in this publication prove to be the best results among the results known by the authors of the work.]]>
<![CDATA[Nowe możliwości kształtowania elewacji z wykorzystaniem projektowania parametrycznego]]> Wed, 14 Nov 2018 11:25:38 +0100 Nassery, Farid; Sikorski, Paweł
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Artykuł prezentuje nowe możliwości wykorzystania narzędzi do projektowania parametrycznego w edukacji architektonicznej, a także w twórczości projektowej, na przykładzie komponowania elewacji budynków. Opracowanie analizuje zagadnienie parametrycznego kreowania elewacji obiektów w środowisku BIM-owskim w oparciu o programy ARCHICAD i Grasshopper. Znajomość potencjału przedstawionych w artykule narzędzi może bezpośrednio przekładać się na sposób i jakość parametrycznego projektowania architektonicznego. Przedstawiono cykl postępowania edukacyjno - projektowego na przykładzie ćwiczenia laboratoryjnego realizowanego na przedmiocie Techniki BIM w Projektowaniu (I stopień, I rok, semestr 02) oraz Projektowanie Parametryczne BIM (II stopień, I rok, semestr 02) prowadzonych przez Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.]]>
<![CDATA[Preliminary analysis of the effectiveness of the use of artificial neural networks for modelling time-voltage and time-current signals of the combination wave generator]]> Wed, 14 Nov 2018 11:24:54 +0100 Dudzik, Marek; Mielnik, Ryszard; Wróbel, Zofia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Currently, scientific research shows an increasing use of artificial intelligence technology to model various types of phenomena. One of such issues is the modeling of the output signals from special electric surge generator. The authors in earlier work presented the model of the output voltage signal from such a generator. This model used the technology of artificial neural networks. This article presents the model of the output current signal from the surge generator. This model also uses an artificial neural network. Both of them, with suboptimal structure, the above models have 1 hidden layer and 4 neurons. The simulation tests of these models showed their high accuracy. Having the model of the output voltage and current from the surge generator available, it is possible to simulate the influence of such signals on various elements of electrical circuits. This can be used, for example, for testing of projected surge protection systems.]]>
<![CDATA[Blockchain – system operacyjny nowoczesnego miasta]]> Wed, 14 Nov 2018 11:22:14 +0100 Celewicz, Piotr
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Niniejszy artykuł dotyczy tematyki funkcjonowania nowoczesnych metropolii jak np. Smart Dubaj, w następstwie postępu cywilizacyjnego dokonującego się aktualnie w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne wspierane przez elektronikę oraz oprogramowanie. Autor przedstawił innowacyjne pomysły dla zastosowania cyfrowej kryptografii – blockchain, które usprawniają interakcje zachodzące wewnątrz struktur nowoczesnych miast lub ich fragmentów, pomiędzy jej użytkownikami, w operacjach finansowych, w partycypacji społecznej, administracji publicznej i szeroko pojętych usługach, wykorzystujących nowe cyfrowe media. Większość zaprezentowanych przykładów dotyczy rozwijanych pomysłów, które są w fazie testów i wkrótce mogą zostać wykorzystane jako najbardziej optymalne.]]>
<![CDATA[Skocznie x3]]> Wed, 14 Nov 2018 11:20:11 +0100 Twardowski, Mariusz
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Skocznie narciarskie są kosztownymi obiektami przeznaczonymi dla niewielkiej liczby odbiorców, których zmagania oglądają tysiące widzów. Pod koniec XX wieku, zauważono, że skocznie zdominowała funkcja. Pierwszym obiektem, który wyłamał się z tej konwencji był skocznia Bergisel. Zupełnie nowa estetyka, wprowadzenie widzów na szczyt skoczni poza zawodami, by mogli poczuć się jak skoczkowie, różnorodność funkcji towarzyszących sprawia, że ten przykład staje się modelowym rozwiązaniem dla kolejnych realizacji. W miarę dostosowywania tych budowli do zmieniających się wymogów bezpieczeństwa narzuconych przez FIS oraz zwiększania możliwych odległości lotu skoczków, przebudowywano kolejne skocznie. Jednymi z kolejnych, niezwykle udanych rozwiązań są skocznia olimpijska w Garmisch-Partenkirchen oraz Holmenkollenbakken w Oslo. W obu przypadkach, modernizacje zostały wyłonione na podstawie ogłoszonych konkursów architektonicznych. Czy skocznie stały się bezpieczniejsze dla skoczków, jak zmieniły się rozwiązania technologiczne i jak bardzo są przyjazne środowisku? W jaki sposób wprowadzono rozwiązania smart do użytkowania tych budowli? Jak zmieniła się estetyka tych konstrukcji? Analizując trzy wymienione przykłady obiektów sportowych, autor poszukuje odpowiedzi na powyżej zadane pytania.]]>
<![CDATA[Wykorzystanie elementów kultury regionalnej w architekturze na przykładzie Zakopanego. Wprowadzenie Parku Kulturowego w przestrzeni ulicy Krupówki]]> Wed, 14 Nov 2018 11:17:12 +0100 Mantyka, Marta
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Romantyzm i fascynacja górami zapoczątkowała popularność Zakopanego, jako ośrodka turystycznego. Kultura Podhala, jego architektura i sztuka użytkowa stały się rozpoznawalnymi symbolami regionu, stanowiąc o niezwykłej skali zainteresowania Zakopanem i wpływając na jego rozwój urbanistyczny. Wizytówkowa ulica miasta, Krupówki, w przeszłości pełniąca bardziej formę modnego deptaku, po transformacji w latach 90, nabrała komercyjnego charakteru. W ciągu ulicy pojawiły się wielkoformatowe reklamy, punkty handlu z ręki do ręki, szyldy i plakaty oraz elementy małej architektury, często o niskiej wartości estetycznej i zupełnie niezwiązanych z estetyką otoczenia urbanistycznego. Po fali krytyki tego stanu rzeczy, która przetoczyła się przez media, w roku 2016 miasto wprowadziło obszar Parku Kulturowego dla Krupówek i przylegających ulic, którego głównym zadaniem jest ochrona lokalnych wartości regionalnych, a także poprawa jakości przestrzennej głównej ulicy Zakopanego. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza typowych elementów architektury regionalnej Krupówek oraz przygotowanie wytycznych dla dalszej ochrony regionalnych wartości architektonicznych. Artykuł prezentuje także rezultaty przekształceń przestrzeni ulicy zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla Parku Kulturowego.]]>
<![CDATA[Analiza wraz z oceną relacji pomiędzy ideą Smart City a budową formy urbanistycznej na przykładzie Oslo i Wiednia]]> Wed, 14 Nov 2018 11:08:30 +0100 Gorgol, Natalia K.
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Autorka przyjmuje tezę, że forma urbanistyczna stanowi kluczowy element w adaptacji istniejących miast w kierunku Smart City, jak i w tworzeniu nowych zespołów urbanistycznych. Artykuł ma na celu zaprezentowanie relacji pomiędzy formą urbanistyczną a ideą Smart City na przykładzie dwóch miast Europejskich z różnych regionów: miasta Europy Północnej – Oslo i Środkowej – Wiednia. Celem pracy jest wykazanie, że idea Smart City powinna być traktowana holistycznie w kontekście urbanistyczno-architektonicznym i wychodzić poza ramy charakterystycznego dla Europy podejścia do miast Smart City, osadzającego się na propagowaniu proekologicznego podejścia do architektury i urbanistyki, głównie dotyczącego zrównoważonego transportu i inwestycji w efektywność energetyczną. Elementem, który powinien być zaakcentowany w transformacji danego miasta w Smart City jest rola urbanistyki, środków planistycznych i planistów. Artykuł stanowi podsumowanie programu badawczego pt. Analiza wraz z oceną relacji pomiędzy ideą Smart City a budową formy urbanistycznej miasta na przykładzie Oslo i Wiednia.]]>
<![CDATA[Pierwszy krok w kierunku „smart project”, czyli inwentaryzacja stanu istniejącego budynku w standardzie BIM]]> Wed, 14 Nov 2018 11:02:54 +0100 Markiewicz, Przemysław
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Dzięki wielu korzyściom płynącym z wdrażania najnowszych technologii informatycznych do architektury i budownictwa BIM nieuchronnie staje się standardem nowoczesnego projektowania. Technologia BIM dotyczy również etapu inwentaryzacji budynków. Kolejność prac przy inwentaryzacji w standardzie BIM na podstawie skanowania laserowego jest następująca: Pierwszą czynnością są pomiary tachimetryczne. Następnie w wyniku skanowania laserowego uzyskujemy tzw. chmury punktów, z których generowane są tzw. ortofotoplany. Na ich podstawie budowany jest wirtualny model budynku. Po naniesieniu wymiarowania i opisów z modelu 3D (4D+5D) można wygenerować rzuty, przekroje i elewacje oraz różnego typu zestawienia.]]>
<![CDATA[Smart City: miasto tworzone przez mieszkanców?!]]> Wed, 14 Nov 2018 10:56:34 +0100 Mikielewicz, Renata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Idea smart city to idea przestrzeni miejskiej zarządzanej sprawnie i przy pomocy najnowszych „inteligentnych” technologii. Technologii, które ułatwiając życie ich użytkownikom, powodują jednocześnie marginalizacje dużych grup społeczeństwa – obierając miejsca pracy i zródła utrzymania; tworząc wirtualne, żyjące w światach równoległych i nie komunikujące się ze sobą wspólnoty; ograniczając dostęp do niektórych usług i aktywności tym, którzy z różnych powodów nie nadażają za postępem. W ten sposób przestrzeń miejska staje się łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej zamknięta w sensie społecznym. Artykuł jest próbą zmierzenia się z wyzwaniami technologii przeciwstawionej, czy może jedynie uzupełniającej, działania lokalnych społeczności skierowane na tworzenie przestrzeni miejskich budujących wspólnotę i bardziej humanistyczne przestrzenie życia.]]>
<![CDATA[Millenium Park Chicago - Smart Project & City]]> Wed, 14 Nov 2018 10:47:06 +0100 Paprzyca, Krystyna
rodzaj: artykuł
Abstrakt: W obliczu globalizacji istnieje ustawiczna konieczność poszukiwania nowych podejść do kształtowania miasta, z uwzględnieniem przemian społeczno–ekonomicznych. Ciągła uwaga miast powinna dotyczyć przedsięwzięć zorientowanych na poprawę jakości przestrzeni miejskiej, również na zwiększenie jej atrakcyjności. Miasta atrakcyjne promują mieszkańcom nową jakość życia, kreują pozytywny wizerunek miasta, które to cechy mogą stać się motorem jego rozwoju. Przyspieszają również dopływ współczesnych czynników rozwoju: kapitału finansowego, innowacji, kreatywnych ludzi i technologii. Wprowadzenie nowych kreatywnych funkcji w przestrzeni miejskiej, powoduje nie tylko wzrost jej jakości, ale i wzrost wartości, które mają wpływ na człowieka użytkownika tej przestrzeni. Miejsca stają się atrakcyjne i unikatowe poprzez zwiększenie walorów użytkowych, społecznych, kulturowych ekonomicznych. Jako przykład takiego miejsca może posłużyć Millenium Park w Chicago.]]>
