Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce


Wariant tytułu Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie
Wydawca Młodzi Naukowcy (Poznań)
Lista MNiSW nie (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 39
poprzednie
12

Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Problemy posadowienia drobnych gospodarstw rolnych na terenach górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Analiza zachowania ośrodka gruntowego zaimplementowanego zmodyfikowanym modelem Cam-Clay z rezultatami badań doświadczalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Zastosowanie symulacji numerycznych do oceny stateczności osuwiska na przykładzie nasypu drogowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Podraza, Zuzanna
Ocena analityczna składu odorów ze ścieków oraz procesu ich redukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Banet, Krystian
Kolej aglomeracyjna, a przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Banet, Krystian Adam
Idea Nowego Urbanizmu w kształtowaniu systemu transportowego obszarów zurbanizowanych poddawanych procesom rewaloryzacji i rewitalizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Szpunar, Karolina
Elementy oceny ryzyka powodziowego w Polsce i na Litwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Guzdek, Paweł; Petryk, Agnieszka
Analiza złóż filtracyjnych stosowanych w procesie uzdatniania wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Pawłowska-Salach, Agata
Urządzenia służące migracji ryb w ekosystemach wodnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Podraza, Zuzanna
Zagrożenia związane z emisją siarkowodoru w systemach kanalizacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Podraza, Zuzanna
Problem odorów w systemach kanalizacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Podraza, Zuzanna
Przemiany mikrobiologiczne w ściekach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Łukasik, Marta
Wybrane współczesne problemy w projektowaniu szpitali klinicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Bąk, Joanna
Analiza porównawcza rozwoju systemu odprowadzania ścieków dla miasta Krakowa na tle krajowej infrastruktury kanalizacyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Bąk, Joanna
Możliwości minimalizacji zużycia wody w budynkach a zagrożenia jakości wody pitnej dostarczanej konsumentom
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Hędrzak, Elżbieta; Michorczyk, Piotr
Trójwymiarowe drukowanie : przegląd metod
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Hędrzak, Elżbieta; Michorczyk, Piotr
Trójwymiarowe drukowanie : od projektu do gotowego produktu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Lubera, Tomasz; Kolasa, Anna
Zjawisko anizotropii diamagnetycznej w metylowych pochodnych 1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-1H-indeno[1,2-b]pirydyno-2,5-dionu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Miodowska, Justyna; Kromka-Szydek, Magdalena
Wykorzystanie programu Mimics w modelowaniu układu stomatognatycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015

poprzednie
12© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/