Aktualności

 

6.03.2024

Udostępniamy społeczności Politechniki Krakowskiej oraz wszystkim zainteresowanym "Portal zarządzania wiedzą - CRIS PK".

Integralną część portalu stanowi moduł "Zasoby nauki", który zastępuje dotychczasowy system ewidencji dorobku piśmienniczego pracowników i doktorantów "Bibliografia Publikacji Pracowników PK" (BPP PK).

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, do modułu "Zasoby nauki" zostały przeniesione publikacje z lat 2017-2024. Starsze publikacje będą nadal dostępne w bazie BPP PK. Przeniesienie pozostałej (starszej) zawartości bazy BPP PK, do nowego systemu CRIS PK, nastąpi w kolejnym etapie wdrożenia, tj. po zakończeniu obecnych prac. Baza BPP PK będzie dostępna jedynie w trybie do odczytu i nie będzie już aktualizowana.

 

Procedura rejestracji dorobku naukowego pozostaje bez zmian, tzn. autorzy samodzielnie wypełniają formularz dodawania publikacji lub importują opis publikacji poprzez DOI (nowa funkcja portalu).

Nowością w CRIS PK jest możliwość dodawania, przez pracowników i doktorantów PK, informacji o osiągnięciach i aktywności naukowej, a także o dziełach artystycznych.

 

Odpowiednie instrukcje dotyczące logowania, dodawania publikacji/osiągnięć oraz deklarowania dyscyplin naukowych do poszczególnych publikacji znajdują się w zakładce "Dla autorów".

 

Zapraszamy do korzystania z CRIS PK. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać mailem na adres bibliografia@pk.edu.pl. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż nadal trwają prace związane z weryfikacją danych oraz wprowadzaniem dodatkowych funkcjonalności.

 

7.02.2024

Ze względu na trwające prace związane z wdrożeniem nowego modułu do rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników PK (w systemie CRIS PK), przypominamy o trwającym braku możliwości rejestracji nowych publikacji w bazie.
Udostępnienie nowego systemu planowane jest najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2024 roku, jednak dokładamy wszelkich starań, aby nastapiło to znacznie szybciej.
W pierwszej turze do nowego systemu zostaną przeniesione publikacje z lat 2017-2023, starsze będą nadal dostępne w bazie BPP PK. Przeniesienie pozostałej (starszej) zawartości bazy do nowego systemu nastąpi w kolejnym etapie wdrożenia i zostało zaplanowane w połowie 2024 roku.

Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia.

 

1.02.2024

Informujemy, że opublikowany został Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


WG informacji z komunikatu:

"Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz - zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich - zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

Oznacza to, że na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dla osiągnięć naukowych opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r., ze zmianami i sprostowaniem z dnia 3 listopada 2023 r."

 

19.12.2023

Wyłączenie bazy Bibliografia Publikacji Pracowników PK 

 

W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem nowego systemu do ewidencji publikacji pracowników PK, planowane jest czasowe zablokowanie od dnia 1.01.2024 do 31.01.2024 (termin może ulec przedłużeniu) możliwości zgłaszania przez autorów nowych publikacji do BPP PK. Nadal będzie dostępna możliwość przeglądania bazy oraz pobierania z niej danych.

Jednocześnie informujemy, że oddanie do użytku nowego systemu - CRIS PK – planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

10.11.2023

W dniu 6 listopada 2023 r. na stronie MEiN ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. 

Zgodnie z komunikatem w bazie BPP PK zostały wprowadzone zmiany punktacji czasopism oraz  zamieszczonych w nich publikacji  z 2023 roku.

 

11.09.2023

W bazie BPP PK została wprowadzona punktacja do publikacji, na podstawie umieszczonego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 17 lipca 2023 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej nowa lista dotyczy publikacji z 2023 roku. Publikacje z roku 2022 otrzymują punkty zgodnie z wykazem zamieszczonym w komunikacie MEiN z 21.12.2021 r.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzeniem MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2022 poz. 661) § 11.3

"Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz – zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.

 

Po opublikowaniu nowych wytycznych dotyczących punktacji publikacji z lat 2022-2025, będziemy zamieszczać informacje o decyzjach MEiN i wprowadzać niezbędne zmiany w bazie BPP PK.