<![CDATA[Kłopoty z równaniem Arrheniusa przy ocenie dojrzałości betonu]]> Wed, 14 Nov 2018 10:44:30 +0100 Kurdowski, Wiesław; Pichniarczyk, Paweł
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W roku 1977 Freileben Hansen i Pedersen zastosowali równanie Arrheniusa do obliczania równoważnego wieku betonu we wzorze na dojrzałość. Nie był to jednak ogólny wzór Arrheniusa lnk = B – A/T lecz jego forma zastosowana do reakcji dwucząsteczkowych gazów; stąd pojawiła się energia aktywacji i stała gazowa R. Nie mają one zastosowania do reakcji cementu z wodą, co zresztą było podkreślane przez niektórych autorów. Carino zaproponował prostą zależność k=AoeBT, która jednak nie jest praktycznie stosowana. Autorzy proponują stosowanie właśnie tego wzoru, lub odpowiednio przekształconego ogólnego wzoru Arrheniusa. Równocześnie proponuje się wyrażenie "współczynnik wpływu temperatury" we wzorze Carino zastąpić "aktywnością hydrauliczną" cementu i wykorzystywać możliwość jej określania przez ciepło hydratacji, które wykazuje dobrą korelację z wytrzymałością cementu. Podano parę przykładów z tego zakresu.]]>
<![CDATA[Przewidywane rozwiązania przyszłościowe systemu zarządzania budynkiem]]> Wed, 14 Nov 2018 10:39:41 +0100 Huebner, Jarosław
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Systemy zarządzania budynkiem to część tematyki związanej z inteligentnymi domami, to zautomatyzowanie budynku polegające na połączeniu 3 komponentów: sensorów, urządzeń wykonawczych i jednostek obliczeniowych. Algorytmy sztucznej inteligencji będą mogły w przyszłości na bazie naszych zachowań oraz informacji z sensorów przewidzieć nasze potrzeby i samodzielnie określić działania niezbędne do ich realizacji. To właśnie jest przejawem sztucznej inteligencji. Rozwijające się na coraz większą skalę algorytmy sztucznej inteligencji w obszarach związanych z przewidywaniem potrzeb i zachowań wskazują na taką właśnie drogę rozwoju również dla SZB. Sprzyjać temu będzie również możliwość porozumiewania się głosem z automatyka budynków, jako naturalna formą komunikacji z użytkownikiem. Powyższe obserwacje można przenieść na pole badań nad zachowaniami ludzkimi. Przewidywane jest bardzo przychylne przyjęcie sztucznej inteligencji w zastosowaniach komercyjnych. Konsekwencją tak rozumianej ewolucji jest spekulacja co do terminu kiedy myślenie abstrakcyjne będzie również w zasięgu sztucznej inteligencji.]]>
<![CDATA[„SMART CITY” to nie tylko technologia]]> Wed, 14 Nov 2018 10:25:53 +0100 Tor, Paweł
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Obecnie w niemal każdej dziedzinie życia zauważyć można znaczący wzrost znaczenia technologii. Rozwój ten jest konieczny i niesie za sobą wiele korzystnych zmian również w funkcjonowaniu nowoczesnego miasta, które w myśl współczesnych trendów ma stać się „SMART CITY”. Słownikowa definicja słowa „smart” wskazuje jego znaczenia jako „inteligentny, mądry”, co oznacza że „smart city” jest nie tylko inteligentne dzięki rozwiązaniom m.in. teleinformatycznym wspomagającym jego codzienne funkcjonowanie, ale także mądre mądrością korzystającą z dotychczasowych doświadczeń i odpowiadającą na nietechnologiczne potrzeby mieszkańców miast. Traktując współczesne technologie jako swoistą „nakładkę” na istniejącą lub projektowaną tkankę urbanistyczną należy pamiętać, że nowo projektowane obszary muszą być również „smart” swoją strukturą i programem tworzącym wysokiej jakości podbudowę pod miasto przyszłości.]]>
<![CDATA[Smart city farmą pionową. Wybrane przykłady rozwiązań]]> Wed, 14 Nov 2018 10:21:07 +0100 Drożdż-Szczybura, Małgorzata
rodzaj: artykuł
Abstrakt: Miasta rozwijają się niezwykle szybko i już wykorzystują 75% zasobów Ziemi. Ich powierzchnia zwiększa się dużo wolniej niż gęstość zaludnienia, co oznacza, że na coraz mniejszym obszarze mieszka coraz więcej ludzi, którzy nie produkują, ale potrzebują żywności. W reakcji na potencjalne sytuacje kryzysowe i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańcom, niektóre z największych metropolii świata opracowują strategie żywnościowe uwzględniające produkcje żywności w mieście. W wielu krajach wdrażane są różne rozwiązania pozwalające realizować idee energetycznej i żywnościowej samowystarczalności miast. Realizowane są miejskie farmy pionowe. Powstają też teoretyczne projekty samowystarczalnych inteligentnych miast, które spełniają warunki określone przez definicje współczesnych farm pionowych. Przybierają one formę zwartych struktur, pojedynczych farm: inteligentnych eco-miast oraz inteligentnych eco-miast utworzonych z kilku farm pionowych.]]>
<![CDATA[Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy]]> Wed, 14 Nov 2018 10:13:31 +0100 Seruga, Wacław
rodzaj: artykuł
]]>
<![CDATA[Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 23]]> Wed, 14 Nov 2018 10:11:17 +0100 rodzaj: numer czasopisma
]]>
<![CDATA[Risk analysis in the appointment of the trucks’ warranty period operation]]> Wed, 14 Nov 2018 10:06:41 +0100 Makarova, Irina; Pashkevich, Anton; Buyvol, Polina; Mukhametdinov, Eduard
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Organic polymers reinforced inorganic polymers - an overview]]> Wed, 14 Nov 2018 10:02:57 +0100 Korniejenko, K.; Tyliszczak, B.; Łach, M.; Mikuła, J.; Hebdowska-Krupa, M.; Mierzwiński, D.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Nowadays hybrid materials started to be more and more popular. The main attention is focused on materials containing organic–inorganic components. Different combinations of organic and inorganic components allow the achievement of exceptional properties, such as electrical, catalytic, antibacterial, radiation-resistant, optical, excellent thermal, and mechanical properties. It gives a potential application for tis materials in completely new fields. The main objective of the article is to analyse challenges and future trends for new composites - inorganicorganic polymers as well as shows the results of preliminary research. The article based on: critical analysis of literature sources and laboratory research: visual assessment and compressive strength test.]]>
<![CDATA[Effect of coffee grounds addition on efflorescence in fly ash-based geopolymer]]> Tue, 13 Nov 2018 15:23:03 +0100 Mierzwiński, D.; Korniejenko, K.; Łach, M.; Mikuła, J.; Krzywda, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The article aim is to analyse the influence of addition of the cheap and environmental friendly material that can reduce – coffee grounds on the efflorescence effect. The additives should reduce this effect trough decreasing pH. The geopolymer matrix was prepared from fly ash from Skawina CHP plant and sand in ratio 1:1. The samples were prepared using sodium promoter - 12M sodium hydroxide solution combined with the sodium silicate solution and coffee grounds (1, 3 and 5% by mass of the composite). The samples were prepared according to the methodology described in the standard EN 12390-1. The empirical part of the research is based on: visual analyse for efflorescence, absorptivity test, pH test and compressive strength test. The results show the influence of coffee grounds on the pH reduction from about 11 to 9.21, the elimination of efflorescence and the reduction of the compressive strength.]]>
<![CDATA[A comparison of three parameter estimation methods of the gamma distribution of annual maximum low flow duration and deficit in the Upper Vistula catchment (Poland)]]> Tue, 13 Nov 2018 14:59:37 +0100 Baran-Gurgul, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Based on 30-year 24-hour flow sequences at 69 water gauging stations in the Upper Vistula catchment, it was determined that the probability distributions of the low flow duration and its maximum annual deficit can be described by the gamma distribution with the estimated parameters by the methods: MOM, the method of moments, LMOM, the method of linear moments, and MLE, the method of maximum likelihood. The stationarity of the time series was tested by the Mann-Kendall correlation using the Hamed and Rao variance correction. The low flows were defined by the SPA method, with the limit flow Q70%. The quality of the match was tested by the Anderson-Darling goodness of fit test. This test allowed accepting the gamma distribution in all analysed cases, regardless of the method used to estimate the distribution parameters, since the pv (p-values) values were greater than 5% (over 18% for Tmax and 7.5% for Vmax). The highest pv values for individual water gauging stations, as well as the highest 90% Tmax and Vmax quantiles were noted using LMOM to estimate the gamma distribution parameters. The highest 90% Tmax and Vmax quantiles were observed in the uppermost part of the studied area.]]>
<![CDATA[Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems]]> Tue, 13 Nov 2018 14:05:12 +0100 Milewski, Sławomir; Putanowicz, Roman
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper presents selected approximation techniques, typical for the meshless finite difference method (MFDM), although applied to the finite element method (FEM). Finite elements with standard or hierarchical shape functions are coupled with higher order meshless schemes, based upon the correction terms of a simple difference operator. Those terms consist of higher order derivatives, which are evaluated by means of the appropriate formulas composition as well as a numerical solution, which corresponds to the primary interpolation order, assigned to element shape functions. Correction terms modify the right-hand sides of algebraic FE equations only, yielding an iterative procedure. Therefore, neither re-generation of the stiffness matrix nor introduction of any additional nodes and/or degrees of freedom is required. Such improved FE-MFD solution approach allows for the optimal application of advantages of both methods, for instance, a high accuracy of the nodal FE solution and a derivatives’ super-convergence phenomenon at arbitrary domain points, typical for the meshless FDM. Existing and proposed higher order techniques, applied in the FEM, are compared with each other in terms of the solution accuracy, algorithm efficiency and computational complexity. In order to examine the considered algorithms, numerical results of several two-dimensional benchmark elliptic problems are presented. Both the accuracy of a solution and the solution’s derivatives as well as their convergence rates, evaluated on irregular and structured meshes as well as arbitrarily irregular adaptive clouds of nodes, are taken into account.]]>
