Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Rymsza-Mazur, Wojciech

Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje

typ: opis bibliograficzny artykułu

 

Wariant tytułu Identity of places linked to the austro-hungarian military facility arrangements in contemporary landscape architecture – designs, conservation creations, executions
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numer tomu 46 (2018)
Zakres stron 373-394
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Tytuł cyklu Architektura Krajobrazu
Landscape Architecture

tematyka
Abstrakt
Artykuł niniejszy stanowić ma przyczynek do szerszych rozważań i dyskusji dotyczących pomijanych wciąż kwestii garnizonowej architektury krajobrazu, jej kanonu – istoty miejsca, jego tożsamości. ... więcej

This paper is intended as a contribution to broader considerations and discussions on the still overlooked issues of garrison landscape architecture, its canon – the essence of the place, its identity. ... więcej
Słowa kluczowe tożsamość miejsca, kanon miejsca, architektura krajobrazu, założenia garnizonowe, kreacje konserwatorskie, Politechnika Krakowska, koszary Arcyksięcia Rudolfa, Muzeum Armii Krajowej, Twierdza Kraków, adaptacja, rewitalizacja, Kraków

identity of a place, canon of a place, landscape architecture, garrison concepts, conservation creations, Cracow University of Technology, barracks of Archduke Rudolf, Museum of the Home Army, Krakow Fortress, adaptation, revitalization, Cracow

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/