24.07.2023

17 lipca 2023 na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazał się nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Trwają prace związane z dodawaniem obowiązujacej punktacji do publikacji w bazie BPP PK.


21.02.2023

Deklarowanie dyscyplin do publikacji naukowych i generowanie oświadczeń 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, BPK będzie wysyłać w marcu dane za rok 2022 z bazy BPP do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). W związku z tym prosimy autorów publikacji naukowych o uzupełnienie deklaracji publikacji do dyscyplin. Należy to zrobić po zalogowaniu na swoje konto w BPP.

Z poziomu konta autora jest również dostępny link do generowania zbiorczych oświadczeń o osiągnięciach naukowych dot. publikacji od 2022 r., upoważniających Politechnikę Krakowską do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin na potrzeby ewaluacji jednostki.

 

14.01.2022

BPK uprzejmie informuje, że narzędzie do generowania wykazu publikacji podlegających ocenie w ramach okresowej oceny pracowników naukowych PK zostanie uruchomione około 19 stycznia 2022 roku.

 

Jednocześnie przypominamy autorom o okresowym sprawdzaniu w bazach WoS i Scopus, czy ich publikacje nie zostały tam zaindeksowane po rejestracji w BPP PK. Jeśli tak, należy ten fakt zgłosić w BPK za pomocą formularza w bazie BPP PK, który otwiera się po wybraniu ikony „?” znajdującej się przy opisie każdej publikacji. dyscyplina/dyscypliny

 

25.03.2021

Procedura przypisania publikacji byłych pracowników PK do dyscyplin naukowych 2017-2020

 

12.03.2021

W myśl Zarządzenia nr 38 Rektora PK z dnia 8.03.21 w marcu należy wskazać/wybrać dyscypliny poszczególnych osiągnięć naukowych wykazywanych na potrzeby ewaluacji. W tym celu w BPP PK uruchomiono system wyboru dyscypliny publikacji. System jest dostępny dla zalogowanych autorów, których dyscyplina/dyscypliny naukowe są widoczne w profilu autora w BPP PK.

 

Wskazania/wyboru dyscypliny publikacji dokonuje się po zalogowaniu w BPP PK. W zakładce "Moje konto" należy wybrać "zadeklaruj dyscyplinę publikacji" i postępować wg instrukcji. Link do wyboru dyscypliny jest widoczny także na stronie osobistej autora. Deklaracji można również dokonać bezpośrednio z linku https://suw.biblos.pk.edu.pl/deklaracjadyscyplin. Do każdej zadeklarowanej publikacji jest generowane oświadczenie wysyłane na adres mailowy autora zapisany w Bibliotece PK.

 

Zaleca się zmianę adresów mailowych zgłoszonych do Biblioteki PK na służbowe. Zmiany adresu można dokonać z poziomu strony osobistej autora w BPP PK lub bezpośrednio pod linkiem: http://koha.biblos.pk.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-user.pl.

 

Po zadeklarowaniu dyscyplin publikacji można także pobrać stosowne oświadczenie zbiorcze generowane wg wzoru z załącznika do Zarządzenia nr 38. To oświadczenie dotyczy publikacji z lat 2017-2020. Oświadczenie zbiorcze dot. publikacji z roku 2021 będzie generowane oddzielnie pod koniec roku 2021, natomiast zweryfikowane publikacje z 2021 r. są już dostępne do deklarowania, a o konieczności deklarowania kolejnych publikacji rejestrowanych w BPP PK autorzy będą informowani w mailach weryfikacyjnych, które od przyszłego tygodnia będą wysyłane do wszystkich autorów i współautorów publikacji z naszej uczelni.

 

Istnieje możliwość zmiany decyzji przez autora o zaliczeniu publikacji do dyscypliny, m.in. w okresie poprzedzającym wysyłanie danych do ewaluacji, po przeanalizowaniu osiągnięć naukowych w poszczególnych dyscyplinach (w porozumieniu z opiekunami dyscyplin). Natomiast w zw. z automatycznym generowaniem do każdej publikacji oświadczeń potwierdzających zaliczenie publikacji do wskazanej przez autora dyscypliny, nie przewiduje się możliwości dokonywania przez autora samodzielnej zmiany dyscypliny publikacji w systemie bez uprzedniego przysłania stosownego maila na adres poczty dedykowanej obsłudze tych zadań.