<![CDATA[Wykorzystanie przez kierowców samochodów osobowych obiektów MOP na drogach szybkiego ruchu w Polsce]]> Tue, 13 Nov 2018 13:54:28 +0100 Spławińska, Malwina
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Techniczne możliwości modernizacji mieszkaniowego budownictwa uprzemysłowionego]]> Tue, 13 Nov 2018 11:38:48 +0100 Szulc, Jarosław; Wójtowicz, Michał
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Mieszkania z budynkach wykonane według standardów sprzed kilkudziesięciu lat nie spełniają obecnych wymagań użytkowników, dlatego niezbędne będą działania modernizacyjne. W artykule przedstawiono ogólne zasady modernizacji technicznej budynków dla zachowania bezpieczeństwa i podwyższonych wymagań użytkowych.]]>
<![CDATA[Odporność ogniowa połączeń elementów drewnianych z łącznikami stalowymi]]> Tue, 13 Nov 2018 11:07:18 +0100 Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego]]> Tue, 13 Nov 2018 10:57:11 +0100 Winnicki, Andrzej; Seręga, Szymon; Norys, Filip
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono zagadnienie pełzania betonu sprzężone z reakcją alkalia-krzemionka (ASR). W pierwszej części zaprezentowano opis kinetyki reakcji, następnie omówiono model pełzania bazujący na podejściu normy Model Code 2010. Formuła analityczna jądra pełzania zapisana w Model Code 2010 została przedstawiona w postaci szeregowego połączenia prostych modeli reologicznych Kelvina. Wykonane testy numeryczne pokazały bardzo dobrą zgodność wyników na poziomie punktu materialnego. W kolejnej części przypomniano opracowany wcześniej przez autorów algorytm numeryczny do rozwiązywania problemów chemomechanicznych. Przeprowadzone przykładowe obliczenia dla zapory grawitacyjnej jasno pokazują, że wpływ pełzania na zachowanie się konstrukcji zapory jest stosunkowo niewielki w porównaniu do efektów spowodowanych przez reakcję alkalia-krzemionka. ]]>
<![CDATA[Influence of the temperature on the load-bearing capacity of timber connections with steel fasteners]]> Tue, 13 Nov 2018 10:57:07 +0100 Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: This paper presents a summary of results from numerical studies on the fire behavior of timber connections with steel members. The finite element software ANSYS was used to make a three dimensional thermal model of the connections. Then the FE model was used to analyze the heat flow within the connections under standard ISO fire exposure. To estimate the load bearing capacity of the connections exposed to the standard fire, the failure modes from the literature were used. The calculations take into account the reduction of the cross-section caused by charring and the reduction of steel strength at elevated temperatures.]]>
<![CDATA[Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań reliktów zabudowy na Skałce, przeprowadzonych w roku 2017]]> Tue, 13 Nov 2018 10:37:52 +0100 Bojęś-Białasik, Anna; Kucia, Agata; Nawrot, Jakub
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Architektura kościoła i klasztoru na Skałce do początku XVI wieku]]> Tue, 13 Nov 2018 10:14:31 +0100 Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[A preliminary study of field scour morphology downstream of block ramps located at river bends]]> Tue, 13 Nov 2018 10:01:01 +0100 Pagliara, S.; Radecki-Pawlik, A.; Palermo, M.; Plesiński, K.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Most of the studies present in the literature deal with block ramps located in straight channels. This is an evident limitation not allowing for a generalization of laboratory model findings. Generally, these structure typologies are located in natural rivers, that are characterized by both quasi-straight branches and bends. In particular, the location of the structure in river bends contributes to deeply modify both the upstream in-flow conditions and the downstream erosive mechanism. Only recently, the scour process downstream of block ramps was analyzed in curved channels and useful relationships were proposed to compute the maximum scour depth. Furthermore, the mentioned analysis was supported by field data validation, resulting in the understanding of the effects of river curvature on downstream scour process in the presence of a protected stilling basin. Despite of the recent study on the topic, there is still a lack of knowledge regarding the equilibrium morphology configuration and the effect of hydraulic parameters on the erosive process. Based on field measurements collected at the Porębianka river (Poland) after flood events, this paper aims to deep the downstream scour hole characteristics and the erosive dynamics. In particular, both the effects of in-flow conditions and river curvature are analysed in terms of resulting equilibrium morphologies, highlighting both similarities and differences with the corresponding configurations occurring in quasi-straight river branches]]>
<![CDATA[Nawarstwienia historyczne rozpoznane w klasztorze Dominikanów krakowskich w 2012 roku]]> Tue, 13 Nov 2018 09:48:25 +0100 Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz; Piekacz, Lucyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[A comparison of performance tuning process for different generations of NVIDIA GPUs and an example scientific computing algorithm]]> Tue, 13 Nov 2018 09:43:19 +0100 Banaś, Krzysztof; Krużel, Filip; Bielański, Jan; Chłoń, Kazimierz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Evaluation of dynamic characteristics of masonry arch bridges: linking full-scale experiment and FEM modeling]]> Tue, 13 Nov 2018 08:41:03 +0100 Dulinska, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The paper presents calculated and experimentally determined dynamic characteristics of masonry arch bridges. Two bridges were considered: the road viaduct at Zaborow and the bridge at Kamienica Dolna (South Poland). Finite element models were built considering all parts of the structures: arch, spandrel walls, fill, soil-structure interaction. For verification of calculations in situ investigations of dynamic characteristics of bridges were conducted. As a basic ways of realization of dynamic loads impulse load (drop of a lorry wheels from a threshold) as well as kinematic excitation (train passage under the viaduct) were applied. For determination of natural frequencies power spectral density function and transfer function of measured signals were applied. Basing upon the recorded vibrations the value of logarithmic decrement of damping was evaluated. The results of measured and calculated natural frequencies were compared. With regard to the degree of complexity of structures the differences between experimental and computational results can be accepted. ]]>
<![CDATA[The influence of cross-drilled brake disc geometry on the tribological performances of brake system]]> Sat, 10 Nov 2018 12:21:29 +0100 Szczypinski-Sala, W.; Lubas, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[The influence of TiB2 coating on the friction parameters in sliding pairs under lubricated friction conditions]]> Sat, 10 Nov 2018 12:00:45 +0100 Szczypinski-Sala, W.; Lubas, J.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: The aim of the present work is to determine the influence of TiB 2 coating on the friction parameters in sliding pairs under lubricated friction conditions. The TiB 2 coating deposited on modified surface layers of ring specimens made of 46Cr2 steel were matched under test conditions with counterparts made of CuPb30 bearing alloys. The tested sliding pairs were lubricated with 15W/40 mineral oil and 5W/40 synthetic engine oil. The lubrication of friction area with mineral oil causes the reduction of friction force and temperature in the friction area, whereas the lubrication with synthetic oil reduces the wear of the bearing and the changes in the geometrical structure of the cooperating friction pair elements. Lubrication of the friction area in the start-up phase of the friction pair by mineral oil causes faster stabilization of the friction conditions in the contact area than in case of lubrication of the friction pair by the synthetic oil. ]]>
<![CDATA[Critical evaluation of modern concrete applications]]> Sat, 10 Nov 2018 10:06:47 +0100 Malara, Jarosław; Szafraniec, Justyna
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: In the article, the modern and innovative applications of concrete mix have been critically analyzed. The authors focused first of all on transparent concrete - LiTraCon. The article mainly analyzed its technical parameters. Another modern way of using the concrete mix, which has been included in the publication, is paving stone absorbed in daylight. This material description is primarily, focused on its serviceability. Another material presented is white concrete, its advantage is the ease of colour choice. The authors also described the possibilities of using properly shaped architectural concrete as well as its unusual use in the form of doors. The entire publication concludes with a summary.]]>
<![CDATA[Application of FTIR spectroscopy for analysis of the quality of honey]]> Sat, 10 Nov 2018 10:01:05 +0100 Kędzierska-Matysek, Monika; Matwijczuk, Arkadiusz; Florek, Mariusz; Barłowska, Joanna; Wolanciuk, Anna; Matwijczuk, Alicja; Chruściel, Edyta; Walkowiak, Radosław; Karcz, Dariusz; Gładyszewska, Bożena
