Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Bialik, Wojciech; Gil, Stanisław; Mocek, Piotr
Predykcja CFD procesów emisji zanieczyszczeń gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania
typ: artykuł
Frybes, Andrzej
Wpływ właściwości fizykochemicznych na zjawisko wtórnej kohezji w osadach pochodzenia hutniczego
typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Analiza błędów metod wyznaczania miar niezawodności obiektów komunalnych na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę
typ: artykuł
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Izdebska-Mucha, Dorota
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów
typ: artykuł
Kisiel, Jakub
Opróżnianie jednokomorowych zbiorników o kształcie brył obrotowych
typ: artykuł
Kisiel, Jakub; Kisiel, Adam
Opróżnianie dwóch szeregowo połączonych komór zbiornika retencyjnego cieczy
typ: artykuł
Kręgiel, Barbara; Jarosińska, Elżbieta
Obecny stan monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie
typ: artykuł
Kulikowska, Dorota; Bilicka, Katarzyna
Analiza przemian materii organicznej i związków azotu podczas kompostowania osadów ściekowych
typ: artykuł
Tomczykowska, Małgorzata; Drzewicki, Adam; Kulikowska, Dorota
Intensyfikacja procesu denitryfikacji ścieków na przykładzie oczyszczalni w Tyrowie
typ: artykuł
Siuta, Tomasz
Numeryczna symulacja gwałtownego napełniania zbiornika
typ: artykuł
Śliwińska, Anna; Czaplicka-Kolarz, Krystyna
Wybrane aspekty metodologii analizy cyklu życia odnawialnych źródeł energii
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/