prof.dr hab.inż.arch. Mateusz Gyurkovich

Pracownik PK

Wydział Architektury [A]
Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich [A-9]

Dyscyplina: architektura i urbanistykaStrona Osobista

Publikacje autora (109)

Publikacje współtworzone (2)Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID
Publons


 

Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Studiował w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i na Uniwersytecie Tennessee (University of Tennessee) w Knoxville (USA). W listopadzie 2000 r. ukończył architekturę i urbanistykę, uzyskując dyplom z wyróżnieniem i akredytacją RIBA. Od 2001 r. pracuje w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich  PK (do 1 października 2020 r. : Instytucie Projektowania Urbanistycznego).

Dysertację doktorską pt. Rola muzeów przełomu wieków XX i XXI w tworzeniu miejskiej przestrzeni publicznej”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Wyżykowskiego, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Architektury PK w 2005 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz specjalności teoria i projektowanie urbanistyczno-architektoniczne uzyskał w kwietniu 2014 r. Na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego, twórczego i organizacyjnego oraz wskazanego osiągnięcia — monografii „Polskie przestrzenie kultury — wybrane zagadnienia” (Wydawnictwo PK, Kraków 2019) prezydent RP Andrzej Duda decyzją z 11 maja 2020 r. przyznał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

W kręgu jego naukowych zainteresowań znajdują się zagadnienia współczesnego kształtowania zespołów urbanistycznych. Główne nurty badawcze dotyczą: przestrzeni kultury i ich roli w kompozycji urbanistycznej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów śródmiejskich oraz kreacji współczesnych przestrzeni publicznych w miastach; wielorodzinnej architektury mieszkaniowej w kontekście współczesnych kreacji lub zaniku miejskich przestrzeni publicznych; współczesnych zjawisk urbanizacyjnych metropolizacji i eksurbanizacji.

Od 2008 r. współpracuje z Politechniką Katalońską (Universitat Politecnica de Catalunya) w Barcelonie (z Centre de Política de Sòl i Valoracions, Departament de Construccions Arquitectòniques I, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona oraz Departament d"Urbanisme i Ordinació del Trerritori, DUOT, Escuela Tecnica Superior d'Arquitectura de Valles). W latach 2010–2015 uczestniczył jako ekspert w realizacji dwóch międzynarodowych projektach badawczych, prowadzonych przez tę uczelnię. Wspólnie z hiszpańskimi naukowcami prowadzi badania związane z przekształceniami struktur urbanistycznych. W latach 20162017 kierował międzynarodowym, interdyscyplinarnym zespołem badawczym, opracowującym dla Biura Planowania Przestrzennego UM Krakowa dwuetapowy projekt badawczo-rozwojowy pt. „Model przestrzennej struktury Krakowa — perspektywa planistyczna”. Uczestniczy również w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, a także dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Architektury PK (np. POWER). 

W dorobku naukowym ma — jako autor i współautor — około 100 publikacji, w tym 3 autorskie monografie. Ponadto był redaktorem naukowym (i współautorem) kilkunastu monografii w języku angielskim, m.in.: cyklu „Future of the Cities — Cities of the Future” (Wydawnictwo PK, 2014); „Hybrid urban structures” (Wydawnictwo PK, 2016) czy „Back to the Sense of the City” (CPSV UPC, Barcelona 2016). Był recenzentem wydawniczym licznych książek naukowych oraz rozdziałów w wieloautorskich monografiach wydanych w latach 2014–2022 w krajowych i zagranicznych wydawnictwach naukowych. Recenzował kilkadziesiąt artykułów dla redakcji czasopism naukowych: „ACE — Arquitectura, Ciudad y Entorno”; "Sustainability"; World Transactions on Engineering and Technology Education”, „Technical Transactions”;  „Architectus”; „Archivolta”; "Buildings", "International Journal of Envirnomental Research and Public Health"; "Land"; "Urban Studies"; „Journal of Urban Ethnology” , oraz „Państwo i Społeczeństwo”. 

Udział w kilkudziesięciu międzynarodowych spotkaniach naukowych, m.in.:  6th Conference of the International Forum of Urbanism (Barcelona, 2012); 7 konferencji z serii ULAR organizowanych przez Politechnikę Śląską (2005-2013); 2. Kongres Konserwatorów Polskich (Kraków, — Warszawa, 2015); kilku konferencjach Szkoły Naukowej Habitat we Wrocławiu (2011–2018); WMCAUS w Pradze (2018). Był członkiem rad naukowych kongresów z cyklu „Ciudad y Territorio Virtual / City and Virtual Territory” [Kraków, 2016; Mendoza (Argentyna), 2018; Barcelona, 2019] i organizowanych na PK konferencji FOTC-COTF (2012–2014) i Arch-Eco (2014–2020) a także Urban Composition of Resilient City oraz Architektura-Miasto-Piękno (2021); Multikoferencji Dream Silesia (2022), Aglomeracje- Rozwój, Wyzwania, Przestrzeń oraz Wise City- Theory & Practice (2023).

Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim na I i II stopniu studiów kierunku architektura z przedmiotów projektowych i pomocniczych, a także wykłady i warsztaty na studiach III stopnia i podyplomowych. Od 2005 roku był promotorem i promotorem pomocniczym ponad 100 prac dyplomowych magisterskich, w tym ponad 20 w języku angielskim, oraz ponad 50 prac inżynierskich na kierunku architektura (do 2010 architektura i urbanistyka). Kilkanaście z nich zostało nominowanych do nagród, wyróżnionych lub nagrodzonych w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Był także promotorem i promotorem pomocniczym kilku prac dyplomowych na międzywydziałowym kierunku gospodarka przestrzenna (w latach 2018–2019). Zrecenzował ponad 70 prac inżynierskich i magisterskich studentów Wydziału Architektury PK.

Jest promotorem 4 ukończonych przewodów doktorskich na Wydziale Architektury PK (3 prace nagrodzono) oraz promotorem lub opiekunem naukowym kilku kolejnych doktorantów. Zrecenzował 10 rozpraw doktorskich, uczestniczył też jako recenzent, sekretarz lub członek komisji w przewodach habilitacyjnych.

Angażuje się w realizację międzynarodowych programów dydaktycznych na WA PK od 2001 r. (Erasmus, Tennessee, IP LOCUS). W latach 2011–2019 odbywał staże naukowo-dydaktyczne na politechnikach w Barcelonie i w Mediolanie (Politecnico di Milano) oraz w Wyższej Szkole Technicznej we Frankfurcie (Frankfurt University of Applied Science). W latach 2013–2014 był wydziałowym koordynatorem w projekcie LLP Erasmus IP VALUABLE_RESIDE. Pełnił funkcję organizatora, prowadzącego oraz sędziego podczas międzynarodowych warsztatów studenckich: LOCUS (Girona, 2008); Eco-Rehab (Barcelona, 2011; Kraków, 2012; Mediolan, 2013); ECOWEEK (Kraków, 2013) oraz OSSA (Kraków 2004, 2008). Z jego inicjatywy podpisano umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej PK z 6 uczelniami z Hiszpanii, Rumunii i Szwecji. Włącza się we współpracę IPU z samorządami i otoczeniem gospodarczym (Nowy Sącz, Tarnów, Koźmin Wielkopolski, Mysłowice; Wolbrom; firmy: Wiśniowski oraz Alu-Prof).

Czynny architekt — od 2000 roku współpracuje z biurami projektów w Krakowie, Nowym Jorku, Barcelonie i Pampelunie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów konkursowych, koncepcyjnych, architektoniczno-budowlanych i wykonawczych, urbanistycznych oraz projektów modernizacji, adaptacji i rewaloryzacji obiektów i zespołów objętych ochroną konserwatorską. Projektuje witraże, wnętrza i meble.

Należy do organizacji zawodowych: SARP, TUP, SKZ, MPOIA. Od 2016 r. jest członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie, a od 2020 Sekcji Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych PK; redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „PUA — Przestrzeń — Urbanistyka — Architektura" (od 2017 r.). W latach 2019–2020 był zastępcą dyrektora IPU WA PK. Członek Senatu PK w kadencji 2020–2024.

 

 

SHORT BIO:

 

Mateusz Gyurkovich, Prof. D.Sc.Ph.D. Eng. Arch., Discipline: architecture and urbanism,

Speciality: architecture and urbanism, spec.: theory and designing in the field of architecture and urbanism; Author and co-author of around 100 scientific publications in Polish and English, including 3 monograph books (2007,2013,2019- in Polish). Editor and co-editor of scientific journals and books. The main currents of scientific research pertained to the problem of urbanised space in the scope of : public buildings and complexes with functions associated with culture; the revitalisation of neglected downtown urban areas; contemporary designs of urban public spaces; multi-family residential architecture; contemporary urban phenomenas: exurbanisation & metropolisation, lately also urban morphology. Experience in international, interdisciplinary research programmes, connected with the problems of planning, metropolisation, urban design within historic city cores. Academic since 2001, promoter of over 100 Master thesis and 4 doctoral dissertations. Member of numerous associations: SARP, TUP, SKZ, Polisch Chamber of Architects, KUiA PAN,  Scientific Boards of numerous Congresses (Future of the Cities-Cities of the Future, CTV Congresses, Arch-Eco, Urban Composition of Resilient City, Dream Silesia, etc.) .
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/