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Every kind of honey is a very precious natural product which is made by Mellifera bees species. The chemical composition of honey depends on its origin or mode of production. Honey consists essentially of different sugars, predominantly fructose and glucose. There are also non – sugar ingredients like proteins and amino acids, as well as some kind of enzymes, such as: invertase, amylase, glucose oxidase, catalase and phosphatase. The fact that honey is one of the oldest medicine known worldwide is remarkable. Scientists all over the world have been trying to improve analytical methods as well as to implement new ones in order to reaffirm the high quality of honey the benefits of which may be distracted or disturbed. There are many methods and popular analytical techniques, including as follows: mass spectroscopy and molecular spectroscopy (especially FTIR spectroscopy). The infrared spectroscopy technique is one of the most common analytical methods which are used to analyse honey nowadays. The main aim of the task was to use ATR-FTIR infrared spectroscopy to compare selected honey samples as well as typical sequences coming out from certain functional groups in the analysed samples.]]>
<![CDATA[Spectroscopic studies of the quality of WCO (Waste Cooking Oil) fatty acid methyl esters]]> Sat, 10 Nov 2018 09:51:40 +0100 Matwijczuk, Arkadiusz; Zając, Grzegorz; Karcz, Dariusz; Chruściel, Edyta; Matwijczuk, Alicja; Kachel-Jakubowska, Magdalena; Łapczyńska-Kordon, Bogusława; Gagoś, Mariusz
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Different kinds of biodiesel fuels become more and more attractive form of fuel due to their unique characteristics such as: biodegradability, replenishability, and what is more a very low level of toxicity in terms of using them as a fuel. The test on the quality of diesel fuel is becoming a very important issue mainly due to the fact that its high quality may play an important role in the process of commercialization and admitting it on the market. The most popular techniques among the wellknown are: molecular spectroscopy and molecular chromatography (especially the spectroscopy of the electron absorption and primarily the infrared spectroscopy (FTIR)).The issue presents a part of the results obtained with the use of spectroscopy of the electron absorption and in majority infrared spectroscopy FTIR selected for testing samples of the acid fats WCO (Waste Cooking Oil) types. The samples were obtained using laboratory methods from sunflower oil and additionally from waste animal fats delivered from slaughterhouses. Acid methyl esters were selected as references to present the samples. In order to facilitate the spectroscopic analysis, free glycerol, methanol, esters and methyl linolenic acid were measured.]]>
<![CDATA[Facultative classes and student activities implemented in co-operation with local government]]> Sat, 10 Nov 2018 09:41:13 +0100 Kobylarczyk, Justyna
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Presented in this article is the author’s programme of facultative courses carried out in co-operation with Professor Krystyna Paprzyca and designed for students in the last year of Master’s studies and Erasmus participants. The subject matter of the course was inspired by the philosophy of Marc Augé, perceiving the urban space as living and active. Students choose locations that require interventions, frequently limited to simple activities necessary for the transformation of the space. Selected areas are subjected to urban analysis, and the conclusions are presented in the form of a SWOT analysis, emphasising strengths and weaknesses of the area, its development opportunities and threats. In the article is also presented a project commissioned by the Cracow Municipal office and executed by the students of the Faculty of Architecture at Cracow University of Technology. It concerns the functional and space-based diagnosis of selected neighbourhoods located within two districts of Kraków-Olsza II and Ugorek.]]>
<![CDATA[Influence of measurement conditions on results of a wheel geometry check]]> Sat, 10 Nov 2018 08:50:23 +0100 Wach, K.; Skrzyniowski, A.
rodzaj: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Abstrakt: Wheel alignment effects on vehicle’s stability and steerability, so it has a significant influence on, so called, active safety of a car. That’s why it is important to regularly check and properly adjust the wheel geometry. The measurements should be performed according to specific requirements. The influence of measurements conditions on results of a wheel geometry check is analysed in this paper. The results of measurements of wheel alignment of three cars with different suspension types are presented and the influence of measurements condition on the obtained results is discussed. ]]>
<![CDATA[Evaluation of the prediction-based approach to cost reduction in mutation testing]]> Fri, 09 Nov 2018 14:44:15 +0100 Strug, Joanna; Strug, Barbara
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Architects' drawings as a pieces of art]]> Fri, 09 Nov 2018 14:24:02 +0100 Bialkiewicz, Andrzej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[The royal summer palace in Lobzow in Poland. Conservation and reaserch problems before and after adaptation a historical building to the new function]]> Fri, 09 Nov 2018 13:57:27 +0100 Stala, Klaudia
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Renaissance residences of the Radziwiłł family in the territories of the former Polish commonwealth]]> Fri, 09 Nov 2018 13:49:42 +0100 Zin, Barbara
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Polish contemporary architecture vs. cultural heritage – 21st century preservation through subdued creation]]> Fri, 09 Nov 2018 13:38:17 +0100 Urbańska, Marta A.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Artistic architectural glass]]> Fri, 09 Nov 2018 13:31:37 +0100 Żychowska, Maria J.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Advertisements in metropolitan space]]> Fri, 09 Nov 2018 12:42:12 +0100 Barnaś, Janusz; Barnaś, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[The use of BIM tools for organization of the construction site in the aspect of work safety]]> Fri, 09 Nov 2018 12:35:43 +0100 Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Humanitarian architecture – Chiliean and Polish perspective]]> Fri, 09 Nov 2018 12:31:14 +0100 Butelski, Kazimierz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Cost analysis of the building's adjustment to the standard of the NZEB building]]> Fri, 09 Nov 2018 12:12:26 +0100 Tatara, Tadeusz; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Kowalska-Koczwara, Alicja; Pachla, Filip; Knap, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Cost analysis of the possibility of securing an energy-efficient building against harmful effects of vibrations on people]]> Fri, 09 Nov 2018 11:48:31 +0100 Bywalec, Andrzej; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin; Karczmarska, Bogusława; Kłosak, Andrzej; Kowalska-Koczwara, Alicja; Pachla, Filip; Stypuła, Krzysztof; Tatara, Tadeusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badania nośności mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych]]> Fri, 09 Nov 2018 11:15:03 +0100 Wesołowski, Mariusz
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Sprawna odbudowa zniszczeń nawierzchni lotniskowych umożliwia wznowienie wykonywania operacji lotniczych w czasie możliwie najkrótszym. Dotychczasowe metody i technologie odbudowy nawierzchni lotniskowych, zniszczonych w sytuacjach losowych (zagrożenia wojennego), nie były w stanie sprostać wysokim reżimom czasowym, dlatego skonstruowano mobilne, kompozytowe nawierzchnie lotniskowe. W publikacji przedstawione zostaną walory eksploatacyjne i użytkowe elastycznego pokrycia lotniskowego ELP-1 KRATER, którego producentem jest Stocznia Żuławy. Zaprezentowana zostanie struktura modelu obliczeniowego konstrukcji składającej się z nawierzchni kompozytowej i podłoża gruntowego, a także wyniki badań poligonowych, które zostały przeprowadzone przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ponadto, omówione zostaną wyniki badań nośności kompozytowego pokrycia lotniskowego ELP-1 KRATER uzyskane w trakcie weryfikacji poligonowej. ]]>
<![CDATA[Modification of properties of structural lightweight concrete with steel fibres]]> Fri, 09 Nov 2018 11:05:56 +0100 Domagała, Lucyna
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Structural lightweight aggregate concrete (SLWAC) is an alternative building material to normal-weight one, due to its ability to reach a relatively high compressive strength at still significantly lower density. Nevertheless, the application of lightweight aggregate instead of normal-weight one to concrete must result in deterioration of some characteristics of the composite. One of the methods of improving SLWAC properties is incorporation of fibers into concrete. This paper focuses on the influence of steel fibres on modification of properties of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate. Two different concrete mixtures, producing various levels of matured composite density and compressive strength, were modified with three dosages of fibers: 30, 45 and 60 kg/m3. The applied amounts did not result in significant deterioration of the rheological parameters of concrete mixtures. Despite relatively low volume content of fibres, a considerable increase of flexural and tensile splitting strength was observed. Fibres also improved concrete shrinkage as well as post-peak deformability in uni-axial compression. The effect of steel addition on compressive strength proved to be dependent on specimen type. Nevertheless, it was not as crucial as in the case of the above characteristics. However, the modulus of elasticity of SLWAC was not affected by fibre addition.]]>
<![CDATA[Odporność na deformacje trwałe asfaltowych nawierzchni mostowych]]> Fri, 09 Nov 2018 11:03:42 +0100 Pokorski, Piotr; Radziszewski, Piotr; Sarnowski, Michał