 

Natomiast generowanie zbiorczych oświadczeń dot. publikacji z lat 2017-2020 jest możliwe w każdej chwili. Warto to zrobić bezpośrednio przed ich złożeniem przełożonym, zwłaszcza jeśli od ostatniego pobrania oświadczenia zbiorczego zostały zarejestrowane publikacje autora w BPP PK.

 

Publikacja wieloautorska może być przez autorów przypisana do różnych dyscyplin. Z tego powodu informacje o dyscyplinie publikacji nie będą wyświetlane na liście publikacji autora, a tylko w rekordzie opisu publikacji. Ewentualne problemy należy zgłaszać mailem - sprawy dot. bezpośrednio deklarowania dyscyplin publikacji i generowanych oświadczeń na adres: deklaracje-bpp@pk.edu.pl, inne sprawy na adres: bibliografia@pk.edu.pl.

 

20.01.2020

W dniu dzisiejszym w indywidualnych wykazach publikacji, które mogą stanowić załącznik do Ankiety oceny pracowników PK dodano informację: W wykazie nie uwzględniono ewentualnych publikacji wymienionych w punkcie 4 Załącznika nr 1 do Wykazu Punktowanych osiągnięć naukowych do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK tzn. "publikacji w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego 4 (max 1 pozycja w roku)". W razie potrzeby opis takiego artykułu można pobrać w tradycyjnym pliku generowanym z bazy BPP PK.

 

15.01.2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona możliwość generowania z bazy BPP PK indywidualnych wykazów publikacji, które mogą stanowić załącznik do Ankiety oceny pracowników PK. Wykazy nie zawierają punktacji (poza punktacją czasopism), ale są posegregowane wg wytycznych Uchwały Senatu PK, obowiązującej do oceny pracowników za lata 2017-2019. Każdy autor może pobrać z bazy BPP PK przygotowany pod kątem oceny wykaz. W tym celu należy zalogować się do BPP PK, a następnie w zakładce Moje konto „kliknąć” swoje nazwisko i pobrać wykaz „Ocena okresowa…”. Publikacja może występować na wykazie w kilku kategoriach, np. jako artykuł w czasopiśmie wymienionym na liście MNiSW oraz jako artykuł w materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach WoS lub Scopus. Do oceny wlicza się ją tylko jeden raz – autor może wybrać korzystniejszą opcję.

W razie pytań służymy pomocą.


04.11.2019 

Na polecenie Pana Prorektora ds. Nauki, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Tatary roczna punktacja za 2019 r. będzie wyświetlana w bazie BPP PK na dotychczasowych zasadach (tj. wg tzw ujednoliconej punktacji MNiSW 2013-2016 i bez punktacji dla monografii, rozdziałów i materiałów konferencyjnych). Nowa punktacja wg listy ministerialnej, według której będą oceniani nauczyciele akademiccy za lata 2020-2023, będzie uwidoczniona po zakończeniu oceny nauczycieli akademickich za lata 2017-2019.

 

Przypominamy także, że ocena nauczycieli akademickich przeprowadzona będzie zgodnie z uchwałą Senatu PK nr 106/o/12/2016 oraz progami punktowymi podanymi w uchwałach Senatu PK nr 25/o/03/2017 i 40/o/04/2017.

 

31.10.2019

W związku z pytaniami autorów uprzejmie informujemy, że wydawnictwo CRC Press/Balkema jest wymienione w Komunikacie MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z przypisaną wartością 80 punktów, mimo, że wchodzi w skład Taylor &Francis Group (200 punktów). Do chwili wyjaśnienie wątpliwości przypisujemy publikacjom w tym wydawnictwie niższą punktację, która zostanie zmieniona, jeśli pojawi się stosowna interpretacja ze strony MNiSW.

 

15.02.19

W Bazie BPP PK wprowadzono następujące zmiany:

-Do artykułów wydanych po 2016 r. wprowadzono punktację ujednoliconą 2013-2016, która za 2019 r. nie będzie obowiązywać do oceny uczelni. Po ogłoszeniu przez MNiSW nowej listy czasopism punktacja w BPP PK za 2019 r. zostanie odpowiednio zmieniona.

