prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Były pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich [A-9]Strona Osobista

Profil w CRIS PK


Publikacje autora (128)

Publikacje współtworzone (7)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


   

 

BIOGRAPHY

Jacek Gyurkovich is a titular professor - in the years 1994-1999, he was deputy dean, and from 2012-2020 he was the Dean of the Faculty of Architecture at Cracow University of Technology. For 30 years he headed the Chair of Urban Composition. Professor Gyurkovich is an architect and urban designer - a member of the Association of Polish Architects (SARP), a member of the Architecture and Town Planning Committee of the Polish Academy of Sciences (KAiU PAN) and the Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Professor Gyurkovich is a professionally active architect - he is licensed by the Chamber of Architects of the Republic of Poland. He is the author and co-author of many projects that have won awards and distinctions at national architectural and urban competitions, as well as a number of completed projects - including five churches, many residential buildings, hotels, interiors and furniture. Professor Gyurkovich was the initiator and organiser of a series of international conferences devoted to the condition of the modern city - Future of the Cities - Cities of the Future. As an academic teacher, he was the promoter of several hundred engineering and Masters’ diplomas and 11 doctoral dissertations. Professor Gyurkovich is also the author of numerous scientific publications - combining his practical experience with theory and implementing them in academic teaching, he shapes the emotionality and spiritual foundations of respecting his own architectural and urban heritage and cultural landscape.

 

 

Jacek Gyurkovich jest profesorem tytularnym - w latach 1994-1999 pełnił funkcję prodziekana, a od 2012-2020 roku był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez 30 lat kierował Katedrą Komozycji Urbanistycznej. Profesor J. Gyurkovich jest architektem i urbanistą - członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (KAiU PAN) oraz Polskiego Narodowego Komitetu ICMOS. Profesor J. Gyurkovich jest czynnym zawodowo architektem - posiada licencję Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Jest autorem i współautorem wielu projektów, które zdobyły nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach architektoniczno-urbanistycznych, a także szeregu zrealizowanych projektów - w tym 5 kościołów, wielu  budynków mieszkalnych, hoteli, wnętrz, mebli. Profesor J. Gyurkovich był inicjatorem i organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji, poświęconych kondycji współczesnego miasta - Future of the Cities - Cities of the Future. Jako nauczyciel akademicki był promotorem kilkuset dyplomów inżynierskich i magisterskich oraz 11 dysertacji doktorskich. Profesor J. Gyurkovich jest także autorem licznych publikacji naukowych - łącząc swoje doświadczenie praktyczne z teorią i wdrażając je w nauczaniu akademickim, kształtuje emocjonalność i duchowe podstawy poszanowania własnego dziedzictwa architektonicznego i urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego.
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/