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Jednym z elementów, który decyduje o trwałości obiektu mostowego jest jego nawierzchnia. Jest ona narażona zarówno na obciążenia od przejeżdżających pojazdów, jak również na zmienne warunki atmosferyczne, naprężenia i odkształcenia przejmowane od płyty pomostu. W artykule przedstawiono problematykę związaną z oceną odporności na deformacje trwałe nawierzchni na obiektach inżynierskich. Przedstawione zostały metody badawcze oraz wyniki badań odporności na deformacje trwałe różnego typu mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w konstrukcji nawierzchni mostowej. Oprócz zastosowanych w pracy standardowych metod pomiarowych, zaproponowana została ocena odporności na deformacje trwałe poprzez koleinowanie całych pakietów konstrukcji nawierzchni mostowej. Taka metoda pozwala na prawidłową ocenę warstw ochronnych charakteryzujących się dużą szczelnością. Plan badań obejmował zarówno typowe jak i nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne. Porównano odporność na koleinowanie pakietów warstw nawierzchni ze względu na rodzaj zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej w dolnej warstwie nawierzchni. ]]>
<![CDATA[Staczanie się o symetrii cylindrycznej z równi pochyłej]]> Fri, 09 Nov 2018 11:03:26 +0100 Kurzyk, Jan
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Regioselectivity, stereoselectivity, and molecular mechanism of [3 + 2] cycloaddition reactions between 2-methyl-1-nitroprop-1-ene and (Z)-C-aryl-N-phenylnitrones: a DFT computational study]]> Fri, 09 Nov 2018 11:00:26 +0100 Dresler, Ewa; Kącka-Zych, Agnieszka; Kwiatkowska, Magdalena; Jasiński, Radomir
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Reaction paths for [3 + 2] cycloaddition (32CA) between 2-methyl-1-nitroprop-1-ene and (Z)-C-aryl-N-phenylnitrones were explored in detail at the B3LYP/6-31G(d) level of theory. All of the 32CA processes considered were found to be initiated by the attack of the most nucleophilic oxygen atom in the nitrone molecule on the most electrophilic carbon atom (Cβ) in the nitroethylene moiety. This type of interaction favors the formation of 4-nitro-substituted cycloadducts. Additionally, based on a molecular electron density theory (MEDT) study, the 32CA processes of interest should be considered polar processes with asynchronous transition states (TSs). However, the asynchronicity of the localized TSs is unexpectedly low and clearly insufficient to enforce a stepwise zwitterionic mechanism.]]>
<![CDATA[Rola tektoniki w oddziaływaniu na powierzchnię wysokoenergetycznej sejsmiczności w GZW]]> Fri, 09 Nov 2018 10:56:08 +0100 Pilecka, Elżbieta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na rolę tektoniki w skutkach na powierzchni terenu spowodowanych wysokoenergetyczną sejsmicznością indukowaną na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Liczne badania wykazały, że rozkład sejsmiczności indukowanej w GZW jest dwumodalny, co jest już powszechnie wykazane w sejsmologii górniczej [16, 10, 11, 12, 13, 27, 6, 4, 2, 3, 5 14]. Moda wysokoenergetyczna jest reprezentowana przez wstrząsy wysokoenergetyczne, powstające w wyniku współdziałania naprężeń eksploatacyjnych z naprężeniami tektonicznymi. Uskoki w GZW, zwłaszcza te, które wykazują naprężenia tektoniczne, mogą być potencjalnymi miejscami wystąpienia wysokoenergetycznego wstrząsu. Zatem można określić rejony będące potencjalnymi rejonami epicentralnymi wysokoenergetycznych wstrząsów. Tektonika powoduje także zaburzenia rozchodzenia się fali sejsmicznej ze źródła wstrząsu. W artykule przeanalizowano oddziaływanie uskoku rydułtowskiego na przykładzie wstrząsu w KWK „Rydułtowy” z dnia 22.02.2013 roku.]]>
<![CDATA[Mostowe obiekty systemu Matière – doświadczenia projektanta]]> Fri, 09 Nov 2018 10:54:39 +0100 Helowicz, Andrzej
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł dotyczy jednoprzęsłowych mostów gruntowo-powłokowych o przeznaczeniu komunikacyjnym, z zastosowaniem prefabrykatów żelbetowych systemu Matière CM4 40 m2. Mosty te zaprojektowane są przez autora referatu. Zbudowane są one w ciągu drogi ekspresowej nad rzeką Banoge w Irlandii. Na przykładzie tych obiektów omówiono niektóre zalety i wady systemu Matière CM4 ze szczególnym uwzględnieniem: projektowania, procesu budowy, kosztów wykonania oraz zachowania się tych mostów w trakcie użytkowania. W podsumowaniu autor dzieli się wiedzą i doświadczeniem, jakie nabył przy projektowaniu zintegrowanych mostów oraz formułuje zalecenia dotyczące ich projektowania i budowy w Polsce. ]]>
<![CDATA[Spectroscopic studies of dual fluorescence in 2-(4-Fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)- 1,3,4-thiadiazole: effect of molecular aggregation in a micellar system]]> Fri, 09 Nov 2018 10:52:39 +0100 Czernel, Grzegorz; Matwijczuk, Arkadiusz; Karcz, Dariusz; Górecki, Andrzej; Niemczynowicz, Agnieszka; Szcześ, Aleksandra; Gładyszewski, Grzegorz; Matwijczuk, Alicja; Gładyszewska, Bożena; Niewiadomy, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The article presents the results of spectroscopic studies focused on a selected compound from the 1,3,4-thiadiazole group—2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thia-diazole (FABT)—in a micellar system formed by Triton X-100, a non-ionic detergent. Fluorescence measurements revealed the phenomenon of dual fluorescence whose emergence is related to the particular molecular organisation of the compound, which depends both on the concentration of the detergent and, most of all, the concentration of the compound itself. Dual fluorescence of FABT in a micellar system was observed for the compound dissolved in a methanol aqueous system, i.e., an environment wherein the dual fluorescence of the compound had never been reported before. Based on the interpretation of UV-Vis electronic absorption, resonance light scattering (RLS), emission and excitation fluorescence spectra, as well as measurements of dynamic light scattering (DLS) and Principal Component Analysis (PCA), we were able to relate the occurrence of this effect to the process of molecular aggregation taking place between FABT molecules in the micellar system in question. Results of fluorescence spectra measurements and time-correlated single photon counting (TCSPC) indicate that dual fluorescence occurs at detergent concentrations necessary to form micellar systems, which in turn facilitate the process of aggregation of FABT molecules. The correlation between the observed fluorescence effects and the previous measurements performed for analogues from this group suggests the possibility of charge transfer (CT) within the range of detergent concentrations wherein the aforementioned fluorescence effects are observed. It ought to be emphasised that this type of fluorescence effects are relatively easy to induce, which predisposes this groups of fluorophores as ideal fluorescence probes in the context of biological samples.]]>
<![CDATA[Awarie kabli sprężających w trakcie realizacji betonowych obiektów mostowych]]> Fri, 09 Nov 2018 10:46:00 +0100 Biskup, Mirosław; Cieśla, Juliusz; Skawiński, Marian; Topczewski, Łukasz
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono dwa typowe przypadki awarii kabli sprężających podczas budowy kablobetonowych obiektów mostowych w Polsce. W obu przypadkach awaria wystąpiła w czasie naciągu kabli. W jej wyniku następował nagły spadek siły naciągu i uszkodzenie betonu w strefie krzywoliniowego przebiegu kabli. Na podstawie analizy dokumentacji, a zwłaszcza rysunków zbrojenia w miejscach uszkodzenia betonu można stwierdzić, że w konstrukcjach nie zastosowano specjalnych prętów zbrojeniowych do przejmowania sił wewnętrznych, wywoływanych przez naciski kabli na odcinkach krzywoliniowych. W miejscach tych, siły nacisku kabla były przenoszone tylko przez beton. Przyjęte rozwiązania były sprzeczne z podstawową zasadą zbrojonego betonu, w którym siły rozciągające powinny być przejmowane przez zbrojenie, a siły ściskające przez beton.]]>
<![CDATA[The effectiveness of applying marketing tools in the real estate management]]> Fri, 09 Nov 2018 10:32:45 +0100 Belniak, Magdalena; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności wzdłużnej]]> Fri, 09 Nov 2018 10:31:24 +0100 Zofka, Adam; Maliszewski, Maciej; Maliszewska, Dominika
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester). W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej. ]]>
<![CDATA[Sustainable development of the medium-sized city: the example of Oświęcim (Poland)]]> Fri, 09 Nov 2018 10:28:58 +0100 Paprzyca, Krystyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Earthen forms in the landscape of cities as structures of symbolic value]]> Fri, 09 Nov 2018 10:24:14 +0100 Porada, Karolina; Zachariasz, Agata
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badania prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej]]> Fri, 09 Nov 2018 10:23:15 +0100 Ziółkowski, Robert
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W terenach zurbanizowanych w obszarze skrzyżowań drogowych dochodzi do koncentracji zdarzeń drogowych. Mimo projektowania skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to zdecydowana większość skrzyżowań w miastach funkcjonuje bez sygnalizacji. Od wielu lat jako jedną z podstawowych przyczyn dla jakich dochodzi do zdarzeń drogowych pozostaje prędkość. Celem referatu jest analiza prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem charakterystyki odcinka dojazdowego, kierunku jazdy przez skrzyżowanie oraz wielkości promienia wyokrąglającego. Dodatkowo przeanalizowano średnie prędkości pojazdów na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wlotach nadrzędnych. Przeanalizowano prędkości pojazdów w warunkach ruchu swobodnego na 14 skrzyżowaniach zlokalizowanych w Białymstoku. Pomiary prowadzono wykorzystując metodę pojazdu testowego z wykorzystaniem rejestratora danych GPS. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano istotne różnice pomiędzy średnimi prędkościami w zależności od relacji skrętnej. Dodatkowo wykazano istotność wpływu przekroju poprzecznego wlotu na średnią prędkość przejazdu przy wykonywaniu relacji prawoskrętnych. Przy relacjach lewoskrętnych takiego wpływu nie stwierdzono. Przeprowadzone analizy prędkości na przejściach dla pieszych wskazały, istotny wpływ odsunięcia przejścia od skrajnego pasa ruchu poprzecznej drogi na wzrost prędkości. ]]>
<![CDATA[Development of the system of the green areas of Cracow from the nineteenth century to the present, in the context of model solutions]]> Fri, 09 Nov 2018 10:19:52 +0100 Zachariasz, Agata
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)]]> Fri, 09 Nov 2018 10:17:27 +0100 Zieliński, Piotr
