Regulamin Repozytorium Politechniki Krakowskiej

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Repozytorium cyfrowe Politechniki Krakowskiej pod nazwą Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK) jest tworzone w celu szerszego udostępnienia i promowania osiągnięć działalności naukowo badawczej PK.
2. Repozytorium podlega Bibliotece Politechniki Krakowskiej.
3. W repozytorium są gromadzone, trwale archiwizowane i udostępniane cyfrowe wersje utworów pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.
4. Deponowanie i udostępnianie zasobów Repozytorium odbywa się on-line za pośrednictwem systemu SUW.
5. Zasoby Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej (BCPK) wchodzą w skład Repozytorium.
6. Niniejszy regulamin określa zasady gromadzenia, deponowania i udostępniania oraz politykę bezpieczeństwa utworów zamieszczanych w Repozytorium PK.

 

Rozdział II. POLITYKA GROMADZENIA

§ 2

1. Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK) jest cyfrowym archiwum zdeponowanych zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej (PK).

2. RPK gromadzi materiały, których autorami są pracownicy i studenci PK lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej (BPK).

3. W RPK gromadzone są następujące publikowane i nie publikowane rodzaje utworów: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, patenty, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych, materiały dotyczące jednostek PK.

4. Gromadzone materiały mogą obejmować:
    - preprinty,
    - postprinty,
    - wersje opublikowane.

 

Rozdział III. POLITYKA DEPONOWANIA

§ 3

1. Osobami uprawnionymi do deponowania materiałów w RPK są pracownicy i studenci PK.

2. Deponowanie utworów odbywa się za pośrednictwem systemu SUW bezpośrednio (na zasadzie autoarchiwizacji własnych prac) lub pośrednio (na zasadzie archiwizacji przez redaktorów RPK).

3. Depozytariusze udostępniają w RPK publikacje nieodpłatnie, na podstawie otwartych licencji Creative Commons lub bezterminowej licencji niewyłącznej udzielonej PK, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Udzielenie licencji ma miejsce w trakcie deponowania materiałów w RPK, jako jeden z elementów procesu archiwizowania.

5. Proces deponowania materiałów w RPK, kończy się weryfikacją i korektą opisu zasobu (metadanych) wykonywaną przez wyznaczonych redaktorw RPK.

6. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone materiały i odpowiada również za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

7. Materiały naruszające niniejszy Regulamin mogą być usunięte przez administratora RPK bez zgody autora. Zapis ten dotyczy m.in. zasobów w stosunku, do których zostało zgłoszone naruszenie praw autorskich.

 

Rozdział IV. POLITYKA UDOSTĘPNIANIA

§ 4

1. Metadane RPK są udostępniane bez ograniczeń przez Internet.

2. Zasoby RPK są udostępniane zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RPK.

3. Udostępnianie zasobów RPK odbywa się z poszanowaniem praw autorskich, na podstawie licencji niewyłącznych, udzielanych nieodpłatnie przez autorów prac zgodnie z § 3 ust.4 niniejszego Regulaminu.

4. Zasoby RPK mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Warunkiem wykorzystania zasobu jest podanie: nazwiska autora/ów, tytułu i pełnych danych bibliograficznych wraz z adresem internetowym do strony repozytorium.

 

Rozdział V. POLITYKA PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

§ 5

1. Zamieszczone w RPK utwory stanowią własność intelektualną autorów i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

2. Zasób repozytorium jest przechowywany bezterminowo z zachowaniem polityki bezpieczeństwa danych.

3. Prace zdeponowane w RPK nie podlegają wycofaniu przez autorów.

4. Zmiany w treści zdeponowanych materiałów nie są dozwolone.

5. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego materiału, wyłącznie za pośrednictwem administratora RPK.
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/