Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe UAM
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 6


Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej
Typ: książka
Redaktor: Cybal-Michalska, Agnieszka , Segiet, Katarzyna, Węc, Klaudia
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 40
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs Innego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Bąk, Joanna
Monitorowanie środowiska z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella – stan aktualny i kierunki zmian
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szabłowska, Paulina; Rochel, Maciej
Problemy komunikacyjne północnych dzielnic Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Banet, Krystian
Uwarunkowania przestrzenne planowania głównych ciągów transportowych na przykładzie ulicy Zakopiańskiej w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Rakoczy, J.; Nowakiewicz, J.
Usuwanie benzenu z komponentów benzyn silnikowych w reakcji alkilowania alkoholami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/