Aktualności

 

20.01.2020

W dniu dzisiejszym w indywidualnych wykazach publikacji, które mogą stanowić załącznik do Ankiety oceny pracowników PK dodano informację: W wykazie nie uwzględniono ewentualnych publikacji wymienionych w punkcie 4 Załącznika nr 1 do Wykazu Punktowanych osiągnięć naukowych do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK tzn. "publikacji w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego 4 (max 1 pozycja w roku)". W razie potrzeby opis takiego artykułu można pobrać w tradycyjnym pliku generowanym z bazy BPP.

 

15.01.2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona możliwość generowania z bazy BPP indywidualnych wykazów publikacji, które mogą stanowić załącznik do Ankiety oceny pracowników PK. Wykazy nie zawierają punktacji (poza punktacją czasopism), ale są posegregowane wg wytycznych Uchwały Senatu PK, obowiązującej do oceny pracowników za lata 2017-2019. Każdy autor może pobrać z bazy BPP przygotowany pod kątem oceny wykaz. W tym celu należy zalogować się do BPP, a następnie w zakładce Moje konto „kliknąć” swoje nazwisko i pobrać wykaz „Ocena okresowa…”. Publikacja może występować na wykazie w kilku kategoriach, np. jako artykuł w czasopiśmie wymienionym na liście MNiSW oraz jako artykuł w materiałach konferencyjnych indeksowanych w bazach WoS lub Scopus. Do oceny wlicza się ją tylko jeden raz – autor może wybrać korzystniejszą opcję.

W razie pytań służymy pomocą.


04.11.2019 

Na polecenie Pana Prorektora ds. Nauki, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Tatary roczna punktacja za 2019 r. będzie wyświetlana w bazie BPP na dotychczasowych zasadach (tj. wg tzw ujednoliconej punktacji MNiSW 2013-2016 i bez punktacji dla monografii, rozdziałów i materiałów konferencyjnych). Nowa punktacja wg listy ministerialnej, według której będą oceniani nauczyciele akademiccy za lata 2020-2023, będzie uwidoczniona po zakończeniu oceny nauczycieli akademickich za lata 2017-2019.

 

Przypominamy także, że ocena nauczycieli akademickich przeprowadzona będzie zgodnie z uchwałą Senatu PK nr 106/o/12/2016 oraz progami punktowymi podanymi w uchwałach Senatu PK nr 25/o/03/2017 i 40/o/04/2017.

 

31.10.2019

W związku z pytaniami autorów uprzejmie informujemy, że wydawnictwo CRC Press/Balkema jest wymienione w Komunikacie MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z przypisaną wartością 80 punktów, mimo, że wchodzi w skład Taylor &Francis Group (200 punktów). Do chwili wyjaśnienie wątpliwości przypisujemy publikacjom w tym wydawnictwie niższą punktację, która zostanie zmieniona, jeśli pojawi się stosowna interpretacja ze strony MNiSW.

 

15.02.19

W Bazie BPP wprowadzono następujące zmiany:

-Do artykułów wydanych po 2016 r. wprowadzono punktację ujednoliconą 2013-2016, która za 2019 r. nie będzie obowiązywać do oceny uczelni. Po ogłoszeniu przez MNiSW nowej listy czasopism punktacja w BPP PK za 2019 r. zostanie odpowiednio zmieniona.

-Pole „Roczna Lista MNiSW” nie jest już przeszukiwane przez wyszukiwarkę na stronie www bazy BPP PK, a dane z tych pól nie są wyświetlane w opisach publikacji z lat 2017-2019. Obecnie po wybraniu ikony lupy są przeszukiwane i wyświetlane pola “Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016” i “Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016”.

 

W dniach 18.01- 21.01.2019 trwają prace związane z dodawaniem do publikacji 2013-2018 obowiązującej punktacji ujednoliconej. W związku z tym może przejściowo występować brak informacji w polu punktacja. Za utrudnienia przepraszamy.

 

18.12.2018

Ujednolicona punktacja czasopism

Do bazy BPP wprowadzono ujednoliconą punktację czasopism za lata 2013-2016 (najwyższa punktacja ustalona na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016). Punktacja jest widoczna w opisach artykułów z lat 2013-2018 równolegle z dotychczas stosowaną punktacją tj. za lata 2013-2016 punktacją roczną, a do publikacji z lat 2017-2018 z punktacją przejmowaną z roku 2016.

 

Wyjaśnienie: W myśl Art. 324. 1. Ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „…w przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.”

 

Ujednoliconą punktację za lata 2013-2016 wprowadzono do bazy BPP na podstawie Wykazu czasopism naukowych zawierającego historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016, dostępnego na stronie MNiSW.
Do artykułów wydanych po 2018 r. zaprzestaje się wprowadzać punktację do czasu opublikowania przez MNiSW nowych list czasopism punktowanych. Po ich opublikowaniu punktacja czasopism zostanie uzupełniona.  

 

 

ORCID  - zapraszamy autorów, którzy założyli swój profil w ORCID do zgłaszania tego faktu na adres bibiografia@biblos.pk.edu.pl lub przy pomocy ikony pytajnika z opisu dowolnej publikacji. Po otrzymaniu informacji BPK dodaje identyfikator ORCID do profilu autora.

 

 

Link do PBN w profilu autora - w BPP w profilu autora dodano link do profilu w PBN. Przypominamy, że zasoby baz BPP PK i PBN różnią się. W PBN są tylko wybrane publikacje naukowe. Zgodnie z wymogami ustawy. W myśl obowiązujących przepisów, baza PBN jest zasilana rekordami z BPP PK dwa razy w roku.

 

 

16.02.2017

Prace w bazie BPP PK

W związku z wprowadzaniem do bazy BPP w b. krótkim czasie dużej liczby danych wymaganych do ankiety jednostki, prowadzone są różne prace, które mogą powodować przejściowe zakłócenia w wyświetlaniu i generowaniu wykazów publikacji. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

 

4.11.2016

Indeksowanie publikacji w WoS i Scopus

Przypominamy Autorom o konieczności okresowego sprawdzania indeksowania publikacji w bazach WoS i Scopus, ponieważ indeksowanie publikacji w tych bazach często następuje już po zarejestrowaniu publikacji w BPP. W wypadku zauważenia przez autora, że jego publikacja została zaindeksowana w bazach WoS lub Scopus, trzeba zgłosić w OIN BPK konieczność aktualizacji jej opisu. Należy to zrobić bezpośrednio z BPP poprzez wybranie ikony „?” (znajdującej się przy opisie publikacji wymagającej aktualizacji) i wpisanie informacji o treści: ”jest w WoS” lub „jest w Scopusie”.

 


3.11.2016

Dane do Ankiety okresowej oceny nauczyciela akademickiego PK

Uprzejmie informujemy, że generowany z bazy BPP raport dot. publikacji z afiliacją PK do Ankiety okresowej oceny nauczyciela akademickiego PK został czasowo zamknięty. Raport zostanie ponownie otwarty przed kolejną oceną okresową pracowników PK. Pracownicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje publikacje bezpośrednio w bazie BPP, korzystając z opcji wyszukiwania dostępnych po wybraniu ikony lupy widocznej z poziomu rekordu pracownika.

 

 

10.06.2015

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z uzupełnianiem opisów z lat 2013-2015 o dane wymagane w bazie PBN-S.  
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/