Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 20

Szymaszek, P.; Ortyl, J.
Nowe pochodne pirydyny jako niekowalencyjne sensory fluorescencyjne w diagnostyce medycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krok, D.; Tomala, W.; Ortyl, J.
Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6- heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu – określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jankowska, M.
Monitorowanie kinetyki procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Środa, P.
Spektroskopowe metody monitorowania i kontroli procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic polimerowych pochodzenia naturalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kugiel-Abuhasna, Izabela
Tekst naukowy pod glottodydaktyczną lupą. O potrzebie polskiej Academic Word List
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Środa, P.
Badania spektroskopowe pochodnych benzotiadiazolu do roli barwników fluorescencyjnych do zastosowań w bioobrazowaniu fluorescencyjnym komórek eukariotycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do selektywnego wykrywania biocząstek
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do selektywnego wykrywania jonów metali ciężkich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.; Ortyl, J.
Badania przydatności nowych sensorów fluorescencyjnych do monitorowania fotopolimeryzacji za pomocą techniki FPT
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szymaszek, P.; Ortyl, J.
Badania nad przydatnością nowych niekowalencyjnych sensorów fluorescencyjnych do wykrywania biomakromolekuł w diagnostyce medycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hola, E.; Galek, M.; Ortyl, J.; Popielarz, R.
Badania przydatności pochodnych terfenylowych do roli fluorescencyjnych sensorów molekularnych dedykowanych do monitorowania on-line kinetyki fotopolimeryzacji kationowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Fiedor, P.; Galek, M.; Ortyl, J.; Popielarz, R.
Zastosowanie fluorescencyjnych chemosensorów molekularnych w spektroskopowych badaniach materiałów polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hola, E.; Galek, M.; Ortyl, J.; Popielarz, R.
Badania spektroskopowe kinetyki szybkich procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu fluorescencyjnych sensorów molekularnych oraz techniki real-time FT-IR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Fiedor, P.; Galek, M.; Ortyl, J.; Roman Popielarz
Monitorowanie kinetyki fotochemicznie inicjowanych procesów polimeryzacji przy wykorzystaniu spektroskopii fluorescencyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilch, M.; Ortyl, J.; Galek, M.; Chachaj-Brekiesz, A.; Popielarz, R.
Zastosowanie sensorów luminescencyjnych do mapowania rozkładu ciśnienia na powierzchniach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilch, M.; Topa, M.; Galek, M.; Petko, F.; Machowski, K.; Ortyl, J.
Monitorowanie procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu techniki real-time FT-IR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jasiński, Radomir; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka-Zych, Agnieszka; Kula, Karolina; Demchuk, Oleg M.
Elementy preparatyki organicznej i heteroorganicznej
Typ: książka
Data wydania: 2018
Pilch, M.; Topa, M.; Dzięciołowska, K.; Chachaj-Brekiesz, A.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.
Elektrochemiczne oraz spektroskopowe badania pochodnych [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]europu(III) do roli potencjalnych nowych luminescencyjnych sensorów molekularnych do zastosowań w technologii FPT (Fluorescence Probe Technology)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Topa, M.; Chachaj-Brekiesz, A.; Pilch, M.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.
Pochodne kompleksów [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]samaru(III) jako nowe luminescencyjne sensory molekularne do zastosowań w badaniach spektroskopowych kinetyki procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilch, M.; Dzięciołowska, K.; Chachaj-Brekiesz, A.; Topa, M.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.
Badania spektroskopowe kompleksów europu(III) opartych o pochodne tlenku fosfiny do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/