Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41249)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 21. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15

Biały, Mariusz
Wzmocnienie słabego podłoża nasypu autostrady na terenie zalewowym
typ: artykuł
Dmytrow, Maciej; Stasierski, Jacek; Wrzosek, Krzysztof
Metoda szacowania podatności masywów gruntowych na upłynnienie na przykładzie osuwiska zapory ziemnej i zbiornika odpadów górniczych
typ: artykuł
Gaszyński, Jan; Pabian, Zbigniew
Badania modelowe udarowego zagęszczenia gruntu spoistego
typ: artykuł
Grodecki, Michał
Wpływ hydrogramu fali powodziowej na zachowanie się wałów przeciwpowodziowych
typ: artykuł
Kacprzak, Grzegorz
Analiza porównawcza układu płyta–pal – teoria a praktyka
typ: artykuł
Kanty, Piotr
Próba numerycznego odzwierciedlenia procesu wbijania kolumny kamiennej
typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz; Latus, Paweł; Zając, Bogusław
Próba budowy modelu reologicznego dla polimeru i analiza dokładności tego modelu na podstawie badań doświadczalnych
typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Budzikowski, Andrzej
Powstrzymanie procesu destrukcji uszkodzonego muru oporowego na aktywnym osuwisku z użyciem polimerowych złączy podatnych
typ: artykuł
Łupieżowiec, Marian
Analiza stateczności wysokich nasypów autostradowych wykonywanych na terenach zalewisk
typ: artykuł
Popielski, Paweł; Stasierski, Jacek; Wrzosek, Krzysztof
Wykorzystanie trójwymiarowej analizy stateczności jako narzędzia wspomagania projektowania zapory w zmiennych warunkach geologicznych i morfologicznych
typ: artykuł
Radzicki, Krzysztof; Opaliński, Paweł
Weryfikacja aplikacji modelu amplitudy do określania prędkości filtracji w zaporze ziemnej na podstawie analizy pomiarów temperatury
typ: artykuł
Sternik, Krzysztof
Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczność skarpy głębokiego wykopu
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Analiza stateczności murów bulwarowych Wisły w warunkach rozmycia dna
typ: artykuł
Witakowski, Piotr
Uszkodzenia termiczne przyczółków mostowych
typ: artykuł
Zaczek-Peplinska, Janina; Popielski, Paweł
Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do weryfikacji modeli numerycznych oddziaływania realizowanej inwestycji na obiekty sąsiednie
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/