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Podbudowy z mieszanek MCE są podstawowym rodzajem technologii recyklingu nawierzchni w Polsce, wykonywanym już od około 20 lat. Dotychczas stosowany sposób oceny własności tych mieszanek jest zdaniem autora niewystarczający gdyż wykonywany jest na próbkach przygotowywanych w sposób ściśle kontrolowany. Cechy ich są w tym przypadku znacznie korzystniejsze od rzeczywistych, określonych na próbkach pobranych z wykonanej na budowie warstwy. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu metody zagęszczenia oraz wielkości próbek na podstawowe własności mieszanek MCE takie jak: zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, moduł sztywności sprężystej (ITSM) i wytrzymałość na rozciąganie pośrednie (ITS). Analiza wyników pozwoliła na stwierdzenie, że własności próbek wykonywanych w ramach recepty laboratoryjnej są bardziej korzystne niż tych przygotowanych z mieszanki wymieszanej na budowie i zagęszczonej w laboratorium, natomiast najmniej korzystne właściwości posiadają próbki pobrane metodą odwiertów ze stwardniałej warstwy: charakteryzują się one największą porowatością, najmniejszą wytrzymałością na rozciąganie pośrednie i najmniejszym modułem sztywności sprężystej oraz dodatkowo wykazują największe rozrzuty wyników. Dla poprawnej oceny trwałości konstrukcji nawierzchni z podbudową z MCE, powinniśmy oceniać własności tej mieszanki określane na próbkach z odwiertów lub ewentualnie zmienić metodę laboratoryjnego przygotowywania próbek w taki sposób aby lepiej oddawała stan rzeczywisty. ]]>
<![CDATA[The need for automatic bypass control to improve the energy efficiency of a building through the cooperation of a horizontal ground heat exchanger with a ventilation unit during transitional seasons: a case study]]> Fri, 09 Nov 2018 10:14:06 +0100 Romańska-Zapała, Anna; Dechnik, Mirosław; Furtak, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Cooperation of a horizontal ground heat exchanger with a ventilation unit during winter: a case study on improving building energy efficiency]]> Fri, 09 Nov 2018 10:11:29 +0100 Romańska-Zapała, Anna; Dechnik, Mirosław; Furtak, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu urządzeń TWO, CTM i DFT]]> Fri, 09 Nov 2018 10:11:26 +0100 Wasilewska, Marta; Gardziejczyk, Władysław; Gierasimiuk, Paweł; Motylewicz, Marek
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One) oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter) i DFT (Dynamic Friction Tester). Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD), a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20). Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura. ]]>
<![CDATA[New life in medieval castles. Revalorisation efforts in practice and designs]]> Fri, 09 Nov 2018 10:03:16 +0100 Gaczoł, Andrzej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Enhancement of road safety through more effective road and traffic management]]> Fri, 09 Nov 2018 10:01:09 +0100 Szczuraszek, Tomasz; Klusek, Radosław; Bebyn, Grzegorz
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Aby polityka związana ze zmniejszaniem ryzyka zdarzenia drogowego była skuteczna należy w Polsce prowadzić bardziej efektywne zarządzanie drogami oraz ruchem drogowym. W artykule autorzy zaproponowali systemowe podejście do zarządzania drogami i ruchem drogowym polegające na wdrożeniu stałych procedur systematycznego przeglądu dróg, likwidacji miejsc niebezpiecznych, zarządzania prędkością oraz zatwierdzania i wdrażania projektów organizacji ruchu. ]]>
<![CDATA[Comparison of accuracy of virtual articulated arm coordinate measuring machine based on different metrological models]]> Fri, 09 Nov 2018 09:54:24 +0100 Ostrowska, Ksenia; Gąska, Adam; Kupiec, Robert; Gromczak, Kamila; Wojakowski, Paweł; Sładek, Jerzy
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The concept of virtual articulated arm coordinate measuring machine (VAACMM), allows for a near-real time determination of single measurement results along with its uncertainty, which eliminates the need for multiple repetitions of measurements and significantly reduces the costs associated with measurement procedure. In this paper the VAACMMs were developed for chosen articulated arm coordinate measuring machine using three different metrological models. The methodology of their implementation, comparison of results obtained with their use and discussion on advantages of each metrological model is presented in the paper. Also a robust verification method is proposed, which may be used for assuring the correct functioning of developed virtual models for manipulators and robots that are utilized for quality control based on coordinate measurements. ]]>
<![CDATA[Enhancement of road safety by improving the process of road infrastructure designing]]> Fri, 09 Nov 2018 09:45:21 +0100 Szczuraszek, Tomasz; Kempa, Jan; Olenkowicz-Trempała, Paulina
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Cechy infrastruktury drogowej mają znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera proces projektowania tej infrastruktury. Na bazie analizy przyczyn wpływających na niską jakość projektów infrastruktury drogowej sformułowano ogólną koncepcję poprawy ich jakości poprzez działania: edukacyjne, proceduralne, publikacyjno-wydawnicze, informacyjne oraz o charakterze prawnym w stosunku do jednostek centralnych kraju. Działania edukacyjne polegać mają na systematycznych szkoleniach wszystkich osób biorących udział w procesie projektowym. Zaproponowano także wprowadzenie procedur postępowania dotyczących: audytu brd wszystkich projektów infrastruktury drogowej, wykonywania dokumentacji studialnych, nowej „Karty uzgodnień projektu", uzgadniania rozwiązań geometrycznych oraz procedur poprawiających jakość SIWZ. Działania publikacyjno-wydawnicze polegać mają na opracowaniu i wydaniu publikacji związanych z projektowaniem. Wśród działań informacyjnych zaplanowano utworzenie wojewódzkiej bazy informacji o bezpieczeństwie ruchu, zawierającej między innymi: normy i przepisy projektowania, standardy projektowania, katalogi dobrych i złych praktyk, podręczniki, skrypty, materiały szkoleniowe, przykładowe opisy SIWZ oraz materiały pomocnicze do projektowania. Ostatnia grupa działań wymaga regulacji krajowych. ]]>
<![CDATA[The overlooked rural architectural heritage of the Second Polish Republic]]> Fri, 09 Nov 2018 09:44:00 +0100 Drożdż-Szczybura, Małgorzata
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Enhancing the attractiveness of architectural monuments as tourist attractions: case study of medieval castle ruins in the area of Jura Krakowsko-Częstochowska in Poland]]> Fri, 09 Nov 2018 09:41:16 +0100 Sroczyńska, Jolanta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Proposal of Voivodeship Road Safety Improvement Programme]]> Fri, 09 Nov 2018 09:41:02 +0100 Szczuraszek, Tomasz; Kempa, Jan
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule przedstawiono propozycję Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Główną ideą Programu jest utworzenie i uruchomienie w województwie określonych systemów odpowiedzialnych za najważniejsze sfery działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym także systemu sterującego, nadzorującego i zarządzającego bezpieczeństwem ruchu drogowego w całym województwie. Łącznie zaproponowano utworzenie i uruchomienie dziewięciu takich systemów, a mianowicie: Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, Zintegrowane Ratownictwo Drogowe, Ustawiczne Kształcenie Kadr, Monitorowanie Niebezpiecznych Zachowań na Drodze, Społeczna Edukacja Promująca Bezpieczne Zachowania na Drodze, Doskonalenia Kadr Oświaty, Udoskonalanie Procesu Planowania Przestrzennego, Poprawa Jakości Projektów Infrastruktury Drogowej, Poprawa Efektywności Procesu Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym. Omówiono cel nadrzędny każdego systemu oraz najważniejsze zadania realizowane w jego ramach. Przedstawiony w niniejszym artykule Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla województwa kujawsko-pomorskiego wpisuje się Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020. Ponadto jest nie tylko oryginalnym w skali kraju tego typu programem, ale jest również programem uniwersalnym, dającym możliwość jego adaptacji dla innych województw kraju. ]]>
<![CDATA[Enhancement of road safety with improvements of the area development and planning process]]> Fri, 09 Nov 2018 09:34:14 +0100 Szczuraszek, Tomasz; Karwasz, Marcin
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Sieć drogowa powinna gwarantować wszystkim jej użytkownikom bezpieczne i sprawne przemieszczanie się określonymi środkami transportu. Proces jej rozbudowy i funkcjonowania obejmuje nieodłączne etapy procesu realizacji sieci drogowej uszeregowane w czasie, tj.: planowanie, projektowanie, realizacja, eksploatacja. Błędy popełnione podczas jednego z etapów rozwoju sieci transportowej miasta, pomimo przykładnych rozwiązań w ramach pozostałych etapów, mogą znacznie obniżyć standard infrastruktury drogowej i przyległego terenu, w tym mogą prowadzić do pogorszenia się warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to w szczególności istotne na etapie planowania, ponieważ błędy popełnione na tym etapie częstą są trudne do usunięcia lub wymagają dodatkowych nakładów finansowych w celu zniwelowania ich wpływu na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zdiagnozowano najważniejsze problemy wynikające z niewłaściwego planowania sieci drogowej na etapie planowania przestrzennego. Równocześnie zaproponowano sposób udoskonalenia procesu planowania przestrzennego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. ]]>
<![CDATA[Contemporary processes and the selection of materials in historical urban greenery areas on example from Cracow and Warsaw]]> Fri, 09 Nov 2018 09:31:02 +0100 Bobek, Wojciech; Łakomy, Katarzyna; Hodor, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Traditional farms as element of rural areas landscape identity]]> Fri, 09 Nov 2018 09:25:27 +0100 Drożdż-Szczybura, Małgorzata
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Ocena bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo]]> Fri, 09 Nov 2018 09:23:55 +0100 Szagała, Piotr; Czajewski, Witold; Dąbkowski, Paweł; Olszewski, Piotr
