dr hab Klaudia Izabela Węc, prof. PK

Pracownik PK

Kolegium Nauk Społecznych [O-5]
Centrum Pedagogiki i Psychologii [O-5.1]

Dyscyplina: pedagogikaStrona Osobista

Publikacje autora (38)


  

Doktor habilitowany nauk społecznych, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki, profesor Akademii Ignatianum.

 

Pedagożka, psychoanalityczka, Wieloletnia wykładowczyni Politechniki Krakowskiej, kierownik Pracowni Pedagogicznej w Centrum Pedagogiki i Psychologii specjalizująca się w kształceniu nauczycieli przedmiotów zawodowych, kształceniu modułowemu oraz dydaktyce szkoły wyższej. Inicjatorka Akademickiego Punktu Pomocy Psychopedagogicznej na Politechnice Krakowskiej oraz koordynatorka i członkini Rady Naukowej Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Małopolsce, ekspertka szkoleń dla nauczycieli z zakresu dydaktyki szkolnictwa zawodowego oraz szerokich zagadnień z zakresu rozwoju oraz edukacji dziecka i kształcenia dorosłych.

 

Ukończone Podyplomowe Studium Psychoanalitycznego Krakowskiej Grupy Badawczej Psychoanalizy „Impuls Psychoanalityczny” przy współudziale L’ Ecole Freudienne w Paryżu – uzyskała licencję psychoanalityka. Pracowała z młodzieżą szczególnie uzdolnioną w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży w Krakowie. Odbyła staż w specjalizacyjnym Zakładzie Psychoterapii Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako koterapeuta w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Nerwic. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. J. Babińskiego jako pedagog-terapeuta, w Młodzieżowej Izbie Informacyjnej przy Centrum Młodzieży w Krakowie, gdzie zajmowała się młodzieżą kończącą edukację szkolną, przygotowując ją do poszukiwania pracy, oraz młodzieżą bezrobotną. W ramach doskonalenia zawodowego ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego (2009), warsztaty z zakresu kształcenia modułowego (2011) oraz uzyskała Certyfikat Tutora I stopnia w Szkole Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense we Wrocławiu (2013). W rozwoju naukowym ma na swoim koncie udział w grantach naukowych, projektach badawczych, dydaktycznych oraz rozwojowych. W 2006 roku uzyskała grant KBN na realizację indywidualnego projektu badawczego pt. Radykalność humanistyczna w pedagogice a psychoanalityczne konteksty w sporze o kompetencje wychowawcze. Wzięła udział w międzynarodowym projekcie badawczym na lata 2007–2013 pt. Nauka – Sztuka – Edukacja. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie (współfinansowanym z funduszy UE). W latach 2011–2012 uczestniczyła w projekcie Nauczyciel na 6+, realizowanym przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie (współfinansowanym z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego). W latach 2011–2015 brała udział w projekcie Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów. Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno--społecznym (1900–2013) (finansowanym przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki). W obszarze działań społecznych brała aktywny udział w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, współfinansowanym z EFS – PO Kapitał Ludzki Małopolskie Partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń. Była również członkiem Kapituły Programu Edukacyjna Gmina Małopolski, który promuje działania gmin na rzecz rozwoju mieszkańców.

 

Od roku 2016 koordynatorka działań w zakresie współpracy z The European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE), W latach 2016-2017 chair of the Local Organizing Committee of the 14th international ECArTE conference Traditions in Transition. New articulations in the arts therapies 2016-2017 oraz content consultant has been appointed by the Board of the European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) to the Team of Experts as of the 14th international ECArTE conference and a content consultant for the years 2016-2017. Od roku 2018 członkini of the Working Group Education and Training in the European Consortium fot Arts Therapies Education (ECArTE) zajmującej się opracowaniem standardów oraz koordynacją działań w zakresie kształcenia Arteterapetów w Europie. W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International  Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

 

Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień filozofii wychowania, hermeneutyki oraz filozoficznych aspektów doświadczenia edukacyjnego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia podmiotowości. W wymiarze praktyki edukacyjnej podejmuje problematykę rozwoju człowieka, graniczności i transgresyjności zachowań ludzkich oraz topologicznego modelu organizacji praktyki pedagogicznej. Od wielu lat zajmuje się recepcją psychoanalizy nurtu Lacanowskiego do teorii i praktyki pedagogicznej. Jest autorką wielu artykułów z zakresu rozwoju człowieka, kryzysów tożsamości osadzonych w nurcie pedagogiki krytycznej i psychoanalitycznej.

 

 

Autorka monografii naukowych:

1. Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie (wyd. I, Toruń 2008; wyd. II, Toruń 2013)2. 2. Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje (wyd. I, Toruń 2013)

3. Granice i transgresje współczesnego wychowania. Psychoanaliza wobec kryzysu podmiotu. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje (wyd. II, Toruń 2015).

4. Wychowanie do wolności - psychoanalityczne studium teorii wychowania. Trudne drogi myślenia o podmiocie (wyd. I, Toruń 2019).

 

Współautorka  monografii:

1.     Cybal-Michalska A., Segiet K., Węc K, Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno – kulturowej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2020. 

2.     Węc K., Wierciński A., 2016, Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.  [Welcoming Risk As A Condition of Personal Growth and Development: Transformative Aspects of the Hermeneutics of Education.]. ISBN 978-83-8019-620-9

3.     Czerwiński K, Maliszewski W., Węc K. (red.), 2011, Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. [Multidimensional Social Communication and Safety Education] ISBN 978-83-7780-159-8

4.     Czerwiński K, Fiedor M., Węc K. (red.), 2011, Komunikowanie  społeczne w wielokulturowych społeczeństwa. Wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. [Social Communication in a Multicultural Society. Multidimensional Security Threats.]  ISBN 978-83-7611-961-8

 
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/