-Pole „Roczna Lista MNiSW” nie jest już przeszukiwane przez wyszukiwarkę na stronie www bazy BPP PK, a dane z tych pól nie są wyświetlane w opisach publikacji z lat 2017-2019. Obecnie po wybraniu ikony lupy są przeszukiwane i wyświetlane pola “Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016” i “Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016”.

 

W dniach 18.01- 21.01.2019 trwają prace związane z dodawaniem do publikacji 2013-2018 obowiązującej punktacji ujednoliconej. W związku z tym może przejściowo występować brak informacji w polu punktacja. Za utrudnienia przepraszamy.

 

18.12.2018

Ujednolicona punktacja czasopism

Do bazy BPP PK wprowadzono ujednoliconą punktację czasopism za lata 2013-2016 (najwyższa punktacja ustalona na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016). Punktacja jest widoczna w opisach artykułów z lat 2013-2018 równolegle z dotychczas stosowaną punktacją tj. za lata 2013-2016 punktacją roczną, a do publikacji z lat 2017-2018 z punktacją przejmowaną z roku 2016.

 

Wyjaśnienie: W myśl Art. 324. 1. Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „…w przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.”

 

Ujednoliconą punktację za lata 2013-2016 wprowadzono do bazy BPP PK na podstawie Wykazu czasopism naukowych zawierającego historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016, dostępnego na stronie MNiSW.
Do artykułów wydanych po 2018 r. zaprzestaje się wprowadzać punktację do czasu opublikowania przez MNiSW nowych list czasopism punktowanych. Po ich opublikowaniu punktacja czasopism zostanie uzupełniona.  

 

 

ORCID  - zapraszamy autorów, którzy założyli swój profil w ORCID do zgłaszania tego faktu na adres bibiografia@pk.edu.pl lub przy pomocy ikony pytajnika z opisu dowolnej publikacji. Po otrzymaniu informacji BPK dodaje identyfikator ORCID do profilu autora.

 

 

Link do PBN w profilu autora - w BPP PK w profilu autora dodano link do profilu w PBN. Przypominamy, że zasoby baz BPP PK i PBN różnią się. W PBN są tylko wybrane publikacje naukowe. Zgodnie z wymogami ustawy. W myśl obowiązujących przepisów, baza PBN jest zasilana rekordami z BPP PK dwa razy w roku.

 

 

16.02.2017

Prace w bazie BPP PK

W związku z wprowadzaniem do bazy BPP PK w b. krótkim czasie dużej liczby danych wymaganych do ankiety jednostki, prowadzone są różne prace, które mogą powodować przejściowe zakłócenia w wyświetlaniu i generowaniu wykazów publikacji. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

 

4.11.2016

Indeksowanie publikacji w WoS i Scopus

Przypominamy Autorom o konieczności okresowego sprawdzania indeksowania publikacji w bazach WoS i Scopus, ponieważ indeksowanie publikacji w tych bazach często następuje już po zarejestrowaniu publikacji w BPP PK. W wypadku zauważenia przez autora, że jego publikacja została zaindeksowana w bazach WoS lub Scopus, trzeba zgłosić w OIN BPK konieczność aktualizacji jej opisu. Należy to zrobić bezpośrednio z BPP PK poprzez wybranie ikony „?” (znajdującej się przy opisie publikacji wymagającej aktualizacji) i wpisanie informacji o treści: ”jest w WoS” lub „jest w Scopusie”.

 


3.11.2016

Dane do Ankiety okresowej oceny nauczyciela akademickiego PK

Uprzejmie informujemy, że generowany z bazy BPP PK raport dot. publikacji z afiliacją PK do Ankiety okresowej oceny nauczyciela akademickiego PK został czasowo zamknięty. Raport zostanie ponownie otwarty przed kolejną oceną okresową pracowników PK. Pracownicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje publikacje bezpośrednio w bazie BPP PK, korzystając z opcji wyszukiwania dostępnych po wybraniu ikony lupy widocznej z poziomu rekordu pracownika.

 

 

10.06.2015

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z uzupełnianiem opisów z lat 2013-2015 o dane wymagane w bazie PBN-S.  
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/