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Pomimo ogólnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, liczba wypadków na przejściach dla pieszych nie zmniejszyła się w ciągu ostatnich czterech lat. W niniejszym artykule przedstawiono rezultaty projektu badawczego MOBIS, którego celem było opracowanie zastępczych miar bezpieczeństwa, opartych na wykrywaniu konfliktów pomiędzy pieszymi i pojazdami z wykorzystaniem analizy obrazu wideo. W okresie ponad 40 dni zarejestrowano ruch pieszych i pojazdów na dwóch przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej w Warszawie i we Wrocławiu. Przy wykorzystaniu przetwarzania obrazu określono trajektorie ruchu pojazdów i pieszych. Uzyskano od 600 do 1000 sytuacji spotkań pieszy-pojazd dziennie. Obliczono parametry opisujące interakcje pieszych i pojazdów – profile prędkości, minimalną odległość między uczestnikami, przyspieszenia itp. Klasyfikacja sytuacji została oparta na interakcjach pieszych i pojazdów.. Na podstawie czasu po opuszczeniu strefy konfliktu (PET) oraz prędkości pojazdu zidentyfikowano sytuacje niebezpieczne. Jako zastępczą miarę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zaproponowano Wskaźnik Zagrożenia Pieszych (WZP), który określa promil sytuacji niebezpiecznych występujących na danym przejściu. ]]>
<![CDATA[Architectural spaces of the libraries in the expectations and opinions of the librarians of Krakow’s public libraries]]> Fri, 09 Nov 2018 09:22:06 +0100 Homiński, Bartłomiej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Zastosowanie sieci neuronowych typu Hopfielda w diagnostyce nawierzchni drogowych]]> Fri, 09 Nov 2018 09:18:29 +0100 Staniek, Marcin
rodzaj: referat opublikowany w czasopiśmie
Abstrakt: Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w procesie dopasowania pikseli stereo-obrazów. Zwiększyło to tym samym precyzję odwzorowania nawierzchni drogowej, tym samym oceny jest stanu. ]]>
<![CDATA[Impact of railway rolling stock on buildings being designed]]> Fri, 09 Nov 2018 09:17:03 +0100 Kozioł, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Od świątyni po targowisko – o różnorodności (w) przestrzeni biblioteki]]> Fri, 09 Nov 2018 09:03:35 +0100 Homiński, Bartłomiej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: Biblioteki, by pozostać ważnymi miejscami życia publicznego i przyciągać odwiedzających wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Jednym z tych oczekiwań jest zapewnienie w bibliotekach różnorodnych przestrzeni i miejsc, które odpowiadałyby rozmaitym stylom pracy, przyzwyczajeniom i gustom odwiedzających. Podobnie jak przestrzeń fizyczna, zróżnicowany bywa też nastrój współczesnych bibliotek, w którym, zdaniem architekta Marka Budzyńskiego, wyraża się istota tych publicznych instytucji. W niniejszym artykule autor analizuje nastrój wybranych pięciu bibliotek i omawia go w kontekście sacrum i profanum.]]>
<![CDATA[An analysis of creep phenomena in the power boiler superheaters]]> Fri, 09 Nov 2018 08:52:45 +0100 Duda, Piotr; Felkowski, Łukasz; Duda, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Higher temperatures of the power boiler superheater operation may lead to high strains caused by the creep phenomenon. This paper presents a determination of the maximum allowable operating temperature limited by the creep phenomenon for steam superheater SH3. The calculations are carried out first on the basis of applicable European standards. Then, calculations are performed based on conducted creep tests, a proposed creep model, and a finite element method (FEM) model. A detailed creep phenomenon analysis based on the conducted creep tests shows that stresses that determine the creep process are mainly caused by pressure. Normal stresses resulting from bending are mainly the effect of thermal expansion. These stresses undergo significant relaxation because of creep. The creep phenomenon analysis explains the equations of the European standards. The presented calculations enable estimation of a safe value of the operating temperature which is constant over time. The estimated time of safe operation does not take account of temperature spikes. For this reason, pressure elements working at high temperatures must be inspected regularly to assess their wear state.]]>
<![CDATA[New life of post-industrial buildings]]> Fri, 09 Nov 2018 08:08:22 +0100 Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Propagation of vibration in heterogeneous soil]]> Thu, 08 Nov 2018 12:17:04 +0100 Kozioł, Krzysztof
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Characterisation of baisic properties of mineral binders with calcined water treatment sludge]]> Thu, 08 Nov 2018 11:48:09 +0100 Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Adamczyk, Marcin
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Proton beam induced dynamics of tungsten granules]]> Thu, 08 Nov 2018 11:39:57 +0100 Caretta, O.; Łacny, Ł.
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: This paper reports the results from single-pulse experiments of a 440 GeV/c proton beam interacting with granular tungsten samples in both vacuum and helium environments. Remote high-speed photography and laser Doppler vibrometry were used to observe the effect of the beam on the sample grains. The majority of the results were derived from a trough containing ∼45 μm diameter spheres (not compacted) reset between experiments to maintain the same initial conditions. Experiments were also carried out on other open and contained samples for the purposes of comparison both with the 45 μm grain results and with a previous experiment carried out with sub-250 μm mixed crystalline tungsten powder in helium [Phys. Rev. ST Accel. Beams 17, 101005 (2014)]. The experiments demonstrate that a greater dynamic response is produced in a vacuum than in a helium environment and in smaller grains compared with larger grains. The examination of the dynamics of the grains after a beam impact leads to the hypothesis that the grain response is primarily the result of a charge interaction of the proton beam with the granular medium.]]>
<![CDATA[The square between two synagogues in Rzeszów (Poland) – a place with potential?]]> Thu, 08 Nov 2018 11:34:08 +0100 Zając, Barbara
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Functional and spatial transformations of little towns in Malopolska – selected examples]]> Thu, 08 Nov 2018 11:30:19 +0100 Pawlak, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Corridors of metropolitan structure development identification and parametrization issues on example of Krakow]]> Thu, 08 Nov 2018 11:25:29 +0100 Ogrodnik, Daniel
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Urban sprawl in the context of Cracow city limits]]> Thu, 08 Nov 2018 11:19:50 +0100 Ziobro, Anna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Revitalization of public spaces of healts resorts in souther Poland: based on selected examples]]> Thu, 08 Nov 2018 11:12:19 +0100 Wójcikowski, Wojciech Karol
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Josephine colonies – relics of the past in the cultural space of Beskid Sądecki]]> Thu, 08 Nov 2018 11:08:47 +0100 Hrehorowicz-Gaber, Hanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Recreational and tourist qualities of submontane resorts within the Cracow metropolitan area]]> Thu, 08 Nov 2018 11:05:22 +0100 Hrehorowicz-Gaber, Hanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Planning problems and the value of the urban and natural landscape in the Silesian agglomeration]]> Thu, 08 Nov 2018 10:46:53 +0100 Blazy, Rafał
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[The genesis of the synergy – problems of inner cities]]> Thu, 08 Nov 2018 10:44:21 +0100 Blazy, Rafał
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Techno-polis: beyond technology park]]> Thu, 08 Nov 2018 10:34:10 +0100 Wdowiarz-Bilska, Matylda
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Revitalisations in Polish health resorts vs. European measures]]> Thu, 08 Nov 2018 10:28:51 +0100 Węcławowicz-Bilska, Elżbieta; Wdowiarz-Bilska, Matylda
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Recipe for a city]]> Thu, 08 Nov 2018 10:21:30 +0100 Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Development of green areas of the Krakow metropolitan area as a planning problem]]> Thu, 08 Nov 2018 10:16:15 +0100 Gołąb-Korzeniowska, Monika
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Badania modelowe oddziaływania wiatru na membrany i ramy nośne hal namiotowych]]> Thu, 08 Nov 2018 10:14:54 +0100 Kłaput, Renata; Kocoń, Agnieszka; Flaga, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Podano wyniki badań rozkładu współczynników ciśnienia wiatru na dachach czterech różnych hal namiotowych. W tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej przebadano cztery tego rodzaju hale różnych kształtów. Na podstawie tych pomiarów określono schematy rozkładu.]]>
<![CDATA[Zastosowanie ekranów przeciwwiatrowych do poprawy komfortu wiatrowego przechodniów wokół budynków wysokościowych w Warszawie]]> Thu, 08 Nov 2018 10:12:57 +0100 Kocoń, Agnieszka; Kłaput, Renata; Flaga, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Omówiono wyniki badań modelowych dotyczących komfortu wiatrowego przechodniów na przykładzie konkretnej zabudowy w centrum Warszawy. Celem badań była ocena możliwości uzyskania wystarczającego poziomu komfortu wiatrowego przechodniów przy użyciu ekranów przeciwwiatrowych.]]>
<![CDATA[Środki przeciwdziałające zniszczeniom wieszaków mostu spowodowanym wiatrem]]> Thu, 08 Nov 2018 10:10:27 +0100 Flaga, Andrzej; Kocoń, Agnieszka
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Omówiono efektywny sposób ochrony wieszaków w konstrukcjach mostowych przed drganiami spowodowanymi działaniem wiatru. Rozwiązanie przedstawiono na przykładzie łukowego mostu podwieszanego, którego wieszaki zaczęły znacząco drgać w warunkach umiarkowanego wiatru. Przeanalizowano możliwe przyczyny zjawiska, a także zaproponowano środki zaradcze. Za optymalne rozwiązanie uznano zastosowanie lin tłumiących drgania.]]>
<![CDATA[Theatre architecture and urban culture]]> Thu, 08 Nov 2018 10:08:05 +0100 Kozień-Woźniak, Magdalena
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Skutki gwałtownej burzy wiatrowej z sierpnia 2017 r. w Polsce]]> Thu, 08 Nov 2018 10:05:30 +0100 Pistol, Aleksander; Flaga, Andrzej
