Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 23. Architektura z. 7-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 27
12
następne

Świechowski, Zygmunt
In monte Silencii
typ: artykuł
Wyrozumski, Jerzy
Uwarunkowania historyczne rozwoju architektury średniowiecznego Krakowa
typ: artykuł
Małachowicz, Edmund
Początki chrystianizacji ziem południowej Polski w świetle odkryć architektonicznych
typ: artykuł
Buśko, Cezary; Dryja, Sławomir; Głowa, Wojciech; Sławiński, Stanisław
Główne kierunki rozwoju krakowskiego Rynku Głównego od połowy XIII po początek XVI wieku
typ: artykuł
Łukacz, Marek
Średniowieczne domy lokacyjnego Krakowa
typ: artykuł
Bojęś-Białasik, Anna; Zaitz, Michał
Kramy drewniane odkryte w 2004 roku po zachodniej stronie Sukiennic na Rynku Głównym w Krakowie
typ: artykuł
Komorowski, Waldemar; Opaliński, Piotr
O wieży wójta krakowskiego raz jeszcze. Komunikat
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Zarys rozwoju przestrzennego Skawiny w średniowieczu
typ: artykuł
Kóčka-Krenz, Hanna
Kaplica wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej w Poznaniu
typ: artykuł
Buko, Andrzej
Kamienna wieża w Stołpiu w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych
typ: artykuł
Pawlicki, Bonawentura Maciej
Ze studiów nad reliktami domniemanego palatium Sieciecha w Krakowie
typ: artykuł
Andrzejewski, Aleksander; Kajzer, Leszek
Zamek w Szydłowie w 10 lat po badaniach terenowych
typ: artykuł
Marciniak-Kajzer, Anna
Za wcześnie i za późno, czyli o badaniach warowni w Narzymiu
typ: artykuł
Olszacki, Tomasz
Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej w XIV wieku – możliwości interpretacji
typ: artykuł
Hadamik, Czesław
Najstarszy zamek w Chęcinach
typ: artykuł
Kołodziejski, Stanisław
Król Wacław II – budowniczy zamków na pograniczu polsko-węgierskim
typ: artykuł
Firlet, Janusz; Kadłuczka, Andrzej; Pianowski, Zbigniew
Kościół Mariacki w Krakowie. Problem początku i przekształceń architektonicznych w średniowieczu (preliminaria badawcze)
typ: artykuł
Węcławowicz, Tomasz
Wnętrza krakowskich kościołów w wiekach średnich w świetle źródeł materialnych. Stan badań i nowe postulaty badawcze
typ: artykuł
Rodzińska-Chorąży, Teresa
Kilka uwag w sprawie metody prezentacji i interpretacji reliktów budowli sakralnej w Kałdusie
typ: artykuł
Janiak, Tomasz
Początek gotyckiej przebudowy prezbiterium katedry w Gnieźnie w świetle danych archeologicznych
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/