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Jedna z najsilniejszych odnotowanych nawałnic miała miejsce 11 i 12 sierpnia 2017 r. nad terenem środkowej Polski. Na stacji meteorologicznej Elbląg-Milejewo odnotowano rekordową do tej pory na terenie Polski prędkość porywu wiatru w tej klasie zjawisk meteorologicznych, wynoszącą ponad 42 m/s. Ze względu na obszar oddziaływania, skalę zniszczeń, długość trwania i prędkości podmuchów nawałnicę można sklasyfikować jako derecho, czyli długotrwałą gwałtowną burzę wiatrową.]]>
<![CDATA[Rola oddziaływań klimatycznych we współczesnym budownictwie]]> Thu, 08 Nov 2018 09:58:41 +0100 Flaga, Andrzej; Kłaput, Renata; Bosak, Grzegorz; Flaga, Łukasz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Przedstawiono ogólną charakterystykę współczesnych zagadnień inżynierii wiatrowej i śniegowej oraz rolę badań modelowych w tunelach aerodynamicznych. Omówiono wybrane badania modelowe przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej.]]>
<![CDATA[Range of seismological investigations required for evaluation of surface construction behaviour]]> Thu, 08 Nov 2018 09:56:42 +0100 Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz; Jaśkiewicz, Krzysztof
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Characteristics of surface vibrations induced by mining in the Upper Silesian Coalfield and Legnica-Glogow Copperfield and vibrations excited by quarry explosions are described. Seismological investigations are discussed in terms of their usefullness for the assessment of possible harmfulness to designed or existing constructions on the surface in areas subject to vibrations. The necessity of co-operation between geophysicists and building engineers is pointed out. To make an analysis of the effect of vibrations on buildings, one has to know the entire records of all components of vibration, the horizontal ones being the most important. An approximate but sufficiently accurate evaluation of the effects of mining tremors on buildings may be obtained with the use of response spectra. Exemplary response spectra are given.]]>
<![CDATA[Dokładność a wiarygodność pomiaru przepływu przez kanały przy pomocy koryta zwężkowego]]> Thu, 08 Nov 2018 09:55:48 +0100 Dąbrowski, Wojciech
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Przepływ ścieków przez koryto zwężkowe może być opisany przy pomocy trzech równań , odnoszących się do przekroju przed korytem zwężkowym i gdzieś w jego przewężeniu (gardzieli). Pierwsze dwa równania to równania zachowania masy a trzecie to równanie Bernoulliego. Jeżeli mierzone są dwa napełnienia w kanale, przed korytem zwężkowym i w jego przewężeniu ,to dla pomiaru wielkości przepływu nie jest konieczne aby gdzieś w przewężeniu wystąpiła głębokość krytyczna. Niestety pomiar w przewężeniu jest niedokładny, gdyż panuje tam zazwyczaj ruch rwący. Ponadto, nie ma wówczas możliwości skonstruowania krzywej konsumpcyjnej w postaci zależności przepływu od jednej głębokości napełnienia. Dlatego międzynarodowe normy odnoszą się do sytuacji, gdy głębokość krytyczna wystąpi, a wówczas dochodzi dodatkowe równanie na tę głębokość i jeden pomiar napełnienia przed korytem zwężkowym jest wystarczający dla obliczenia wielkości przepływu. Tak więc dokładność pomiaru przepływu w tym przypadku jest w zasadzie wyższa ale jeżeli głębokość krytyczna nie wystąpi, to pomiar może dać fałszywą wielkość. Ten możliwy do wystąpienia konflikt pomiędzy dokładnością i wiarygodnością pomiaru jest przedmiotem przeprowadzonej dyskusji.]]>
<![CDATA[Korzyści zastosowania technologii CNC w obróbce materiałów konstrukcyjnych w budownictwie]]> Thu, 08 Nov 2018 09:46:45 +0100 Wieczorek, Damian; Plebankiewicz, Piotr
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Celem artykułu jest charakterystyka technologii obróbki materiałów budowlanych CNC i porównanie jej z technologią obróbki konwencjonalnej. W artykule omówiono ogólny zarys technologii CNC ze szczególnym wyróżnieniem jej podstawowych zalet i wad oraz przedstawiono wyniki krótkiej analizy porównawczej dotyczącej norm czasu pracy na wykonanie montażu drewnianych elementów konstrukcji dachów budynków lub konstrukcji zwykłych z drewna klejonego warstwowo (GL), obrabianego w technologii CNC oraz litego drewna tartacznego, przy założeniu ręcznej obróbki drewna sposobem tradycyjnym (konwencjonalnym).]]>
<![CDATA[Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych]]> Thu, 08 Nov 2018 09:44:05 +0100 Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Autorzy przeanalizowali usterki wykryte w czasie odbiorów inwestorskich 172 mieszkań. Analizy dotyczyły przede wszystkim liczebności posiadanej grupy danych. W artykule sprawdzono czy posiadane dane charakteryzują się rozkładem normalnym. Wyznaczono średnią liczbę usterek w poszczególnych grupach mieszkań. Ponadto artykuł miał za zadanie określić średni koszt naprawy pojedynczej usterki – na podstawie wyceny stwierdzono, że koszt ten wynosi 44,98 zł. Autorzy obliczyli także średni koszt usunięcia wykrytych usterek w całym mieszkaniu, który wyniósł 463,39 zł.]]>
<![CDATA[Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM]]> Thu, 08 Nov 2018 09:41:19 +0100 Juszczyk, Michał
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania kosztami w fazie projektowania z wykorzystaniem BIM i uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM. Propozycję definicji tego procesu poprzedza zwięzła analiza pojęciowa dwóch koncepcji bazowych – zarządzania kosztami w fazie projektowania obiektu budowlanego oraz zarządzania zmianami wprowadzanymi w modelu BIM. W artykule przedstawiono schemat procesu oraz omówiono zwięźle potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania technologii BIM na potrzeby analiz zmian projektowych wprowadzanych w modelu oraz konsekwencji kosztowych tych zmian.]]>
<![CDATA[The landscape values of Polish historical cities and methods of their preservation]]> Thu, 08 Nov 2018 09:25:42 +0100 Staniewska, Anna; Zachariasz, Agata
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Słowo wstępne od redakcji]]> Thu, 08 Nov 2018 09:21:03 +0100 Kosiński, Wojciech; Zieliński, Miłosz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: Tekst prezentuje autorskie wprowadzenie do czterdziestego piątego tomu rocznika. Numer tomu, a przede wszystkim data jego wydania Anno Domini 2017 nadają mu rengę wydawnictwa jubileuszowego, co stwarza dobrą okazję do przypomnienia historii czasopisma. W pracy zawarto także krótkie wprowadzenia do niektórych artykułów.]]>
<![CDATA[Wykonanie i kontrola węzłów spawanych ze stalowych kształtowników rurowych]]> Thu, 08 Nov 2018 09:15:30 +0100 Kuchta, Krzysztof; Silezin, Rafał; Żwirek, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Jak działa GPS?]]> Thu, 08 Nov 2018 09:13:42 +0100 Kurzyk, Jan
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
]]>
<![CDATA[Technologiczne aspekty wykonywania połączeń spawanych konstrukcji z rur]]> Thu, 08 Nov 2018 09:12:22 +0100 Kuchta, Krzysztof; Silezin, Rafał; Żwirek, Paweł
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Simple method of approximate calculation of statically indeterminate trusses]]> Thu, 08 Nov 2018 09:08:32 +0100 Rębielak, Janusz
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The paper presents principles of the simple method which makes possible approximate calculations of statically indeterminate truss systems in two stages. The two-stage method applies rules of other methods used for calculations of statically determinate trusses. In each of the two stages, there are considered statically determinate trusses, patterns of which are obtained as results of suitable withdrawing of appropriate members from the pattern of the basic statically indeterminate truss. There are presented results of calculations carried out for two cases of load for selected type of plane truss together with comparison of outcomes obtained by means of using appropriate computer software.]]>
<![CDATA[An analysis of short duration high-intensity rainfall events in Cracow area]]> Thu, 08 Nov 2018 08:52:13 +0100 Jarosińska, Elżbieta
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: The study involves a preliminary analysis of short-duration high-intensity rainfall events in the area of Cracow. The events were selected from a 2-year data record from the MPWiK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [Municipal Water and Sewage Company]) in Cracow. A spatial analysis was carried out by comparing rainfall events with highest single totals which occurred at the same time at all observed precipitation stations. Extracted were nine cases from the data record of 2013 and ten from the data record of 2014. Each of the analysed events was classified according to the Chomicz scale for rainfall intensity in order to distinguish maximum rainfalls, in particular of the following types: heavy rainfalls, rainstorms and torrential rains. Additionally, observed were cases of the most unfavourable rainfall events, i.e. ones with the highest totals in the observed year. In both 2013 and 2014, certain areas in Cracow were observed to be characterised by a pattern of repeating rainfall types. Also, a change in the rainfall category was observed from lower into higher and reverse in certain areas represented by the same gauging stations. At the stations located in varying distances within one urban area of Cracow, the intensity of rainfall varied from rainstorm A1 to torrential rain B1.]]>
<![CDATA[Grzejniki aluminiowe – fakty i mity. Cz. 4. Grzejnik aluminiowy a „podłogówka” – co lepsze i dlaczego?]]> Thu, 08 Nov 2018 08:45:08 +0100 Muniak, Damian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Czwarta część cyklu dotyczyć będzie rozważań nt. wyboru pomiędzy grzejnikiem aluminiowym a „podłogówką”.]]>
<![CDATA[Grzejniki aluminiowe - fakty i mity. Cz. 3. Zalety grzejników aluminiowych]]> Thu, 08 Nov 2018 08:44:11 +0100 Muniak, Damian
rodzaj: artykuł w czasopiśmie
Abstrakt: W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewagi oraz ograniczenia. Omówiono także zagadnienie stosowania tego typu grzejników w instalacjach wykonanych z rur miedzianych, jako temat podnoszony często w praktyce i związany z pewnymi kontrowersjami oraz nieaktualnym stanem wiedzy. Trzecia część cyklu dotyczyć będzie zalet grzejników aluminiowych.]]>